sobota 19. července 2014

Co předcházelo postupimské konferenci a vyhánění Němců z ČSR
Tomáš Krystlík

Jaroslav Vrchlický, vydal v r. 1879 sbírku Mythy, kde oslovuje sv. Prokopa, podle legendy prvního němcobijce: „Prokope, kde práce Tvoje? Vyhnals ďábly, vyžeň Němce!… Já vyženu mnichy z chrámu, ty je vyžeň z české země!“

Viktor Dyk v Pohádkách z naší vesnice vyslovil v roce 1908 větu, která se stala heslem českých nacionalistů: „Vím, v mezích dneška nelze věčně žíti, svůj chránit kout. Vím, úkol nás je Čechy počeštiti, anebo zahynout."

Sociální demokrat Rudolf Bechyně na sklonku první světové války napsal: „Já bych si tedy přál, aby co největší kraje (německé) z českého státu byly vyloučeny… Bude nám dobře i bez Němců – a bez nich lépe než s nimi.“ Tím se ale zřetelně přimlouval pro územní odtržení.

Další levicový politik Jan Skála navrhoval 29. 10 1918 vyměnit jisté „ryze německé obce za české obce v Dolních Rakousích, v Kladsku, Pruském Slezsku“. Proti tomu se zvedl křik české nacionalistické masy: „Němci chtějí od nás pryč? Dobře, ať si sbalí uzlíčky a táhnou! Ale nedáme jim ani píď půdy, ta je a zůstane česká!“ Česká propaganda tvrdila od založení ČSR, že menšinám jsou zaručena veškerá práva, která pro ně žádala Dohoda, ale v r. 1928 vyslovil Emanuel Rádl v knížce Válka Čechů s Němci obavu před „hmotným řešením" německého problému.

Beneš v březnu 1936 při přijetí představitelů Asociace zahraničního tisku na pražském hradě varoval, že vypukne-li válka a menšiny se ukáží jako nespolehlivé, tak po válce dojde „k etnografické depuraci… asi po způsobu úpravy této otázky za války řecko–turecké… Brutálně řečeno, kdo by prohrál, toho lid by musel prohrané území vyklidit. Cuius regio eius natio /nationalitas/ (čí země, toho národ /národnost/, citace se v různých zdrojích liší). Radikalismus v minoritách se tudíž obrátí proti minoritám a na jejich zádech by se odehrála válka i mír“. Zní to pro mnohé asi překvapivě, ale z toho nezvratně plyne, že Beneš již v březnu 1936 počítal s válkou a vypuzením neslovanských menšin ze země.

15. 5. 1936 jednalo vedení Československé strany národně socialistické o opatřeních vlády k upevnění pohraničí a vnitropolitických problémech, kde ministr Emil Franke mj. pravil: „Očekává se zesílení hnutí revizionistického… a není tedy vyloučeno, že se Itálie přikloní jako stát silně revizionistický k Německu. Budeme se tomuto nebezpečí ovšem bránit a budeme usilovat, abychom kraje převážně německé nebo maďarské alespoň v poslední chvíli – počeštili nebo poslovenštili."

V týdeníku Demokratický střed, jehož šéfredaktorem byl Hubert Ripka, se v článku V. Ostrého 24. 8. 1938 psalo, že „přáním většiny Čechů by odpovídalo vystěhování celé německé menšiny."

Vyhnání německy mluvícího obyvatelstva z ČSR se implicitně objevuje v tzv. pátém plánu Edvarda Beneše z poloviny září 1938, s nímž tajně vysílá ministra Jaromíra Nečase do Paříže, aby zde zjistil pro něj podporu. Podle tohoto plánu by Československo odstoupilo Německu území, písemné instrukce Beneše Nečasovi hovořily o 4000–6000 km2, s podmínkou, že Německo přijme dohromady 1 500 000 až 2 000 000 Němců z ČSR. Jelikož v odstupovaném území in spe tolik Němců nežilo, vyplývá z toho, že zbytek by se musel donutit k vystěhování z území neodstupovaných. Maďarsku by se odstoupilo též území, ale bez vystěhovávání části maďarského obyvatelstva ze zbytku Slovenska. Beneš si představoval, když s ním bude Francie souhlasit, že s Velkou Británií jeho plán Německu vnutí.

Ve zprávě sociálně demokratického odboje exilu ze 14. 4. 1939, měsíc po okupaci (!), se psalo: Národ je naprosto jednomyslně za B.(enešem); je-li mizivá menšina proti a ochotna dělat katovské služby Němcům, usnadní se tím jen její vyřízení." Představa „vyrovnání s Němci… jest dnes velmi radikální". Hitlerův postup „možnosti dřívějšího smíření úplně zmařil. Důkladné snížení jejich počtu se zdá obecným požadavkem. Nikdy… nebylo u nás takové nenávisti – snad za husitských válek."

Adolf Hoffmeister psal v květnu 1939 Hubertu Ripkovi: „Nikdy už nechceme nekrvavou revoluci. Nikdy neočekávaná slova krutosti a pomstychtivosti jsem slyšel od lidí, od kterých jsem prostě nemohl očekávat tak jednoznačný výraz přesvědčení. Věšet! Neodpouštět.“

Den po studentských demonstracích v Praze v souvislosti s pohřbem Jana Opletala, 16. 11. 1939, zaslalo Politické ústředí (PÚ) exilu tuto zprávu: „V důsledku utlačování a německé panovačnosti je dnešní nálada mnohem radikálnější a podle toho bude vypadat i odplata. Po tom všem, jaké utrpení si musí náš národ v této době vystát, vás prosíme, abyste pochopili, že se hrozně pomstí, a kdo by se proti vypořádání stavěl a hovořil o humanitě, demokracii nebo zahraničněpolitických ohledech, toho rozezlený národ smete.“ Proto by emigranti měli řešení německé otázky „přenechat nám doma“. Teprve až se to stane, bude český národ podle této depeše ochoten začít novou výstavbu republiky.

