sobota 30. září 2017

Západní spojenci v Mnichově nezradiliTomáš Krystlík

Přesvědčení, že nás západní spojenci západní spojenci v roce 1938 zradili, je v Češích hluboce zakořeněno. Přesto je to tvrzení nepravdivé. Velká Británie nemohla ČSR zradit, ani kdyby chtěla, protože s ní neměla spojeneckou smlouvu. Tu mělo Československo pouze s Francií a SSSR, ale československým politikům bylo několik let před Mnichovskou dohodou neoficiálně známo, že Francouzi na podporu ČSR smlouva nesmlouva s nejvyšší pravděpodobností vojensky nevystoupí. Sovětský svaz neměl možnost se dostat na bojiště s Německem pro odpor Polska a Rumunska proti přechodu Rudé armády přes svá území. Britský premiér Neville Chamberlain se 10. 5. 1936 vyjadřuje v rozhovoru s americkými novináři, že Československo je neudržitelný státní útvar a že nejlepším řešením by bylo postoupení německých pohraničních oblastí. V srpnu 1936 varuje Vojtěch Mastný, československý vyslanec v Berlíně, prezidenta Beneše: „Nepodaří-li se naší vládě v nejbližší době dospěti k uspokojivé dohodě se sudetskými Němci, a to především s henleinovci, nezbytně ztratíme hranice našeho státu.“ Mnichovská smlouva byla vyústěním poválečného systému mírového uspořádání Evropy. Zde je vysvětlení.

Češi ignorujíce, že jejich nový stát je de facto Česko-Německo-Maďarsko-Polsko-Rusínsko-Rumunsko-Chorvatsko-Slovenskem, ve kterém netvoří ani polovinu obyvatelstva, nedokázali po dvě desetiletí jiným národnostem žijícím ve státě poskytnout autonomii (Podkarpatská Rus ji měla papírově zaručenu mezinárodní smlouvou, ale to Češi zcela ignorovali). 15. 9. 1938 posílá Beneš ministra Jaromíra Nečase s návrhem tzv. pátého plánu do Paříže, kde 16. 9. jednal s francouzskými politiky, a 17. 9. s britskými v Londýně. Podle Benešových představ by ČSR odstoupila Německu a Maďarsku města, oblasti kolem nich a území ležící za nimi ke stávající státní hranici: Opava, Krnov, Bruntál, Rýmařov, Frývaldov (Jeseník), Králíky, Broumov, Tanvald, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Děčín, Ústí nad Labem, Kadaň, Doupovské hory, Vejprty, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Tachov, Kaplice, Nová Bystřice, Mikulov, na Slovensku ve prospěch Maďarska Košice, větší část levého břehu Dunaje u Bratislavy, území u Nových Zámků, na Podkarpatské Rusi Mukačevo a Užhorod. Podmínkou bylo, že Německo s územím o rozloze 4000 až 6000 km2 převezme celkem 1 500 000 až 2 000 000 německy hovořících obyvatel. Protože jich tolik v odstupovaných územích in spe nebylo, tak zčásti i z vnitrozemí. Beneš si představoval, že Francie s Velkou Británií tento plán Německu vnutí. Velká Británie a Francie tedy dostaly do rukou důkaz, že ČSR je ochotna odstoupit svá území s cizojazyčným obyvatelstvem Německu a Maďarsku.

21. 9. 1938 vláda pod diplomatickým tlakem Francie a Velké Británie odsouhlasila odstoupení okresů s více než 50 % německého obyvatelstva Německu, aby den později, vědouc, že učinila bez předchozího souhlasu parlamentu neústavní krok, demitovala. Následná vláda Syrového mohla souhlas předchozí vlády odvolat, avšak neučinila tak. Hitler byl odhodlán, nezačne-li se s předáváním území hned, nařídit 28. 9. proti Československu všeobecnou mobilizaci německých branných sil a počínajíc 1. 10. obsadit ona území násilím. Tomu se rozhodl zamezit Benito Mussolini a donutil Francii, Velkou Británii a Německo si sednout 29. 9. k jednacímu stolu, k mnichovské konferenci. Mnichovská dohoda stanovila pouze časový plán a organizaci předání území Německu, které již před týdnem se Československo oficiálně zavázalo odstoupit. Tedy vůbec nerozhodla o odstoupení československých území s většinou německého obyvatelstva. Tím též odpadá i často uváděný slogan „o nás bez nás“, což potvrzuje i preambule Mnichovské smlouvy: Německo, Spojené království, Francie a Itálie se zřetelem na ujednání, které bylo ohledně odstoupení sudetoněmeckého území již v zásadě docíleno, se shodly na následujících podmínkách a způsobech tohoto odstoupení…“

Je symptomatické, že nikdo z českých historiků se neobtěžuje s vysvětlením, proč se konference v Mnichově účastnila Itálie, protože by museli prozradit, že československé hranice, státu vzniklého po světové válce, byly všechno možné, jen ne neměnitelné. Ve Versailleské mírové smlouvě v článku 86 se totiž praví a v Saint-germainské v článku 57 se to opakuje: „Stát československý tím, že svoluje k jejich zařazení do smlouvy s Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými (Společnosti národů), přijímá ustanovení, která tyto mocnosti budou pokládati za nutná k ochraně zájmů těch obyvatelů v Československu, kteří se od většiny obyvatelstva liší rasou, jazykem neb náboženstvím.“ Tímto ustanovením bylo umožněno čelným mocnostem Společnosti národů, tj. Francii, Velké Británii, Itálii, Japonsku (USA mírové smlouvy neratifikovaly) zasahovat v daném smyslu do vnitřních poměrů v ČSR včetně secese území, protože pařížské smlouvy týkající se ČSR (Versailleská, Saint-germainská, Trianonská) ve svých článcích vymezovaly i území československého státu. První tři čelné mocnosti Společnosti národů byly z tohoto titulu signatáři Mnichovské smlouvy – to vysvětluje účast Itálie – a po jejím podpisu dozíraly též na průběh odstupování území. Pro účely pozdější vídeňské arbitráže (odstoupení československých území Maďarsku) delegovaly Francie a Velká Británie své pravomoce vyplývající z pařížských mírových smluv, tedy i ze stanov Společnosti národů, Itálii. Polsko dostalo území, která požadovalo, na základě ultimata z 27. 9. 1938.

V článku 19 prvního dílu Versailleské smlouvy se též píše, v Saint-germainské a Trianonské mírové smlouvě se to opakuje: „Shromáždění (Společnosti národů) může čas od času vyzvati členy Společnosti (národů), aby znovu přezkoumali smlouvy, které se staly nepoužitelnými, a mezinárodní poměry, jejichž další trvání by mohlo ohroziti světový mír.“ A právě zachování oněch částí pařížských mírových smluv, na jejichž základě vzniklo Československo v daném rozsahu, kvůli soužití národností v československém státě mír v roce 1938 ohrožovalo. Mnichovská dohoda a vídeňská arbitráž tedy naplnily smysl článků 19 a 86 Versailleské smlouvy. O tom se ale mlčí.

Další tehdy platnou mezinárodní smlouvou byla bilaterální Rozhodčí smlouva mezi Československem a Německem (známější jako arbitrážní smlouva) z roku 1925, podepsaná v Locarnu. Smlouva tvořící přílohu E Rýnského garančního paktu (Locarského paktu) zavazovala oba státy v článku I takto: „Všechny spory mezi Československem a Německem, ať jsou jakékoli povahy, při nichž by strany byly ve sporu o nějaký právní nárok a které by nemohly být přátelsky rozřešeny obvyklou diplomatickou cestou, budou předloženy k rozsouzení buď rozhodčímu soudu, nebo Stálému dvoru mezinárodní spravedlnosti.“ Německo sice v roce 1936 Locarnskou smlouvu vypovědělo, nicméně si pospíšilo obratem ujistit ČSR a Polsko, že ony dvě bilaterální arbitrážní smlouvy s nimi uzavřené platí i nadále. Československo nikdy ustanovení arbitrážní smlouvy nevyužilo, ale když československá vláda podle britské a francouzské návrhu nóty z 19. 9. 1938 měla Německu odstoupit území s většinou německy mluvícího obyvatelstva, začala se najednou vehementně dožadovat podle této smlouvy jednání s Německem. Ale ne po německé vládě, nýbrž aby jí to britská a francouzská vláda u ní zařídily.

Výše uvedené mezinárodně právní předpoklady k mnichovské konferenci v září 1938 vyúsťují nutkavě do otázky, proč nikdo z československých politiků onu nestabilitu československých hranic nerozpoznal a své obavy nezveřejnil? Někteří si to uvědomit museli, minimálně Edvard Beneš a vysocí úředníci ministerstva zahraničí. Ale ti mlčeli. Že jejich postoj byl morálně i politicky zavrženíhodný, není nejmenších pochyb. Jediný, kdo od počátku republiky vyjadřoval své pochyby o životaschopnosti ČSR v daném územním rozsahu, byl Milan Hodža.

Pak zde byla již zmíněná vzájemně provázaná spojenecká smlouva s Francií a SSSR z roku 1935. Na papíře vypadala dobře, ale všichni rozhodující českoslovenští politici se měli po obsazení demilitarizovaného Porýní Německem (vlastního německého území) v březnu 1936, proti němuž spojenci vojensky nezasáhli, zamyslet a zodpovědět si hypotetickou otázku: Když Francie, případně též Anglie, proti obsazení Porýní nic nepodnikly, tak nakolik je reálné očekávat, že Francie zasáhne ve prospěch státu ve střední Evropě? Nebo: Za jak dlouho se Rudá armáda může dostat na československé nebo německé bojiště? Nikoho z československých politiků též nikterak nerušilo, že generální štáby nepřipravily ani rámcové plány pro koordinaci vojenských akcí proti nepříteli. S jedinou výjimkou. Dodatkem z dubna 1937 k francouzsko–československé smlouvě bylo dohodnuto, že z československých letišť by mohlo operovat proti Německu až deset francouzských leteckých perutí. Československá strana měla pro ně zajistit pomocný personál, pohonné hmoty a leteckou munici na osmi letištích. Jenže v září 1938 bylo v provozu pouze jedno letiště pro ně určené, další dvě se teprve stavěla, a pro zbývajících pět, odkud by francouzská letadla mohla po omezenou dobu operovat, byly pouze vyhledány vhodné plochy pro budoucí výstavbu. Navíc Československo nevycvičilo pozemní personál k údržbě francouzských letadel, ani nevytvořilo zásoby pohonných hmot pro jejich operace.

Takže, jak to tedy bylo s mýtem o zradě spojenců v Mnichově v září 1938 a „o nás bez nás“, když Beneš předem navrhoval a pak československá vláda, taktéž předem, s odstoupením území Německu oficiálně souhlasila?243 komentářů:

 1. Naprosty Nesmysl1. října 2017 1:05

  Nejde o nejake smlouvy. Podle charty Ligy Narodu jehoz Francie, GB a CSR byli cleny se jakekoliv jednani o zmene hranic muselo dit v Zeneve na neutralni pude a za ucasti CSR.

