úterý 25. června 2013

MNICHOVSKÁ DOHODA A MEZINÁRODNÍ PRÁVO

Tomáš Krystlík

Mnichovská dohoda byla právně podložena dvojím způsobem. Podle článku 19 prvního dílu versailleské smlouvy, kde se praví, a v dalších pařížských mírových smlouvách se to opakuje, že čas od času se členové Společnosti národů mohou vyzvat, „aby znovu přezkoumali smlouvy, které se staly nepoužitelnými, a mezinárodní poměry, jejichž další trvání by mohlo ohrozit světový mír.“ A právě zachování oněch částí mírových smluv, na jejichž základě vzniklo Československo v daném rozsahu, v roce 1938 kvůli soužití národností ve československém státě mír ohrožovalo. Velmocenský status (čelných mocností) ve Společnosti národů měly Francie, Velká Británie a Itálie (USA mírové smlouvy, tudíž i stanovy Společnosti národů neratifikovaly), všichni to účastníci mnichovské konference.

Druhým právním důvodem byla mezinárodní arbitráž podle bilaterální smlouvy mezi Německem a ČSR, která byla součástí přílohy E locarnské smlouvy a zavazovala oba státy měnit své společné hranice pouze po vzájemném souhlasu nebo mezinárodní arbitráží. Německo sice v roce 1936 locarnskou smlouvu vypovědělo, nicméně si pospíšilo obratem ujistit ČSR a Polsko, že ony bilaterální arbitrážní smlouvy platí i nadále.

Souhlas s odstoupením okresů s více 50 % německého obyvatelstva oznámil Beneš Francii a Velké Británii nótami z 21. 9. 1938 večer a bad godersberské požadavky akceptoval za ČSR nótami 25. 9. 1938, takže účast zástupců ČSR na mnichovské konferenci byla zbytná. Nebyli pozváni ani Sudetoněmci, kterých se to též týkalo.

Odstoupení území Maďarsku a Polsku právně vycházelo z příslušných ustanovení mírových smluv o Společnosti národů stejně jako v případě mnichovské dohody, jejíž signatáři se dohodli, že arbitrážní jednání určující, která čs. území budou odstoupena se uskuteční do tří měsíců, v opačném případě se opět sejdou k řešení i této otázky.

Od roku 1933 nabízel Hitler Československu pravidelně smlouvu o neútočení. Naposledy v únoru 1938. Beneš vždy odmítl.

Výše uvedené čeští historici pečlivě zamlčují.

pondělí 24. června 2013

Chcete si smluvit termín k tomografickému vyšetření v neděli?
Tomáš Krystlík

Nic snazšího, alespoň v Německu, konkrétně v Berlíně. Vyhledáte si v internetu radiologické oddělení s tomografem, zjistíte z website, zda se dá smluvit termín on-line. Včera, v neděli, byl první volný termín na čtvrtek ve 24h00, což byl poslední termín toho dne, další v sobotu ve 12h, poslední sobotní termín je v 15h. Vyberete si, zadáte své jméno, adresu a e-mail a přijde vám obratem potvrzení. Hotovo. Že by něčemu takovému byla ochotná česká zdravotnická zařízení?

Pro Česko nezvyklá délka provozních hodin tomografu připomíná, že se zde kapitalismus pěstuje racionálně - pořizovací cenou velmi drahé zařízení si musí na sebe vydělat, než technicky zastará, proto takové tempo. A nakonec: kšeft je kšeft, čím více pacientů, tím více peněz od zdravotních pojišťoven. Že by v Česku totéž neplatilo?