Politické ústředí (PÚ) v depeši do Londýna v listopadu 1939: „Národ dnes žije nadějí jen na pomstu a tu si nedá vzít, své staré účty si musí vypořádat.“ Stejné PÚ mělo již ke konci roku 1939 v plánu vyhnat po válce během půl roku až roku domácí Němce z ČSR, jejich majetek a půdu konfiskovat, zestátnit doly, zbrojovky a provést pozemkovou reformu.

Johann Wolfgang Brügel zaznamenal, že uprchlíci z bývalého Československa, kteří přijeli do Velké Británie ke konci roku 1939, referovali o radikálně protiněmeckých postojích českého obyvatelstva. To se opájelo představou, že po zhroucení hitlerovského režimu bude možné všechny Němce vyhnat ze země, případně i vybít. V té době ještě Beneš hodlal německé obyvatelstvo v republice po válce ponechat nebo to alespoň Britům předstíral, protože při příležitosti zahájení činnosti Státní rady 11. 12. 1940 prohlásil: „Velmi slavnostně a důrazně podtrhuji, že se svých občanů žádné národnosti a strany ani ze zemí českých, ani ze Slovenska, ani z Podkarpatské Rusi nevzdáváme, že ke všem své státní povinnosti jsme rozhodnuti loyálně vykonávati.“

Nepřátelská nálada vůči Němcům jako národu se projevuje i v obou nekomunistických odbojových časopisech, které organizačně byly sice samostatné, ale na jejich redakce měly rozhodující vliv velké národní odbojové organizace. Časopis V boj se stavěl proti jakémukoli rozlišování „mezi Hitlerovým režimem na jedné straně a německým lidem na druhé straně“ a napsal: „My ovšem víme dávno, že Němci jsou všichni stejní.“

Časopis Český kurýr psal o vysídlení Němců již 16. 12. 1939: „Stěhování soukmenovců, započaté Adolfem Hitlerem, bude provedeno v plném rozsahu, ale v opačném směru, než jak Vůdce předepsal. Všichni naši důvěrníci jsou povinni míti v paměti stálou evidenci přistěhovalých Němců a usvědčených pomocníků nacistického režimu.“ O půl roku později týž časopis napsal: „Chceme zase společný stát Čechů a Slováků, ve kterém by místo menšin německé a maďarské byli soustředěni i naši krajané rozptýlení v cizině.“ Naprosto nereálná představa, protože krajané v počtu maximálně 200 000 nemohli nahradit 4 000 000 neslovanského obyvatelstva.

Časopis V boj se tehdy domníval: „Německá menšina padla už tehdy, když se sudetští němci (malé „n“!) prohlásili za občany říše. Jen tam je jejich místo, jen tam může být jejich ‚lebensraum‘… Když nyní Hitler dokázal, že je možno přeháněti statisícové masy němců ze státu do státu jako stádo dobytka, není důvodu, proč by neměly být německé menšiny ze všech evropských zemí nuceně přesídleny zpět do říše.“ Tentýž časopis po porážce Francie: „Němci musí z našeho území pryč“.

Československý vojenský a letecký atašé v Londýně podplukovník Josef Kalla v memorandu z ledna 1940 sice považoval za bláhovou naději, „že Češi vyvraždí a vyženou Němce z ČSR dříve, nežli my se vrátíme do vlasti“, za reálné pokládal snížení počtu Němců méně než o 10 %, ale navrhoval: „A přesto potřebujeme, aby v Sudetech teklo hodně krve, a to ze dvou důvodů: (a) aby si Němci po celé generace pamatovali, jaké hrozné následky měl jejich hřích, spáchaný na Československu a na Evropě zapříčiněním války. Hrůzy musí být tak veliké, aby strašily sudetské Němce po desítky let, (b) aby se opravdu německá minorita zdecimovala co nejvíce.“ Protože i poté nějací Němci podle Kally v českém prostoru zbydou, bude muset být poválečná kolonizace mnohem důslednější než za první republiky, „pouhé rozmisťování českých listonošů, železničářů a finančních strážníků jako tehdy už nebude stačit“.

Ilegální časopis V boj v březnu 1940 napsal: „Pro divoké bestie, jakými se Němci opět ukázali být, není na místě shovívavost a klidné soužití s nimi není možné, dokud se z nich opět nestanou lidská stvoření. Až do té doby budeme jimi ohroženi, a proto si musíme v obnovené republice zajistit budoucnost vykořeněním německého elementu uvnitř státních hranic!" Článek byl publikován pod titulkem „Co se má stát se sudetskými Němci?" Linie byla jasně stanovena: „Zúčtování do poslední kapky krve a do posledního haléře."

9. 3. 1940 píše Beneš státnímu podtajemníkovi amerického ministerstva zahraničí Summeru Wellesovi v memorandu Československo po válce, že hranice po mnichovské dohodě jsou nepřijatelné kvůli bezpečnosti státu, navrhoval na mnohých místech úpravu státní hranice na principu vzájemných územních a hospodářských výměn s tím, že dojde k vnitrostátním přesunům obyvatelstva, aby vznikly „národnostně co nejhomogennější obvody“. Republika by měla být napříště decentralizována.

