neděle 10. května 2020

Výčet československých obětí druhé světové války neodpovídá pravdě

Tomáš Krystlík


Při příležitosti každého výročí konce druhé světové války se bilancuje, počítají se ztráty. Jednou z těchto bilancí je počet československých obětí druhé světové války. Sice se po konci bolševické éry v Československu podařilo přiřadit k jednotlivým kategoriím obětí relativně spolehlivé odhady, nicméně celá snaha se proměnila vniveč kvůli kategoriím, které mezi československé oběti nebyly vůbec zahrnuty.

U odhadů československých válečných ztrát chybí většinou jak vymezení předmětu výzkumu, tj. které okruhy obyvatelstva se do počtu obětí započítávají a které ne, tak teritorium, ke kterému se počty vztahují. Pokud nechybějí, tak věrohodnost odhadů počtu obětí druhé světové války ničí zásadní metodologické chyby.

Teprve po listopadu 1989 se pokusili čeští historici o serióznější odhady. Ale jen pokusili. Teritoriálně vymezili svá zkoumání na Československou republiku v předmnichovských hranicích (z roku 1937), protože v době skončení druhé světové války (8. 5. 1945) a obnovení ČSR byla Podkarpatská Rus (Karpatská Ukrajina) de iure ještě součástí ČSR. Pod jejich zkoumání tedy spadali všichni obyvatelé ČSR v hranicích první republiky, bez ohledu na národnost a státní příslušnost – Češi, Slováci, Rusíni, Poláci, Němci, Maďaři, Židé, Rakušané, Slezané, Wasserpoláci, Rumuni, Jihomoravští Charváti a osoby jiné státní příslušnosti než československé nebo i bez ní ve státě v před mnichovskou konferencí stále žijící. Ze zkoumání se vyloučili němečtí, rakouští a holandští židé deportovaní do terezínského ghetta, kam se přechodně soustřeďovali. Potud je to logické. Jenže ze započítávání ztrát byli vyloučeni českoslovenští státní příslušníci padlí v německých, maďarských a slovenských ozbrojených silách, aby padlí židé z maďarské armády (podléhali maďarské vojenské povinnosti), původně českoslovenští občané, se do zápočtu československých válečných ztrát zpětně dostali přes kategorii „rasově pronásledovaní“!

Za československé oběti se kvalifikovaly pouze vojenské osoby německé, řidčeji maďarské národnosti, které ztratily život ve vojenských akcích mimo území ČSR bojujíce v československých jednotkách na straně spojenců, pokud měli před mnichovskou konferencí československou státní příslušnost. Též civilní osoby německé národnosti se automaticky kvalifikovaly jako československé oběti, pokud za války zahynuly při spojeneckém bombardování nebo následkem perzekuce německého nacistického režimu!

Odhady počtu československých obětí války historici časově vymezili mnichovskou konferencí, tedy 30. 9. 1938 a koncem války v Evropě 8.–9. 5. 1945, aby do nich zahrnuli i oběti lokálních střetnutí před (!) konáním mnichovské konference – to je sice přípustné, ale oběti se potom nesmějí v žádném případě nazývat válečné, protože válka vypukla 1. 9. 1939, přísně vzato 3. 9. 1939 vypovězením války Německu Francií a Velkou Británií, tj. o 11 měsíců později! To jsou další zásadní metodologické chyby. Podle sdělení československé vlády v Londýně britskému ministerstvu zahraničí se Československá republika oficiálně nacházela ve válečném stavu s Německem od 17. 9. 1938 (!) a od 10. 10. 1938 (!) s Maďarskem, což bylo vynuceno udržením fikce kontinuity existence československého státu a prezidentství E. Beneše a podle nálezu Ústavního soudu ČR z 18. 5. 1999 byla ČSR ve válečném stavu od 17. 9. 1938 až do znovunavázání diplomatických styků s Japonskem dne 7. 5. 1957! Naléhavě se začíná vynořovat otázka, co vlastně takto vyčíslené oběti představují, co tím chtějí historici veřejnosti namluvit. Československé oběti druhé světové války to určitě nejsou, ba ani oběti německé okupace ne – Slovenská republika přece okupována nebyla! Slováci, Rusíni, židé (!) a Maďaři z československých území odstoupených Maďarsku museli rukovat do maďarské armády a kdo padl, nebyl podle uplatněné metodiky zahrnut do počtu obětí československého státu, avšak českoslovenští židé padlí v maďarské armádě byli zpětně započteni.

