čtvrtek 2. září 2021

Dodnes se opakují nepravdy o příčinách druhé světové války

Tomáš Krystlík 

Příkladem nechť poslouží článek Přemysla Votavy https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Premysl-Votava-Zakaleny-pohled-na-dejiny-675503

Obvykle se uvádí, že ji rozpoutalo Německo přepadením Polska bez vypovězení války. Slovensko, které po boku Německa zahájilo ve stejný den vojenskou invazi do Polska, se zpravidla nevzpomíná. Jasným spoluviníkem je i Sovětský svaz za svůj vpád do východopolských území a jejich anexi podle tajného dodatku k německo–sovětské smlouvě o neútočení sedmnáctý den po vypuknutí polsko–německého ozbrojeného konfliktu. A to navzdory platnosti polsko–sovětského paktu o neútočení z roku 1932. Důsledkem německého útoku proti Polsku 1. 9. byla válka celoevropská v okamžiku, kdy válečný stav 3. 9. 1939 jako první vyhlásily Velká Británie a Francie Německu. Nemusely, mohly dosáhnout pomocí přičinění B. Mussoliniho uspokojivého smírného řešení.

Předtím zde byly dva agresivní akty, které se pokládají na nevyhlášené vypovězení války – dvě polské mobilizace proti Německu. Když Německo 24. 10. 1938 požádalo Polsko o zřízení dopravního koridoru přes polské území do Východního Pruska a o souhlas s připojením Danzigu opět k Německu výměnou za záruku neměnnosti polsko–německých hranic, tj. definitivní ponechání území po první světové válce odtržených od Německa Polsku, bylo Polsko povinno postupovat podle vzájemné arbitrážní smlouvy podepsané v Locarnu v roce 1925, která Polsko i Německo zavazovala k domluvě jednáním a k vyřešení problémů na diplomatické úrovni. Teprve pokud by se oba státy nedohodly, by o věci rozhodla mezinárodní arbitráž. Německo v roce 1936 Locarnskou smlouvu sice vypovědělo, ale obratem ujistilo ČSR a Polsko, že obě bilaterální arbitrážní smlouvy uzavřené s nimi v Locarnu jsou i nadále v platnosti.

Polsko s Německem vyjednávalo do konce ledna 1939, aby necelé dva měsíce poté, 23. 3., proti Německu mobilizovalo – tím porušilo hned tři mezinárodní smlouvy: stanovy Společnosti národů (Versailleskou smlouvu), arbitrážní smlouvu s Německem z roku 1925 a Německo–polský pakt o neútočení z roku 1934. Druhá polská, již celková mobilizace následovala v srpnu 1939. Zde byly porušeny dvě ze tří výše uvedených mezinárodních smluv, jelikož pakt o neútočení vypovědělo Německo v reakci na polskou částečnou mobilizaci již v dubnu 1939. Německo ani jednou nemobilizovalo.

Poláci si, stejně jako Češi rok předtím, odmítli uvědomit, že jejich západní hranice s Německem stanovené Versailleskou smlouvou nejsou neměnitelné, protože stanovy Společnosti národů obsažené v pařížských mírových smlouvách, tedy i ve Versailleské, připouštěly v článku 19 změnu všech mezinárodních smluv a ustanovení, které by ohrožovaly mír, pokud k tomuto názoru dojde Společnost národů. Protože mírové smlouvy stanovovaly průběh nejen československých, nýbrž i polsko–německých hranic, tak tím dovolovaly i jejich případnou revizi.

Německé návrhy Polsku byly akceptovatelné, protože Danzig jako německé území byl svěřen do správy Společnosti národů, ne Polsku, obyvatelstvo v polském koridoru k moři by se svobodně v plebiscitu pod mezinárodním dohledem rozhodlo, ke kterému státu chce, přístup Polska k mořským přístavům by zůstal zachován ve stejném rozsahu jako předtím, německý dopravní koridor maximálně jeden kilometr široký v podstatě nestál za zmínku, měl být překlenutý mosty, případně podjezdy, kompletně ho postavit a udržovat měla na své náklady německá strana. Dálnici i železnici v dopravním koridoru by používalo i Polsko. Nikdo z historiků se dosud nepokusil tento frapantní nedostatek kritického myšlení u polských politiků objasnit. Podle všeho se Poláci domnívali, že jsou velmoc, navzdory tomu, že polský stát byl obnoven z vůle Dohody (Entente) po první světové válce.