  Misto toho se 4 gauneri sesli v putice v Mnichove a dohodli se zmlatit CSR pri prvni prilezitosti.
  Proto Mnichovska dohoda je dohodou 4 gauneru a universalne neplatna od sameho pocatku podle mezinarodniho prava.
  To se zkratka neda zmenit a zadneho cloveka s rovnou pateri Vase teorie nemuzete obalamutit. Viz Charta Ligy Narodu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mnichovská dohoda je plnohodnotnou mezinárodní smlouvou, protože byla signatářskými státy ratifikována. Naopak není žádnou mezinárodní smlouvou protokol z Jalty nebo z Postupimi.

   Vymazat
  2. 4 gauneři v mnichovské putice jsou jen rádoby vtipné žvásty neinformovaného čecháčka-vlastenčíka rozumu mdlého.

   Vymazat
  3. Prostudujte si nejdrive tu Chartu Ligy Narodu nez tady zacnete placat blbosti vhodne na hospodske zvaneni.

   Vymazat
  4. Nesešli se čtyři gauneři, ale dva gauneři a dva poserové.

   Vymazat
  5. Krystliku, Mnichov nebyl nikde RATIFIKOVAN3. listopadu 2017 20:18

   To jste si vymyslel, protoze "Formalni Ratifikace" nebylo potreba. Francie, GB a Italie byly jen treti zeme a jejich uzemi se to netykalo. Hitler na takove malickosti zral, a CSR vlada (ne parlament) s tim musela souhlasit pod natlakem valky.

   Vymazat
 2. Pane Krystlik, nemluvite pravdu, (zase)2. října 2017 6:24

  Mnichovska dohoda nepředpisuje autoritu, na jejímž základě byla učiněna, ani nebyla předmětem žádné ratifikace!!!

  Bohuzel, Liga Narodu na to mela jiny nazor: "Munich l'accord ne récite pas l'autorité en vertu de laquelle il a été fait, ni n'a fait l'objet d'une ratification!

  Ze by jste se treba poucil, jednou za cas?

  OdpovědětVymazat
 3. ČLÁNEK 11.

  Jakákoli válka nebo hrozba války, bez ohledu na to, zda bezprostředně zasahuje některého z členů Ligy nebo ne, je tímto prohlášena za záležitost celé ligy a Liga přijme jakákoli opatření, která mohou být považována za moudře a účinně chránící mír národů.
  Herr Krystlik, Kde zustala Anglie a Francie?

  Hitler podporoval Fasisty v CSR, dodaval zbrane, organizoval sabotaze, podporoval terror. Procentualne Sudetaku bylo vetsina nacku, vice nez kdekoliv v Risi.

  Tak ze udrzet republiku se bez vojenskeho a policejniho zasahu nedalo uskutecnit. Kdyby Benes jednal jako Hitler, tak by opozici vyvrazdil v koncentrakach jako on. Na to ale byl priliz velky demokrat.
  Postavit se proti Nemecku bylo jeden proti deseti. CSR nemel sanci, tak jako Finove proti Rusakum. Nakonec CSR vyvazlo z valky mnohem lepe nez sousedi, vcetne vaseho kamarada Hitlera ktery znicil Nemecko, zabil 6 milionu vlastnich obcanu, dotahnul Ruske barbary do stredu evropy, udelal z kdysi pysneho naroda stado ovci, a primo zavinil pul stoleti komunistickeho temna za ktery platime dodnes a jeste budeme dlouho platit.

  Pri tom vsechno co chtel dokazat mohl udelat hospodarskou silou. Proc ho porad slepe omlouvate je zahadou!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hospodářská síla Říše například podle Hjalmara Schachta zase taková sláva nebyla... Podle některých jiných zdrojů byla Říše v době před Mnichovem dokonce před akutním hospodářským krachem. I hnědý socialismus holt něco stojí...

   Vymazat
  2. A to jste vystoural kde?

   Germany’s economy was in a mess when Hitler was elected Chancellor in January 1933. Hitler and Nazipropaganda had played on the population’s fear of no hope. Unemployment peaked at 6 million during the final days of the Weimar Republic – near enough 33% of the nation’s working population. Now Hitler decreed that all should work in Nazi Germany and he constantly played on the economic miracle Nazi Germanyachieved.

   This “economic miracle” was based on unemployment all but disappearing by 1939.

   Vymazat
  3. Dalsi "dukaz" (?!?), ze "hnedy socialismus" neco stoji.

   Hitler achieved notable economic and diplomatic successes during the first five years of his rule. Hitler substantially revived the economy. Unemployment, so pivotal in bringing him to power, had dropped from 6 million to less than 1 million between 1933 and 1937, this at a time when the US was still wallowing in the Depression. National production and income doubled during the same period. This was partly owing to Hitler's rearmament policy, but also to more benign forms of public spending. The world's first major highway system, the autobahns, began snaking across the country, and there was talk of providing every citizen with a cheap, standardized car, the people's car, or Volkswagen.

   Nazism took root in the world's most powerful scientific culture, boasting half of the world's Nobel Prizes and a sizable fraction of the world's patents. German science and medicine were the envy of the world, and it was to Germany - the "land of scholars and poets" - that many academic hopefuls flocked to cut their scientific teeth.

   Ja zasnu kde se u Krystlika vzdycky objevi tihle cesti rozumbradove.

   Vymazat
  4. Nazi Germany in 1939 was in perfect health economically, the Nazi's had long taken Germany out of the Depression and the economy was flourishing greatly. The Nazi's being nationalistic and military-focused, had roughly 6,000 aircraft, millions of soldiers, thousands of tanks and artillery in 1939. The German military was also very advanced, probably the most advanced military in 1939. - JamesNicholls

   Vymazat
  5. O směnkách MeFo inteligenti z 21:27, 03:49 a James Nicholls asi nikdy neslyšeli. Na rozdíl od nich měl ovšem Herrman Goring, vládce nad německým hospodářstvím, zcela jasno: "Ty dluhy zaplatíme rabováním nepřátelských území", řekl Schachtovi, když ho nahrazoval.

   Vymazat
  6. Vy si verte Goeringovi a ja verim co napsal anonym v 21:27 nebo co pise Nicholls.
   Podstatne je, ze Nemecko nebylo pred Mnichovem pred akutnim hospodarskym krachem jak tady nejaj rozumbrada pise.

   Vymazat
  7. Před akutním nikoliv, před krachem rozhodně. Herrman, byť de facto ekonomický ignorant, o tom zcela jistě věděl více, že nějaký anonym nebo James Nicholls. Schacht, zřejmě jeden z nejinteligentnějších ministrů financí, co kdy žili, to věděl zcela jasně, nepředpokládal ovšem, že Hitler se skutečně do války pustí. Proto také dostal v roce 1937 padáka. A pak v Norimberku 1946 pardon.

   Vymazat
  8. Ja jsem ovsem reagoval na toho anonymniho mudrce co napsal - "...akutnim hospodarskym krachem.."

   Takze laskave opravte toho anonyma z 3.rijna v 8:50 aby nepsal blbosti.

   Jeste by bylo zahodno abyste si neco o tom Schachtovi precetl nez budete hlasat bludy. Toho padaka dostal az v 1939 a ne 1937 jak pisete. Ministrem Finaci byl az do roku 1943 i kdyz jenom na papire.

   He was dismissed as President of the Reichsbank in January 1939. He remained as a minister without portfolio, and received the same salary, until he was fully dismissed from the government in January 1943. [3]After the war, he was tried at Nuremberg but acquitted.

   Vymazat
  9. Ty jsi, trollíku, opravdu nebetyčný hňup. Psal jsem o padáku, který dostal v listopadu v roce 1937, kdy byl vyhozen jako ministr hospodářství a nahrazen Herrmanem (resp. jeho loutkou Funkem). To bys býval možná pochopil, kdyby sis všiml mého příspěvku z 5. 10. v 1:30.

   Vymazat
  10. Vy nafoukany jelito, mel byste vic cista a vzdelat se o vecech o kterych chcete delat chytryho, ponevadz za prve Schlacht nebyl vubec ministrem Finaci jak pisete (Schlacht, zrejme jeden z nejinteligentnejsich ministru financi. viz 6.10. 14:29) a za druhe nejdrive napisete o nemeckem akutnim hospodarskem krachu a pak poprete, ze jste nepsal "akutni".
   Clovece uz se konecne vyjadrete co vlastne vite a co opisujete (zrejme chybne) z ceske Wikipedie.

   Jo a mimochodem, nejsem vas hej pockej, abyste si dovolil me nazyvat nebetycnym hnupem, jenom proto ze jsem vas nachytal na svestkach.

   Vy jste takovy typicky cesky tluchuba ktery rad ze sebe dela chytryho a pritom vite bez Wikipedie kulovy.

   Vymazat
  11. Kdyby ten vejtaha umel anglicky tak by nenapsal takovou pitomost, ze Schacht dostal padaka v Listopadu 1937.

   In November 1937 he resigned as Minister of Economics but Hitler retained him as Minister without Portfolio between 1937 and 1943. He was also renamed as President of the Reichsbank in 1938 but was dismissed from the position in 1939.

   Resigned znamena odstoupit a ne dostat padaka.
   Naopak being dismissed znamena dostat padaka.
   Takze toho padaka skutecne dostal az v roce 1939 jak spravne pise anonym 6. rijna 21:37. Zrejme zna tu anglictinu lepe nez ten vejtaha.

   Vymazat
  12. Vy pseudodva hňupi jste se hledali, až jste se našli. Vám nemá cenu nic vysvětlovat. Škoda ztraceného času s takovými pitomci.....

   Vymazat
  13. Jen tak mimochodem, když tak vím bez Wikipedie kulový, tak mi odpovězte na dvě jednoduché otázky, na které určitě znáte odpověď, když jste tak sečtělí.
   1) Po Schachtově "rezignaci" (podobného charakteru jako byla třeba von Neurathova "zdravotní dovolená") mu Goring zatelefonoval. Co Schachtovi řekl?
   2) Jak a kde došlo k jmenování Funka ministrem hospodářství?

   Vymazat
 4. Jak měl SSSR pomoct Česku-Slovensku? Obdobně, jako pomohl Estonsku, Lotyšsku, Litvě, západní Bělorusi, západní Ukrajině, karpatské Ukrajině a Moldově?

  Jako že by se z Česka-Slovenska měla stát Česko-Slovenská sovětská socialistická republika (ČSSSR)?

  Nebo jako pomohl zbytku východní Evropy v roce 1945?: ČSR (ČSSR), NDR, PLR, MLR, BLR, RLR (RSR), SFRJ, ASRL?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Spojenecká smlouva se Sovětským svazem:
   http://www.fronta.cz/plakat/zachvati-li-te-zahynes

   Vymazat
 5. Cesi mohou podekovat Hitlerovi za valku. Nebyt 2.SV, tak Sudety jsou davno nedilnou soucasti Nemecka diky Mnichovske dohode.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Po 2. světové válce měli být sudetští Němci potrestaní připojením Sudet k Německé demokratické republice!

   Vymazat
  2. Ehm, a za co měli být sudetští Němci vlastně potrestaní?

   Vymazat
  3. Za blbost. Za tu se, jak známo, platí.

   Vymazat
 6. Na co tak dlouhý článek? Mnohem přesněji a stručněji to zní takto: “You were given the choice between war and shame. You chose shame, and you will have war.”

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je BLÁBOL - tentokrát v angličtině - od jakéhosi českého "mudrlanta".

