pondělí 8. dubna 2013

Axiom 9 - Druhá republika byla pokusem o totalitní stát z vlastních ideových zdrojů, což Čechům překazili Němci okupacíTomáš Krystlík

Již 14. 10. 1938(!) vydaly české vrcholné stavovské organizace lékařů, právníků, advokátů, notářů, inženýrů memorandum požadující, „aby pro budoucnost vůbec nebylo přípustno v zájmu nejdůležitějších statků národa, aby povolání lékařská, právnická a technická byla vykonávána židy“. To nebyl názor pouliční luzy, nýbrž české inteligence pouhé dva týdny po zhroucení první republiky a čtyři dny po předání území Německu. Profesorský sbor lékařské fakulty Univerzity Karlovy hned poté iniciativně rozhodl, že nedopustí, aby po nejbližší dva semestry byli ke studiu přijati posluchači židovského původu. Takové postoje nemohly vzniknout během předcházejících dvou týdnů, musely v českých myslích vězet desetiletí. V čem se lišil německý a český vztah k židovské otázce? Existencí norimberských zákonů? I to se Češi snažili dohnat mílovými kroky.

13. 1. 1939 byli židovští právníci vyloučeni z Jednoty česko-slovenských advokátů a nesměli vykonávat svá povolání, jejich maximální podíl mezi advokáty nesměl překročit 1,3 %. 27. 1. přijala vláda omezující opatření ve vztahu ke státním zaměstnancům židovského původu. Starší ročníky měly být bezodkladně penzionovány, střední poslány na dovolenou s čekatelným a mladší přeloženy na místa, kde nepřijdou do styku se stranami. Před jejich propuštěním se měli jejich nadřízení pokusit o jejich „dobrovolný“ odchod.

V prvních měsících roku 1939 se mělo začít se soupisem všech židů v Česko-Slovensku spojeným s následným vyřazením z politiky, ze státních služeb, školství, tisku, filmu, rozhlasu, z nemocnic a nemocenských pokladen. Ve svobodných povoláních měl být pro ně uplatněn důsledný numerus clausus. Chystalo se přísné přezkoumání jejich občanství, popřípadě jeho odnětí, židé měli být přinuceni prokázat, jakým způsobem nabyli svůj majetek. Měla být zavedena přísná segregace česko-slovenského obyvatelstva od židů. Požadovalo se, aby židé nesměli nabývat nemovitostí a pozemků. Židovský majetek měl být obstaven, aby při případné emigraci nemohl ze země uniknout.

Různé české nacionální spolky, jako Národní obnova, si kladly za cíl vysídlení všech židů, kteří se na území Česko-Slovenska usadili po roce 1914. Dokonce se měli vysídlit i zastánci židů, dále němečtí emigranté a jejich zastánci. V běžném životě se český antisemitismus projevoval kromě článků a výzev tisku k bojkotování židovských obchodů, lékařů, advokátů a podobně nalepováním nálepek na neárijské obchody, ordinace, kanceláře „Pozor žid!“ nebo „Židovská křivonoska!“. Český antisemitismus dospěl až k pokusům o vyhození synagog v Praze, Plzni, Hradci Králové a Dobříši do vzduchu. V Hradci Králové a jeho okolí byli veřejně fotografováni árijci, kteří si „dovolili“ vstoupit do židovských obchodů.

10. 1. 1939 vláda rozhodla o první etapě vystěhování převážně židovských emigrantů ze země. Další nařízení se dotýkala všech německých emigrantů z říše, kteří v předchozí době našli útočiště na území Česko-Slovenské republiky. Dne 1. 2. 1939 vyšlo jednak nařízení o dodatečném přezkoumání československého státního občanství některých osob (hlavně židů), jednak doplněk předpisů o pobytu cizinců-emigrantů na území republiky. V jejich důsledku museli opustit zemi všichni, kdo neměli státní občanství a nebyli ani české, ani slovenské národnosti. Úřady jim obvykle povolovaly lhůtu k vystěhování v rozmezí jednoho až šesti měsíců a proti příkazu opustit republiku neexistovalo odvolání. Soudy rozhodnutí správních orgánů nesměly přezkoumávat. Byl-li takový příkaz doručen, zanikala automaticky platnost dosavadního povolení k pobytu. Ve stejný den schválila vláda také nařízení o domovní evidenci obyvatelstva a další opatření, která ztěžovala volný pohyb a pobyt obyvatelstva.

