neděle 1. září 2013

Budou volby, ale k čemu?Tomáš Krystlík

Od každých voleb se očekává jistá změna společenského klimatu, politiky a stylu vládnutí. Co z toho lze v Česku očekávat? Odpověď zní: nic! Ke změnám nedojde, obyvatelstvo země se bude dále brodit všude přítomnou korupcí, obklopeno rozkrádáním z obecního a státního majetku bez jakýchkoli zábran.

„Jak to, že k ničemu“, mohou se ptát optimisté, „vždyť stačí dosadit do parlamentu, vlády a do partají nezkorumpované lidi, kteří přivodí kýženou změnu.“ Odtažmo od toho, zda by se dalo dohromady tolik schopných čestných lidí ochotných nastoupit do vysoké politiky, je tato představa nereálná. Korupční vazby do české společnosti natolik penetrovaly, že oni čestní, povolaní do politiky budou za rok zkorumpováni a ti, kteří se nepodvolili, budou z ní vytlačeni. Má snad někdo jiný reálný odhad?

Zbývá jen otázka, co je tohoto stavu příčinou. Ať to rozebíráme z jakékoli strany, jsou to vady české společnosti, které jsou tak zakořeněné, zažrané Čechům pod kůží, že změnu je možné očekávat až za několik generací. Nejsou to chybné vzorce chování z doby komunismu, vše se odvíjí již od 19. století. Palackého doktrína z roku 1848, že české země patří výhradně česky mluvícím obyvatelům společně s aktivitami národních buditelů se promítla ještě před poslední třetinou 19. století do přesvědčení, že rakouský stát, kterého byly české země součástí, není jejich, že se jedná o vládu cizáků nad Čechy. Tedy, že je dovoleno takovému státu škodit, neuznávat jeho zákony a nakonec i ničit, zcizovat jeho majetek, což promítnuto do místních poměrů znamenalo majetek obecní. Málokomu docházelo, že si tím škodí také sami sobě, protože je to i jejich majetek. Za dvacet let první republiky se Češi se svým státem nestačili identifikovat a přestat s rozkrádáním (Viktor Dyk: „Kradu, kradeš, krade, kradem pod tím pražským hradem, na to je ta republika tatíčka Masaryka!“) a další režimy k nápravě neposkytovaly příliš příležitosti, spíše naopak. Se svým státem se tedy mohli naplno začít identifikovat až po roce 1990. Jenže, co se nestalo: zákony a předpisy se i nadále obcházejí, krade se ze státního, obecního. Kdo nevěří, ať se podívá na poměry na českých silnicích, kde se neustále uplatňuje neúcta k vlastnímu českému silničnímu zákonu. (Ono je to složitější, protože podle okolností se v českých řidičích snoubí vlastní neukázněnost a ignorace zákonných předpisů s jejich rigidním vyžadováním od druhých.)

Druhý faktor, který působí dodnes, je společenský status úřednictva z rakouského mocnářství zdeformovaný poměry v první republice. Úřednictvo mocnářství požívalo společenskou úctu - projevovalo se to i v květnatých titulech úředníků, které se přenášely i na jejich manželky a to i v meziválečné republice (např. „paní vrchní tajná ministerská radová“). Jenže rakouští úředníci v českých zemích, ač ovládali češtinu, byli většinou anacionalističtí a nový stát je po roce 1918 z jejich míst vytlačil. Vznikla velká potřeba nového úřednictva z řad jazykových Čechů. Avšak tolik Čechů s předepsaným vzděláním a praxí nebylo a tak se na místa začali dosazovat nevzdělanci. I velký přítel Čechů britský diplomat Bruce Lockhart, který se naučil perfektně česky, říkával, že „Češi jsou synové kočích a služek“. Nu, a podle toho to také vypadalo. Noví úředníci byli zákonitě náchylnější korupci a ke zdůrazňování svého společenského statutu než staří. Když se stačili jakž takž zapracovat a zvyknout si na své postavení, přišla první čistka za druhé republiky 1938-39. Německá okupační moc příliš do personálních záležitostí českého úřednictva nezasahovala, další čistka přišla v roce 1945, 1948, 1970, 1990. V ČR se nyní čistky v řadách úředníků konají v souladu s termíny voleb - nový přednosta úřadu (ministr) vyhází osazenstvo a dosadí si vlastní lidi, kteří většinou požadovanou činnost neumějí a ani se ji nestačí za legislativní periodu naučit. Jediné, co ovládají, je pocit nadřazenosti nad lidmi, kteří se k úřadu obrací. K tomu je úředník náchylný vždy, nezná-li dostatečně materii, o které má rozhodovat. Také čeští úředníci dosud nepochopili, že jsou v úřadě kvůli lidem a ne naopak.

