úterý 21. května 2013

Československé vojenské jednotky na východě 1Tomáš Krystlík

Řeč bude o československých vojenských útvarech podřízených spojeneckému velení. Kde a jakým způsobem byly čs. jednotky na evropských a afrických bojištích nasazeny, je známo a v textu nebude popisováno.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ LEGIE V POLSKU

Před okupací českých zemí se komunisté na tuto eventualitu připravili, vybudovali organizaci přechodů do Polska, připravovali doklady pro odcházející osoby. V Ostravě vytvořila skupina členů KSČ vyslaných pražským vedením celý systém od přijímacích složek přes službu vlastních lidí na hranici a doprovody pro prchající až po zabezpečení jejich pobytu po příchodu do Krakova a Katovic. Kromě toho se komunisté do Polska dostávali i přes Svaz přátel SSSR, který měl vybudovánu vlastní organizaci přechodů hranic i vlastní trasy.

Čs. komunisté v Polsku předstírali, že opustili komunistickou politiku a zařadili se do jednotné fronty národa a na základě tohoto podvodného tvrzení vylákali od polských protikomunisticky orientovaných socialistů prostředky pro vydržování všech čs. uprchlíků. Ovládli rozhodující pozice v nově vznikajících politických výborech včetně tzv. britské pomocné akce. Tímto způsobem do svých rukou většinu hmotných prostředků, jimiž pak československou politickou i hospodářskou emigraci ovládli. Zřídili záchytnou síť, včetně táborů, kterou musel projít každý, dokonce záleželo na libovůli komunistů, zda dotyčný byl zaregistrován u britské pomocné organizace British Committee for Refugees from Czechoslovakia (BCRC) nebo ne. Toho dosáhli tím, že do úřadu britského generálního konzula v Katovicích, levému labouristovi netajícímu se se svými sympatiemi k SSSR, protlačili s pomocí sovětských soudruhů čs. komunistku Novákovou, kterou čs. uprchlíci překřtili na Oko Moskvy. Jejíma rukama procházely všechny žádosti čs. uprchlíků o britská víza a ona doporučovalo konzulovi komu má být vízum uděleno a komu ne. Do velké Británie se tak dostali čelní čs. komunisté s cílem rozvracet čs. exil. Po vzniku československé vojenské skupiny v Polsku byli pro KSČ politicky nevhodní uprchlíci vylučováni z podpory nebo vraceni zpět na hranice do rukou gestapa.

Systém prověřování příchozích komunistů fungoval následovně. O odchodu do emigrace rozhodoval ústřední výbor v Praze a zvláštní zprávou do Polska uprchlíka legitimizoval. Kdo přišel bez takové legitimace, poskytla mu komunistická komise jen prozatímní status a poslala dotaz do Prahy ústřednímu výboru. Odpověď přicházela tak za dva týdny. Komunistické emigranty směřovala komise na Západ, tam je potřebovali pro stranickou práci, do Moskvy šlo jen několik málo jednotlivců.

Jakmile se část československé vojenské jednotky dostala po vypuknutí války do rukou Rudé armády, předali čs. komunisté v jednotce zpracované seznamy údajných nebo skutečných hlavních protisovětských elementů nebo trockistů Sovětům, kteří byli následně vyčleněni a posláni do GULAGu.

   Kromě letců přecházely do Polska z protektorátu civilní osoby a další vojáci, kteří se hlásili do formující se československé vojenské skupiny v Polsku. Uprchlíky židovského původu vraceli Poláci do protektorátu s odůvodněním, že Židů mají v zemi dost. Kromě těch uprchlíků, kteří nemohli být do formujících se čs. vojenských jednotek přijati ze zdravotních důvodů, byly odmítány osoby, které se hlásily k jiné než české, slovenské a rusínské (karpatoruské) národnosti. Tím vznikla i židovská otázka. Ve skupině se záhy svým vlivem prosadila skupina mladých českých antisemitských důstojníků (mezi nimi i mladý poručík, pozdější ministr obrany ČSSR Bohumír Lenc-Lomský) a pod záminkou přísně národního charakteru vojenského tělesa se do druhé poloviny srpna 1939 téměř nepřijímaly osoby židovského původu. Bez překážek ale brali židovské lékaře, protože lékařů byl nedostatek. Nežidovští lékaři mezi uprchlíky téměř nebyli - doma se zmocnili výnosných praxí po svých židovských kolezích, kterým byl vysloven zákaz výkonu povolání. Ze sedmi lékařů vojenské skupiny v Malých Bronowicích bylo šest židovských.

   Teprve později se u židovských dobrovolníků aplikoval zákon druhé republiky(!), podle něhož mohl být přijat židovský dobrovolník pouze tehdy, prokázal-li, že navštěvoval české školy a že se hlásil k výše uvedeným národnostem. Údaje se zjišťovaly hlavně podle zápisů ve vojenských knížkách. Kdo se hlásil za první republiky k národnosti židovské, maďarské, německé, přijat nebyl. Mnozí Židé svůj židovský původ utajili, pokud neznali pouze německy nebo jidiš, a přisvojili si národnost podle jazyka, který ovládali, případně zapřeli své mojžíšské vyznání.