Týden po částečné polské mobilizaci proti Německu, 31. 3. 1939, došlo k naprosto fatálnímu ujištění britské a francouzské vlády vládě polské, když britský ministerský předseda Neville Chamberlain přednesl v Dolní sněmovně: „Jestliže… by byla podniknuta jakákoliv akce, která by jasně ohrozila polskou nezávislost a jíž by se polská vláda také cítila nucena postavit svými národními silami, vláda Jeho Veličenstva by jim ihned poskytla veškerou podporu, která bude v její moci. Příslušné ujištění o tom poskytla polské vládě. Smím dodat, že francouzská vláda mě zmocnila uvést, že v této záležitosti zaujímá stejné stanovisko jako vláda Jeho Veličenstva.“ Týž den Chamberlain ještě prohlásil: „Každá změna právních vztahů Polska a Německa, případně Danzigu vyvolá válku Velké Británie proti Německu v případě, že Polsko bude názoru, že jsou zkrácena jeho práva.“ 

Velká Británie se tedy zavázala – i za vládu francouzskou – k válečné pomoci Polsku, označí-li Polsko německé diplomatická vyjednávání jako ohrožení své nezávislosti a odpoví na ně vojenskou silou. Vyvolání války bylo tedy Chamberlainem a britskou vládou svěřeno do rukou Polákům. Poprvé v historii tak svěřila britská vláda i za vládu francouzskou rozhodnutí o míru a válce bezvýhradně cizí státní moci a tím významně spoluzavinila německo–polský vojenský střet, válku evropskou a světovou.

Německo 28. 4. 1939 vypovědělo kvůli polské březnové mobilizaci Německo–polský pakt o neútočení z roku 1934, který zavazoval signatáře, že nepodniknou proti sobě agresivní akt.

Poláci i nadále, podpořeni prohlášením britské a francouzské vlády, že půjdou s nimi do války a navíc jimi povzbuzováni, aby Němcům v ničem neustupovali, odmítali jednat s Německem o sporných otázkách navzdory bilaterální arbitrážní smlouvě s Německem z Locarna podepsané v roce 1925. Jenže v roce 1924 Společnost národů definovala jako agresora i stát, který se zdráhá účastnit se vyjednávání o sporných otázkách.

F. D. Roosevelt záměrně neseznámil polskou vládu s obsahem tajného dodatku k sovětsko–německé smlouvě o neútočení, který mu byl podrobně znám v den podpisu smlouvy, 24. 8. 1939. Obdobně tak neučinily ani vlády francouzská a britská, které ve stejný den jako americký prezident byly seznámeny svými zpravodajskými službami s obsahem tajné doložky ke smlouvě.

Když Polsko mobilizovalo 24. 8. 1939 podruhé, tak Velká Británie 31. 8. mobilizovala své válečné loďstvo. Mobilizace se přitom považovala od francouzsko–ruské vojenské konvence ze 17. 8. 1892 za přímý akt agrese a zahájení formálně nevypovězené války. Polsko v roce 1939 (stejně jako rok předtím Československo) mobilizovalo dvakrát, Británie mobilizovala své loďstvo, Německo, stejně jako o rok předtím v případě ČSR, nemobilizovalo vůbec. Podle kritéria, že mobilizace je agresivní válečný akt, vyvolalo evropskou válku Polsko.

Smlouva o vzájemné obraně s Polskem byla Británií uzavřena 25. 8. 1939 a obsahovala tajnou doložku dodnes nezveřejněnou, že Velká Británie přispěchá Polsku na pomoc jedině při vojenském konfliktu s Německem.

Slovenská republika v součinnosti s Wehrmachtem přepadla 1. 9. 1939 Polsko z jihu, Francie se nakonec podvolila tlaku Velké Británie a odmítla Mussoliniho návrh na mezinárodní mírovou konferenci z 2. 9. Válka se jejím vyhlášením Německu zeměmi British Commonwealthu společně s Británií a Francií rozrostla 3. 9. ve světovou 

Proč slovenská armáda po boku Wehrmachtu přepadla Polsko? Pomineme-li spojeneckou smlouvu Slovenska s Německem, tak hlavním důvodem bylo získání zpět slovenských území odstoupených ČSR po mnichovské konferenci Polsku (oblast kolem Skalitého, Javoriny a Lesnice). Ty Německo Slovensku po skončení polského tažení 21. 11. 1939 kompletně vrátilo, navíc za odměnu dostala Slovenská republika dvě mnohem větší území, která byla po první světové válce polská: severovýchodní Oravsko a severozápadní Spišsko (vráceny Polsku 20. 5. 1945). 