Od poloviny roku 1940 začal Beneš svůj názory měnit, aby je v depeši určené ÚVODu (Ústřednímu výboru odboje domácího) z 26. 11. 1940 sumarizoval: „To by mělo velikou důležitost také pro naši spolupráci a eventuelní federaci s Polskem; proto budou musit zmizeti Němci ze severní a jižní Moravy (incl. Brno a Jihlava) a ze Slezska mezi Krnovem a Ostravou. Od Králického Sněžníku k Novému Světu musí zůstat historická hranice, od Nového Světa k Podmoklům musí býti nová etnografická hranice, pro nás vojensky přijatelná, pak hranice historická až za Chomutov a Kadaň. Pak novou etnografickou hranici přes Doupovské hory k Tachovu. Zůstaly by pak mimo národnostně české území tři župy: krnovská, liberecká a karlovarská. Vnitřní Němci, incl. Praha, by se museli vystěhovat, nebo přijmout bezpodmínečně výlučně český režim jazykově i administrativně a bez minoritních práv uvnitř této nové etnografické české hranice. Tři německé župy by byly ohraničeny tak, aby nás pro budoucnost naši Němci nemohli terorisovati, že když se odloučí, dojde zase k nemožným hranicím, vojensky neobhajitelným jako po Mnichovu. Jinak však bych trval na tom, aby i po tomto novém národnostním rozhraničení tyto župy zůstaly v rámci našeho státu i pro budoucnost… Nesmíme míti neuskutečnitelné naděje, že je možno zničiti nebo vyhladiti 3 000 000 Němců, jak se někteří u nás naivně domnívají. Je však možno anebo je nutno počítati s odchodem nebo vyhnáním celých statisíců kompromitovaných nacistických Němců a s nuceným přesídlením dalších statisíců Němců z krajů výše naznačených do tří německých žup nebo do Rakouska a Německa. Ale přesídlení sotva bude moci o mnoho přesáhnouti celkový počet jednoho milionu. A to by byl už ohromný úspěch a veliké zajištění našeho státu a vývoje vnitřního našeho národního území. Znamená to tudíž, že chceme, aby Němci opět v republice byli.“

Benešovy úvahy se u odbojových skupin v protektorátu setkaly s naprostým odmítnutím, ba s pobouřením. Člen Politického ústředí (PÚ) Antonín Bořek-Dohalský v radiogramu Benešovi z 3. 12. 1940 zcela explicitně uvedl, že politici by snad zřízení tří německých žup pochopili, ale český národ nikdy. Jeho odpověď kulminovala varováním Benešovi, že takový plán „by mohl znemožnit Váš návrat“. Člen PÚ Vladimír Krajina připojil jménem svým a Horovým, že vojáci smýšlejí stejně jako Dohalský, ba dokonce že hovoří o anexi Lužice. Krajina dále telegrafoval: „V národě narůstá hrozná touha po odplatě, kterou regulovati bude velmi těžko, ne-li nemožné… Národ vidí svůj životní prostor v historických hranicích a považuje Němce za přivandrovalce, kteří musejí být vysídleni. Kdo se tomu postaví, i když se státnickou moudrostí, přichází o možnost obhajovat něco jiného dobrého.“

Prokop Drtina 4. 12. 1940 slíbil, že na základě těchto ostrých reakcí budou předložené námitky „pečlivě zváženy“. Jak však vyplývá z dalšího textu depeše, Benešův názor se ještě nezměnil, ale už se předpokládalo, že dojde ke krvavým represáliím vůči Němcům: „Znáte tedy dnes důvody prezidenta a skutečností je, že 3 000 000 Němců nemůžeme ani přibrati do rodiny, ani je zabíti. Velká většina Němců zůstane a s těmi se musí něco státi. Je nás jen 7 000 000 proti 70 000 000 Němců a ani oni nás nemohou zničit. To však neznamená, že náš národ se s nimi nemůže ve vhodný okamžik vypořádati. Je nám tady všem jasné, že se mu v tom nesmí brániti. I Navrátil (Beneš) to uznává. Ale potom musí přijíti nějaké rozumné řešení. Bude však záviseti na Vás, aby co nejvíc Němců bylo vyhnáno co nejdál. Zde se počítá s tím, že to bude záviseti hlavně na událostech doma a že to bude krvavé a žádná procházka po Václavském jako v roce osmnáct.“

Náladu protektorátních odbojových organizací snad nejlépe odráží depeše podplukovníka Josefa Balabána z 13. 12. 1940: „Těšíme se na oddělení pinslíků (dobová přezdívka Němců)… Budeme se snažiti, aby ty tři župy, které jste si vymysleli a které jste načrtli, byly zřízeny někde u Berlína… Na shledanou v ČSR – bez žup." V jiných svých depeších Balabán Němce nazýval „nadrasáky“ nebo „Barbargenossen“.

O necelé dva měsíce později, 4. 2. 1941, zpracoval Beneš koncepci s názvem Mírové cíle ČSR (název je zavádějící, šlo o válečné cíle ČSR, které po československé požadovala britská vláda), kde jsou podchyceny jeho představy o poválečném uspořádání následovně: Bude stanovena jednak jakási vnitřní, etnografická hranice pro stát a československý životní prostor nezbytná, tj. jako hranice vojensky hajitelná a ekonomicky, komunikačně i kulturně dostatečná. Mezi ní a historickou hranicí ČSR „vznikne pak území, jež bude možno definitivně pokládati… (za) území Čech a Moravy skutečně převážně německé“. Na tomto území, jež bude z přirozených důvodů ekonomicky tíhnout k československému státu, „bude pro německé obyvatelstvo zaveden určitý režim národní svobody (lokální autonomie, kantony, nějaký druh federalismu)… To znamená, že Němce v poválečné ČSR chceme a že Němci a Češi pak mohou v rámci republiky definitivně vyříditi své národnostní spory. Tato úprava a změna československé státnosti bude požadovat ‚přemístění‘, tzv. vnitřní transfer obyvatelstva německého z českého vnitrozemí do pohraničních německých žup a českého z nich do vnitrozemí. Tím by pokud možno zmizely smíšené kraje a vznikla by národnostně homogenní území, v jejich rámci by prakticky zanikly jinonárodní menšiny a s nimi i menšinová (hlavně jazyková) práva – podobně jako tomu je i ve Švýcarsku.“ Tímto svým plánem Beneš narazil na odpor svých stoupenců Ripky, Ingra, Feierabenda, Slávika a zejména na radikální odmítnutí ze strany československých vojáků ve Velké Británii.

Program domácího odboje z jara 1941 uvádí, že každý národ má „právo na stát, zahrnující jeho historické kmenové území“, a definuje již kolektivní vinu Němců: „národ jako celek nese odpovědnost, v to čítaje i lidi osobně nevinné, ale neodlišitelné od celku.“

ÚVOD v depeši z 18. 8. 1941 žádal obnovu ČSR v historických hranicích a bez Němců. Navrhoval, aby se vyhnání kvůli mezinárodním ohledům maskovalo jako potrestání viníků, náhrada škod, atd.