   Vymazat
  2. Vida, krysarik "mudrlant" se probral z opice.

   Vymazat
 7. Je videt, ze mentalni uroven krysarictva (dementu) se nezmenila. Nezbyva tedy, nez donutit vrchniho Guru, aby zase zacal mazat diskusi. Prece nemuze dopustit, aby se takove dukazy blbosti jeho mancaftu dochovaly budoucim generacim

  OdpovědětVymazat
 8. Redakce Parlamentnich listu se ptala, a tady je odpoved:5. října 2017 20:26

  Nejsme hrdý národ. Jenže jsme tu furt. Přišel Němec, pobyl a zase odešel a my jsme tady furt. Přišel mužik, pobyl, odešel a my jsme tady ještě pořád furt. Přišla Unie, pobude a až se rozpadne, my tu budem furt. Těžko nás porazit, když nebojujeme. A žádný vetřelec nezvládne poslouchat naše vtipy dýl jak čtyřista let, to je vyzkoušeno. Nestojíme za moc, ale ještě pořád stojíme tady. To není špatné.

  Mate pravdu Pane Krystlik:
  Celé je to tu na hovno
  Je to přesně tak. Ale nikdo nás tu nedrží. Můžeme se kdykoli sebrat a odstěhovat se na jiné, lepší místo, kde bude všechno v cajku. A taky nám nikdo nezakáže se vrátit, když zjistíme, že takové místo neexistuje a mnohde je to i mnohem horší než tady. A to není špatné.

  Přes všechny ty výše popsané kruté hrůzy, ve kterých tady musíme žít, dokážeme každodenně řešit kraviny, jako kdo je baníkovec a kdo sparťan, že v televizi dávají ptákoviny a dokážeme se smrtelně vážně hádat a urážet kvůli toho, že jeden chce dph zvednout o procento a druhý o dvě snížit.

  Nejsem cestovatel, nikde jsem nebyl, nic jsem nepoznal a nemůžu nic s ničím srovnávat. I přesto si lajsnu prohlásit, že se tady máme jako prasata v žitě, v nejklidnějším koutě galaxie. Nic důležitého tu nemáme, takže nám to nikdo nechce vzít. Nic nám zas tak moc nechybí, takže sami na nikoho neútočíme. Nejsme bůhvíjak bohatí, aby se nám sem stěhovaly hladové hordy, a nejsme zdaleka tak chudí, abychom se ve stěhovavé hordy proměnili sami. Díky tomu všemu sice nedržíme jako národ moc pohromadě, ale zase nás nikdo jako jedince nijak neomezuje a nemá tendence násilím sjednocovat. Pokud existuje na světě místo, kde se může každý v klidu a svobodně rozhodnout, čím chce být, jak chce žít a čeho chce dosáhnout, je to tady . Můžeme studovat, cestovat, podnikat, pracovat, chlastat pivo, dělat cokoli, co chceme.
  To není špatné. Akorát možná neškodí si to semtam připomenout.

  Líbí se mi tu. Zůstanu tu i příští rok.=

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Také si myslím, že Češi se mají dnes tak dobře jako nikdy předtím. Hlavně se jim tam ale nehrnou žádní invazisté cizích kultur, nepřátelského náboženství a odporných středověkých zvyků.

   Vymazat
  2. Tentokrát naprostý souhlas, Otto. Ono totiž to tak mile české "smrádek, ale teploučko" může mít svoje výhody.

   Vymazat
 9. Muzeme delat cokoliv co chceme???

  Jenom si nesmite zapalit cigaretu v restauraci, nebo nazyvat nekoho cikanem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To jsou přece maličkosti. Hlavně, že tam nemáte tu středověkou pakáž, která se hrne do záp. Evropy.

   Vymazat
 10. Zakourit? Tak uz jen do Ruska a nebo Ciny!

  OdpovědětVymazat
 11. Pro Krista Pana co to je za magora ten anonym co vcera psal ve 23:15 a 23:19?
  Ten clovek musi trpet nejakym komplexem kde ma potrebu ohromovat co vsechno nevi.
  Koho to zajima co rekl Goering Schachtovi do telefonu nebo jak a kde doslo k jemenovani Funka ministrem hospodarstvi.
  Argument preci byl o tom, ze ten anonym nezna anglicky tak aby vedel jaky je rozdil mezi "resignation" a "dismissal".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mnoho slov. Stačilo napsat: "Nevím".

   Vymazat
  2. Koho to zajima co kdo rekl.

   Vymazat
  3. Ba, blbecky to urcite nezajima.

   Vymazat
 12. Myslim ze "Argument" zacal.......10. října 2017 3:33

  tim, zda Hitler by dokazal vice hospodarskou silou Nemecka nez valkou?
  Je zcela nepochybne ze Nemecko bylo na ceste se stat Svetovou hospodarskou Velmoci. Kdyz to dokazali po valce, tak by to dokazali pred valkou, kdy jeste meli vetsi uzemi a prumyslovou zakladnu. Nakonec kolik Nemeckych vynalezu se uplatnilo za valky, ktere pozdeji "Vitezne mocnosti" pouzili po valce, k svemu prospechu a obohaceni, vcetne zaostaleho SSSR?

  OdpovědětVymazat
 13. Nezradili? Tak proc se omlouvaji?13. října 2017 3:41

  Mnichovská dohoda se stala synonymem kapitulace. Stigma osídlení stále zatěžuje vedení moderní britské konzervativní strany. V květnu 1992 podepsal John Major, předseda vlády a vůdce strany, anglicko-českou deklaraci, která formálně zrušila mnichovskou dohodu. Před dvěma lety se jeho předchůdkyně Margaret Thatcherová omluvila za "hanbu" Mnichova při návštěvě Prahy.

  Sakra historije je kurva, porad nekde vystrkuje hlavu.

  OdpovědětVymazat
 14. Pane Krystlik, co rekl nebo nerekl Chamberlain novinarum je “Jedna baba povidala” A jako samo-zvany historik vite ze je to BLABOL. Staci si precist zapis z debaty v Britskem parlamentu ktery je z archivu.
  Debata v Parlamentu, Neville Chamberlain 1936
  Otázka,§Pan Dalton:
  Jaký by byl postoj vlády v případě nevyprovokované agrese pana Hitlera v Československu nebo v Polsku?
  Odpověd:§ Pan CHAMBERLAIN:
  Agresivita Německa proti Československu nebo jinému sousedovi na Východě by samozřejmě okamžitě spadla pod oznámení Společnosti národů a v takovém případě jsme vázáni našimi povinnostmi v rámci Společnosti národů, a připraveni je naplnit společně s našimi kolegy členy Ligy.
  To je postavení, které jsme vždy přijali, a rozdíl mezi tím a Locarnem je, že kromě naší povinnosti v rámci Ligy máme také závazky podle Locarnovy smlouvy, která má podpořit Ligu ve vztahu k tomuto konkrétnímu cíli.

  Souhlasím s Váženým členem parlamentu, že nemůžete rozdělit mír v Evropě. V rámci Ligy máme zájem o zachování míru ve východní Evropě stejně jako na Západě a naše závazky v rámci Ligy se budou rovnoměrně vztahovat na to, zda se ve východní nebo západní části Evropy se objeví agrese.
  Bude to ještě vážnější, kdyby se uskutečnil krok proti jediné demokratické republice, která zůstává v moři fašistických diktatur Republiky Československa. Tam máme německou menšinu, která by se mohla snadno stát předmětem pozornosti pánů v Berlíně.

  Berlínska politika ozbrojeného konfliktu musí varovat své sousedy. Dnes je to Porýní; zítra to může být Memel, Danzig, Rakousko, Československo, Koridor, Slezsko nebo Šlesvicko-Holštýnsko.


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re. Odpoved Pana Chamberlaina Panu Daltonovi.

   To ten Pan Chamberlain umel tak dobre cesky, ze mu odpovidal cesky? A umel vubec ten pan Dalton taky tak dobre cesky, ze tomu Chamberlainovi rozimel?

   Vymazat
  2. Vole, je to preklad.

   Vymazat
  3. Vole, jak poznam, ze je to spravny preklad?

   Vymazat
  4. Vole, najdi si to, vzdyt to tam pise>>>"Staci si precist zapis z debaty v Britskem parlamentu ktery je z archivu. Debata v Parlamentu, Neville Chamberlain 1936".

   Vymazat
 15. Pane Krystlík,Kdykoliv se hovoří o mnichovu nesmí se zapomínat na rok 1920. Ono to československo bylo všude ve světě šíleně "populární" , během Polsko -bolševické války se čechoslovákům podařilo nasrat západní spojence opravdu skvěle. Například v Praze zadrželi diplomatickou mise Edgar Vincent vicomta D'Abernon. členem výpravy byl i budoucí vrchní velitel francouzké armády Maxime Weygand (velel obraně francie roku 1940) a Maurice Hankeye sekretáře válečného kabinetu. Navíc československo začalo na své území sestavovat dvě divize..jednu v Košicích a druhou Užhorodě...obě ukrajinské divize měli udeřit přes Karpaty na poláky a jejich spojence Ukrajinskou Lidovou republiku Symona Petruly a tzv. III. Ruskou armádu Borise Savinkova. Naštěstí obě divize nikdy nedosáhly podoby nějakého bojového uskupení. Chybělo málo a Francie by dovolila provést Hortyho maďarským jednotkám úder na jih Slovenska. ...Na fotce Edgar Vincent vicomta D'Abernon a jeho mise.https://pl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Vincent_D%E2%80%99Abernon#/media/File:Misja_aliancka_w_Polsce_(1920).jpg tady

  OdpovědětVymazat
 16. Extracts from the Diaries of Viscountess D'Abernon: se o zadrzeni v Praze nezminuji, v te dobe byl 3 dny Velvyslancem v Berline, dale pise ze…. spojenci souhlasili s tím, že poskytnou Polsku svou vojenskou podporu, pouze pokud Rusové odmítnou příměří. Francouzská a britská vojenská mise, která zahrnovala anglického lorda D‘Abernona a generála Weyganda z Francie, nyní tlačila na Polsko které neochotně přijalo tyto podmínky,. . . požadavky na mír sovětského Ruska žadaly k založení Polske civilní milice, 200 000 pracujících v Polsku, jako předvoj bolševismu. Mezitím se potíže Polska zhoršily kvůli odmítnutí české a německé vlády dovolit průchod munice a neochotu nákladních dělníků v Danzigu, (zřejmě kvůli sympatiím s komunismem), vyložit munici.
  Marshal Pilsudski odmitl Britsko-Francouzky natlak a jak vime tak zahnal Rusaky zpet do PRDELE a zachranil Polsko!!.
  Proto se ve WIKI zminuji ze Lord D'Abernon je otcem “appeasementu” usmíření ktere koncilo Mnichovem. Jinak by Polaci skoncili jak Cesi!

  Anglani to nemaji radi, ale faktem je Hitler mel v Anglii nejvice sympatickych politiku pocinaje Kralovskou rodinou.

  OdpovědětVymazat
 17. Zajimavy pohled na vec.2. listopadu 2017 21:10

  Bohuzel neslo o zradu vojenske smlouvy o pomoci ale o zradu Charty Ligy Narodu, podle ktere se "Spojenci" meli zachovat a tak jako v dnesnim NATO, meli moralne a vojensky podporit dalsiho clena.
  O SSSR vubec neslo, Stalina vykopli z Ligy za prepadeni Finska, Hitler vypovedel clenstvi kdyz odmitnul omezit zbrojeni, Italie odesla sama, jinak by museli odejit za prepadeni Habese.
  Tak ze slo o zradu principu na kterem byla Liga zalozena!