V červnu 1939 dorazil z Velké Británie přes Paříž major Josef Bártík, spolupracovník Františka Moravce, a oznámil skupině rozhodnutí politického vedení emigrace, že dobrovolníci v Polsku budou odesíláni do Francie, aby tam vstoupili do Cizinecké legie. Ujistil všechny, že závazek na pět let je formální a že ihned po vypuknutí války budou všichni uvolněni do československé armády, jejíž vytvoření se v tomto případě předpokládalo. Bartík také vedení vojenské skupiny oznámil zákaz přijímání Židů pro cizineckou legii. Je nepravděpodobné, že se jednalo o jeho osobní rozhodnutí. V Polsku zůstalo asi tisíc čs. dobrovolníků, podle jiných zdrojů 632.

Po vypuknutí války, 3. 9. 1939 vydal tehdejší polský prezident Ignacy Mościcki dekret o utvoření České a slovenské legie v Polsku a mohli do ní vstupovat i polští občané českého nebo slovenského původu. Nakonec jich bylo kolem 1200 a legion chaoticky po skupinách ustupoval před Němci. Největší skupině s pplk. Svobodou (asi 700 osob) přišel z polského velitelství v Tarnopolu rozkaz, aby z Hluboczeku Wielkeho (asi 8 km severozápadně od Tarnopolu) postupovali na severozápad. Svoboda ale plnil dohodu s generálem Lvem Prchalou a vyrazil večer 17. 9. na jih do asi 100 km vzdáleného Rumunska podél polsko-sovětské hranice vzdálené asi 40 km. Postupující sovětská vojska na polské území však legion zajala. Ve svých pamětech Svoboda tvrdí, že vedl legion rovnou do SSSR.

Další skupiny se snažily dohnat hlavní vedenou Svobodou. Jedna z nich (asi 150 osob) se ocitla na Volyni kolem Kvasilova u tamějších Čechů, druhé (asi 300 osob) se podařilo dojet vlakem do Delatyna, odkud pěším pochodem se po asi 50 km dostali 20. 9. 1939 do Rumunska. Heliodor Píka jim zařídil přepravu do Bejrútu a později vytvořili základ československé jednotky na Středním východě.

ČS. JEDNOTKY NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ

Středovýchodní jednotky se postupně vytvářely z židovských dobrovolníků v Palestině, z čs. občanů-dobrovolníků z Balkánu, uprchlíků z protektorátu, kteří dorazili přes Jugoslávii do Bejrútu, z ilegálních židovských přistěhovalců do Palestiny, z čs. vojáků poslaných ze SSSR a z vojáků Cizinecké legie pocházejících z ČSR. Nejdříve se zformoval k 28. 10. 1940 pod vedením podplukovníka Karla Klapálka Československý pěší prapor 11 – východní. Ačkoliv se přihlásilo v roce 1939 do čs. jednotek osm tisíc osob z Palestiny, dostavilo se k odvodu vlivem antisemitismu u praporu a náčelníka vojenské správy Čs. národního výboru v Paříži Ingra, který všemi prostředky hodlal omezit počet židovských branců, jen 1200 osob, z nichž bylo 592 odvedeno a část z nich byla odeslána do Francie, do Agde. Ostatní dali přednost k boji mimo čs. jednotku v řadách Židovských legií.

18. 3. 1941 se prapor přemístil do Egypta a byl doplněn o zajaté příslušníky Rommelova Afrikakorpsu, kteří udali českou národnost. 21. 10. se nalodil prapor o síle 634 mužů na torpédoborce a dorazil přes minová pole do tobrúckého přístavu, kde vystřídal Australany. Ani uprostřed bojů neustaly antisemitské incidenty. Někteří velitelé bili židovské vojáky holemi. Tobrúk byl osvobozen z obležení 10. 12. 1941 a prapor se po různých strážních úkolech vrátil 7. 4. 1942 zpět do Palestiny. Mezi bojem u Tobrúku a odjezdem z Egypta klesala pro nedostatek boje morálka. Mnozí chtěli odjet bojovat k čs. jednotce v SSSR. Všichni, kteří narukovali k jednotce z Palestiny, dostali tři dny dovolené a asi ze 400 vojáků, kteří odejeli za svými rodinami do Palestiny se vrátila k útvaru jen asi desetina. Ostatní prostě dezertovali.

V Palestině byl prapor 22. 5. přejmenován na Československý 200. lehký protiletadlový pluk – východní s jinou náplní činnosti. Následkem mobilizace vyhlášené prezidentem Benešem v prosinci 1941 se začal plnit novými rekruty, takže k 1. 8. 1942 čítal přes 1600 osob, podíl Židů dosáhl 62 %. Armádní statistická data sice udávají z celkových pozdějších 2489 osob 49,98 % Židů, jenže ne všichni židovští vojáci se hlásili k mojžíšskému vyznání a židovské národnosti. Sedmnáct důstojníků bylo odveleno do Svobodovy armády v SSSR, kde panoval jejich zoufalý nedostatek. Útvar byl převelen do Velké Británie a v srpnu 1943 se včlenil do Čs. samostatné brigády ve Velké Británii.

(pokračování)

Žádné komentáře:

Okomentovat