Český kurýr 28. 8. 1941 napsal, že Němci „vyvolají proti sobě takovou záplavu nepřátelství na život a na smrt, že jí ve chvíli překypění národního hněvu s naší země smeteni.“

ÚVOD sděloval koncem srpna 1941 generálu Ingrovi: „Názor na řešení sudetské otázky se obecně upevnil a zradikalizoval. Podle obecného přesvědčení lidu musí být ČSR obnovena v historických hranicích a Němci vyhnáni.“

Protektorátní odbojové skupiny považovaly poválečné vystěhování všech Němců za hotovou věc a sdělovaly do Londýna, že by Benešovo lpění na něčem jiném, třeba na plánu žup, mohlo znemožnit jeho návrat. Ten nakonec domácímu tlaku podlehl, i když i poté se realizace svého původního plánu, odstoupení území a sestěhování Němců z taktických důvodů nevzdal, protože si nebyl jist, zda USA a Velká Británie s vyhnáním všech Němců budou souhlasit. Zalíbilo se mu však na prezidentském stolci a chtěl na něj i po válce dosednout.

V lednu 1942 po poradě s členy exilového kabinetu v memorandu O otázce hranic ČSR Beneš uvedl, že kdyby byl přijat princip, „že viníci války mají odejít v každém případě“, což považoval za „zcela spravedlivé“, činil by počet osob, jež měly „útěkem a vypuzením“ opustit státní území ČSR, odhadem od 300 000 do 400 000.

Hubert Ripka v záznamu svého rozhovoru se sovětským vyslancem ve Velké Británii Alexandrem J. Bogomolovem dne 4. 6. 1942 píše: „Vykládal jsem pak Bogomolovi… že se chceme zbavit, a to jednou pro vždy, těch sociálních vrstev českých Němců, které vždy byly nositelem pangermanismu od minulého století až po Hitlera, to znamená celá německá buržoasie, německá inteligence, značná část nacionalistických německých sedláků, ale i jistá část nacismu propadlých dělníků musí ven. Překvapilo mě, že Bogomolov s tím velmi živě souhlasil. Na konec rozpravy o této věci řekl, že i v této věci můžeme si být úplně jisti porozuměním a podporou sovětské vlády, ale že o tom můžeme jednat později, až to bude aktuální.“

Ještě červnu 1942 získává Beneš od Vjačeslava Molotova souhlas sovětské vlády s myšlenkou odsunu. 2. 7. 1942 píše Anthony Eden ve svém memorandu svým kolegům v britské vládě: „Rovněž žádám své protějšky, aby obecně přistoupili na poválečný transfer německých menšin ze střední a jihovýchodní Evropy do Německa v případech, kdy se to bude jevit jako nezbytné a žádoucí.“ Kabinet svůj souhlas udělil.

Beneš považuje světovou válku za jedinečnou a už nikdy neopakovatelnou příležitost k „vyřešení životní otázky našeho státu“. 18. 9. 1942 mu tlumočí britský vyslanec u československé exilové vlády Phillip B. Nichols, že britská vláda uznává nutnost transferu, o čemž informovala i Jaksche, a že čs. hranice mají být takové, aby Československo bylo vojensky a hospodářsky zajištěné – na tomto základě budou jednat s čs. exilem o hranicích. I nadále se tedy britská vláda nezavázala k obnově ČSR v hranicích z roku 1937. Nichols Benešovi při této příležitosti též sdělil: „Žádný Angličan by však nedovedl pochopit, že Němci mají být z Československa vystěhováni, ale přitom celé území jimi obývané že by mělo býti Československu ponecháno." Beneš se k tomu vyjádřil podle poznámek kancléře Smutného následovně: „Jen bláhovec a naivní člověk se může domnívat, že se svět smíří s tím, abychom vyhodili 3 500 000 lidí a celé území jimi obývané ve státu zůstalo. Proto chce za (1) vypudit Němce, ne všechny, nýbrž takové množství, které bude možné bez velké újmy státního území; za (2) ponechat republice takové množství, které unese a které se ztratí; za (3) rozmístit Němce pak tak, aby, kdyby zase jednou i ten zbytek se chtěl odtrhnout jako za Henleina, aby nám to neuškodilo – to značí usadit je za linií pevností; za (4) dát za tento transfer území co nejmenší, nejméně užitečné a ještě udělat to ve formě výměny území za něco v Kladsku."

V memorandu 311. československé bombardovací perutě RAF z 27. 9. 1942 určenému československé vládě v exilu se psalo: „Nová republika musí být lepší a bude jen naše československá, to značí pánové, že v ní budou jen Češi, Slováci a Podkarpatští Rusíni. Však nikoliv Němci a Maďaři. Ta nová republika bude bez politických stran a straniček.“

Benešova zpráva ÚVODu z 10. 10. 1942, kterou předal paradesantní skupině Antimon: „Republika je zajištěna. Slovensko a Zakarpatská Ukrajina jsou jejími pevnými součástmi a odtržená německá území nám budou vrácena. Anglie a Amerika si však vyhrazuji možnost navrhovat při definitivní opravě hranic menší a pro nás přijatelné změny, které – i za cenu výměny menšího území a vysídlení obyvatel – by znamenaly posílení republiky ve smyslu větší národní homogenity, to znamená, že by u nás zůstalo méně Němců a Maďarů než dřív. Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo. Bráníme se tomu, abychom něco definitivně slíbili nebo umožnili bez rozhodnutí národa; jsem ovšem toho názoru, že republiku by mělo opustit co nejvíc Němců a Maďarů. Anglie by s vysídlením určité části obyvatelstva jistě souhlasila. Kolem téhle otázky budou ještě boje."