I ostatní služby fungují poněkud jinak. Městská doprava v Berlíně jezdí i v noci a bez nočních linek, které mají zcela jiné trasy než denní, pošta doručuje dvakrát denně, i v sobotu, a balíky každý den včetně sobot do 22 h. a to bez jakéhokoli příplatku.

neděle 23. června 2013

Jak to bylo se souhlasem mocností s vyhnáním neslovanského obyvatelstvaTomáš Krystlík

Hubert Ripka v záznamu svého rozhovoru se sovětským vyslancem ve Velké Británii Alexandrem J. Bogomolovem dne 4. 6. 1942 píše: „Vykládal jsem pak Bogomolovi... že se chceme zbavit, a to jednou pro vždy, těch sociálních vrstev českých Němců, které vždy byly nositelem pangermanismu od minulého století až po Hitlera, to znamená celá německá buržoasie, německá inteligence, značná část nacionalistických německých sedláků, ale i jistá část nacismu propadlých dělníků musí ven. Překvapilo mě, že Bogomolov s tím velmi živě souhlasil. Na konec rozpravy o této věci řekl, že i v této věci můžeme si být úplně jisti porozuměním a podporou sovětské vlády, ale že o tom můžeme jednat později, až to bude aktuální.“

Stejný měsíc získává Beneš od Vjačeslava Molotova souhlas sovětské vlády s myšlenkou odsunu.

2. 7. 1942 píše Anthony Eden ve svém memorandu svým kolegům v britské vládě: „Rovněž žádám své protějšky, aby obecně přistoupili na poválečný transfer německých menšin ze střední a jihovýchodní Evropy do Německa v případech, kdy se to bude jevit jako nezbytné a žádoucí.“ Kabinet svůj souhlas udělil.

Podle Jaromíra Smutného považuje Beneš světovou válku za jedinečnou a už nikdy neopakovatelnou příležitost k „vyřešení životní otázky našeho státu“. 18. 9. 1942 mu tlumočí britský vyslanec u čs. vlády Phillip B. Nichols, že britská vláda uznává nutnost transferu, o čemž informovala i Wenzela Jaksche, a že čs. hranice mají být takové, aby Československo bylo vojensky a hospodářsky zajištěné - na tomto základě budou jednat s čs. exilem o hranicích. I nadále se tedy britská vláda nezavázala k obnově ČSR v hranicích z roku 1937. Nichols Benešovi při této příležitosti též sděluje: „Žádný Angličan by však nedovedl pochopit, že Němci mají být z Československa vystěhováni, ale přitom celé území jimi obývané že by mělo býti Československu ponecháno." Beneš se k tomu vyjádřil podle poznámek kancléře Smutného následovně: „Jen bláhovec a naivní člověk se může domnívat, že se svět smíří s tím, abychom vyhodili tři a půl milionu lidí a celé území jimi obývané ve státu zůstalo. Proto chce za (1) vypudit Němce, ne všechny, nýbrž takové množství, které bude možné bez velké újmy státního území; za (2) ponechat republice takové množství, které unese a které se ztratí; za (3) rozmístit Němce pak tak, aby, kdyby zase jednou i ten zbytek se chtěl odtrhnout jako za Henleina, aby nám to neuškodilo – to značí usadit je za linií pevností; za (4) dát za tento transfer území co nejmenší, nejméně užitečné a ještě udělat to ve formě výměny území za něco v Kladsku."

V březnu 1943 si před svou cestou do USA Beneš nechává znovu potvrdit od sovětského vyslance v Londýně stanovisko sovětské vlády k odsunu a v USA dosahuje souhlasu Roosevelta s vyhnáním Němců.

Tedy v polovině roku 1943 sice československá politika dosáhla rámcového souhlasu všech tří velmocí s principem odsunu Němců, ale žádná z nich neměla přesnější představu o způsobu jeho realizace, ani neurčila počet a rozsah osob podléhajících odsunu. U západních panovalo přesvědčení, že odsunuta bude pouze část německého obyvatelstva, především aktivní nacisté, tedy jejich souhlas se týkal jen částečného odsunu. Požadavek vyhánění Maďarů nebyl až do návštěvy Beneše v Moskvě v prosinci 1943 vznesen. Po podepsání československo-sovětské smlouvy to byl z mocností jedině Sovětský svaz, který byl ochoten povolit Československu vyhnat neslovanské menšiny v takovém rozsahu, že by to znamenalo likvidaci oněch menšin v ČSR.