  Anglicani tak jako i jine dohromady slatane Imperia se drzeli vsemozne Skotska, Irska a zamornich kolonii, do valky se jim nechtelo a zpocatku byli simpaticky s Hitlerem a neduverivi Francii. Tak jaky pak to byl spojenec?
  Staci si precist jak ten Nacista Runciman 67letý mediátor s manzelkou HILDOU si uzival zivot ve společnosti sudetoněmecké aristokracie SdP.

  O jeho zprave napsali Americke noviny: „zhotovena na objednávku tak, aby odpovídala dohodě“ dosažené mezi Hitlerem a Chamberlainem v Berchtesgadenu a byla „dílem propagandy“


  OdpovědětVymazat
 18. Zamlcene Dejiny II8. listopadu 2017 5:08

  Vážený zákazníku
  Vaše objednávka, ZAMLČENÉ DĚJINY.

  Podle informací objednaný titul pravděpodobně nebude vůbec vydán. Jsme nuceni Vaši objednávku zrušit. Za způsebené komplikace se omlouváme a zároveň děkujeme za pochopení.
  Vaše Dobré-knihy.cz

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tomáš Krystlík: "Zamlčené dějiny 2" - Beta Books, divize © Alfa Nakladtelství, s. r. o., Ječná 32, 120 00 Praha 2 - rok prvního vydání 2010

   Tomáš Krystlík: "Verschwiegene Geschichte, Band II" - Copyright © 2012 der deutschsprachigen Ausgabe by Heimatkreis Mies-Pilsen e. V., Bauhofstr. 41, 91550 Dinkelsbühl

   Internet. knihkupectvím "Dobré-knihy.cz" jste byl tedy mylně informován. Rozšířené vydání knih (oba díly společně) má 405 stran ve formátu A4 a vyšlo loni.

   Tomáš Krystlík: "Co v českém dějepisu chybí" - PAPRSKY Jiří Fiala c/o Lenka Bolfíková, Na schodech 1608/7, 400 01 Ústí nad Labem - 2016

   Vymazat
  2. Koho zajimaj nejaky Zaprdeny dejiny

   Vymazat
  3. Je celkem pochopitelne, ze Zamlcene dejiny budou zajimat kazdeho kdo chce znat i ty negativni stranky ceskych dejin a ne pouze ty co vyhovuji tem co si mysli, ze Cesi nemaji zadne negativni jevy ve sve historii, nebo o nich nechteji slyset nebo cist.

   Vymazat
  4. Většina Čechů nemá (ke svojí škodě) zájem, dozvědět se o české minulosti něco negativního. Jsou hrdí na ty všechny vymyšlené, roky opakované bajky, bláboly a tvrzení. Pak se vztekají, že jsou jiným k smíchu.

   Vymazat
 19. Mam obe knihy, skoda papiru.12. listopadu 2017 21:34

  Alternativni pokus o prepsani historie, tentokrate v nenavistnem zanru. Autor udelal vsechno aby se sam zdiskreditoval.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Autor rozhodne nevytvari dejiny naroda, ty jsou tvoreny samotnym narodem nebo temi kdo ten narod vedou.
   Viz Nemecko pod vedenim Hitlera nebo SSSR vedene Stalinem. Zadny autor nemuze zdiskreditovat sam sebe kdyz bude psat o historii tak jak se skutecne udala. V pripade Cechu to vyzaduje odvahu napsat to co se v beznych dejinach Cechu nevyskytuje.
   Jenom blbec muze tvrdit, ze dejiny ovlivni ten kdo o nich pise.

   Vymazat
  2. Sovětský svaz a jeho evr. satelity (NDR, ČSR, PLR, MLR, BLR ...), komunistická Čína, Kuba, Severní Korea atd., stejně jako kdysi nacistické Německo, nemohly přece dopustit, aby se jeho občané dozvěděli pravdu o současnosti, natož o minulosti.

   Od příbuzných jsem např. veděl, že za rak.-uh. monarchie nebylo tak zle, jak se s oblibou tvrdívá a jak nás učili ve škole. Na 1. rep. ČSR si mohli stěžovat jen Sudetoněmci s Maďary, nikoliv ale Češi a Slováci, kterým šel stát ve všem na ruku. Kdo nebyl žid či cikán, hleděl si svého a do ničeho se nemíchal, neměl problémy ani za protektorátu. Dodnes se ale vykládá něco jiného.

   Vymazat
 20. "Zadny autor nemuze zdiskreditovat sam sebe kdyz bude psat o historii tak jak se skutecne udala"

  Jen ze v te kategorii KRYSTLIK neni, v tom je ten problem soudruhu!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud nejste alespon profesor historie pak nemuzete posoudit zda Krystlik do te kategorie nepatri.

   Vymazat
  2. Anonyme 1:55, ze vy radeji ctete Jiraska nez Zamlcene Dejiny?

   Vymazat
  3. Profesionální historik je placen státem, logicky je tedy nucen publikovat pouze to, co je v zájmu jeho zaměstnavatele. V opačném případě by ztratil obživu a jelikož nic užitečného zpravidla ani neumí, třel by bídu. Na to se rádo zapomíná.

   Vymazat
  4. Jasne, ze ctu radeji Jiraska. Keca sice stejne jako krystlik, ale umi lip psat.

   Vymazat
  5. Vsak se take propagovalo heslo: "Kilo Jiraska do kazde rodiny". :-)

   Vymazat
  6. Krystlik prisel se svym dilem pozde. Dnes uz je dostatek toaletniho papiru a na podlozku pod nohy od stolu se jine kousky hodi lip.

   Vymazat
  7. Musim s vama souhlasit. Psat o tom jak jsou Cesi nejschopnejsi narod v Evrope nebo co vsechno ve svych dejinach dokazali by se melo opravdu tisknout na toaletni papir.

   Vymazat
  8. Tento "nejschopnější národ" je většinou jen pro smích.

   Vymazat
  9. Byt pro smich je lepsi nez byt k placi. Ty ale nemas ani na to, hodis se jen na to byt tercem.

   Vymazat
 21. Soudruzi Herr Krystlika z 5:21 @ 23:55. Na rozdil od Vas, obe knihy mam a Herr Krystlika obdivuji ze si s tim dal tolik prace. (kapitola o Ceske kuchyni je uzasna) Kdyby to publikoval v kategorii "Fiction" tak by se to mozna i prodalo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ze svojí zkušennosti vím, že mnoho lidí v ČR publikace Tomáše Krystlíka (přímo pudově) zavrhuje jako nějaké lži. Nejlepší ale je, že od TK většinou vůbec nic nečetli.

   Vymazat
  2. Vy si myslite, ze ten dejepis co jste se ucil za komousu nepatri do kategorie "Fiction"?
   To vite spravnej vlastenec prece nemuze verit necemu co tu ceskou historii nevychvaluje.

   Vymazat
  3. To, ze kopmousky dejepis patri do kategorie Fiction nijak nebrani tomu, ze do stejne kategorie patri Zaprdene dejiny. To mas jednoduchy - i kdyby Oslicek Iacek dostal Nobelovu cenu, stejne budes patrit do podrodu Asinus.

   Vymazat
  4. Zaprdene dejiny? To mate pravdu.
   Ony ty cesky dejiny jak je vy znate jsou vskutku zaprdene.

   Vymazat
  5. Ano, jsou takove klidne a zaprdene. Na rozdil od jinych, ponekud bourlivejsich a take o hodne smutnejsich. Kolik lidi by se dozilo vyssiho veku, kdyby se z dejin vymazalo Nemecko nebo Rusko.

   Vymazat
  6. Nemel byste vubec psat o dejinach, jak vidno tak to neni rozhodne vase silna stranka.

   Vymazat
  7. Ty bys nemel psat vubec, tvoje silna stranka je v hyzdich.

   Vymazat
 22. Zrejme jste "Zamlcene Dejiny" ani nevidel, tam TK Cechy neustale vychvaluje. Az je to trapne za co vsechno Cesi muzou, vynalezli, udelali, zapricinili, napsali no zkratka "slava do nebes tykajici", jak nejaka Liba davno rekla ve chvili kdy ji ten orac sahnul pod sukni.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mate kliku, ze jste napsal "zrejme necetl", ponevadz na rozdil od vas vam urcim na ktere strance se treba vyskytuje pojednani "Parlament" nebo "Politika hradu, tzv petka". (str. 72 a 73).
   A ted mudrujte, vlastenciku.

   Vymazat
  2. HA,HA,HA, slovo "Politika a nebo petka" se vyskytuje celkem 20 plus krat.
   Tak najdete slovo "Iska" na ktere strance to je, kdyz jste Krystlikovy publikace cetl.

   Vymazat
  3. Kdybyste se na ty dve stranky podival, tak byste zjistil ze to jsou nadpisy dvou ruznych pasazi a nikoliv jen slova obsazena na kdejake strance, vy mudrlante. Nejste nahodou inzenyr?

   Vymazat
  4. Kdybyses podival k sobe do prdele, nasel bys tam svuj mozecek.

   Vymazat
 23. Vrchni Krysarik uz dlouho nic nenapsal. Asi dosly fondy, Putin musi uplacet MOV, aby Rusaci mohli na olympiadu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vlastence, musis ale uznat ze na nas Cechy nikdo v Evrope nema, kam se na nas hrabou Nemci nebo i Svcaraci.

   Vymazat
  2. Bylo by zajímavé vědět, čím se Češi mohou vlastně pochlubit. Polarograf (Jar. Heyrovský) s kapkovou elektrodou časem skoro ztratil uplatnění a chem. ojedinělého názvosloví kysličníků (Emil Votoček) se Češi sami od sebe vzdali.

   Vymazat
  3. Nevim, cim nebo kym by se meli Cesi chlubit, zato zcela jasne vim, ze tebou se nebude chlubit nikdo.

   Vymazat
  4. Nevim jak vy anonyme 22:53, ale ja bych se treba vubec nechlubil tim ze jsem Cech.

   Vymazat
  5. To vcelku chapu. Nikdo by ti to neveril, kdyz vypadas jako Homo neanderthalensis

   Vymazat
  6. Problem je, ze homo neanderthalis uz davno vymrel, jenze pitomci jako vy se rodi o sto sest zvlaste v Cesku.

   Vymazat
 24. 15:35 Mysli Vam to vubec? Nadpis je cast stranky !!!

  Tak najdete slovo "Iska" na ktere strance to je, kdyz jste Krystlikovy publikace cetl. Jinak je to jasny ze ano!! . Zrejme jste "drzgresle" nechtel nic utratit!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vy troubo, na pr. strana 35 v 2. dile zacina nasledovne:
   "..studentka Milada Kralova, pozdeji komunisty popravena Milada Horakova."

   Radsi si to overte a prestante tu saskovat.