Přípravný národní revoluční výbor (PNRV) naopak od exilové vlády požadoval: „Každý Němec bude občanem říše a v žádném případě se nebude moci mísiti do věcí státu našeho. Jmění Němců bude konfiskováno a Němci souzeni za zločiny spáchané. Věrní Němci dostanou povolení k pobytu v zemi jako cizinci… Reparace: (a) Všechen majetek Němců musí být zabaven, aby ručil za náhradu škod, (b) ČSR má míti jako ostatní spojenci v Německu vyhrazenu zonu, aby mohla z ní sama čerpati náhradu škod, (c) Němci musí býti jako dělníci k dispozici ČSR pro opravné práce na území ČSR“.

Beneš se v rozhovoru pro New York Times 19. 2. 1943 poprvé veřejně vyslovuje pro radikální opatření s využitím situace vzniklé v důsledku války: otázky menšin ve střední a východní Evropě by se měly tentokrát řešit „drasticky a definitivně“, totiž „masovou výměnou menšin, aby se s tímto obtížným problémem navždy skoncovalo“. Příslušníci menšiny, které vysídlení nepostihne, by měli mít všechna občanská práva, avšak žádná zvláštní práva národnostní, „tak jak je tomu v Americe“. Výměna menšin ale nepřipadala v úvahu, protože v německy mluvících zemích, pomineme-li Vídeň a Kladsko, v podstatě Češi nežili, sloužila tedy Benešovi jako zastírací manévr. V březnu 1943 si před svou cestou do USA nechává Beneš znovu potvrdit od sovětského vyslance v Londýně stanovisko sovětské vlády k odsunu a v USA dosahuje souhlasu Roosevelta s vyhnáním Němců.

Tedy v polovině roku 1943 sice československá politika dosáhla rámcového souhlasu všech tří velmocí s principem odsunu Němců, ale žádná z nich neměla přesnější představu o způsobu jeho realizace, ani neurčila počet a rozsah osob podléhajících odsunu. U západních panovalo přesvědčení, že odsunuta bude pouze část německého obyvatelstva, především aktivní nacisté, tedy jejich souhlas se týkal pouze částečného odsunu. Požadavek vyhánění Maďarů nebyl až do návštěvy Beneše v Moskvě v prosinci 1943 vznesen. Po podepsání československo-sovětské smlouvy to byl z mocností jedině Sovětský svaz, který byl ochoten povolit Československu vyhnat neslovanské menšiny v takovém rozsahu, že by to znamenalo likvidaci oněch menšin v ČSR.

Vojenská Studijní skupina zpracovala v červenci 1943 pro Beneše čtyři varianty poválečného vysídlení Němců, o kterých se diskutovalo 2. 8. za přítomnosti Sergěje Ingra a Edvarda Beneše. První varianta spočívala ve vysídlení 2 000 000 Němců bez odškodnění za majetek a se souhlasem velmocí, druhá v odstoupení menších částí pohraničí a vysídlení 75 až 90 % Němců, třetí ve výměně Němců za Čechy žijící v zahraničí a lužické Srby a v asimilaci asi 1 000 000 Němců, kteří by v ČSR zůstali. Varianta čtvrtá se měla použít, kdyby první tři nebyly proveditelné: obsadit co nejrychleji předmnichovské hranice a během asi jednoho týdne (!) vyhnat z republiky ne méně než 2 846 000 Němců, 649 000 Maďarů a 78 000 Poláků. Druhý týden by postihl stejný osud dalších 381 000 Němců ze Slovenska a z Podkarpatské Rusi.

Beneš se k těmto plánům vyjádřil následovně: „Jde o to, abychom od samého počátku měli pevně v rukách několik význačných bodů v německém území. Ty musíme obsaditi a bude žádoucno prováděti teror, aby co nejvíce Němců uteklo. Při transferu chci, aby… byl také řešen z hlediska sociálního. Ponechali bychom si dělníky a rolníky, kdežto středního stavu, buržoasie a kapitalistů bychom se zbavili. Je třeba spojit národní revoluci s revolucí sociální.“ Doporučil „dát za zůstavený majetek určitou náhradu“.

Z Benešova poselství k domovu na vlnách BBC, 27. 10. 1943: „Mluvím k vám, přátelé, důrazně, vážně a slavnostně. Konec této války bude u nás psán krví. Bude se u nás bojovat jako všude jinde na evropském kontinentu a bude se vracet Němcům nemilosrdně a mnohonásobně všecko to, co od roku 1938 v našich zemích napáchali. Celý národ bude zapjat v tomto boji, nebude Čechoslováka, který by nepřiložil ruky k dílu, a nebude vlastence, který by nevzal spravedlivé odplaty z a prožité utrpení národa.“ Všimněte si formulace „vracet mnohonásobně“!

V prosinci 1943 vyhlásila československá exilová reprezentace ideu národního státu Čechů a Slováků, z níž vyplývalo, že národnostní menšiny musí buď asimilovat, nebo opustit republiku. Převládla myšlenka plošného vyhnání čs. Němců, Maďarů a Poláků. Rusíni byli vzati na milost, protože neměli s Čechy třecí plochy, Slováci však měli být v každém případě nějakým způsobem za rozpad státu potrestáni. Týž měsíc odevzdal Beneš Stalinovi a sovětskému vedení v Moskvě čtyři memoranda a v jednom z nich byl podle vzpomínek Eduarda Táborského požadavek na československou poválečnou okupaci Německa a Maďarska po boku velmocí, přičemž značná část odsunutých z ČSR měla být přemístěna do oblastí pod československou okupační správou. Text memorand nebyl nikdy zveřejněn.

Ne zcela všichni českoslovenští politici byli stoupenci vyhnání. Nejdůslednějšími protivníky byli sudetoněmečtí sociální demokraté v čele Wenzelem Jakschem. Ostatní, méně významné sudetoněmecké exilové skupiny přijaly koncepci národního státu Čechů a Slováků za předpokladu, že se vytvoří podmínky pro demokratické soužití většinové populace s československými Němci. I v ryze českém táboře se nakrátko projevil nesouhlas s myšlenkou plošného vyhnání od národního socialisty Jaroslava Stránského a sociálního demokrata Rudolfa Bechyně, v protektorátu měl jako jediný po určitý čas výhrady proti vyhnání ilegální časopis Český kurýr.