Velká Británie a USA se k čs. projektům vyhánění obyvatelstva vyslovovaly neurčitě. V březnu 1944 se vyjádřilo britské ministerstvo zahraničí, že je třeba, aby „čs. vláda nehnala transfer do krajnosti“. V druhé polovině roku 1944 zpracovala čs. vláda memorandum s požadavky vůči Německu adresované všem třem mocnostem. Požadovala vystěhování vinných čs. Němců v počtu asi 1,25 milionu a nevinných v počtu kolem 2 milionů, zbytek měl být přenárodněn. S tímto záměrem však tvrdě narazila u britských vládních míst, která veřejnou proklamaci o takovém potrestání nevinných považovala za nepřijatelnou. Proto v konečném znění memoranda z 23. 11. 1944 byla tato formulace vypuštěna, byť základní princip si čs. vláda zachovala: Po útěku Němců zbyde cca 2,5 milionu Němců, z nichž 1,5 milionu se odsune a zbytek se přenárodní (dobový termín: odnárodní). Memorandum obsahovalo následující ustanovení. „Pouhá skutečnost, že menšinové obyvatelstvo má v určitém okrsku početní většinu neopravňuje k nárokům na národní suverenitu… Národ, který vlastnil tuto hranici od počátku svých dějin, se jí nemůže zříci... Není úmyslem konfiskovat soukromý majetek transferovaných osob; pokud se tak stane, propadne státu na základě trestu podle zákona. to budiž provedeno na základě zákonného potrestání. Zpravidla bude dovoleno vzít sebou movitý majetek s výjimkou zboží, jehož vývoz je všeobecně zakázán (např. dobytek, stroje, různé měny, zlato, atd.)... Vyrovnání za zanechaný majetek, cena kterého bude určena podle stanoveného standardu, odsunutí obdrží z československých pohledávek vůči německému státu, Říšské bance nebo německým státním příslušníkům, nebo se zaplatí z německých peněz, které se najdou na československém území.“

Dne 31. 1. 1945 na toto memorandum odpověděly Spojené státy s tím, že odsun čs. Němců je vázán na dohodu vítězných mocností. Stejným způsobem odpověděla 8. 3. 1945 i britská vláda. Beneš naléhal již v lednu 1945 na britskou odpověď, neboť chtěl vydat zákon o zbavení všech čs. Němců československého občanství a zákon o zřízení úřadu pro odsun. Britské ministerstvo zahraničí jej ale vyzvalo, aby takové zákony nevydával. K otázce transferu mu sdělilo, aby jej „prezentoval jako svůj program, který předložil velmocem, od kterých dosud neobdržel souhlas“.

Před svým odjezdem z Londýna prohovořil Beneš otázku transferu obyvatelstva s Winstonem Churchillem a Anthony Edenem, aniž kdokoliv z nich přes výslovný požadavek Beneše vyslovil s odsunem souhlas. Na poslední schůzce, 22. 2. 1945, doporučil Churchill Benešovi, aby ČSR nerozhodla o transferu německého obyvatelstva bez souhlasu velmocí, tedy nejdříve získat souhlas Velké Británie, USA a SSSR a pak teprve odsun provést. Což přeloženo do běžné, nediplomatické řeči se rovnalo zákazu. Beneš hodlal získat oficiální schválení odsunu v Moskvě, což oznámil britskému ministerstvu zahraničí. Molotov 21. 3. 1945 Benešovi znovu potvrdil souhlas SSSR s vyhnáním, požadoval však, aby čs. vláda o tom s Brity jednala. Do konce války Velká Británie a USA vyhánění Němců z ČSR neschválily. Ani na konferenci v Postupimi, kde nutnost odsunu jen uznaly, tedy neschválily.