Nikdo dodnes nevysvětlil důvody, proč Britové a Francouzi nevyvinuli na Polsko tlak k přijetí německých návrhů, když jim muselo být jasné, že Polsko vtahuje jejich země do války, a proč Roosevelt francouzská a britská vláda nevarovali Poláky, že je při pokračování jejich neústupnosti vůči Německu s nejvyšší pravděpodobností čeká ztráta východní části Polska ve prospěch SSSR. 

V případě invaze do Polska se Hitler s nejvyšší pravděpodobností domníval, jako rok předtím u Československa, že vojenské napadení druhého státu vyvolá maximálně válku lokální, tj. že v případě dělení si Polska mezi Německo a SSSR, což bylo předmětem tajné doložky Ribbentrop-Molotovovy smlouvy z 23. 8. 1939, Velká Británie a Francie nevypovědí kvůli tomu SSSR a Německu válku. Nepřímo to dokazují skromné zásoby německé vojenské výstroje, výzbroje, munice a nakonec – v době vpádu do Polska nebylo dostatečně vyzbrojeno na vedení války jiného než místního rozsahu. Podle spotřebovaného materiálu, výzbroje a munice by mu vystačily zásoby v konfliktu pouze s Polskem, zpětně vypočteno a extrapolováno, všeho všudy jen na šest týdnů boje, tedy přibližně do poloviny října. Podle jiného odhadu bylo Německo v roce 1939 schopno vést válku jen proti Polsku v krajním případě čtyři měsíce.

Stalin Hitlera jednoduše obehrál, svou invazi do Polska podle německo–sovětské smlouvy pozdržel, takže Černý Petr za útok proti Polsku zůstal Hitlerovi. Kdyby SSSR vpadl do Polska synchronně s Německem, o čemž byl Hitler přesvědčen, že tak nastane, tak by Velká Británie válku Německu a Sovětskému svazu podle tajného dodatku k britsko-polské spojenecké smlouvě nevyhlásila, o to méně Francie, která s Polskem spojeneckou smlouvu uzavřenu neměla, jen nezávazný vojenský protokol, a evropská, pak světová válka by nevznikla. Z tohoto hlediska rozpoutal světovou válku svým trikem Stalin. Nakonec to nepřímo dosvědčují i asi dva tucty mírových návrhů, které Německo pak učinilo Velké Británii až do napadení SSSR, snažíc se nastolit mírový stav. 

Ministerstvo zahraničí Ruské federace označuje dodnes Polsko za jediného původce druhé světové války, protože dvakrát mobilizovalo a odmítlo jednat o sporných otázkách.

 Dvě mezinárodní smlouvy, německo–sovětská a polsko–britská, uzavřené v srpnu 1939, umožnily Sovětskému svazu a Německu likvidaci polského státu a – což se velmi málo uvádí – sovětskému bolševismu průnik do střední Evropy. 

Druhá světová válka byla v prvé řadě zosnována a uvedena ve skutečnost Stalinem s velkým přičiněním Velké Británie ponoukající Polsko k neústupnosti vůči Německu, Německem, Francií a Slovenskou republikou, zatímco Hitler byl do ní podle názoru stále se zvětšující skupiny nečeských historiků vmanipulován, protože mají za to za to, že kdyby s Německem do Polska vpadl současně i Sovětský svaz, tak by Velká Británie a Francie oběma agresorům – Německu a SSSR – válku nevyhlásily. 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Krystlik-Dodnes-se-opakuji-nepravdy-o-pricinach-druhe-svetove-valky-675586

 


35 komentářů:

