čtvrtek 28. února 2013

Vyhnání Němců coby extrapolace lží Palackého a MasarykaTomáš Krystlík

Jak již jsem uvedl dříve, ustálil se v myslích obrozovaného národa následující blud: Původní stav rajské neporušenosti českého světa trval, dokud se neobjevili rušitelé, Němci-cizozemci, kteří jej infikovali hříchem feudálního autoritářství. Boj českého živlu s germánskou zpupností a panovačností, to byla ta stará sláva česká, jíž bylo třeba znovu vzpomenout a nezapomenout. Vyvrcholením tohoto zlatého věku měl být hrdinský čas husitský. Česká nesvornost to sice přivedla od Lipan k Bílé hoře, ale dočasné vítězství Zla však umožnilo zřetelněji zahlédnout jeho nositele: Němce, protireformační církev a germanizující Habsburky s jejich třistaletou porobou. Doba novější dá oživit sváru světla a temnot. Čechové jsou dítkami světla. Jejich boj si žádal a žádá trnové koruny i oběti jako byla kostnická hranice, staroměstské popraviště, Havlíčkovo vyhnanství a jako jsou desítky moderních hrdinů, jejichž postavy vyplňují český panteon (odtud slavnostní vážnost českých politických pohřbů, těch dojemných rekviem před oltářem Vlasti). Češi jsou národem vyvoleným, jsou šlechtou mezi ostatními národy. Přízeň Dějin (pokleslá odvozenina Boží milosti) je na jejich straně a působí takřka mechanicky, „pokrokem". Ten je sice pojímán neurčitě, je však empiricky ověřitelný: feudalismus vskutku zaniká, křesťanství je sekularizováno, nižší vrstvy („lid") se vzmáhají a jejich životní úroveň i účast na vládě zvolna vzrůstá, vnějškově německý ráz mocnářství se zvolna vytrácí. Zkrátka „pokrok" přináší právě to, oč jde i Čechům. Jsou miláčky Dějin.

Extrapolujeme-li, dopídíme se ve stejném smyslu k příčinám vyhnání Němců a českým zvěrstvům vůči nim po 2. světové válce: Vůlí Dějin si zřídili Češi svůj stát, ale Dohoda jim jejich menšiny nevystěhovala, takže cizinci parazitovali na rozkvětu státu miláčků Dějin a zpupně žádali pro sebe čím dál více práv. Zradili republiku, připojili její části k jiným státům, chtěli dítka světla fyzicky vyhladit. Dějiny dopřály spojencům vítězství nad silami Zla. A tu mírumilovný český národ povstal a zúčtoval spravedlivě s cizáky za tři staletí národní poroby a za hrůzy okupace.

Z výše uvedeného je patrné, kam vede pojetí českých dějin zloduchů Palackého a Masaryka. Nejhorší na tom je, že dodnes Češi tyto lži neprohlédli a jejich chování z nich vychází.

Žádné komentáře:

Okomentovat