K překonání námitek anglo-americké veřejnosti proti vyhánění používal Beneš přemrštěné počty českých obětí nacismu. V roce 1944 při příležitosti svých 60. narozenin tvrdil, že bylo zabito, uvězněno nebo deportováno půl milionu Čechů. Po roce, o svých 61. narozeninách, tvrdil zpravodaji Sunday Times, že „zacházení, které museli od Němců vytrpět Češi a Slováci – více než milion(!) jich bylo deportováno (do koncentračních táborů) – činí smíření nemožným“. Beneš lhal stejně jako za první světové války. Podle oficiálních údajů bylo bezprostředně po uzavření příměří v německých koncentrácích celkem 135 tisíc československých občanů, tedy nejen Čechů. Pro srovnání: milion a půl Francouzů a 816 tisíc Poláků.

Potíže s uznáním čs. exilové vlády a s prohlášením o neplatnosti mnichovské dohody

Tomáš Krystlík

  V české Wikipedii se tvrdí, že atentát na Heydricha „podle historiků přispěl k tomu, že Britové definitivně uznali Edvarda Beneše za legitimní hlavu Československa. Akt byl považován za nejvýznamnější odbojový čin v okupované Evropě a měl takový ohlas, že nejen Británie a Francie, ale i tehdejší spojenec hitlerovského Německa Itálie odvolaly své podpisy pod Mnichovským diktátem.“

  Jedná se o lži českých historiků a překrucování faktů, Velká Británie svůj podpis pod mnichovskou dohodou neodvolala. USA, ba ani smluvní strany československo-německé smlouvy z roku 1973 ji neprohlásily za neplatnou od samého počátku! Beneš za války se svou vládou lhali a podváděli, což se péči českých historiků zatajuje.

  Britská vláda dala teprve 21. 7. 1940 souhlas se zřízením provizorní československé vlády v exilu. Předchozí korespondence, která byla vedena v této věci mezi britským ministrem zahraničních věcí lordem Edwardem Halifaxem a Benešem, předložil Edvard Beneš čs. vládě v exilu až na výslovnou žádost ministra Štefana Osuského. Vyplynulo z ní, že britské uznání provizorní vlády neznamená ani uznání právní kontinuity první republiky, ani jejích hranic, ani nulitu mnichovské dohody, a že čs. vláda podle názoru britské reprezentuje jen český a slovenský lid, nikoli Československou republiku. Vláda Velké Británie nechtěla prohlásit, že mnichovskou dohodu pokládá za neplatnou, ani se vázat uznáním právní kontinuity první republiky ve věci československých hranic. To bylo logické, protože protektorát a Slovensko měly své vlastní vlády, což byla situace zcela odlišná od ostatních exilových vlád okupovaných zemí. Proč by měla ČSR reprezentovat další vláda v Londýně?
 
  Beneš se rozhodl lhát a navzdory výše uvedeným skutečnostem stál ve své rozhlasové řeči k domovu 24. 7. 1940 na stanovisku právní kontinuity první republiky a jejích předmnichovských hranic, vůbec se nezmínil provizorním statutu čs. exilové vlády. Řekl, že Čechoslováci neuznali Mnichov, že Masarykova republika žije právně a politicky dále, že on sám právně nepřestal být prezidentem republiky, že právně a politicky neexistuje nic, co provedl nacismus po 15. 3. 1939, a že je neexistující a bezprávné všechno, k čemu byli Čechoslováci od září 1938 nezákonně a neústavně přinuceni. Také Hubert Ripka jako mluvčí vlády obdobně trval ve svých veřejných projevech na kontinuitě první republiky a na předmnichovských hranicích. Čs. exilová vláda se vědomě rozhodla nepříjemné britské stanovisko lidem doma zcela zatajit a lhát.
 
  Tento rozpor mezi československým a britským stanoviskem nebyl znám ani britské veřejnosti. Korespondence mezi Benešem a lordem Halifaxem zveřejněna nebyla a v dopise z 21. 7. 1940 o uznání provizorní vlády, který byl v tisku otištěn, nebyla tato diference zřejmá. Britská veřejnost mylně pokládala uznání čs. provizorní vlády za doznání, že britská mnichovská politika byla nesprávná, zatímco britská vláda i nadále uznávala platnost mnichovské dohody. Britské veřejnosti bylo ale nápadné, proč je československá vláda jen provizorní, kdežto ostatní, např. polská, byla uznána za stálou, definitivní, což nedovedl vysvětlit v parlamentní debatě ani sám předseda vlády Winston Churchill.
 