 1. Krystlik do dnes opakuje nepravdy o pricinach WWII3. září 2021 6:14

  ­ ­
  ­ ­
  ­Krystlikovy fanousci v akci
  ­
  ­
  ­
  Prolhaný demagog nic víc.­, ­Unkr­, 03.09.2021 0:03:09­
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­
  ­
  Krystlik zase lze­, ­GB­, 02.09.2021 22:06:52­
  ­
  1.Mobilizace neni "Vyhlaseni Valky" a ni­kde to neni napsane. 2.Danzig bylo "Svob­odne Uzemi" s vlastni ustavou, menou, po­stou, celni unii NEPATRILO Nemecku! 3. P­okud Danzig chtel pripojeni k Nemecku, m­eli o to zadat Spolecmost Narodu. Hitler­ do toho nemel vubec co kecat! 4.Nemecko­ napadlo SSSR, Norsko, Holandsko, Belgii­, Severni Afriku, a nakonec vyhlasilo va­lku USA, mimo jine! Obhajovat NEMECKO kt­ere NIKDO neohrozoval je sprosta lez dne­snich Neo-Nacistu !
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­
  ­
  Krystlík je nedobitá nacistická zrůda.­, ­JosefPrijmeni­, 02.09.2021 20:36:54­
  ­
  A tohle je jeho typický demagogický člán­ek.
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­
  ­
  ­reklama­ ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­
  ­
  ...­, ­Josef Neutron­, 02.09.2021 20:27:41­
  ­
  Ať Němci zaplatí válečné reparace a i s ­úroky.........
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­
  ­
  Krystlík uvádí­, ­voves­, 02.09.2021 20:19:00­
  ­
  pro mě dosud neznámé věci,ale nic co by ­měnilo historii II sv.války.Je­ to prý čechoněmec,určitě víc ale Němec.­Ten nám tady může kázat historii?
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­
  ­
  Pan Kryslík lže. ­, ­čističskvrn­, 02.09.2021 17:51:21­
  ­
  +7, září už Polsko neexistovalo. Neexist­ovalo politicky - vláda emigrovala do 9­. září; neexistovalo vojensky - generáln­í štáb emigroval do 12. září. A neexist­ovalo ani etnicky, protože území obsaze­ná Rudou armádou obývali toliko Běloruso­vé, Ukrajinci a židé. Polák v podstatě,­ kromě silových jednotek a státních úřed­níků, ani jeden Polák.
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­
  ­
  ­
  ­
  ­
  ­
  Re: Pan Kryslík lže. ­, ­čističskvrn­, 02.09.2021 17:52:22­
  ­
  opr... 17. září...­
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­
  ­
  Krystlíkova nacistická propaganda­, ­petrklíč­, 02.09.2021 17:41:05­
  ­
  a jeho neustálé ohajování nacistických ­zločinů jes smutné že mu PL dávají k pác­hání těchto trestných činů ,prostor
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­
  ­
  Má smysl­, ­als­, 02.09.2021 17:00:14­
  ­
  se k tomuto krysímu nacistickému pohrobk­ovi vyjadřovat? Takto totiž vypadala ně­mecká nacistická Goebbelsova propaganda ­do doby, než bylo této hydře zakrouceno­ krkem.
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­
  ­
  Takže Němci jsou v tom vlastně­, ­wendysek­, 02.09.2021 16:44:35­
  ­
  úplně nevinně. Za rozpoutání druhé sv. v­álky vlastně mohou všichni ostatní, jak­ nám teď osvětlil samozvaný historik Kry­stlík. Jen čekám, kdy přijde s tím, že ­ Němci celou válku stříleli do vzduchu ­ a koncentráky jsou historické výmysly l­stivé židovské komunity.
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­
  ­
  Re: Takže Němci jsou v tom vlastně­, ­SEBS­, 02.09.2021 16:48:34­
  ­
  Stačí na toho „historika" amatéra nasrat­h a jeho žvásty ignorovat.
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­
  ­
  Kryso fašounská táhni na krchov­, ­Šumavák1­, 02.09.2021 15:39:40­
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­
  ­
  Re: Kryso fašounská táhni na krchov­, ­Tomáš Krystlík­, 02.09.2021 16:23:06­
  ­
  Děkuji za báječný protiargument!­
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­
  ­
  Re: Re: Kryso fašounská táhni na krchov­, ­lamil­, 02.09.2021 19:05:58­
  ­
  Pokud opravdu reagujete, prosím o vysvět­lení. Jak mám tomuto rádoby historicky ­fundovanému článku rozumět? Mám z toho ­vyrozumět, že vlastně Němci válku nezača­li? Že se vlastně jen tak drobně připoj­ili? Pokud ano, byl by průběh války podl­e vás stejný, kdyby se "nepřidali".
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­
  ­
  Jak tomu rozumět?­, ­Tomáš Krystlík­, 02.09.2021 19:54:38­
  ­
  Válku rozpoutaly rukou nerozdílnou Němec­ko, Polsko, SSSR, Velká Británie, Franci­e, Slovenská republika a nepřímo USA.
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­
  ­
  Re: Jak tomu rozumět?­, ­Boban54­, 02.09.2021 21:37:07­
  ­
  jo pak společně zsložili osvětim dachau­ majdanek sibibor a krystlík tam byl jak­o personál ! co se ještě nedozvim
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­
  ­
  Re: Kryso fašounská táhni na krchov­, ­SEBS­, 02.09.2021 16:45:35­
  ­
  Dobře Ty.­
  ­
  ­Reagovat­ ­

  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­
  ­ ­
  ­

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nekdo by mel zazalovat PL za to, ze znevazuji vaznost Cechu tim, ze verejne otiskuji dukazy, jak primitivni a s nzizkou inteligenci jsou ti Cesi.
   Doufam, ze se o tom nedozvi cizina, jaci ti Cesi jsou v podstate primitivni narod.