Do zimy 1943–1944 byli zásadně proti jakémukoli odsunu menšin z republiky českoslovenští komunisté, i když již v roce 1943 začali pomalu měnit svá stanoviska vlivem obratu v sovětské politice od protinacistického pojetí války k protiněmeckému a současně panslavistickému. Gottwald a jeho soudruzi předložili Benešovi za jeho pobytu v Moskvě 13. 12. 1943 memorandum, ve kterém vládu vyzývali, aby vydala proklamaci k německé menšině. Měla obsahovat prohlášení, že vláda nebude kvůli henleinovským a frankovským zločincům pronásledovat všechny československé Němce, nýbrž jen „přímé viníky“, a proto je v zájmu každého Němce, aby se aktivním jednáním a bojem proti říšskoněmeckým okupantům a jejich henleinovským přisluhovačům od nich včas oddělil. Stalin v prosinci 1943 v Moskvě tváří v tvář Benešovi plošné vyhnání Němců (Beneš navrhoval vyhnat cca 2 000 000 Němců z ČSR) a Maďarů schválil s tím, že Slováci, i když si to Beneš přál, nesmějí být jako Slované potrestáni. V rozhlasovém projevu z Moskvy do protektorátu Beneš použil poprvé formulaci, že Československo se stane „sjednoceným národním státem Čechů, Slováků a lidu karpatoruského“.

V roce 1944 českoslovenští komunisté svá stanoviska k Němcům ostře změnili, protože pochopili, že ve vyhnání sudetských Němců mají v ruce nástroj, kterým by v očích Čechů mohli Benešovi iniciativu vytrhnout z rukou. Věděli, že Beneš je v bezskrupulóznosti protiněmecké propagandy nepřekoná, a tak ve vysílání z Moskvy začali ze sebe dělat bojovníky za nekompromisní zúčtování se všemi Němci. Beneš, pokud s nimi chtěl držet krok, se musel uchylovat k čím dál ostřejším formulacím v německé otázce. Tím českoslovenští komunisté dovršili radikální obrat, neboť od založení KSČ byli stoupenci práva československých Němců na sebeurčení až po odtržení se od státu. Přechodem na nacionální platformu zásadně popřeli komunistickou doktrínu. K takové herezi bylo potřeba souhlasu nejvyššího sovětského vedení, tedy názorový obrat československých komunistů byl učiněn na příkaz Stalina.

Ponechání větších částí německého obyvatelstva v Polsku a v ČSR by ztížilo bolševické převzetí moci v těchto státech, neb bylo známo, že Němci ke komunismu asi příliš neinklinovat nebudou. V případě Československa hrála u komunistů roli ještě jedna úvaha: bude-li země násilně zbavena svého německého obyvatelstva, jež hrálo nejdůležitější roli v průmyslu a hospodářství celé země, dojde k jejímu ekonomicky významnému oslabení, což se projeví větší závislostí na Sovětském svazu a pomoci Moskvy. Tím se posílí i jejich vliv v ČSR. Dále počítali s tím, že Němci z ČSR se budou chtít vrátit a jedinou účinnou ochranu proti tomu poskytne Sovětský svaz, čemuž české obyvatelstvo zachvácené pudovým strachem z Němců rádo uvěří. Byla to chladnokrevná spekulace, jak československý stát oslabit a v tomto stavu jej vydat na pospas SSSR.

Beneš prohlásil 3. 2. 1944 ve Státní radě: „Krátce, náš domácí boj a převrat v této válce bude a musí být revolučně a vojensky organizovaný a násilný a bude a musí znamenat u nás velikou lidovou odplatu a pro Němce a fašistické násilníky a konec opravdu krvavý a nelítostný.“

V červnu 1944 použil Beneš, jak uvádí Zbyněk Zeman, poprvé sloveso „vylikvidovat“ ve vzkazu do protektorátu v souvislosti s domácími zrádci – depeši sepsal vlastnoručně Beneš, o sobě psal ve třetí osobě a podepsal ji jménem Prokopa Drtiny. Beneš žádal, aby se vypořádání s kolaboranty událo bez soudu; naznačil, „že soudů zejména hrdelních se máme pokud možno vyvarovat. Kdo zaslouží smrt, má být vylikvidován – ať bouří lidovou, ať mocí vojenskou – hned po převratu a v prvých dnech nového režimu. Pokud možno ne sensační a manifestační soudy a popravy!… Nepochybní zrádcové mají zmizet v prvním rozmachu revoluce a nejlépe vojenskou a lidovou bouří a revolucí…” Obdobně tvrdě zněly i pasáže týkající se osudu Němců. Beneš sděloval, že mezinárodně bude schválen zřejmě jen „transfer“ dvou milionů Němců z republiky. Poválečná revoluce by měla probíhat tak, aby zejména nacisty přiměla k útěku ze strachu; schválený odsun by pak mělo předcházet „nejrychlejší obsazení a vyčistění valné části pohraničí.“

I další exiloví politici v Londýně o vyhánění často mluvili při osobních jednáních nebo psali v tisku, Beneš o principu vysídlení při řešení menšinových problémů promluvil veřejně poprvé v British Press Association 28. 4. 1942, ale první oficiální požadavek vznesla československá exilová vláda až 24. 8. 1944. Šlo o memorandum zaslané Evropské poradní komisi na její žádost, aby ČSR předložila své požadavky pro dohodu o příměří s Německem a Maďarskem. V memorandu se kromě jiného požadovalo, aby Německo a Maďarsko uznaly osoby německé a maďarské národnosti, které budou v Československu zbaveny státního občanství, za své občany a přijaly je na své území. Další podrobnosti k transferu mělo obsahovat zvláštní memorandum.