  Beneš smluvil s Brucem Lockhartem, že britská vláda v den druhého výročí mnichovské dohody, 30. 9. 1940, učiní prohlášení, v němž potvrdí, že mnichovský diktát neexistuje. Projevu se ujal osobně Churchill, ale v navrhovaném znění projevu Benešem vyškrtl pasus, že mnichovská dohoda pozbyla platnosti a nahradil ho větou, že byla zničena, což je z právního hlediska podstatný rozdíl.
 
  O rok později, 18. 7. 1941 uznal Benešovu exilovou vládu za představitelku ne pouze československého lidu, nýbrž rovnou Československé republiky Sovětský svaz. Tentýž den ji zrovnoprávnila britská vláda dopisem britského ministra zahraničí Roberta Anthony Edena Janu Masarykovi s ostatními exilovými vládami v Londýně, ale ještě ji neuznala za představitelku Československa coby státu, a vzala na vědomí sdělení v Benešově memorandu z 18. 4. 1941, že „prozatímnost čs. vlády bude napříště pojímána jako vnitřní věc čs. demokracie, to znamená, že se dnešní čs. vláda hned po válce podrobí ustanovením demokratické čs. ústavy“, čím se čs. jednoznačně zavázala, že bezprostředně po válce abdikuje i s prezidentem. (Což Beneš a čs. vláda po válce jednoznačně porušili.) Ministr zahraničí Eden ve svém výše zmíněném dopise též uvedl, že argumenty pro kontinuitu uvedené v Benešově memorandu jsou poněkud složité a že „vláda Jeho Veličenstva si přeje ponechat tuto otázku pro pozdější úvahu ve vhodné chvíli" a „také se nezavazuje, že uznává a bude podporovat stanovení kterýchkoli hranic ve střední Evropě". Tedy k otázce kontinuity nezaujala stanovisko, ani neprohlásila mnichovskou dohodu na neplatnou.
 
  USA uznaly dopisem F. D. Roosevelta z 30. 7. 1941 čs. vládu v Londýně, ale pouze jako provizorní. V otázce předválečných hranic a neplatnosti mnichovské smlouvy od samého počátku se připojily ke stanovisku britskému.
 
  Mnohem později, po mnohonásobném Benešovu úsilí o uznání konstrukce kontinuity, když takticky upustil od svého požadavku na neplatnost mnichovské dohody od samého počátku, a po ohlasu německé exekuce v Lidicích předává 4. 8. 1942 Robert Anthony Eden ministru zahraničí Janu Masarykovi dopis datovaný 5. 8. 1942, v němž se britská vláda zříká závazků vyplývajících z mnichovské dohody a uznává Beneše a jeho exilovou vládu coby reprezentanty Československa. V dopise také stálo: „Při konečné úpravě čs. hranic na konci války nebudou mít na stanovisko britské vlády mít vliv žádné změny, které se staly v těchto věcech jak v roce 1938, tak i později“. To sice znamenalo, že nebude přihlížet k faktu, že ČSR odstoupila svá území Německu, Polsku, Maďarsku, ale v žádném případě to neznamenalo, že by se britská vláda nějakým způsobem zavazovala obnovit ČSR v hranicích před rokem 1938. Britská vláda se sice zřekla všeho, co pro Velkou Británii vyplývalo z mnichovské dohody, avšak nevyjádřila se, vyjma odstoupených území, k ostatním jejím důsledkům pro ČSR a neprohlásila mnichovskou dohodu neplatnou, natožpak od samého počátku.
 
  Československá exilová vláda v Londýně, když to bylo zapotřebí, účelově britské vládě lhala. Na přímý dotaz britské vlády, od kterého data je ČSR ve válečném stavu s Německem a Maďarskem, odpověděla, že od 17. 9. 1938(!) s Německem a od 10. října 1938(!) s Maďarskem.
 