   Vymazat
 2. Jan Zahradil
  about a month ago

  Skvělá reakce Pavla Carbola na naprosto nehorázný článek Jana Urbana na Hlídacím psu (ten sdílet nebudu, Emanuela Moravce bych také nesdílel, odkaz na něj je navíc v textu).
  Rozmáhá se tu podivná dějepisná móda: plivání na předválečnou ČSR, na její zakladatele (nejen na Beneše, ale už i na Masaryka), adorace monarchie, přeceňování role německého etnika v ekonomickém boomu 19.století, zamlčování ničivé role sudetských Němců před 2.světovou válkou a démonizace z ní vyplývajících poválečných důsledků atd.
  Komunistické překrucování historie je nahrazováno jiným překrucováním, jen s opačným znaménkem.
  K tomu všemu je třeba nemlčet.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mate divne pojeti o vykladu dejin, zvlaste o Benesovi, Masarykovi nebo sudetskych Nemcich'
   Pokud nekdo napise pravdu o Benesovi, Masarykovi a sudetskych Nemcich, pak to neni PREKRUCOVANI historie, nybrz nezamlcovani faktu, ktere Cesi neradi slysi, tedy alespon ti mene gramotni v historii, coz bohuzel je vetsina Cechu.
   Diskuse na PL ukazuje kolik primitivu sproste nadava autorovi informacnich a poucnych clanku.
   To je totez, jako by nekdo nadaval sousedovi jenom proto, ze mu povedel o nevere jeho manzelky.

   Vymazat
 3. To je totez, jako by nekdo nadaval sousedovi jenom proto, ze mu povedel o nevere jeho manzelky.
  Az na to ze soused nikdy nebyl zenaty! Ze ano ?

  PL publikuje vselijake lzi a Krystlik neni vyjimkou. Navice tam ma protekci.

  OdpovědětVymazat
 4. Re. PL publikuje vselijake lzi??

  Kdyz koupite kos jablek, tak tam mozna najdete i poloshnile jablka.

  Je mi stokrat milejsi PL, kde me NIKDO neomezuje co smim a co nesmim cist, jako je to u ostatnich webu. Tu "selektivnost" kdysi rozhodovali soudruzi z UVKSC a zaplat Pan Buh, ze dnes si mohu precist co ja chci. Vam asi vyhovuje, kdyz nekdo jiny rozhoduje co smite nebo muzete cist.

  OdpovědětVymazat
 5. V roce 2019 padl ve věci dezinformačního statusu Parlamentních listů verdikt Městského soudu v Praze. Vydavatel Parlamentních listů, žaloval server Forum 24 za to, že byl označen za “ruskou žumpu” a za to, že byly Parlamentní listy označeny jako zdroj šířící permanentně “lži, dezinformace, názory extremistů a estébáků”. Podle soudu se podařilo obhajobě dostatečně doložit tvrzení, proti kterým se vydavatel Parlamentních listů v žalobě ohrazoval.
  Parlamentni Listy ve znaze omezit negativni publikovani, zrusil zalobu !

  05/05/2021 od Daniel Bradbury Dočekal, posláno do Tisková zpráva

  Vydávat “vše” znamená vydávat i manipulace, konspirace a dezinformace

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Otočme to. Budete otiskovat jen to, co pokládáte za vhodné, případně za pravdivé. Kdo rozhodne o tom, že informace je pravdivá?

   Vymazat
  2. Anonym @ 19:31

   Nemel byste to ponechat na posudku ctenare, aby rozhodl co povazuje za konspiraci nebo dezinformaci?

   Zil vy jste vubec za komunistu?
   Tam rozhodovali soudruzi co bude v novinach otisteno.
   Zeptejte se nekoho starsiho, jestli to povazoval za spravne, ja tedy ne.

   Vymazat
  3. @21:58 Od toho je redakce.
   Když někdo napíše že Polsko začalo WWII, že Eichmann nebyl shledán Izraelským soudem vinným za odsun děti z Lidic a nebo že 2,000 uprchlých židů do Austrálie se muselo do 6 měsíců vrátit do Protektorátu, kde zahynuli , tak píše naprosté lži ! To si může každý redactor ověřit, navíce autor článku by měl prokázat svoje tvrzení ale proč by to dělal když mu to vlastník PN schválí a pak nařídí publikovat.
   Takže už jsme zase u těch komunistu ze ano ?

