čtvrtek 23. května 2013

Československé vojenské jednotky na východě 2Tomáš Krystlík

1. ČESKOSLOVENSKÝ SAMOSTATNÝ PRAPOR V SSSR

Po internaci v SSSR si někteří komunisté z čs. legionu ustaveného v Polsku přišili sovětské hvězdy na čepice a bolševici jako celek promptně dostali přezdívku „hvězdáři“. Do Olchovců na Ukrajině, kde byl legion umístěn, přijeli v noci na 3. 11. 1939 příslušníci NKVD a odvezli 13 kritiků sovětského systému, údajně dobrovolníků na krátkodobou práci, ač jejich jména četli z připraveného seznamu, ve skutečnosti do GULAGu, mezi nimi i pražského levicového advokáta JUDr. Františka Poláka, tehdy 53letého, bývalého čs. legionáře na Rusi. Seznam ještě v Polsku vypracovali čs. komunisté a předali Sovětům. Po sloučení se se skupinou uprchlou na Volyň čítal čs. kontingent v SSSR 798 osob a byl dislokován v Orankách, pak v Suzdalu. Asi dvaceti vojákům, kteří měli platné pasy a v nich víza do Francie a Rumunska, byl povolen v roce 1940 odjezd do Francie. Další transporty následovaly, aby pak se v nich ustalo. Londýnská vláda po pádu Francie dosáhla jejich obnovení, vojáci odjížděli přes Černé moře a Turecko do Palestiny, poslední transport zbývajících 93 osob, tzv. likvidační skupina, v květnu 1941 podle plánu neodjel a než stačil odjet v náhradním termínu, vypukla válka. Byli to hlavně důstojníci, poddůstojníci a lékaři. Drtivá většina z nich byla nacionalistická, antisovětská, všichni do jednoho byli poměry v SSSR znechuceni, chtěli pryč a byli nešťastní, že nemohou z SSSR odjet. Silně antisovětští byli i budoucí generálové, ministr obrany ČSSR Bohumír Lenc-Lomský a náčelník generálního štábu ČSLA Otakar Rytíř.

   Začátkem prosince 1941 sovětská vláda rozhodla zbudovat jeden čs. samostatný prapor a náhradní rotu v Buzuluku. Dobrovolníci začali přibývat hlavně z táborů GULAGu, ale byli většinou v tak špatném stavu, že museli rovnou do čs. vojenské nemocnice. Jejich mortalita byla vysoká, měli otoky a vředy z podvýživy (až 178 vředů na jednom těle), někteří leželi v nemocnici měsíce. Ti, kteří se mohli jakžtakž pohybovat, byli tak vyhladovělí, že když po zdravotní prohlídce dostali prádlo a uniformy, spěchali podle návyků získaných v GULAGu do města, kde je na trhu vyměnili za jídlo a do kasáren se vrátili v hadrech.

Do sovětských pracovních táborů byli odsouzeni za ilegální překročení hranic, v horším případě nejen za to, nýbrž i za uměle vykonstruovanou špionáž; další byli do nich zavřeni coby cizinci po sovětském vpádu do Polska. Odhaduje se, že z 5000 židovských uprchlíků z ČSR v Sovětském svazu byly nejméně 4000 deportovány do GULAGu, kde minimálně 1500 z nich během platnosti Ribbetrop-Molotovova paktu, za necelé dva roky, zahynulo. Odhad vztahující se na celkový počet uprchlíků včetně nežidovských chybí. Ve vytvořeném 1. čs. samostatném praporu bylo 70-80 % Židů („Mezi mužstvem se jen zřídka našel nežidovský voják.“)

Další čs. uprchlíci a usedlí Čechoslováci byli z polských území zabraných SSSR vyvezeni do asijské části do míst určeného pobytu. Volně mohli v SSSR pracovat až na pár výjimek z řad těch, kteří se v prvních chaotických měsících po záboru Polska přihlásili na práci do důležitých sovětských podniků, pouze političtí uprchlíci, tj. velmi pečlivě sovětskou stranou prověření komunisté. Do jednotek se hlásili Čechoslováci se sovětským občanstvím, synové otců, kteří zůstali v Rusku nebo v Polsku (v části zabrané SSSR) po první světové válce (celkem asi 30 000 Čechů bylo usedlých na Volyni) nebo Čechoslováci, kteří se lety 1926-30 vystěhovali do SSSR. Skladba jednotky byla odhadována na dvě stovky vojáků z řad těch, kteří mohli předtím v SSSR volně pracovat, tedy hlavně politických uprchlíků-komunistů, stovka přišla z řad Čechů a Slováků usedlých v SSSR již před válkou, zbytek byli vězni přišedší z GULAGu nebo internovaní v přikázaném místě pobytu.

   Současně s 1. samostatným praporem se organizovala náhradní rota, kam se umisťovali starší a boje neschopní muži, ženy, děti, ba i celé rodiny a rodiče vojáků. Též pár vojáků, kteří nerozuměli českým vojenským povelům. Pokud mohli, dělali různé pomocné práce. Náhradní rota byla de facto sociální institucí pro rodinné příslušníky čs. vojenské jednotky a čítala i 250 lidí.