  Francie, zastoupená Francouzským národním výborem, jako jediná ze západních spojenců uznala 29. 9. 1942 čs. hranice před zářím 1938, tedy popřela stejně jako SSSR platnost mnichovské dohody. 26. 10. 1942 USA oficiálně uznaly čs. exilovou vládu za stálou. USA, Velká Británie a po válce ani Spolková republika Německo nikdy neuznaly neplatnost mnichovské dohody od samého počátku. Ve smlouvě mezi SRN a ČSSR z 11. 12. 1973 (č. 94/1974 Sb.) nedokázala čs. strana prosadit neplatnost mnichovské dohody od samého počátku, nýbrž pouhou její neplatnost.
 
  Teorie kontinuity trvání první republiky a Benešova prezidentství je umělý právní konstrukt, pomocí něhož lze tvrdit, že Edvard Beneš navzdory své abdikací 8. 10. 1938 nikdy nepřestal být prezidentem republiky, protože jeho rezignace byla vynucena Německem a tudíž je neplatná. Zajímavé je, že si tlak Německa na abdikaci dosvědčuje jen on sám ve svých pamětech, samozřejmě společně s českými historiky. K tomu měl sloužit i výše uvedený počátek válečného stavu mezi Československem a Německem datovaný 17. 9. 1938, což je účelová lež. Údajným nepřetržitým prezidentstvím Beneše se otevřel prostor pro tvrzení o nelegálnosti prezidentství Emila Háchy, Jozefa Tisa, Augustina Vološina a všech následných vlád: druhé republiky, podkarpatskoruské, Slovenské krajiny, Slovenské republiky, protektorátní. Na zfalšované doktríně kontinuity je založen poválečný český (československý) a jeho právní systém.
 
  Obdobně je tomu s údajným souhlasem západních spojenců s vyháněním neslovanského obyvatelstva, ale to je jiná kapitola.


pátek 14. června 2013

Češi jsou .... jako tágo
Tomáš Krystlík

Když předseda vlády ČR dovolí, aby šéfová jeho kabinetu Jana Nagyová pověřila vojenské zpravodajství ministerstva národní obrany sledováním jeho manželky pro účely rozvodu a obešla tím resortního ministra, končí veškerá legrace bez ohledu na skutečnost, zda to byl trestný čin. Když premiér Nečas je takový nezodpovědný hlupák, který si myslí, že mu to projde, jaký musí být český lid?

To není ani z hlediska českého státu legrácka, počinem Petra Nečase se ČR stává vydíratelná. Představme si situaci, že se o tomto premiérově deliktu realizovaného paní Nagyovou doví nějaká cizí tajná služba a vy(zne)užije jeho snahy setrvat pokud možno co nejdéle na špičce české politiky. Ano, premiér by se v úřadě udržel, ale nebylo by to bez protislužby.

Kauzu berme jako pouze špičku ledovce, protože zneužití pravomoci úřední osoby, z které jsou paní Nagyová a další tři osoby z vojenského zpravodajství MNO obviněny, je relativně lehce dokazatelné. Co zůstává pod hladinou, o tom může veřejnost jen fantazírovat.

Pokud premiér v následujících hodinách neabdikuje, podobně jako německý kancléř Willy Brandt, jehož referent pro stranické záležitosti Günter Guillaume byl odhalen jako východoněmecký špión (Brandt o jeho druhé činnosti nevěděl, což se nedá tvrdit o Nečasovi a Nagyové), mělo by mu být promptně odňato prověření pro utajené materiály, což by v důsledku znamenalo, že by nemohl řídit vládu, která čas od času projednává i věci tajné. Jestliže Nečas neabdikuje a nikdo ho prověření pro tajné materiály nezbaví se zdůvodněním, že pro stát představuje bezpečnostní riziko, velmi poškodí již značně špatnou pověst českého státu v EU a NATO, coby nevypočitatelného a nespolehlivého člena.