   Vymazat
  4. Ad 21:04: Z hlediska mezinárodního práva začalo WW II PL (1) odmítnutím jednat o sporných otázkách (podle arbitrážní smlouvy), (2) vyhlášením dvou mobilizací proti D. Eichmann nebyl shledán vinným za zabití lidických dětí, ale že se podílel na vyhnání 93 dětí z Lidic z jejich vlasti, čímž spáchal zločin proti lidskosti. Ony dva tisíce židů z ČSR bylo posláno podle závěrů évianské konference do AUS, ale byli aus-vládou posláni domů, který se jim mezitím změnil na protektorát.

   Kde si chcete ověřovat něco? Ve Wiki? Porovnáním historiografických prací, které se od sebe diametrálně liší?

   Vymazat
  5. Jsou lide s kterymi se neda diskutovat, nebot veri pouze tomu, cemu jejich omezeny prehled chce verit.
   Historie neni v prvni rade exaktni veda a je tudiz tezke nektere udalosti jednostranne dokazovat.

   V te souvislosti me napada rceni: Kdo chce kam, pomozme mu tam.

   Vymazat
 6. @21:38
  1. Mobilizace neni vyhlaseni valky. To je pouze Vas vymysl.
  2. Hitler vystoupenim z Ligy Narodu zrusil stanovy Arbitazni smlouvy!
  3. Danzig /coridor nebyl Polsky ale byl pod spravou Ligy Narodu, naprosto nezavisly, Hitler mel jednat s temi pany kdo to takhle blbe zaridil po WWI. (osobni nazor)
  4. Hitlerovy slo o cele Polsko, ne o Danzig na ktery nepotreboval smlouvu se Stalinem! To byla zaminka jako Sudety a Polaci /spojenci to vedeli.

  2,000 zidu nikdy nebylo poslano zpet z Australie do Evropy! Naprosta lez. Staci se podivat do archivu Australskych cizineckych taboru kde jsou vsichny osobni udaje. SHOA, Yad Vashem.org To jste si vymyslel !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak prestante lhat !

   Vymazat
  2. Ad 5:01: Nelžu, snažím se jen o pravdivější výklad událostí.

   Vymazat
  3. Lzete, proto to nedokazete nicim dolozit. Jako s tim Eichmannem!

   Vymazat
  4. Pokud nekoho narknete ze lzi, pak je na vas tu lez dokazat.

   Kdybyste nebyl liny si vyhledat souvislost Eichmanna a Lidice, pak byste zjistil, ze Krystlik ma PRAVDU v tom, ze Eichmann NEBYL souzen za smrt deti z Lidic, nybrz za jejich VYHNANI (expulsion).

   Vymazat
 7. Pro osvezeni pameti pane Krystlik9. září 2021 22:30

  ­ ­
  ­ ­
  ­
  Zločin proti lidskosti, trestný čin prot­i paragrafu l (a) (2) zákona nacistů a n­acistických spolupracovníků (trest), 571­0-l950, a paragrafu 23 trestního zákona,­ 1936.

  ­
  ­

  ­
  Údaje o přestupku­

  ­
  ­

  ­
  V roce 1942 Obvinění spáchali činy, kter­é je třeba definovat jako zločiny proti ­lidskosti, když spolu s dalšími způsobil­ deportaci přibližně 100 dětí, obyvatel ­obce Lidice v Československu, jejich pře­voz do Polska a jejich vraždu tam. Obvin­ěný se těchto činů dopustil v rámci plně­ní svých funkcí na berlínském gestapu.

  ­
  Anonymní­13. ­č­ervna 2021 22:04­

  ­
  Rozkaz jak zacházet s d­ě­tmi p­ř­i­š­el z Eichmannovy kancelá­ř­e, co­ž ­potvrdil Dr. Ehlich ze stejné kancelá­ř­e, telegramem z 22. ­č­ervna 1942 který je k dispozici. To také­ potvrdil ústně ­Hermann Krumey.­

  ­
  Tak a­ť ­se to vezme jak koliv Eichmann je odpov­ě­dný jako vedoucí kancelá­ř­e! U­ž ­jen ptoto ­ž­e jeho urad na­ř­ídil "­ž­ádné speciální zacházení" je­

  ­
  tim odsoudil k smrti.­

  ­
  Nevím jak Vy, ale podle mne kdo po­š­le nevinné d­ě­ti do Koncentra­č­ního Tábora je VRAH !­

  ­
  tkrystlik@yahoo.de13. ­č­ervna 2021 22:10­

  ­
  Ad 22:04: Kdyby tomu bylo tak, jak lí­č­íte, tak by byl Eichmann izraelským soud­em i za tento č­in odsouzen a ne osvobozen.­

  ­
  ­
  ­ ­
  ­

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mate vy v zivote jinou radost, nez se jenom hadat?
   Lidi kteri musi porad nekoho presvedcovat, ze jenom oni maji pravdu, asi moc kamaradu nemaji.