   Vymazat
 25. Krystlík se odmlčel, doufám že je v pořádku. Jinak se pánové račte dál hádat protože s Kapištou @ 17:06 to jinak nejde. On všechno ví a zná, Italsky jako doma, poučoval Oxfordský profesory na Angličtinu, pak dal jako proti-argument článek v jiném jazyku aniž by si uvědomil že je to stejny článek, pouze v jiné rěči. Zřejmě píše někde ze severní Ameriky, hádal bych z Kanady, kam se uchýlil na práci po převratu aby si vydělal pár grošů nádenickou prací. Pak se foti u drahých aut a posílá to domů. No je to zkrátka Hádavka, bere to osobně a ještě mu nedošlo že je to pouze diskuze. Kryslíkovy knihy nikdy neviděl , natož aby je četl. Ale jinak je to Český machr v cizině, jeden z těch co potkám v létě na Václaváku kde komolenou Češtinou se snaží ukázat že Česky už zapoměli.

  Ale rád mu pomůžu, strana 72 - 73 v Publikaci pana Kryslíka se věnuje Ruskému Imperiálnímu Pokladu, jak ho Češi údajně rozkradli. Pak následuje "Drancování Sibiře". 
  FYI:Strany 35 : “Zdeněk Kalista....”, a “spravedlnosti všechny případy....”, Vydání I &II.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kapista je spis prorusky troll a ma tady za tricet putinovskych rublu mesicne poradat flame. Pokud je na zapade, tak nejspis jako tzv. "ulozenka".

   Vymazat
 26. "František Iška, vydavatel a redaktor chicagského Vesmíru".......
  Strana 62 a 399, Iška, František ....................................................................................... 62

  Kapišto, Kryslíkovy knihy jste nikdy neviděl.

  OdpovědětVymazat
 27. ČESKÁ HYMNA – PLAGIÁT DĚL NĚMECKÝCH AUTORŮ?25. listopadu 2017 6:16

  KRYSTLIK:
  Zdá se, že česká hymna Kde domov můj? je pouhý plagiát. Nápěv pochází z druhé věty
  Koncertantní symfonie Es dur pro hoboj, klarinet, fagot a lesní roh K297 b zkomponované
  Wolfgangem Amadeem Mozartem v Paříži roku 1778, tedy z doby zhruba o půl století dříve než
  premiéra hry Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka.

  POKUD SE NEKOMU PODARI NAJIT TU MELODII ZDE TAK JSTE BOREC.

  https://www.youtube.com/watch?v=eVoSUF-wiCE

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V odkazu zazněla dvakrát pouze melodie na text (č. hymny) "A to je ta země česká, země česká, domov můj".

   Vymazat
  2. Maji Cesi vubec neco originalniho?

   Ano maji, - Svejka.

   Vymazat
  3. Neco podobneho tam je, jsou tam noty podobne ale jak jsem to predal Muzikantce na porovnani tak mi rekla ze nemam hudebni sluch, jinak bych pry poznal ze to neni stejne.
   Ano Svejk je svetovy unikat, nejpopularnejsi v Holandsku, tam nemaji nemce radi jeste vice nez v Cesku, a to do dnes. Zda se ze Cesi jsou na Nemce jeste hodni, Belgicane, Francouzi, Holandane a Danove je sice respektuji ale nemaji je vubec radi. To, co jim Nemci v historii nadelali se hned tak nezahoji.

   Vymazat
  4. To mate pravdu, ty Nemce kazdy at chce nebo nechce musi respektovat, zrovna jako v Asii Japonce. Mit valkou zdevastovanou nejen zemi ale i obyvatelstvo a dokazat v tak kratkem case co dokazali Nemci a Japonci vyzaduje nejen respekt, ale i obdiv.
   A co se tyce vztahu Cechu k Nemcum, tak Cesi musi moc a moc dekovat Nemcum ze jsou mezi Slovany nejvic vyspeli. tedy aspon Cesi si to o sobe mysli.

   Vymazat
  5. Kdyz uz jste u tradic ktere cesi prejmuli od Nemcu tak nesmite opomenout vanoce i s tim ozdobenym vanocnim stromeckem.
   I ten cesky knedlik maji Cesi od Nemcu.

   Vymazat
  6. Cesi od Nemcu prevzali skoro vsechno dobre, ale skoro nic spatneho. Proto jsou lepsi nez Nemci.

   Vymazat
  7. Jenze problem je, ze Cesi prebrali to spatne od rusaku a proto jsou dnes v pr..eli jako ti rusaci.

   Vymazat
  8. Omyl. V prdeli jsou Nemci i Rusaci. Maji priblizne stejne procento rychle se mnozicich Ahmedu v populaci.

   Vymazat
  9. A co cikani, ti se v Cesku nerozmnozuji?

   Vymazat
  10. Na cikány se v kotlině neustále nadává. Rádo se ale zapomíná, že po válce jich v ČSR bylo asi 500 a ty další si sami Češi v rámci dosídlování Sudet do republiky natáhli.

   Vymazat
  11. To musel byt od Benese uzasny tah vyhnat Nemce a nahradit je cikanama. No jak videt tak z toho Benesova prehmatu se Cesi do dnes nevzpamatovali.

   Vymazat
  12. Cikani kradou, Ahmedi vybuchujou. Ja teda radsi cikany.

   Vymazat
  13. Nahradit Nemce cikanama byl Benesuv nejgenialnejsi tah. Myslel se, že tim navzdy zajistil, ze se Sudetaci do Sudet nevrati. Ani jeho vsak nenapadlo, ze si Nemci zaneradi vlast Ahmedama a Mustafama a ze az dojde na lamani chleba, budou radi i za ty Sudety a cikany docasne za sousedy (dokud je Vietnamci neoddelaji pernikem).

   Vymazat
  14. No nevim zda to byl od Benese genialni tah nahradit Sudetaky cikanama, vzdyt ti cikani tem Cechum moc nepomohli jako Sudetaci Nemcum. Jak vite tak Nemecko bylo valkou zdevastovane a Sudetaci v Nemecku pomohli to Nemecko znovu vybudovat coz se o cikanech v Sudetech rici neda, ti spis ty Sudety zdevastovali jak jiste sam moc dobre vite. CSR bylo pred valkou diky Sudetakum vyspelejsi nezli po valce CSR s cikanama, o tom taky snad nemuzete pochybovat.
   A ted mi povidejte pohadky o tom jaky genialni tah to byl od toho Benese ty Sudetaky vyhnat. Vzdyt tim pomohl Nemcum a nikoliv Cechum, spis se Cechum zproneveril.

   Vymazat
  15. Prave tim, ze cikani Sudety zdevastovali, se zajistilo, aby se tam Sudetaci uz nevraceli -). Benes spravne vybral ze dvou zel to mensi.

   Vymazat
  16. To je argument, že by jeden zaplakal. Opravdu.

   Vymazat
  17. Sudetoněmci se hlavně zasloužili o poválečný rozkvět spolkové země Bayern.

   Vymazat
 28. Beneš byl samolibý idiot, který zpackal na co sáhl. Jediným jeho kladem bylo, že na podzim 1938 zabránil zbytečnému krveprolití. Asi mu došlo, že obrana proti něm. armádě by neměla smysl.

  ČSR bylo vyspělou zemí právě po válce. Po něm. okupační moci mělo na svou dobu v Evropě nejmodernější strojní park, vyspělá technologická zařízení i postupy a také dost odb. pracovních sil. Čeští dělníci totiž nemuseli rukovat, v zemi se neválčilo a nakonec ani bombardováním nebylo skoro nic poškozeno. Lépe na tom tehdy bylo snad jen Švýcarsko.

  Češi si do pohraničí natahali jako náhradu za oloupené a vyhnané Sudetoněmce kromě cikánů i všemožný póvl. Ve volbách 1946 tam proto KSČ získala nejvíce hlasů. Poválečné dosídlování č. pohraničí tehdy (dle studie Čs. akademie věd) skončilo neúspěšně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 19. září 2017 12:44

   Po vyhnání cs. Němců byly pak Sudety nouzově dosídlovány xindlem ze všech možných končin. Toto je celkem dobře zmapováno v jedné ze studií Čs. akademie věd, kde se mj. tvrdí, že kolektivizace a zakládání JZD tam byla vítanou záchranou pro totálně neschopné a po krk zadlužené odněkud přibyvší samostatné rolníky.

   Něm. selka čekající na odsun co by děvečka na kdysi svém statku se vyjádřila takto: "Když jsem viděla, jak nový hospodář zasel krupici, bylo mi hned vše jasné."

   Jeden z mých sudetských zážitků byl lesník v pohraničí u Šluknova, kdysi se mi chlubící, jak chytrého(!) má vnoučka. Když totiž za klukem na hájovnu přijeli jeho rodiče, řekl pak malý hošík dědovi: "Kurvy zasraný! Nic mi nepřivezly."

   Vymazat
  2. Re. CSR byla vyspelou zemi prave po valce???

   V cem byla CSR vyspela? Slysel jste nekdy o vzniku slova "zmetek".
   CSR byla mozna mene poskozena valkou proti jinym Evropskym statum, ale ekonomicky byla na tom velice spatne, zvlaste kdyz zamitla Marshaluv Plan.
   Vite treba o tom, ze SSSR povazoval strojirensky prumysl CSR za Nemecke hodnoty a tudiz cast strojirenskeho vybaveni odvezl do Ruska?
   V cem byla CSR mozna dobra byla vyroba zbrani a ty po valce moc nesly, s vyjimkou Israele kam je Cesi vyvazeli.
   Jinak s vasim vyctem zvlaste o Benesovi souhlasim.

   Vymazat
  3. Taky si myslim, ze CSR nebyla po valce nijak vyspela. Vsechno bylo na pridel jako za valky a nebyt UNRY tak na tom byli Cesi dost spatne. To byl jeden z duvodu proc Cesi volili v 46. komunisty, a bohuzel je voli i v dneni dobe.

   Vymazat
  4. V čem byla ČSR vyspělá jsem popsal včera (v 10:21) ve 2. odstavci. Asi to ale bylo bez Sudetoněmců a pak s komunisty houby platné.

   Vymazat
  5. ČSR dodávala do Israele zejména zbraně po německé armádě. Několik čs. čelních představitelů si ale tímto "hospodařilo" do vlastních kapes a bylo pak v rámci tzv. monsterprocesů i odsouzeno. Většinou za něco, co ani nespáchali.

   Vymazat
 29. Otto musim s vami nesouhlasit co se tyce vasich vyroku jako:
  - CSR byla vyspelou zemi prave po valce
  - mela po valce nejmodernejsi strojni park
  - vyspela technologicke zarizeni i postupy
  - a take dost odbornych pracovnich sil.

  To jsou vetsinou ceske pohadky a se skutecnou situaci nemaji nic spolecneho.
  Staci si prostudovat knihu: "Paying for Hitler's War - The consequences of Nazi Hegemony for Eutope", vydanou v roce 2012. Je dostupna na Amazon, ale jeji cena je dost prikra.
  Jiny zdroj je take Mrazkova studie: "Aktualni problemy nasi prumyslove vyroby"

  Oba zdroje jsou v naprostem rozporu s tim co jste napsal o vyspelosti CSR po valce, tedy specielne 1946 a 1947, kdy komunisti jeste nestacili uplne zdecimovat tu "ceskou vyspelost".