Odhad počtu obětí rasového pronásledování mezi československými židy se pohybuje mezi 233 000 a 277 000. Do tohoto počtu nejsou započteny oběti z řad židů, kteří utekli (přes 5000) nebo se z českých zemí vystěhovali (do 30. 11. 1942 tak učinilo 26 111 židů) a později v cizině padli do rukou německé okupační moci a zahynuli. Další závažná metodologická chyba.

Vyčíslení počtu obětí nacistické okupace českých zemí je obtížné, neboť hrozí několikanásobný zápočet obětí mezi kategorií „rasově pronásledovaní“ (židé a cikáni) a kategorií „jinak pronásledovaní“.

Pavel Škorpil se pustil do problematiky zatím nejdůkladněji. V prvním přiblížení mu vyšlo 373 000 československých obětí. Nechal se vést fakty a následující kategorie se vynořily samy od sebe:

1.  8327 československých státních příslušníků včetně sudetských Němců bylo Němci popraveno
2.  Přes 20 000 lidí včetně sudetských Němců, ale bez osob rasově pronásledovaných, zahynulo v koncentračních táborech nebo při výsleších
3.  Kolem 8000 osob přišlo o život při ozbrojených střetech v českých zemích, minimálně 1000 antinacistů na územích odstoupených Německu. 15 000 až 19 000 obětí si vyžádalo Slovenské národní povstání
4.  Přes 4000 lidí včetně sudetoněmeckých obětí zahynulo při náletech (podle historika Jiřího Rajlicha to bylo přibližně 12 000 osob)
5.  3461 osob zemřelo při pracovním nasazení v Německu (bez Němců českých zemí)
6.  Na východní frontě padlo včetně Němců českých zemí 5620 lidí, na západních frontách a v Africe je počet padlých odhadován na 1200
7.  Asi 7000 cikánů z českých zemí, z toho asi 900 z území odstoupených Německu, zahynulo v koncentračních táborech, z toho 534 českou péčí v českých koncentrácích, oběti z řad slovenských cikánů přičteny k obětem SNP
8.  Zahynulo přibližně 265 000 židů s československým občanstvím.

Celkem dohromady mezi 337 000 a 343 000 obětmi. Škorpil se pokusil vydělit z toho ztráty pouze českých zemí. Vyšlo mu 121 698 osob bez ztrát spojeneckým bombardováním a bez padlých v německých ozbrojených silách, z čehož minimálně 70 549 bylo židovských a kolem 7900 cikánských obětí.

O stanovení počtu obětí z řad etnických Čechů se pokusil i rakouský historik Arnold Suppan. Z výše uvedených kategorií 1 až 8 uvádí jen české oběti, tj. bez rasově pronásledovaných: 8300 z kategorie 1 (popravených Němců českých zemí bylo podle něj přes 200, což neodpovídá skutečnosti, 10 000–12 000 z kategorie 2, 7000 z kategorie 3, 3000 z kategorie 4, 3000 z kategorie 5, 7000 lidí z kategorie 6 a podle svého vymezení na etnické Čechy neudává počet obětí z kategorie 7 a 8. K tomu ale zavádí kategorii novou: 4000–5000 Čechů padlých v německých ozbrojených silách. Dohromady tedy 42 300 až 45 300 Čechů. (Poznámka. Protektorátní Češi sloužit ve Wehrmachtu a v SS nesměli, starousedlí Češi v odstoupených územích Německu a Polsku dostali německou státní příslušnost přidělenu, aniž se jich někdo ptal – a museli rukovat, pokud do stanoveného data neoptovali pro Č-SR, což mnozí nestihli. Češi na Těšínsku odstoupeném původně Polsku a pak připadlém Německu optovat nesměli.)

Všichni historikové ignorují sudetské Němce padlé v německých ozbrojených silách, taktéž padlými bývalými československými občany v maďarské armádě (s výjimkou židů) a ve slovenské armádě.