Výsadkářská skupina Eva sdělovala 17. 8. 1944 do Londýna: „Protiněmecké smýšlení se změnilo v nenávist… převládá mínění, že Němci se musí vystěhovat.“

Beneš i nadále počítal dle potřeby s odstoupením některých částí pohraničního území i s obyvatelstvem Německu a Rakousku z obavy, zda myšlenku transferu všeho německého obyvatelstva u západních spojenců vůbec prosadí. Např. jeho plán z roku 1942 předpokládal odstoupení území s 600 000 až 700 000 Němců s podmínkou, že Rakousko a Německo k nim navíc přijmou dvojnásobek československých Němců již bez území. Plán „zkrácení délky československých hranic vůči Německu“ o ašský, frýdlantský a šluknovský výběžek, tedy o jejich postoupení Německu prezentoval též v Moskvě Stalinovi a Molotovovi. Nápadné na Benešových názorech týkajících se vysídlení Němců bylo, že se často měnily s ohledem na to, komu je tlumočil. Proti odtržení jakéhokoliv, byť sebemenšího území byly odbojové skupiny v protektorátu a naprostá většina londýnských exilových politiků. V memorandu exilové vlády třem velmocem z 23. 11. 1944 byly korektury hranic ve prospěch Německa a Rakouska zásadně odmítnuty.

Beneš ani poté myšlenku odstoupení určitých území zcela neopustil a prakticky hned, ještě koncem roku 1944, zpracovalo na základě jeho pokynů Hlavní velitelství československých ozbrojených sil návrh na odstoupení výběžků (Vejprtsko, šluknovský, broumovský a frýdlantský výběžek) a pás kolem hranic na Osoblažsku o ploše 1790 km2 s cca 340 000 obyvateli za územní kompenzace ze strany Německa a Rakouska. Na své úvahy upozornil Beneš vládu ještě těsně po válce, ale ta jeho koncept striktně odmítla se zdůvodněním, že předat byť jeden jediný čtvereční metr československého území Německu nebo Rakousku nepřichází v úvahu.

Velká Británie a USA se k československým projektům vyhánění obyvatelstva vyslovovaly neurčitě. V březnu 1944 se vyjádřilo britské ministerstvo zahraničí, že je třeba, aby „československá vláda nehnala transfer do krajnosti“. V druhé polovině roku 1944 zpracovala československá vláda memorandum s požadavky vůči Německu adresované všem třem mocnostem. Požadovala vystěhování vinných československých Němců v počtu asi 1 250 000 a nevinných v počtu kolem 2 000 000, zbytek měl být přenárodněn. S tímto záměrem však tvrdě narazila u britských vládních míst, která veřejnou proklamaci o takovém potrestání nevinných považovala za nepřijatelnou. Proto v konečném znění memoranda z 23. 11. 1944 byla tato formulace vypuštěna, byť základní princip československá vláda ze zřetele neopustila: Po útěku Němců zbyde cca 2 500 000 Němců, z nichž 1 500 000 se odsune a zbytek se přenárodní (dobový termín: odnárodní). Memorandum obsahovalo následující ustanovení: „Pouhá skutečnost, že menšinové obyvatelstvo má v určitém okrsku početní většinu, neopravňuje k nárokům na národní suverenitu… Národ, který vlastnil tuto hranici od počátku svých dějin, se jí nemůže zříci… Není úmyslem konfiskovat soukromý majetek transferovaných osob; pokud se tak stane, propadne státu na základě trestu podle zákona. To budiž provedeno na základě zákonného potrestání. Zpravidla bude dovoleno vzít sebou movitý majetek s výjimkou zboží, jehož vývoz je všeobecně zakázán (např. dobytek, stroje, různé měny, zlato, atd.)… Vyrovnání za zanechaný majetek, cena kterého bude určena podle stanoveného standardu, odsunutí obdrží z československých pohledávek vůči německému státu, Říšské bance nebo německým státním příslušníkům, nebo se zaplatí z německých peněz, které se najdou na československém území.“

Dne 31. 1. 1945 na československé memorandum odpověděly Spojené státy s tím, že odsun československých Němců je vázán na dohodu vítězných mocností. Stejným způsobem odpověděla 8. 3. 1945 i britská vláda. Beneš naléhal již v lednu 1945 na britskou odpověď, neboť chtěl vydat zákon o zbavení všech československých Němců občanství a zákon o zřízení úřadu pro odsun. Britské ministerstvo zahraničí jej ale vyzvalo, aby takové zákony nevydával. K otázce transferu mu sdělilo, aby jej „prezentoval jako svůj program, který předložil velmocem, od kterých dosud neobdržel souhlas“.

Před odjezdem z Velké Británie do Moskvy vedl Beneš 13. a 20. 2. 1945 poslední rozhovory s Nicholsem. Žádal od Britů souhlas s principem odebrání československého občanství všem Němcům s tím, že jinak by mohl doma nastat „rozvrat, boje, masakry Němců". Nichols naopak požadoval – o pár dní později se k němu přidali přímo Eden a Churchill – aby zákony o odsunu vznikly až na základě dohody s vítěznými mocnostmi. S nimi by bylo nutné předem dojednat též způsob, rozsah a další modality, organizaci celého odsunu, zvláště když odsouvaní poputují okupačních zón v Německu. Nichols naléhal, aby československá vláda v této věci pouze ohlásila svůj program, nikoli vydala zákon. Britové ústy Nicholse Beneše upozorňovali na skutečnost, že němečtí usedlíci z východních oblastí před příchodem Rudé armády živelně prchají, Beneš však namítl, že z Československa Němci sami neutečou a pronesl ve spojitosti s transferem československých Němců před Nicholsem nezastřenou výhrůžku: „O tom budu jednat v Moskvě… eventuálně se dohodnu s Moskvou a provedeme to sami". Za další zcela klíčový bod jednání s Nicholsem považoval Beneš britské uznání nulity mnichovského dohody. Žádal, aby byla už nyní uznána suverenita Československa nad celým jeho předmnichovským územím. Nichols řekl, že definitivní uznání hranic přísluší mírové konferenci, takže Benešova vláda se musí spokojit s konstatováním, že je oprávněna vykonávat v rámci předmnichovských hranic kontrolu.