  Pochybuji, ze se k tem kniham dostanete, tak vam alespon uvedu jednu cast pojednani o situaci po valce:
  "Busineses were complaining about the glaring shortages of technological know-how and expertise arising from the closing of the Czech Universities during war. Export products with the "Made in Czechoslovakia" label were not up to date in terms of quality or design, in part because the country's manufacturers had lost access to Western technological development during the occupation".
  Takze si laskave opravte svuj nazor o te "slavne ceske vyspelosti" po valce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ČSR proti Německu uplatňovala válečné reparace. Ve státním zájmu se tehdy logicky tajilo, jaké hodnoty po něm. okupantech v zemi zůstaly. Škody za protektorátu byly zase velmi zveličovány. ČSR by se totiž z příjemce reparací mohla náhle stát jejich plátcem.

   Němci měli množství patentů, moderní technologie, vyspělá výr. a technologická zařízení ... Výrobu včetně inovací přesouvali z ohrožených míst do celkem bezpečného protektorátu. Po válce tam vše zůstalo většinou nepoškozeno.

   Některá tato zařízení (provozy) jsem později viděl, učil se o nich a nakonec tam i pracoval. Německé obr. stroje z války např. vynikaly svoji kvalitou ještě v 70. letech.

   Vymazat
  2. Navzdory této dosti příznivé situaci nedokázali ale Češi bez svých Němců udržet kvalitu výrobků na únosné výši.

   Vymazat
 30. >>>26. listopadu 2017 15:3529. listopadu 2017 19:42

  Nemecky a cesky knedlik jsou stejny jen pojmenovanim. Nemecky je jako tenisak a cesky kynuty knedlik nemci vubec neznaji. Ale to je podle chuti jednotlivce.

  Co se tyce povalecne situlace cs prumyslu tak Cesi na tom byli nesrovnatelne lepe nez sousedi. V holandsku jedli lidi tulipanove hlizy hladem a v Rakousku se pochutnavali na konzervach pro psy a kocky dovezene z Kanady. Odmitnutim Marshalova planu to pak slo do riti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bavoráci a Rakušané dělají některé knedlíky (Serviettenknödel) stejné jako Češi.

   Vymazat
  2. 26. listopade, vy o vareni toho moc nevite, ponevadz drozdi jez se pridava do testa na kynuti nedavaji do testa na knedliky jenom Cesi.
   To ze Cesko na tom bylo nesrovnatelne lepe nez sousedi coz podle zemepisu jsou Nemecko, Rakousko, Polsko a Slovensko, ale nikoliv Holandsko je celkem znamo a nic od vas noveho.

   Vymazat
  3. Kapisto, z 15:51 moudry muzi, nikdo se vas na nic neptal, naucte se cist!

   Vymazat
 31. Doporucena cetba pro Ottu.

  "Von Der Rustkammer Des Reiches zum Machinenwerk Des Sozialismus: Wirtschaftslenkung in Boehmen und Maehren 1938-1950." od Jaromira Balcara a Jaroslava Kucery.

  Zde vynatek o reparaci CSR Sovetskemu Svazu v letech tesne po valce.

  Between March 1945 and March 1946, decisions were made to dismantle more than 4,000 industrial plants: 2,885 from Germany, 1,137 from German companies in Poland, 206 from Austria, 11 from Hungary, and 54 from Czechoslovakia. The key equipment was dismantled at 3,474 sites, and 1,118 million pieces of equipment were confiscated: 339,000 metal-cutting tools, 44,000 presses and sledgehammers, and 202,000 electric motors. Sixty-seven factories that manufactured only military goods were dismantled in the Soviet zone, 170 were destroyed, and 8 were converted to civilian production.

  Takze to co jste videl nebo o cem jste se ucil bylo pouze to co v Cesku zbylo.
  Nesmite podlehat ilusim o ceske skvelosti jak si to vetsina cechu mysli, ona ta skutecnost je ponekud jina a bohuzel se v Cesku o te pravde moc nepise.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Říkám jen, co v ČSR zbylo po německé okupaci. O jakési "české skvělosti" přece nemluvím.

   Vymazat
  2. Problem ovsem je ze 54 podniku v CSR bylo v Nemeckem vlastnictvi. Vetsina z nich vznikla behem valky a byla zamerena na produkci vojenskeho materialu.

   Bylo by zajimave zjistit jmena podniku.

   Vymazat
  3. Prectete si Dodatek: CSR - SSSR Balance je nulova. Rusaci odvezli materialni hodnoty za $16 milionu a dali obratem stejnou castku Ceskoslovensku.

   http://lastochka-fromrussiawithlove.blogspot.ca/

   Vymazat
 32. The Czechoslovak Economy 1918-1980 (Routledge Revivals)

  Rekonstrukce: 2letý plán 1946-1948. Československo bylo jediným středoevropským státem, který dosáhl předválečného GNP koncem roku 1948, před Francií a Belgií.

  strana 120.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je jako jednookej mezi slepejma kralem.

   PS. Co jste mel ze zemepisu? Francie a Belgie nejsou stredoevropske staty.

   Vymazat
  2. Blbe, neumis cist. Kde se v textu z 22:08 pise, ze Francie a Belgie jsou stredoevropske staty?

   Vymazat
  3. @ 23:21 Pravopis vam moc nejde a cist neumite. Ze ano Kapisto!

   Vymazat
  4. Srovnavat Ceskoslovensko se stredoevropskymi staty a plest do toho Belgii a Francii dokaze jenom blb.

   Vymazat
 33. Ta ceska technologicka vyspelost je na vysoke urovni jako byla po valce. :-))

  PRAHA/PLZEŇ Rychlíkové soupravy InterPanter z plzeňské Škody Transportation jsou výrazně poruchové. České dráhy, které si jich do flotily nakoupily čtrnáct, kvůli opakovaným technickým problémům žádají prodloužení záruky.
  Zdroj: https://byznys.lidovky.cz/mel-to-byt-vystavni-rychlik-cd-ted-je-z-nej-vlak-potizista-uz-se-i-rozpojil-15b-/doprava.aspx?c=A171129_100008_ln-doprava_pave

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/plzenska-skoda-testuje-patrove-elektricke-vlaky-pro-nemecko/1557446

   Tak spatny to zase neni......

   Vymazat
  2. Co muze byt jeste horsiho?

   Lokomotivy řady 380 přezdívané Emil Zátopek například řadu let nedokázaly získat povolení jezdit do Německa, přičemž jednou z jejich základních misí měla být prestižní trať do Berlína a Hamburku. Pro tuto linku dodává Škoda i repasované vagony – zakázku však provázely reklamace a zpoždění.
   Zdroj: https://byznys.lidovky.cz/mel-to-byt-vystavni-rychlik-cd-ted-je-z-nej-vlak-potizista-uz-se-i-rozpojil-15b-/doprava.aspx?c=A171129_100008_ln-doprava_pave

   Vymazat
 34. Jo, to holt jsou ty zlate ceske rucicky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Porad lepsi nez koumacke nemecke mozecky a treba jejich auticka Volkswagen Dieselgate nebo suncicky Wilhelm Brandenburg obohacene chemickymi cistidly.

   Vymazat
  2. Musis ale uznat, ze ty Volskwagny jsou dobry auta a i tu vasi Skodovku nekam dotahli.

   Vymazat
  3. Zajimavy je ze v Indii Skoda jiz nekolik let prodava vice nez VW.

   Vymazat
  4. Ono v Indii nefrci luxusni auta tak jako v Evrope, vzdyt v Indii jeste stale existuji riksy a kola jsou stale hlavnim dopravnim prostredkem. Pak ovsem takova skodovka tam je luxus.

   Vymazat
  5. 20:26 - ty jsi fakt vemeno.

   Vymazat
  6. Co mate proti Volkswagenu? Vzdyt je to nejprodavanejsi znacka na svete. Pokud to nevite pak zde pouze otravujete.

   Vymazat
  7. 6:39 - dalsi s dlouhym vedenim. Proti Volkswagenu mam Dieselgate, to je jasne od zacatku.

   Vymazat
  8. Vy mamlase, puvodni vlakno bylo o zlatych ceskych rucickach a ne o falenych udajich v afere Dieselgate.
   Ono je podstatny rozdil mezi nekvalitni praci a podvodem.
   Z cehoz plyne, ze Volkswagen neni nekvalitni auto, pouze vedeni se dopustilo podvodu, tudiz VW je stale kavalitni auto na rozdil od ceskych lokomotiv,
   Pak kdo ma dlouhe vedeni?

   Vymazat
  9. @20:29 To s tim nema co spolecneho, Pasaty se montuji na stejne lince ve Skodovacke tovarne. Na tamnim trhu se povazuje Skodovka za lepsi a prestiznejsi vuz. Zkratka nejde o to co a jak vyrobit ale jak to prodat. Skodovka tam prisla na trh drive. Podobnou situlaci mate v Cine, kde Skodovka je prestizni znacka. Pokud mate pristup k Anglickym magazinum, tak se tam najdou clanky o tom jak Skodovka Favorit za komunistu, byla jednim z nejspolehlivejsich aut ktery kazdy domaci mechanik umel opravit za babku. Nejdrive jsem se tomu smal, ale po nestastnem vlastnictvi Mercedesu a dvou Jaguaru je na tom hodne pravdy.

   Vymazat
  10. Nojo, to je pravda. Někdejší stará auta opravil skoro každý. Však tady před lety vesnický mechanik lomil rukama nad mojím Citroën GS. Proč prý jsem si nekoupil třeba VW Käfer, na který není potřeba spec. nářadí a kde není ta zasr. hydropneumatika.

   I dnes mám starší auto bez všech těch současných "vychytávek", projevujích se po čase jako tzv. "kurvítka".

   Vymazat
  11. Informace pro neznalky5. prosince 2017 21:10

   Nejvice prodavana auta v Indii.

   1. Maruti Suzuki 50.5 %
   2. Hunday 15.9 %
   .
   .
   10. VW 1.5 %
   .
   12. Skoda 0.5 %

   Udaje jsou pro rok 2017. Jak vidite tak Skoda je v te Indii vuci ostatnim vyrobcum podradna znacka a zadny zazrak.

   Vymazat
  12. No ona ta "slavna" skodovka neni moc popularni ani v Keni.
   Na to jakou si ta skodovka dela reklamu (viz treba Tour de France) tak moc popularni neni nikde.

   Vymazat
  13. Zrejme je Skoda Exklusivnejsi auto. Rolls-Royce jich taky moc neprodal.
   Indian car market: German quality at Chinese prices:
   ......Even if we compare the cars VW and Skoda cars in India, it is very clear why Skoda is doing well......Volkswagen likely to employ Skoda expertise for eco-car strategy

   Pochopitelne ze "Headlines" nam naznacuji situlaci trosku jinak.

   Vymazat
  14. Podle cen v AUSTR by Skoda byla luxusnejsi nez Toyota coz v zadnem pripade neni.


   Skoda Octavia 2017 45,890 AUD
   Toyota Corolla 2017 23,240 AUD
   Toyota Camry 2018 27,690 AUD

   Poznamka: Camry se v AUS uz od r 2018 nevyrabi, jsou dovazene z Japonska.

   Vymazat
  15. Skodovka nebo Rolls Royce?7. prosince 2017 7:08

   Rolls Royce je luxusni auto kterych se za rok vyrobi kolem 4000 a proto se jich neproda mnoho. Zakladni cene je totiz 200,000 $.
   Skodovek se naproti tomu neproda hodne ne proto ze by bylo luxusni auto, ale protoze za tu cenu co je v Indii nabizena je v Indii veliky vyber dobrych a lepsich aut nez Skodovek.