   Vymazat
 8. Jaky byl vlastne "DANZIG"?10. září 2021 4:58

  Je třeba pochopit, že Hitler chtěl Danzig od Polska, ale na co se měl zeptat Ligy národů, (hlavní mocnosti).

  Danzig nebyl polským územím. Bylo to svobodné město s vlastní legislativou, senátem, poštovními službami, policii,celními úřady, měnovým systémem (Gulden), cestovni pasy, a občanstvím. Guvernér byl jmenován Společností národů na základě rotace z jiných národů.

  Život v Gdaňsku byl mnohem lepší než v Polsku nebo Německu. Chráněni Ligou neexistovaly žádné finanční výdaje pro armádu, žádnou vojenskou službu ani zahraniční ambasády.

  OdpovědětVymazat
 9. Parizska smlouva (Versailles) tykajici se DANZIG10. září 2021 9:40

  SEKCE XI.
  SVOBODNE MĚSTO DANZIG.
  ČLÁNEK 100.
  Německo se zříká ve prospěch hlavních spojeneckých a sdružených mocností všech práv a nároku na území zahrnutých v následujících mezích: Hranice popsané výše jsou zakresleny na německé mapě v měřítku 1/100 000 připojené k této smlouvě (mapa č. 3) .
  ČLÁNEK 102.
  Hlavní mocnosti spojené a sdružené se zavazují založit město Danzig spolu se zbytkem území popsaného v článku 100 jako svobodné město. Bude umístěno pod ochranu Společnosti národů.
  ČLÁNEK 103.
  Ústavu pro Svobodné město Danzig sestaví řádně jmenovaní zástupci Svobodného města po dohodě s vysokým komisařem, který bude jmenován Společností národů. Tato ústava podléhá záruce Společnosti národů.
  Vysokému komisaři bude rovněž svěřena povinnost vypořádat se v první řadě se všemi rozdíly vzniklými mezi Polskem a svobodným městem Danzig, pokud jde o tuto smlouvu nebo jakákoli ujednání nebo dohody podle ní. Vysoký komisař má bydliště v Gdaňsku.
  ČLÁNEK 105.
  Jakmile tato smlouva vstoupí v platnost, němečtí státní příslušníci s obvyklým bydlištěm na území popsaném v článku 100 ztratí ipso facto svou německou národnost, aby se stali státními příslušníky Svobodného města Danzig.
  ČLÁNEK 107.
  Veškerý majetek nacházející se na území Svobodného města Danzig patřícího Německé říši nebo kterémukoli německému státu přechází na hlavní mocnosti spojené a sdružené k převodu do Svobodného města Danzig nebo do polského státu, který mohou-li považovat za spravedlivý.
  ČLÁNEK 108.
  Podíl a povaha finančních závazků Německa a Pruska, které má nést svobodné město Danzig, včetně postoupení území uvedeného v článku 100,bude stanoveno v souladu s článkem 254 části IX (Finanční doložky) této smlouvy.

  OdpovědětVymazat
 10. Jednoznačným českým dezinformačním lídrem s 8,5 milionu návštěv měsíčně jsou Parlamentní listy, za nimiž stojí senátor Ivo Valenta. V tabulce návštěvnosti následuje česká mutace kremelského Sputniku. Kolem jednoho milionu navštívení měsíčně vykázaly ještě servery AC24.cz a Aeronet.cz. Dohromady tato dezinformační "velká čtyřka" pokrývá 85 procent všech návštěv tuzemských proruských webů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Z respondentu, kteri uvedli cesky internet jako hlavni zdroj informaci k tematu (uprchlicka krize), oznacilo 22% za nejpravdivejsi zdroj PL, coz predstavovalo druhy nejvetsi podil po 24% iDNES.

   Nechci byt bombardovan informacnimi zdroji tim, co se povazuje za "politicky korektni". Na pr. neni "politicky korektni" oznacit jiste etnikum jako cigani, nybrz jako romani. Totez jako v USA neni "politicky korektni" oznacovat cernochy jako zdroj nepokoju, nebo dokonce jako nejzlocinejsi etnikum.
   Takze PL jsou zdroj, ktery se neridi striktne jenom tim, co je "politicky korektni", nybrz hlavne tim, co lidi zajima, bez tech "politickych prikras a kudrlinek".

   Vymazat
 11. Jen pro upřesnění- PL nejsou proruský web, ale hlásná trouba lůzy. Proto tam publikuje Krystlík a proto tam také dostává reakce, které dostává

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá !

   Vymazat
 12. ­ ­
  ­ ­
  https://pooh.cz/2017/07/14/pozor-na-lzim­edia-ne-vsechno-jsou-noviny-lzi-jsou-dob­re-placene-vnimejte-co-ctete/

  ­
  ­
  Pozor na lžimédia. Ne všechno jsou novin­y, lži jsou dobře placené, vnímejte co č­tete.
  ­
  Všechny uvedené weby jsou vhodný materiá­l ke studiu, pokud se zajímáte o dezinf­ormace, manipulaci, informační války, al­e také fenomém mašíbl (magoři, šílenci ­a blázni).

  ­ ­
  Svoboda Internetu a nízké bariéry vstupu­ mezi internetová média přinesly nejeno­m nebývalé demokratické možnosti svobodn­é komunikace, ale také záplavu médií, k­teré nejsou noviny a mají většinou pouze­ propagandistické účely. Některé jsou p­lacené zájmovými skupinami jako nástroj­ proti jiným skupinám (Parlamentnilisty.­cz například), záplava dalších je place­ná cizími vládami v boji proti dalším ze­mím (u nás záplava „médií“ za kterými s­tojí Rusko)

  ­
  ­
  ­
  ­ ­
  ­

  OdpovědětVymazat
 13. Ve svobodne zemi si vyhrazuji pravo rozhodovat o tom, co budu nebo chci cist.
  Ovsem pro primitivni lidi musi nekdo rozhodovat, co jim bude povoleno cist.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S tim se da absolutne souhlasit. V USA je toto pravo dokonce zaruceno zakonem. (First amendment).

   Vymazat
  2. A to je v ustave USA ???

   Jako v "Nuremberg zakonech" za Hitlera, taky rozhodovali kdo je primitivni a jak z nim nalozit !!!

   Vymazat
  3. S osobou ktera prirovnava Ustavu USA s Norimberskymi zakony, je zbytecne se poustet do diskuse.

   Vymazat
  4. Ovsem kdyz napisete takovou blbost tak dostanete taky odpoved ze ano ?13. září 2021 20:16

   Anonymní12. září 2021 10:50

   Ve svobodne zemi si vyhrazuji pravo rozhodovat o tom, co budu nebo chci cist.
   Ovsem pro primitivni lidi musi nekdo rozhodovat, co jim bude povoleno cist.
   Odpovědět
   Odpovědi

   Anonymní12. září 2021 12:09

   S tim se da absolutne souhlasit. V USA je toto pravo dokonce zaruceno zakonem. (First amendment).

   Vymazat
 14. Norimberske zakony nerozhodovaly o tom kdo je primitivni, ale byly to hlavne rasove zakony vuci zidum, o kterych je vseobecne znamo, ze to v zadnem pripade nejsou primitivni lide, jako ti Cesi co v PL nadavaji Krystlikovi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tzv. norimberské zákony z 15. 9. 1935 tvořily tři zákony:
   Zákon o občanství (Reichsbürgergesetz, RBG, RGBl. I S. 1146) zaváděl novou kategorii říšský občan (Reichsbürger) a stanovil, že „říšským občanem je jen státní příslušník německé krve nebo krve spřízněné“, který svým chováním dokazuje, že „je připraven a způsobilý věrně sloužit německému lidu a Německé říši“. (Pro zajímavost: Češi byli považováni za osoby spřízněné krve [Ahnenpass].) Ostatní s odkazem na zákon o říšské a státní příslušnosti (Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz) z 22. 7. 1913 zůstali pouze státními příslušníky (Staatsangehörige).
   Zákon o ochraně německé krve a cti (Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, RGBl. I S. 1146) zakazoval uzavírat manželství a pohlavní styk mezi židem a nežidem.
   Zákon o říšské vlajce (Reichsflaggengesetz, RGBl. I S. 1145) zaváděl jako říšskou vlajku vlajku s hákovým křížem.

   Vymazat
  2. Der Untermensch, nejen podle rasy ale podle inteligence pane Krystlik, jen se nebojte to priznat, zkratka "primitivni" jak Vas pucflek napsal !13. září 2021 20:43

   ....Polákům, Židům, Cikánům a Černým bylo zakázáno vdávat se za Němce, jak je popsáno v "Der Untermensch",co editoval sam Himmler a distribuovalo ředitelství pro rasy a osídlení. SS-Obersturmführer Ludwig Pröscholdt, Jupp Daehler a SS-Hauptamt-Schulungsamt Koenig.
   Skvělé čtení, doporučuji.

   Vymazat