Na poslední vzájemné pracovní schůzce, 22. 2. 1945, doporučil Churchill Benešovi, obdobně jako předtím Nichols a Eden, aby ČSR nerozhodla o transferu německého obyvatelstva bez souhlasu velmocí, tedy aby ČSR získala souhlas Velké Británie, USA a SSSR, než začne odsun realizovat. Což přeloženo do běžné, nediplomatické řeči se rovnalo zákazu. Beneš hodlal získat oficiální schválení odsunu v Moskvě, což pak oznámil britskému ministerstvu zahraničí. Molotov 21. 3. 1945 Benešovi znovu potvrdil souhlas SSSR s vyhnáním, požadoval však, aby československá vláda o tom s Brity jednala. Do konce války Velká Británie a USA vyhánění Němců z ČSR neschválily. Ani později na konferenci v Postupimi, kde jen uznaly, že již probíhá a že má být dokončen.

K překonání námitek anglo-americké veřejnosti proti vyhánění používal Beneš přemrštěné počty českých obětí nacismu. V roce 1944 při příležitosti svých 60. narozenin tvrdil, že bylo zabito, uvězněno nebo deportováno 500 000 Čechů. Po roce, o svých 61. narozeninách, tvrdil zpravodaji Sunday Times, že „zacházení, které museli od Němců vytrpět Češi a Slováci – více než milion jich bylo deportováno (do koncentračních táborů) – činí smíření nemožným“. Beneš přeháněl a lhal stejně jako za první světové války. Podle oficiálních údajů bylo bezprostředně po uzavření příměří v německých koncentrácích celkem 135 000 československých občanů, tedy nejen Čechů. Pro srovnání: 1 500 000 Francouzů a 816 000 Poláků.
Českoslovenští politici se shodovali v nutnosti prosadit odsun a zároveň si uvědomovali, že jeho realizace je ze strany západních velmocí ohrožena. To jim nevadilo, aby opatření připravující vyhnání zahrnuli do vládního programu a mluvili o něm jako o věci, „která jistě bude provedena“.

Ještě Košický vládní program z 5. 4. 1945 s vyhnáním nepočítal, předpokládal pouze, že osoby jiné než slovanské národnosti odsouzené řádným soudem za své činy v létech 1939–1945 budou po odpykání trestu vyhoštěny z republiky. Důvod byl jasný – velmoci vyhánění nepovolily.

Ihned po válce začali Češi s vyháněním do Německa a Rakouska. Beneš si cestou z Košic do Prahy neodpustil v Brně tento výrok: „Vám i nám všem je jasné, že likvidace Němců bude stoprocentní“ (Čin, 11. 5. 1945), aby v Praze o dva dny později prohlásil: „Naším volebním heslem bude, že musíme naši zemi očistit od všeho německého, kulturně, ekonomicky a politicky“ (Čechoslovák, 15. 6. 1945). Beneš zřejmě tváří v tvář komunistům a šovinistům si nehodlal nechat vytrhnout iniciativu ve věci odsunu Němců z rukou, což vedlo k radikalizaci vyhnání.

Západ protestoval, britská tisková agentura Reuters tzv. divoký odsun silně kritizovala, britská a americká vláda se chystaly protestovat přímo v Praze. Komuniké československé vlády z 18. 6. 1945 k velmi kritické zprávě agentury Reuters obsahovalo vůli provést transfer do důsledků, ale organizovaně a lidsky. Vláda lhala. Prezentovalo se to slovy, že „vláda jest pevně rozhodnuta provést svůj program o odsunu Němců tak, jak jej vyhlásila.“

Nótou západním spojencům z 3. 7. 1945 se československá vláda oficiálně uvolila odsouvat obyvatelstvo plánovitě a organizovaně. Vláda opět lhala, v textu chyběla jakákoliv zmínka o tom, že vysidlovací operace již delší dobu probíhají. Velká Británie a USA znovu čs. vládě odpověděly, že záležitost musí rozhodnout konference velmocí.

Velká Británie zřejmě o československém počínání cosi věděla, protože britský velvyslanec Phillip Nichols 14. 7. v rozhovoru s jedním úředníkem československého ministerstva zahraničí položil otázku, co je pravdy na tom, že území republiky denně opouštějí vlaky s Němci.

Beneš v polovině července 1945 poskytl agentuře Reuters interview, kde tvrdil, že jen „nepatrný počet sudetských Němců již byl deportován. Jsou to však ojedinělé případy, ke kterým došlo v důsledku vzrušení, jež se zmocnilo Čechů v sudetských okresech koncem války.“ Beneš tvrdil, podle časopisu Čas z 18. 7. 1945, že asi 200 000 Němců „odešlo z vlastního rozhodnutí“. Lhal.

Postoj Moskvy vyvolával u československé vlády dojem, že k vyhnání může dojít i bez souhlasu západních mocností. Z jednání s vrchním velitelem Rudé armády v Německu, maršálem Georgijem Žukovem vyplynulo (zpráva Vladimíra Clementise vládě 10. 7. 1945), že „je ochoten přijmout milion, popřípadě též 2 000 000 Němců z Československa“ k předtím již vyhnaným do sovětské zóny. Clementis z toho vyvodil, že „je tedy transfer politicky připraven“.

Američané do postupimské konference přijímali do své zóny jen Němce, kteří přišli za války do protektorátu z Německa, a to v maximálním počtu 2000 osob denně. Dále přijímali uprchlíky a osoby bez domova bez jakékoliv kvóty, v praxi 2000–4000 osob denně, tedy nikoliv sudetské Němce. Také Čechům nedovolili na československém území obsazeném US Army divoký odsun. Později povolili spořádaný odjezd sudetským Němcům z oblastí jimi spravovaných v odhadovaném počtu 100 000–140 000 osob (do poloviny prosince 1945).

Lidová demokracie přinesla 23. 7. 1945 článek, který poukazoval na americkou kritiku zacházení s Němci. Československá veřejnost se tak poprvé dozvěděla, že Američané v obsazených západních Čechách rozhořčeně prohlásili, že nešli do války proto, aby Češi mohli zřizovat nové Buchenwaldy.


Žádné komentáře:

Okomentovat