Druhá republika byla budována jako stát jednostranného technického a ekonomického rozvoje, preferovaly se technické a přírodní vědy. Zvyšovala se úloha vojáků a vojenské kázně při organizaci civilní společnosti. Některá seskupení požadovala, aby poslední rok výuky na různých typech škol probíhal v pracovních táborech, kde by byli učitelé se svými žáky soustředěni, aby si osvojili úctu k fyzické práci a ukáznili se. Budovatelský nimbus byl kombinován s výhrůžkami: „Kdo nejde s námi – jde proti nám, je zrádcem vlasti a národa!“

Vládním nařízením č. 223/1938 Sb. z. a n. ze dne 11. 10. 1938 se zavedlo zřizování pracovních útvarů „k dočasnému hospodářskému zajištění nezaměstnaných osob a k využití jejich pracovních schopností pro všeobecně prospěšné úkony“. Do pracovních útvarů, které byly „organizovány podle zásad branné moci“, povolávaly okresní úřady všechny přihlášené nezaměstnané, československé státní občany, kteří dovršili 18 let. Za neuposlechnutí povolávacího rozkazu mohl následovat trest až šest měsíců vězení. V polovině února 1939 již existovalo 19 pracovních praporů o 72 rotách a přibližně 12 tisících osobách. Další zpřísňující opatření, dotýkající se svobody na trhu práce, přijala vláda 2. 3. 1939, kdy vydala nařízení o zřizování kárných pracovních táborů, což jsou ony dnes známé „cikánské koncentráky“, kam měly být umisťovány „osoby práce se štítící, které dovršily 18. rok věku a nemohou prokázat, že mají řádným způsobem zajištěnu obživu“ a také „příslušníci pracovních útvarů... kteří jsou hrubě neukázněni nebo úkoly jim uložené vykonávají úmyslně nedbale“.

16. 11: 1938 navrhla vláda Syrového zákon o změně „ústavy Republiky československé a mimořádné moci nařizovací“, který se odhlasoval v poslanecké sněmovně až 14. 12. (č. 330/1938 Sb. z. a n.). Podle něho se prezident republiky zmocňuje měnit dekretem ústavu a ústavní zákony na jednomyslný návrh vlády schválený většinou vlády slovenské, což se vztahuje i na zmocnění centrální vlády. 148 poslanců hlasovalo pro a jen 16 proti. Skončilo neustálé prodlužování zmocňovacího zákona z roku 1933.

Ve veřejnosti se udržoval dojem, že totalitarizace země z vlastního rozhodnutí je pouhou opravou demokracie s důrazem na kázeň a řád, a nikoli nekontrolovatelnou vládou několika jedinců. Ani západní veřejnost nepochopila, kam nastoupená cesta v Česko-Slovensku směřuje, ironií je, že to správně vystihl Berliner Lokalanzeiger, který napsal, že česko-slovenské obyvatelstvo si vůbec neuvědomuje systémovou podstatu změn a jejich rozsah.

Platnost nařízení vlády ze 17. 9. 1938 o tříměsíčním omezení a zrušení „svobod zaručených § 113 ústavní listiny“, zejména práv shromažďovacích, spolkových a svobody tisku“ prodloužila Beranova vláda 12. 12. 1938 o další tři měsíce (vládní nařízení č. 317/1938 Sb. z. a n.). Důraz byl kladen především na kontrolu tisku, od začátku roku do 15. 3. 1939 bylo zastaveno z moci úřední vydávání přibližně devatenácti set(!) novin a časopisů.

Žádné komentáře:

Okomentovat