Co takto stanovené počty československých obětí, případně jen z českých zemí, prezentují? Oběti války? Nikoliv, protože oběti začali čeští historici počítat dnem 29. 9. 1938, případně 15. 3. 1939. A chybějí v nich padlí sudetští Němci. (Poznámka. Sudetští Němci měli až do 3. 8. 1945 československé občanství, protože v ten den jim bylo odňato dekretem presidenta republiky.) Jsou to násilným způsobem zahynulí českoslovenští občané za během německé nebo maďarské okupace? Také ne, protože Slovenská republika okupována nebyla. Oběti z řad obyvatelstva Slovenska a Podkarpatské Rusi připadlé odstoupením území do Maďarska se v počtu obětí s výjimkou obětí židovských a padlých v československých zahraničních armádách, nevyskytují. Padlými sudetskými Němci v německých branných silách by se zvýšil odhadovaný počet československých obětí o dalších cca 190 000 až 199 000. Kde jsou započteni padlí Češi, Moravci, Poláci z Těšínska, bývalí českoslovenští občané, sloužící v německých, Slováci, Rusíni, Maďaři v maďarských ozbrojených silách a Slováci z armády Slovenské republiky?

Výše uvedené počty nejsou ani výčtem zahynulých osob československé státní příslušnosti nemaďarské a neněmecké národnosti, protože do výše uvedených odhadů jsou zahrnuty i oběti z řad sudetoněmeckých civilistů! Co tedy jsou výše uvedené sumární počty československých obětí? Naprosté paskvily, které neodpovídají ani československým obětem válečných událostí, ani československým obětem vlivem války a násilí okupační moci!

Do odhadů nejsou započteni zahynulí v táborech GULAGu z řad československých státních příslušníků, kteří byli po vypuknutí války v roce 1939 chyceni v sovětském záboru Polska, nebo uprchlíků z ČSR do SSSR, z nichž podle všeho minimálně jedna třetina zahynula. Nejsou započteny ani osoby z řad obyvatelstva Slovenska a Podkarpatské Rusi odvezené v posledních dvou letech války sovětskými úřady do GULAGu a zahynuly tam. Po příchodu Rudé armády na území ČSR v roce 1944 si začal Sovětský svaz doplňovat stavy vězňů v GULAGu značně prořídlé povoláním vězňů na frontu. Místní velitelé Rudé armády na Slovensku a na Podkarpatské Rusi to dělali tak, že nařídili sebrat všechny dospělé muže schopné práce obvykle z jedné poloviny obce rozdělené silnicí nebo vodním tokem a dopravit je na práce do GULAGu. Kolik jich takto bylo odvlečeno, k tomu neexistují spolehlivé odhady, od několika tisíc až po 60 000, možná i 100 000. Ve východní Sibiři je město Minusinsk, v němž ještě v roce 1999 žilo několik tisíc (!) slovenských a maďarských vězňů GULAGu, kterým nebylo dovoleno se vrátit. Kolik se jich „rozptýlilo“ po propuštění z GULAGu po celém Sovětském svazu bez možnosti vrátit se domů, o tom neexistuje ani jeden údaj. Navíc nejsou do žádných odhadů lidských ztrát republiky zahrnuti zajatí vojáci slovenské armády zahynuvší v sovětských zajateckých táborech. Do nich se dostali všichni, co byli chyceni v uniformě s výjimkou jednoho jediného slovenského praporu, pro který již nebylo k dispozici místo v tranzitním zajateckém sběrném táboře, takže prapor byl předán Ludvíku Svobodovi a zařazen do jeho armády.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Krystlik-Vycet-ceskoslovenskych-obeti-druhe-svetove-valky-neodpovida-pravde-623403

40 komentářů:

 1. Zalezi na tom kolik padlo nasledky Nemci vyvolane valky? Kdyby padlo 10 cechu tak jde 10 zbytecne znicenych zivotu. Tak pitvejte dal pane Krystlik, odpocitejte ty co spachali sebevrazdu, co byli misenci atd. a treba dojdete k vyroci pristiho roku na tech 10 Cehunu kteri si to vlastne zavinili sami.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poláci dělali Němcům problémy se zásobováním Východního Pruska, odmítali veškeré něm. návrhy a nakonec i terorizovali německou menšinu, která se po 1. svět. válce ocitla v jejich státu.

   Na rozdíl od Německa provedlo Polsko 2x mobilizaci. S vyvoláním války je to tedy dost sporné. Proč v květnu 1941 odletěl Rudolf Heß do Skotska a byl do konce svého života Brity vězněn, to se dodnes tají.