   Vymazat
  16. ad:7:08, to byl jen "JOKE" s tim RR. Podle Indickych zprav: proc kupovat drazsi VW kdyz Skoda je to same a levnejsi. To same plati pro dalsi kteri v tomto prumyslu, treba GM vubec neuspel.
   Tady Indicky TEST, a Skoda je na tom docela dobre, mne se libi, neni to zase dalsi Econobox z Asie. Poslechnete si co o tom ten jejich TEST ridic rika.

   https://www.youtube.com/watch?v=o5mcD2a4Nv4

   Vymazat
  17. Podle toho co Indove rikaji o Skodovce, nema se Skodovka za co stydet. Nakonec to rekl jednoduse: Toyota dela vsechno dobre ale nic vyjimecne. Ve Skodovce se citite jako "Special".

   https://www.youtube.com/watch?v=PLOJYOx86Tk

   Vymazat
  18. Kazdy bude chvalit to svoje auto, jenze kolik Indu si koupi Skodovku a kolik Toyotu nebo Maruti Suzuki ci Hunday.
   Ono se budete ctit v takovem Rolls Royce nebo Ferarri taky "Special".

   Vymazat
  19. Oni ale nechvali "Svoje Auto", pro ne jsou vsechny cizi, a proto je to dost objectivni porovnani. No to vite, ne kazdy si koupi Mercedes, tak je to i se Skodou. Na druhe strane kdyz kazdy druhy jezdi s Toyotou, tak je jen dalsi ve stado ovci. Vsechno ma svoje......i ten RR ma neco do sebe.

   Na konec ani VW nema zadny model v prvnich 20 nejvice prodavanych vozu v Indii.

   Vymazat
  20. Re. Toyota dela vsechno dobre ale nic vyjimecne???

   Nevim jak vy, ale ja bych rek ze prodat nevice aut na svete je vskutku vyjimecne.

   Je docela mozne, ze Skodovka neni spatne auto, ale na pr. pred lety neznama Korejska auta dokazala na svetovem trhu mnohem vic nez slavna Skodovka s mnohem delsi historii vyroby aut. Nevim kde by dnes ta Skodovka byla bez Concernu VW.

   Vymazat
  21. Skoda vs. Volkswagen v Indii.7. prosince 2017 22:13

   Germans cars are slowly losing their sheen in the Indian car market. Skoda sold 354, 1035 and 367 units of the Octavia, Rapid and Superb. The Monte Carlo edition of the Rapid has managed to get the automaker additional sales of approximately 200 plus units. The Volkswagen Polo and Vento sold 1709 and 876 units respectively in August 2017, while the Ameo found 1408 homes.

   Zajimave, ze Skoda je tam vedena jako Nemecke autu.

   Vymazat
  22. Toyota je velmi známá a osvědčená značka, produkující spolehlivá auta. Hlavně její terénní vozy jsou oblíbené na celém světě.

   Vymazat
  23. Ovsem historicky je Skoda mnohem starsi vyrobce aut nez Toyota.
   Skoda vyrabela auta uz v roce 1929 (Skoda 422), zatim co prvni auto od Toyoty se vyrobilo az v roce 1936.

   Dnes muzeme posoudit kam to Toyota dotahla a kam to dotahla Skodovka. Bez Nemcu by skoncila asi jako Tatrovka nebo Pragovka.

   Vymazat
  24. To máte pravdu, Toyota je ale takove nezajimave auto, já mám jednoho starouška z 1986, MR2, někdy to v lete projedu, dvou mistne, motor za sedadly, na tehdejsi dobu to bylo sportovni auto na urovni. Koupil jsem to tenkrate nové a jeste se na tom nic neporouchalo. Motor je Yamaha 1600cc, 16 ventilovy. A to už tenkráte clověk nevěděl kolik dalších firem se na tom podílí. Asi jako ta Škodovka, je vlastně VW. Bez finanční podpody a hlavně marketingu by to Škoda asi těžce zvládla. Nakonec i Audi je vlastne společenstvi 4 automobilek, a přesto bola na pokraji krachu. V cnešni době úspěch záleží na mnoha jinych faktorech a uměni udělat dobrý automobil je jen jeden z nich. Tak bych zase Škodu tolik nekritizoval, na konec by je měl člověk pochválit za to že se dokázali zachránit spojením s VW. Stačí se podívat na krach GM Chrysler-Jeep.

   Vymazat
  25. Jste zarnym prikladem, ze se da na diskusi slusne a rozumne diskutovat bez nadavek a sprostych urazek.

   Jak uz jsem napsal, Skoda jiste neni spatne auto, ovsem nesouhlasim s nazorem, ze by to mela byt chlouba Cechu.
   Historicky se da Cechum prisoudit mnohe uspechy v autech (Skoda, Tatara) a motocyklech (Jawa, CZ a hlavne Laurin a Klement coz byla vlastne firma ktera dala zaklad Skodovce), ale dnesni Skodovce nikoliv.


   Vymazat
  26. Škoda i Tatra byly ale německé firmy.

   Vymazat
  27. Kde jsi na to prisel? Tatra mozna, ale Skodovy zavody ani nahodou.

   Vymazat
  28. Tatra taktez ani nahodou.

   Zakladatel firmy "Ignatz Schustala & Comp" pozdejsi Tatry byl Cech jak poleno.

   Vymazat
  29. @3:59
   Kazdy, narod by mel byt na neco pysny, je to proste to so nas dela trosku patrioty, urcite i papuanci udelali neco ve sve historii na co muzou byt hrdi.
   Nemam rad kdyz se ale lidi povysuji nad druhe. Nekdy je opravdu nutne si natahnout mokasiny druheho cloveka a projit se po jeho zivote, pak clovek porozumi, a tak je to vsim na tom nasem svete. Nekdy se kdysi rikalo " kolik reci znas, tolikrat jsi clovekem" ale Lenin to nebyl!
   Na priklad, motocross motorka cz byla svetova msina, na kazdem zavode v sedesatych letech kazdy druhy na ni jel. Bohuzel na dalsi vyvoje jsou potreba penize ne jen chytre hlavy, a prachy za komousu nebyly ta tak je to se vsim, Skodu a Tatru nevyjimam. Jen Tomas Bata se udrzel a do dnes po svete jeste existuje, pred par dny jsen narazil na CS trenerovy letoun . O letectvi nic nevim ale pilot American Arlines mi vypravel jak zacal na pilotni skole kdesi ve Statech letat na trenongovem letounu vyrobenem v Ceskoslovenku, coz pry byl jeden z nejrozsirenejsich letadel v techto skolach, pro vydrz, cenu a schopnosti. Tak se musim priznat ze to byl i dobry pocit.
   Kdyz clovek bude hledat jen to negativni, tak toho urcite hodne najde na kazdem narodu, ale clovek by se mel radsi divat dopredu, to co je za nami uz nikdo nespravi. Takze slusne diskutovat se da i tady.

   Vymazat
  30. Čs. motocykly byly tehdy oproti konkurenci mnohem levnější. Tím neříkám, že byly špatné.

   Jejich vývoj se ale v ČS(S)R zanedbal, protože se předpokládal velký zájem o auta.

   Vymazat
  31. Příležitost tehdy využili zejména Italové, pak i Japonci.

   Vymazat
 35. @ 20:26 Napsala to Alice Teichova, Universitni profesorka, ktera zila v te dobe. Pokud si myslite ze je BLB, tak se podivejte sam na sebe.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Teichova

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Oproti německé wiki, anglická nezmiňuje, že Alice Teichová byla komunistka. To mluví samo za sebe.

   Vymazat
  2. Taky jsem si vsimnul, ale ja to cetl jako ze jeji manzel, Slovak byl komunista. Tak jako tak, Anglicky tisk ji velice uznava.

   Vymazat
  3. V Rakousku dokonce pred valkou vytrhla bily pruh z Rakouske vlajky a zmenila ho tim na rudy komunisticky prapor. V zivotopise nezakryva, ze byla ve strane socialnich demokratu.

   Vymazat
  4. Ano, ale ona to nezacala, to bylo behem proti-nacistiske demostrace a delal to cely ten dav. Ve Videnske ctvrti kde zila jako puvodem zidovka to bylo plne socialistu a uz tenkrat slo o zivot. Rozhodne mela zajimavy zivot, byla vzdelana a v Anglii si ji vazili. Nakonec utekla komunistum a je myslim pohrbena v Rakousku.

   Vymazat
  5. Nach 1945 übersiedelte die begeisterte Kommunistin mit ihrem aus der Slowakei stammenden Mann Mikuláš Teich in die Tschechoslowakei, [...]
   Její hrob je ve Vídni (Wiener Zentralfriedhof) - viz německá wikipedia

   Vymazat
 36. Krystlik se uz 2 mesice neozval, doufam ze je v poradku. Rad ctu jeho clanky, jsou provokativni, malo kdy s nim totalne souhlasim, ale musim uznat ze tady chybi. Tak Herr Krystlik, at jste kde jste, ozvete se.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Asi nemá náladu a ani se mu nedivím. :-/

   Vymazat
 37. Re. Skoda a Tatra byly nemecke firmy.

  Mozna za druhe svetove valky, ale obe byly zalozeny Cechama, takze tezko mohly byt nemecke.
  Ignac Sustala zakladatel pozdejsi firmy Tatra byl Cech jak poleno, zrovna tak jako oba Vaclavove Laurin a Klement kteri zalozili apozdejsi automobilovou vyrobu a po spojeni s Emilem Skodou (taktez Cech jak poleno) se firma prejmenovala na Skoda.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Franz Ringhoffer (1744–1829), zakladatel firmy Ringhoffer-Werke A.G. Nesselsdorf (Kopřivnice), nebyl žádný Čech, stejně jako Emil Ritter von Škoda (1839-1900).

   Vymazat
  2. Skoda, (nikoliv Schkoda) byl Cech jak poleno i jeho matka Rihova byla Ceska.


   Pocházel z plzeňské rodiny Škodů, původně etnicky české (František v mládí vyrůstal v zcela jazykově českém prostředí).[2] Otec Josef Škoda byl majitelem domu a zámečnické dílny. František Škoda se věnoval medicíně, stejně jako jeho bratr Josef Škoda, který byl lékařem a profesorem na Vídeňské univerzitě. Františkův syn Emil Škoda založil továrnu Škoda v Plzni.[5] Ženatý byl s Annou rozenou Pivcovou. Ta zemřela roku 1836. Pak se oženil s Johannou rozenou Říhovou (1820–1854) z Plzně. Právě s ní měl syna Emila.[6]

   Vymazat
  3. Emil Ritter von Škoda (1839-1900) byl český Němec, ved. inženýr v plzeňske továrně, kterou r. 1859 založil Ernst Graf von Waldstein. O 10 let později Škoda podnik koupil.
   Česky znějící i psané jméno ještě neznamená, že jeho nositel je Čech.

   Vymazat
 38. Rec je o firme Tatra a tu zalozil Sustala a nikoliv Ringhoffer.
  Mimochodem, pokuk Ringhoffer nebyl Cech proc se tedy za valky musel prihlasovat k nemecke narodnosti?