Čechům lze jen přát, aby ČSSD s KSČM v předčasných volbách nezískaly většinu a nenechaly si odhlasovat zmocňovací zákon, tj. že po určité období bude vláda vydávat zákony bez souhlasu parlamentu, nebo neprosadily většinový volební systém. Pak by byla cesta k běloruskému modelu naprogramovaná, což si český elektorát ani trochu neuvědomuje. Jeho uvažování je patrné z volebních preferencí v poslední volbě prezidenta - klidně dal hlas proruskému kandidátu s nevyjasněnými vazbami k zemím bývalého SSSR.

pátek 7. června 2013

PovodněTomáš Krystlík

Povodně v Praze a dále na Labi jsou přímým následkem megalomanství komunistické éry - vodních elektráren a s nimi spojených vodních nádrží na Vltavě. Zlikvidovalo se tím původní koryto řeky kroutící se lukami, kde se přebytek vody mohl rozlít. Jeden z hlavních přítoků, ze kterých vzniká Berounka, Úhlava a Vltava pramení na Šumavě relativně blízko sebe a Berounka se slévá v Vltavou před Prahou. Na rozdíl od Vltavy je na vodních tocích, které tvoří pak Berounku, podstatně méně vodních nádrží. Délka původního toku Vltavy až po soutok s Berounkou - značně delší než Úhlavy a Berounky - se vodními nádržemi narovnala, tudíž zkrátila a hlavně se umožnil mnohem rychlejší postup vody, protože větší množství vody přelétne vmžiku desítky kilometrů dlouhé přehradní nádrže. Důsledek: Pršelo-li na Šumavě, dostala se před stavbou vodních děl velká voda z Vltavy k soutoku s Berounkou o několik dní později, než z Berounky. Dnes vlivem přehrad dorazí voda k soutoku obou řek ve stejný čas. Povodně jsou tedy naprogramovány.

Dost by se dalo zachránit držením nízkých hladin přehradních nádrží. Jenže to by zaměstnanci přehradních elektráren nesměli být finančně odměňováni podle splněného objemu výroby elektřiny, které je nutí mít vodní nádrže s maximálním množstvím vody, protože co kdyby vypukla sucha a vody by byl nedostatek? Jsme přece v Česku. Co je nám do toho, že někde po proudu budou vyplaveny stovky a tisíce lidí a zničeny majetky? Hlavně budeme-li mít prémie. Že budou zaplavena i německá města, kudy protéká Labe? Dobře jim tak, skopčákům, prohráli válku!

Letošní povodeň ukázala, že se Češi nepoučili z povodní 2002 a nejsou schopni pořádně něco zorganizovat. Starostové některých pražských městských částí sháněli lehátka a přikrývky pro evakuované a pražský magistrát ani nevěděl, kde jsou uskladněné, zda vůbec někde jsou uskladněné, natož aby znal telefonní spojení do skladů a jejich adresy.

Kralupy a Ústí nad Labem si v kritických chvílích záplav přály, aby lipenská přehrada omezila průtok vody, aby voda tolik nestoupala. Byli odmítnuti, že žádost měla formální chyby. Se zpožděním zasáhl až ministr zemědělství, který to z titulu úřadu nařídil.

Letos se též ukázalo, že betonové zábrany a hráze u obcí proti vodě vybudované po zkušenostech s velkou vodou 2002 ji mnohdy nevhodně usměrňují a ta pak udeří jinde s větší ničícím účinkem. To nedovedli projektanti předvídat? Nebo to byl zase český šlendrián?

Jisté je, že v Česku za komunistické éry vydávaly úřady stavební povolení pro obytné budovy v zátopových oblastech. Ona praxe se dodnes nezměnila. Je jasné, že lidé z těchto území se časem musí přestěhovat někam jinam a budovy se musejí zbourat. Stát si musí také poradit i se svými úředníky, aby nevydávali pro stavby budov v těchto oblastech stavební povolení. Chtěl bych vědět, jak to v českém korupčním prostředí dokáže.