   Smazat
 2. To jsou naproste nesmysly pane KRYSTLIK. Sudetaci meli Risskou prislusnost, tim to konci. Dobrovolne se hlasili k RISI a Narodnimu Socializmu.
  Zbytek obeti melo CSR obcanstvi a zde to konci. Zda krestane, Islamskeho -zidovskeho vyznani, narodnosti a nebo bez vyznani neni podstatne!
  Americane taky pocitaji jen "AMERICANY" bez rozdilu vyznani,nebo rasy, to same je pro Francouze atd.

  Tak ze Vase pocitani je nesmyslne, tak jako cely Vas clanek !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Sudetoněmci dostali říšskou státní příslušnost automaticky aniž se jich někdo ptal. Také není pravda, že by se všichni dobrovolně hlásili k Říši a národnímu socializmu. Uvádíte zkreslující české kecy.

   Smazat
  2. Zde je vidět, jak jsou Češi zblblí školní výukou a opakovanými lžemi. Podle cs-d-smlouvy z 20. 11. 1938 obdrželi všichni narození před 1910 a k 10. 10. 1938 mající bydliště v územích odstoupených Německu automaticky německou státní příslušnost. S nimi i jejich dšti a vnuci. Vdané ženy nabývaly státní příslušnost manželů. Takže k 2. 8. 1945 měly alespoň 3 miliony Sudetoněmců cs-občanství, protože ČSR onu mezinárodní smlouvu z 20. 11. 1938, která předvídala automatickou ztrátu cs-občanství promptně neuznala = Sudetoněmci měli po celou válku cs-občanství.

   Smazat
  3. Re Anonym 3:18 napsal:

   Americane taky pocitaji jen AMERICANY bez rozdilu vyznani nebo rasy.

   Pokud nevite, jak Americani oznacuji "AMERICANY",tak o tom nepiste a nejdrive si zjistete fakta, nez tu zacnete placat blbosti.

   Nejdrive se presvecte jak Americane rozlisuji

   Smazat
  4. Češi jsou opravdu velmi zblblí školní výukou a opakovanými lžemi. Od těch všech bludů se česká většina nedokáže oprostit.

   Smazat
  5. Pane KRYSTLIK, to neni pravda16. května 2020 6:16

   Sudetsti Nemci meli Risskou statni prislusnost az do konce Valky!
   "Druha Republika" zadnou mezinarodni smlouvu tykajici se obcanstvi "Post Munich" nezrusilo, ani na to nemelo pravo.

   Sudetsti Nemci se stali Risskymi obcany a CSR to nemohla zmenit ! Obcanstvi dostali zpet zanikem treti rise !

   Smazat

 3. KDO TADY FALŠUJE DĚJINY

  Během druhé světové války dodaly USA zemím protihitlerovské koalice válečný materiál v hodnotě 46 miliard amerických dolarů. Tyto dodávky reprezentovaly 13 procent amerických výdajů na obranu.