  V meziválečném období se firma jmenovala Ringhoffer - Tatra a.s. (1936-46), nebo jen Ringhoffer, podle svého majitele. Nadále vyráběla osobní i nákladní automobily, železniční motorové vozy a dokonce i letadla. Baron Hanuš Ringhoffer se za druhé světové války přihlásil k německé národnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ignác Šustala založil továrnu Nesselsdorfer Wagenbau, jejiž název byl po vzniku ČSR změněn na Kopřivnická vozovka a.s. a na vozech se pak objevil nápis TATRA. Roku 1923 byla začleněna do koncernu Ringhoffer-Werke A.G.

   Ringhofferovi byla pražská německá rodina podnikatelů a průmyslníků. Za protektorátu získal Ringoffer říšskou státní příslušnost, původem byl Rakušan.

   Vymazat
  2. Po Anschlussu Rakouska se Rakusan stal Risskym Nemcem automaticky zrovna jako Sudetaci a tudiz o to nemusel na rozdil od Cechu zadat.

   Vymazat
 39. Kdy a kdo vlastne zalozil Skodovy zavody.10. prosince 2017 1:53

  1859–99: establishment of Škoda.
  The noble Waldstein family founded the company in 1859 in Plzeň; Emil Škoda bought it in 1869.

  OdpovědětVymazat
 40. Myslim ze vam nejde o to kdo to zalozil pred 100 plus lety, ale o to kdo umi lepe pouzit internet. Co na tom zalezi jake narodnosti kdo byl. nemci taky zakladali podniky v Cechach jen proto ze v Risi by neuspeli. Mohamed Bin Sk-o-da al Bohemi je podle arabskych zdroju pravy genius stojici za zakladem a uspechy Skodovky.
  Al-wiki Arabia uvadi ze jinak by Cesi tahali vozy za velbloudy jeste do dnes.

  Na konec, kdo mel cest poznat takovy auto jako Ford Pinto, nebo Chevy Vega, urcite uzna ze by to ty Cesky rucicky udelali lepe kdyby komousi na to dali prachy na vyvoj!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak byste si vy tedy predstavoval plodnou diskusi?

   Uvadet mylne informace na pravou miru je neodvratnou soucasti kazde diskuse, zrovna tak jako vyvracet neopodstatnene nazory.

   Jak jiste vite tak Cesi jsou strasne haklivi na narodnostni puvod. Rom i kdyz narozeny v Cesku se bude vzdy oznacovat jako cikan a nikoliv jako Cech, zrovna tak jako Vietnamec bude vzdy rakosnikem.

   Co se tyce toho oznaceni "zlate ceske rucicky" je v prvni rade domysliva povera. Na pr. Japonci o kterych je znamo ze maji vysi pracovni moralku nez Cesi nikdy o sobe netvrdi jako Cesi, ze maji zlate rucicky.


   Vymazat
  2. Japonci jsou nejrasistictejsi narod na svete. Klasickym prikladem a produktem japonskeho rasismu je misenec Tomio Okamura, podle japonskeho uvazovani rasovy bastard a poddruh, jeste horsi nez treba cernoch nebo Cinan, a to prave proto, ze je zcasti Japonec. To jedine ciste se totiz s necistym michat nesmi, to si mohou dovolit jen necisti.

   Vymazat
  3. Zlaté české ručičky je špatně přeložený výraz böhmische goldene Hände, který se ale za rak.-uh. monarchie vztahoval na obyvatele Böhmen, resp. na šikovné české Němce, přicházející do Vídně za prací. Na rozdíl od češtiny rozlišuje totiž němčina mezi "český" ve smyslu zemském (böhmisch) a jazykovém (tschechisch).

   Vymazat
  4. Myslim ze vam nejde o to kdo to zalozil pred 100 plus lety, ale [...]/sic/

   Různé zakořeněné báchorky a pověsti českých vlastenců je nutno uvádět na pravou míru.

   Vymazat
  5. Re. Zlate ceske rucicky.

   S vasim vyctem bych souhlasil, ovsem pokud by se to vztahovalo na dneni Cechy tak tam bych mel vyhrady.

   Vymazat
 41. Nejsou nahodou Skodovy Zavody v Plzni a Skodovka Automobilka aka. Laurin & Klement dve ruznae entity?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, existuji dve ruzne firmy s oznacenim "Skoda". Navic jsou od sebe absolutne nezavisle.
   Zde vynatek z ceske wiki o firme Skoda. Jak vidite tak podvody spojene s prevodem vlastnictvi jsou v Cesku bezne.

   Škoda Holding/Investment[editovat | editovat zdroj]
   V roce 2003 stát prodal 49% podíl ve Škodě Holding skupině Appian Group za 350 milionů Kč,[10] později ve stejném roce Appian Group koupil zbylých 51 % společnosti od Škoda a.s. v konkursu.[11] Appian Group byla společnost se sídlem v Nizozemsku s nejasnou vlastnickou strukturou. Za komplikovanou vlastnickou strukturou se skrývali privatizátoři Mostecké uhelné Jiří Diviš a Marek Čmejla, manažeři Škody Tomáš Krsek, Michal Korecký a Martin Roman, dále pak právník Josef Brož.[12] Prodej provázela korupce. Vlastníci společnosti Slavia Capital, která radila státu při prodeji státního podílu, dostali "provizi" 30 mil. Kč; 119 mil. Kč dostala česká Marila Invest a.s., skrytě ovládaná mafiány Mrázkem a Pitrem, z toho 73 mil. Kč bylo vybráno v hotovosti a podle Policie sloužilo jako úplatek pro osoby mající rozhodující vliv na rozhodnutí o prodeji státního podílu;[12][13] dalších 20 mil. Kč skončilo v americké společnosti Unipro Development, spojené např. s nelegální likvidací nebezpečného odpadu na Ukrajině.[13][14] Nevýhodným prodejem podílu tak stát přišel minimálně o 1 mld. Kč.[13]

   Appian zahájil ve společnosti další restrukturalizaci s cílem zaměřit se pouze na dva hlavní výrobní obory – klasickou energetiku a dopravní strojírenství.[2] V roce 2004 společnost prodala ruské společnosti OMZ Škodu JS a Škodu Kovárny a Hutě (dnes Pilsen Steel) za nezveřejněnou částku (údajně přes 1,2 mld Kč).[15] Zároveň Škoda postupně koupila několik společností z oboru dopravy, např. Škodu Electric, maďarský Ganz, české VÚKV, MOVO, ČKD Vagonka (dnes Škoda Vagonka) či Pars nova, mateřskou firmou této skupiny se stala Škoda Transportation. V roce 2006 Škoda Holding (IČO 26163632) zanikl sloučením s HQU International, a.s. (IČO 26502399), která se následně přejmenovala na Škoda Holding. V roce 2009 společnost Škoda Holding (IČO 26502399) prodala za 11,5 mld. Kč 100 % podíl ve své divizi turbín Škoda Power jihokorejské společnosti Doosan Group.[16]V témže roce 2009 měla Škoda Holding aktiva ve výši 27,687 miliard Kč, obrat 18,571 miliard Kč, zisk 12,440 miliard Kč a 4580 zaměstnanců.[17]

   V roce 2010 Škoda Holding (IČO 26502399) prodal Škodu Transportation své dceřiné společnosti BTY Czech, a.s (28423518), která se přejmenovala na Škoda Holding, a sám se přejmenoval na Škoda Investment. Škoda Investment zůstala i nadále v rukou Appianu a investovala např. do výstavby fotovoltaických elektráren (např. FVE Tuchlovice), v roce 2011 ji měla koupit Skoda Industry,[18][19] k tomu ale nedošlo. Škoda Holding (28423518) pak v roce 2011 prodala i Škodu Transportation kyperské společnosti Skoda Industry (Europe), vlastněné vlastníky Appianu. V letech 2007–2012 vyplatila Škoda Holding/Investment Appianu na dividendách přes 32 miliard Kč.[20] V roce 2014 Škoda Investment zůstává vlastníkem FVE Tuchlovice, některých nemovitostí či ochranné známky Škoda. V prosinci 2014 přestal být jejím akcionářem Appian, novými vlastníky se stalo pět kyperských společností.[21]

   Vymazat
  2. Zde vynatek z ceske wiki ...

   Na obsáhlý a nezajímavý text by snad stačil odkaz.

   Vymazat
  3. Kdyz je to nezajimavy text tak je velmi nepravdepodobne, ze byste se optezoval ten odkaz vubec cist, tak jsem vam usnadnil praci ctenim vynatku.

   Vymazat
  4. To je tak hloupý "argument", že by jeden i zaplakal.

   Vymazat
 42. Mylne informace? To je pouze nazor, kazdy si mysli ze jeho informace nejsou mylne, ale to je zase jenom mylny nazor. Jak znamo Wiki uvadi mylne informace, a tak bych netvrdil ze to co ctu je absolutni pravdou. " domnivam se, nebo " Jsem jineho nazoru" by stacilo.
  U Japoncu je tezke rozeznat rasismus v tom nasem pojmu. Cinani, Japonci vetsinou Asiati kteri se vraci domu, a neznaji svoji rec tak jako domaci, nebo jejich rec neodpovida jejich socialnimu postaveni nejsou povazovani za prave prislusniky sveho naroda. To je ale kulturni problem, ne rasisticky. Delal jsem mnoho let s Japonskou firmou, a kluci kteri prijeli na zahranicni praci se snaziili to vysvetlit. Jejich deti narozene v US meli jinou slovni zasobu a po navratu do Japonska jim rikali, " nadavkou" bohuzel jsem zapomel to slovo. Dospeli meli ten samy problem po 10 letech se uz ani nechteli vracet domu. Japonci a Cinani kteri emigrovali pred 100 lety uz nebyli povazovani za prislusniky naroda. Filipinci na to maji slovo "banana" a Japonci to pouzivaji take ale to je pro ne dost sproste. Kdyz jim nekdo rekne " yellow like banana" to znamena ze na povrchu je zluty jako oni ale uvnitr je uz bily jako my.
  Mne bylo kluku dost lito, po par letech odleteli na navstevu a prijeli zpet zenaty. Muj kamarad Tsugio, rikal jsem mu Tim, se po tydnu vratil zenaty, pry to rodice dali dohromady. Dnes je prezidentem billionove spolecnosti, ma dve deti, a vzdycky rika, Georgio, ty jsi tady protoze te vyhnali Rusaci, a Ja jsem tady protoze jsem chtel pomoci vlastni zemi. Tak jsme na tom stejne, nikomu se nezavdecis, jsme jak ten banan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prave jste popsal, ze Japonci jsou rasiste jako bic.

   Vymazat
  2. Jde ale o Čechy, kteří se obvykle velmi rádi tzv. chlubí cizím peřím. Japonci s jejich rasismem s tím nemají nic společného.

   Vymazat
 43. Tak to slysim poprve, ze urcit narodnostni puvod je vec nazoru a ne faktu.
  Pokud jste Cech a Cechem se narodil tak muj nazor, ze jste Tatar nebo Madar neni jenom mylny, ale i nehorazna blbost a informace z Wiki s tim nemaji nic spolecneho.
  Ano, nektere informace jsou mylne, ale ty si muzete snadno overit.

  OdpovědětVymazat