   V lednu 1942 přibyl k jednotce zpátky František Polák, odsouzený administrativním rozhodnutím NKVD na přelomu roku 1939/40 na osm let nucených prací táborech GULAGu. Důvody: V Krakově vystupoval podle udání čs. senátora Antonína Zmrhala nepřátelsky proti československým komunistům, podle udáni bývalého redaktora Rudého Práva F. Wagenknechta se měl vyjádřit, že do čs. vlády po osvobození ČSR nesmí být připuštěni komunisté, projevil nepřátelský postoj k SSSR tím, že v internaci legionu v SSSR jako pořadatel oslavy státního svátku 28. října vyškrtl z programu zpěv sovětské hymny, Internacionály, ačkoliv tato měla být podle výslovného přáni podplukovníka Svobody zpívána, učiněn jako bývalý člen politického vedeni čs. legií na Rusi odpovědným za oběti na životech sovětských občanů. O stavu jednotky v Buzuluku Polák píše: „Když jsem přibyl k jednotce do Buzuluku, byla tato jednotka svým složením vyhraněně protikomunistickou, neboť téměř veškeré její mužstvo prošlo předtím pracovními tábory sovětskými, které mu daly názornou představu, co komunismus ve skutečnosti představuje. Také důstojníci, nedávní to absolventi československé vojenské akademie v Hranicích na Moravě a tudíž jen nižších vojenských hodností, byli protikomunistické orientace“.

Před Gottwaldem a čs. komunisty v Moskvě vyvstala potřeba jednotku zkomunizovat. Ale koho pro tento úkol získat? Prostší dobrovolníci projevovali vděčnost čs. vládě i sovětským úřadům, že unikli z GULAGu, se sice dali ovlivnit, ale ne zverbovat pro daný úkol. Inteligentnější a vnímavější stále děsily vzpomínky na to, co v SSSR viděli a prožili. Ale byli tu komunisté-političtí uprchlíci, kteří před příchodem do Buzuluku v SSSR volně pracovali. Z nich a z přistěhovalců do SSSR v létech 1926-30, např. Interhelpo, byli pohovory vedenými moskevskými čs. komunisty vybráni vhodní adepti pro komunizaci praporu. K praporu byli též vysláni coby důstojníci pracovník Kominterny Jaroslav Procházka a řada dalších komunistů, k nim mj. přibyli z GULAGu propuštění komunisté Bedřich Reicin a Imre Roth, kteří ani nemukli o tom, co v sovětských lágrech zakusili, byť oba zbídačení podvýživou museli nejdříve do nemocničního ošetření. (Reicin na jaře 1941 propuštěný gestapem se vystěhovával jako Žid podle závěrů évianské konference z protektorátu do Číny, do Šanghaje, ale z vlaku v Rusku vystoupil, byl zatčen a odsouzen do GULAGu.) Dva důstojníci NKVD byli u útvaru v té době zcela oficiálně, třetí byl zařazen do praporu coby čs. poručík, aniž znal slovo česky, slovensky nebo rusínsky. U každé čety nebo roty byla zřízena funkce politruka, oficiálně maskovaná titulem osvětový důstojník.

   Polák, který se komunizaci praporu stavěl, kde mohl, na odpor, byl spolubojovníkem, legionářem na Rusi Svobodou za souhlasu a podle pokynu dalšího spolubojovníka, legionáře, vyslance ČSR v SSSR Zdeňka Fierlingera (všichni tři si vzájemně tykali) degradován na vojína, vyloučen z armády a po schválení Svobodova postupu londýnskou čs. vládou byl vydán 5. 12. 1942 NKVD, spolu s ním i další tři vojáci. V administrativním řízení NKVD byl odsouzen k pěti letům nucených prací v táborech GULAGu. Byli ale i další, kteří byli vydáni NKVD pro své názory. Polák, když byl v prosinci 1947 propuštěn, musel si doslova vynutit na čs. vyslanectví v Moskvě repatriaci. Do Prahy se vrátil v březnu 1948 přes sovětskou zónu v Rakousku a v září téhož roku uprchl přes Německo do New Yorku. Ostravský advokát s ním předaný NKVD, JUDR. Karel Goliath byl propuštěn následkem útrap ne zcela duševně zdráv do ČSR v roce 1955. O osudu dalších dvou nejsou informace.

   Důstojníkům-židům v předválečné čs. armádě byly vysloužené hodnosti upírány, takže válku mnohdy dosloužili v hodnosti vojína. Nebo např. kapitánu Moše Friednerovi, hodnost nejdříve potvrdili, pak mu ji odebrali. Teprve když si stěžoval u čs. vlády v Londýně, mu ji vrátili. Vojákům-Židům v kterékoliv čs. zahraniční jednotce se bránilo i čs. ministerstvo národní obrany, které bylo silně antisemitské včetně ministra Ingra.

Bez vědomí a proti vůli čs. exilové vlády napsal Svoboda po dohodě s Gottwaldem Stalinovi a žádal pro prapor nasazení na frontě. 22. 11. 1942 bylo Svobodově žádosti vyhověno. Svoboda též prapor cvičil podle předpisů Rudé armády, i když to měl od londýnské čs. vlády výslovně zakázáno. Osobně trestal dvěmi týdny sníženým přídělem jídla vojáky, kteří nemluvili mezi sebou slovanským jazykem. Podle údajů z hlášení Svobody odjel prapor 30. 1. 1943 na frontu v počtu 974 lidí. V Buzuluku zůstala náhradní rota a vojenská nemocnice přeplněná Rusíny-čs. státními příslušníky právě propouštěnými z táborů GULAGu.

(dokončení příště)

Žádné komentáře:

Okomentovat