  Značná část americké pomoci směřovala do Británie, ale také do Sovětského svazu, který z USA obdržel statisíce vojenských vozidel a motocyklů. Nedostatek paliva byl řešen dodávkami celkem 2,5 milionů tun ropých produktů. Rooseveltova štědrá pomoc dodala Stalinovi 595 lodí, včetně 28 fregat, 105 ponorek, 77 obchodních lodí, 22 torpedových člunů, 104 protiponorkových plavidel a jiných lodí.
  Sovětské letectvo dostalo 4.952 stíhaček Aerocobra a 2.410 stíhacích letadel Kingcobra. Nejslavnější sovětský pilot druhé světové války, trojnásobný Hrdina Sovětského svazu Alexander Pokryškin, vzlétal proti Hitlerovým leteckým esům v americké stíhačce Aerokobra...
  USA Sovětskému svazu dodaky 2.700 bombardérů A-20 a 861 bombardovacích letadel B-25. Sovětské tankové divize byly vyzbrojeny 7.056 americkými tanky, Rudá armáda z USA dostala 8.218 protiletadlových děl, 131.600 kulometů a menších pěchotních zbraní.
  Sovětská propaganda se snažila zmenšovat důležitost americké pomoci. V minulosti bylo zdůrazňováno, že sám SSSR vyrobil 30.000 tanků a 40.000 letadel od roku 1943. To je pravda. Rovněž ale musí být vzato do úvahy, že americké dodávky přicházely do Sovětského svazu během nejkritičtějšího období války – hlavně v druhé polovině roku 1942.
  Navíc SSSR by nikdy nebyl schopen vyrobit své vlastní zbraně během válečných let, kdyby nebylo americké pomoci. USA ve válečných letech dodaly Sovětskému svazu 2,3 miliony tun oceli. Toto množství dostačilo k výrobě 70.000 tanků T-34. Objem dodávek aluminia byl 229.000 tun, což dostačovalo pro pokrytí potřeb sovětského leteckého a tankového průmyslu pro dva roky.
  Je nutno zmínit i dodávky potravin: 3,8 milionů tun konzervovaného vepřového masa, uzenin, másla, čokolády, sušených vajec atd. Sovětská armáda dostala rovněž 423.000 telefonů a desetitisíce bezdrátových stanic. SSSR dostal materiál a strojové vybavení pro rafienrie ropy, baterie, stany padáky a tak dále a tak dále. Rudá armáda byla obuta do 15 milionů párů amerických vojenských bot.
  Americká vojenská pomoc přicházela do Sovětského svazu železnicí via Irán a v konvojích do hlavních sovětských přístavů. Asi 3.000 nákladních lodí připlulo do přístavů Murmansk, Archangelsk a Vladivostok a vyložilo 1,3 milionů tun nákladu (za nesmírných ztrát na životech námořníků amerického, kanadského a britského obchodního loďstva, zejména v "konvojích smrti" do Murmasku a Archangelsku, pozn. překl.).

  Snižování či přímo popírání významu všeobsáhlé americké pomoci coby veledůležitého faktoru vítězného ukončení války není jen nesprávné. Takové popírání je brutálním pokusem o přepsání dejin. Dějin, které by se bez té pomoci odvíjely zcela jiným směrem:
  Jakkoliv Stalin zvládal hnát strádající vojáky po milionech na smrt s tím, že věděl, že Hitlerovi prostě musí dojít lidský materiál dříve, a jakkoliv byla nezměrná statečnost a oběť těch vojáků, válku by bez Roosevelta, resp. bez USA, nikdy s holýma rukama a vojsky sužovanými hladomorem nevyhrál...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O americké pomoci Sov. svazu za 2. svět. války komunisté záměrně neinformovali. Někde jsem četl, že Rudá armáda tehdy vyčlenila vojáky, kteří např. z dodaných us-vozidel odstraňovali výrobní štítky.

   Smazat
  2. @ 8:35
   To je mozne, ale nepravdepodobne. To by byla zbytecna prace na vozidlech ktere vetsina nevidela konec valky. To by musely menit Goodyear pneumatiky, "MADE in USA", tachometry v "Mile/hour, Fuel gauge" atd.

   Smazat
  3. Sověti byli zbytečnými pracemi proslulí.

   Smazat
  4. Sověti hlavně v roce 1945 nadělali mnoho zbytečných Němců.

   Smazat
 4. "Výčet československých obětí druhé světové války neodpovídá pravdě "!

  A opravdu si myslite ze obeti WWII se budou citit lepe ???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Typický, až mile čecháčkovský debilní komentář.

   Smazat
  2. A vy mate neco proti tomu, kdyz nekdo napise blbost a nekdo kdo ma vetsi prehled ten nesmysl zacne kritizovat nebo uvest na pravou miru?

   Na pr. tady:

   https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-klaus-ekonomika-institut-rady-komentar-analyza.A200406_190744_domaci_maka

   Prectete si diskusi jak toho Klause za tu blbost lidi napadaji a taky se nikdo nad tim nepozastavi jak se bude Konev citit.
   Takze vy jste takovy posuk, ktery ma potrebu remcat nad tim co Krystlik napise.
   Zkratka jak napsal diskuter prede mnou. ze ten vas komentar je typicky cechackovsky debilni.


   Smazat
  3. Neni to ten komunista KLAUS co ukradnul to pero a pak dal amnestii vsem co rozkradli republiku ?

   Smazat
  4. Protokolární pero si v Chile 4. dubna 2011 přivlastnil Klaus senior.

   Smazat
 5. Typický, až mile čecháčkovský debilní komentář.11. května 2020 22:23

  Zase píšeš sám o sobe, napsal jsi oba Komentáře, Kapišto ty se nezapreš! Záříš blbostí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mistni sasek se nezapre. Nemel bys toho Kapisto na noc pripominat nebo te bude zas celou noc strasit.