Třetí faktor. Korupce ve státní správě není specialitou českého státu po roce 1993. Již za první republiky byla korupce na nejvyšší úrovni minimálně stejně rozšířena jako dnes, avšak na nízké úrovni, například dárky ošetřujícím lékařům, nebyla. Korupce na nízké úrovni je důsledek dlouholeté éry nedostatku - zde by se dala klást vina bolševickému režimu. Lobby bylo za první republiky hodně, stejně jako dnes: dřevařská (dopravní náklady z poslední slovenské železniční stanice byly poloviční než z první podkarpatskoruské o pár kilometrů dál), pícninová (pro armádní koně, takže důsledkem toho byla armáda byla nedostatečně pancéřovaná a motorizovaná), betonářská (pevnosti), lihová, cukrovarnická a podobně. Tajné finanční fondy Beneše a Masaryka se staraly i o vhodné řízení státu, stát se řídil i informacemi od rozsáhlé udavačské sítě Hradu a ministerstva zahraničí. Odpůrci Hradu byli umlčováni dokumenty z ukradeného říšského (vídeňského) policejního archivu (dva plné železniční vagony). Ten sice musela ČSR Rakousku vrátit, ale po vyhodnocení dokumentů a jejich překopírovaní.

Čtvrtý faktor: český sklon k represi a k pozitivnímu výkladu práva se vyvinuly za první republiky, kdy se hledalo, jak by Češi, coby menšina v mnohonárodnostním státě, co nejlépe mohli obejít mezinárodní smlouvu o ochraně menšin a využít vnitrostátní zákony proti národním minoritám. Úřady a pojišťovny dnes rozdávají penále na každém kroku, zdravotní pojišťovny zákeřně čekají, až penále dostoupí alespoň 150 % dlužného pojistného. Proč tak neučiní po druhé nebo třetí neuhrazené pojistné splátce bez penále? Stejně jim to vyhodí na stůl počítač. I za opožděné odevzdání přiznání daně ze mzdy následuje penále. V Německu se strhne jako penále za rok opožděného přiznání daně 4 % z částky, kterou má berní úřad vracet daňovému poplatníkovi, za další roky po dalších 4 %. Pozitivní výklad práva, tj. přesné lpění na liteře zákona odrazuje soudce od vynášení rozsudku podle práva zvykového, protože jejich rozsudky smete nadřízený soud s nevzdělanými soudci se stolu.

Něco se dá omezit zákony o financování politických stran a o kariérním postupu úředníků. Tzv. přílepky k zákonům by se daly zlikvidovat zákonným ustanovením, že když se v předloze zákona změní byť jediná čárka, vrací se zákon k přepracování navrhovateli. Jenže nevyřešena zůstane i nadále skutečnost, že Češi nedovedou psát zákony a produkují paskvily nebo naopak zákony šité určitým zájmovým skupinám na míru. Na změnu čeká i mizerně napsaná ústava českého státu. V žádném případě se nesmí volební systém do parlamentu změnit z poměrného na většinový, protože v českých poměrech kvůli mentalitě Čechů velmi hrozí totalitní forma státu.

Takže, ať dopadnou parlamentní volby jakkoliv, nic podstatného se nezmění. Že si Češi dokáží vládnout, se dá očekávat minimálně až za dvě tři generace. Pokud vůbec.

Žádné komentáře:

Okomentovat