   Smazat
 6. No Kapišto, zase jsi se prihlásil, ty jsi to zkrátka neodpustíš ubožáku! Jdi učit Angličtinu, třeba ti na to někdo skočí !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, to jsi to zase posral, Kapista je praci v UK, a jak se probudi tak ti zase vyprasi kozich !

   Smazat
  2. Re. Zase jsi se prihlasil

   Vypada to spis na to, ze nejakej blbec ve 22:23 se lepi na nejakeho virtualniho Kapistu jako hovno na kosili.

   Smazat
  3. 11:45 Kapisto, jsi borec, zase jsi se ozval. Jeste ucis anglinu v Oxfordu ?

   Cekame na odpoved......nezklam nas!

   Smazat
  4. Vy si kolego koledujete aby vam nekdo zas nakopal prdel.

   Smazat
  5. Kdo by do toho debila kopal, to nevite, ze cim vic clovek do hovna kope tim vic smrdi.

   Smazat
  6. Za koho se ten sasek vydava, ze pise - "nezklam NAS". Me nejakej Kapista vubec nevadi, ale vadi mi blbec kterej je navic domejslivej kdyz si vyka.

   Smazat
  7. Ale KAPISTO, @ 1:12,10:29,13:24, zase mas mentalni prujem ze ani nevis kdo jsi jak diskutujes sam ze sebou !

   Smazat
  8. To uz zase lezete Kapistovi do prdele?

   Smazat
  9. Co jsem vam tu posledne radil. Nakopat toho saska do prdele a hned je od neho pokoj.

   Smazat
 7. Berlín. Nejdůležitější zprávy dne:


  Kancléřka Merkelová opět vyzývá Němce, aby při jednání s koronovým virem postupovali opatrně - a kritizuje koronové testy odvahy!!!
  Jens Spahn varuje před ohrožením pokroku v boji proti pandemii
  OSN se obává 500 000 dalších úmrtí na AIDS v důsledku koronové krize
  Podle Institutu Roberta Kocha (RKI) je počet reprodukcí v současné době 1,13 - kritická hodnota 1 byla opět překročena
  Infektolog z Kolína říká, že droga Ebola Remdesivir by mohla být brzy použita proti přípravku Covid-19
  V sobotu proběhly demonstrace protikoronových opatření v několika německých městech - včetně kontroverzního šéfkuchaře Attily Hildmanna
  Durynský bývalý předseda vlády Thomas Kemmerich (FDP) se rovněž zúčastnil demonstrace proti koroně - aniž by dodržoval hygienické předpisy
  Podle našeho výzkumu bylo v Německu doposud hlášeno více než 171 000 infekcí koronaviry, více než 145 000 infikovaných je považováno za uzdravené. Více než 7 500 lidí zemřelo na onemocnění Covid 19 Německo 91/mil. Czechia 26/mil. USA 247/mil.Svedsko 322/mil. Rusko 14/mil.
  Rusko je nas vzor, rika Kraus o Zemanovy ani nemluve. Akorat BABIS se nejak cudi !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Komentář vůbec nesouvisí s thematem článku.

   Smazat
  2. 12. května 2020 7:4712. května 2020 8:08

   Mte pravdu ale tenhle z 11. května 2020 10:58, taky ne :
   https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-klaus-ekonomika-institut-rady-komentar-analyza.A200406_190744_domaci_maka

   A myslite ze tenhle taky : Anonymní11. května 2020 8:44

   Typický, až mile čecháčkovský debilní komentář.

   Smazat
  3. "Mile cechackovsky debilni komentar" ??

   To jiste mate na mysli komentare toho posuka co psal ve 22:23 a 3:19.

   Smazat
  4. @ 12:32 Vzdyt jste to napsal Vy, POSUKU!

   Smazat
 8. Takova mila ceska diskuze !

  OdpovědětSmazat
 9. Vidím, že krysaříci už zase mají mentální poluci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ja zas vidim jak krysa vylejza v noci z kanalu.

   Smazat
  2. Nauč se psát čárky, krysařícká onuce.

   Smazat
 10. Radeji se ty naus slusnemu vyjadrovani, nebot hulvat je horsi nez ten kdo vynecha carku.

  OdpovědětSmazat