středa 13. května 2020

České lži. Pražské povstání bylo zbytečné. Partyzáni verbovali lidi Gestapa. Beneš? Asi agent SSSR, říká Tomáš Krystlík„Přeceňuje se jeho význam vojenský i pro konec války. Nic neovlivnilo, jen zahynula řada civilních osob. Válka by v Praze a kolem Prahy skončila tak jako tak a navíc prakticky ve stejný okamžik jako s Pražským povstáním, avšak bez zbytečných civilních obětí,“ uvádí o Pražském povstání publicista a spisovatel Tomáš Krystlík. Vysvětluje i proč si myslí, že pokud by nás osvobodili Američané, prezidentu Benešovi by hrozilo, že by musel abdikovat i s vládou a vypsat volby. Označuje za nepravdu rozšířené tvrzení, že dohoda o demarkační linii byla sjednána na konferenci v Jaltě, že tamtéž se rozhodlo, že ČSR připadne do sféry sovětského vlivu či že transfer československých Němců schválili spojenci.

Jaký je hlavní smysl připomínání konce druhé světové války?

Aby se neopakovaly ony hekatomby mrtvých, zraněných, zbavených majetku, státní příslušnosti, cti, domova.

Co si myslíte o čím dál častějším přístupu k hodnocení druhé světové války, že všechnu tuto hrůzu způsobili jacísi „nelidé“, nacisté, a nikoli příslušníci jednoho velkého, kulturního a civilizačně velmi vyspělého státu, který si tehdy vsugeroval, že může všechno, neboť je „über alles“?

Každý národ nebo sociální skupina, mají-li příležitost, mohou svého postavení zneužít a také zneužívají. Jak ukázaly pokusy amerického profesora psychologie Philipa Zimbarda a dalších se studenty, velmi lehce lze je k tomu svést. Všechny překvapila snadnost, jakou se dali přemluvit nejen k vědomému fyzickému mučení svých studentských kolegů, nýbrž i ke stupňování jejich strádání, jejich bolesti.

Bývalý prezident Václav Klaus k letošnímu výročí uvedl, že viníci této hrůzné války, respektive jejich potomci, se už oklepali a začínají ji vykládat novátorsky. Její příčinu a svou vlastní vinu zamlčují. Zdá se jim, že přišel čas konstruovat novou budoucnost, do které se události druhé světové války nehodí. Dal byste mu za pravdu? Je v zájmu nějaké budoucnosti přepsat realitu největšího válečného konfliktu v dějinách?

Nejde o „oklepání“, „konstrukci nové budoucnosti“, ani o „novátorský výklad“, to jsou páně Klausovy bludy, nesmysly. Pár jedinců jen usiluje zjevit ostatním pravdu o minulosti. Tento trend se začíná větší měrou projevovat teprve dnes, protože vítězní spojenci udělali vše, co bylo v jejich silách, aby svou spoluvinu za vznik druhé světové války a za holocaust svalili výhradně na bedra Němců, aby se nikdo nedověděl, jak se podíleli na vypuknutí druhé světové války, jak ignorovali šoa, ač o jeho průběhu a rozsahu byli informováni. Jediný státník, který chtěl židům pomoci, byl W. Churchill, ale jeho snahy paralyzoval jeho vlastní vládní kabinet v čele se zuřivým židobijcem, ministrem zahraničí R. A. Edenem. Dalším radikálním antisemitou, který ovlivňoval v této věci celé počínání vlády USA via prezident F. D. Roosevelt, byla jeho manželka Eleanor. Nutno se zmínit, že ve Velké Británii a zejména v USA byl antisemitismus obyvatelstva již před válkou značně rozšířen. Laskavou spojeneckou péčí jsou nejen zmanipulované nálezy IMT (International Military Tribunal at Nuremberg, Mezinárodní vojenský soudní dvůr v Norimberku, 20. 11. 1945 – 1. 10. 1946), nýbrž i zcenzurována ADAP říšského ministerstva zahraničí (Akten zur deutschen auswärtigen Politik, Akta k německé zahraniční politice) vydaná přímo západními spojenci v 50. letech ve SRN. „Správný“, tj. spojenecký výklad německé historie byl ve SRN do budoucnosti preventivně zajištěn článkem 7, odstavcem 1 Předávací smlouvy (Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen, Smlouva k urovnání otázek vzniklých z války a obsazení, tzv. Überleitungsvertrag), který od 5. 5. 1955 zavazoval Spolkovou republiku Německo, že „německé soudy a úřady musí nakládat… se všemi rozsudky a rozhodnutími soudů okupačních mocností, tedy i norimberského tribunálu, coby pravomocnými a právně účinnými ve všech ohledech“. Povinnosti plynoucí z článku 7, odst. 1 Předávací smlouvy byly převzaty německou stranou 12. 9. 1990 při podpisu Smlouvy dva plus čtyři (Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland, Smlouva o konečném uspořádání ve vztahu k Německu, Zwei-plus-Vier-Vertrag), která je nezrušila. Jinými slovy všechny německé školní učebnice dějepisu, úřední texty, projevy členů vlády a ústavních činitelů se musely a nadále musejí tímto ustanovením, tedy západními spojenci určenými „pravdami“ dodnes řídit.

V Česku se v posledních letech výrazně posunul pohled na osvobození země. Zatímco do roku 1989 se nemluvilo o osvobození západního území americkou armádou, nyní je pomalu otázkou odvahy zmiňovat roli Rudé armády a rok od roku se nekriticky zveličuje vojenská role Spojenců. Jak bychom měli na přínos velmocí pro naše osvobození pohlížet bez ideologických brýlí?

Část republiky obsadila Rudá armáda, další část americké vojsko. Nic více, nic méně. Otázkou je, co by se stalo, kdyby se Rusové dalšímu postupu Američanů do českých zemí nebránili. Pokud by Američané směli postupovat dál, tak by minimálně prakticky celé Čechy obsadili. To by pak mělo svůj vliv na vnitropolitické poměry v ČSR. Navzdory tomu by se Československo asi i tak stalo sovětským satelitem, protože SSSR si svými parašutisty již za války vytvářel síť poválečných kolaborantů se sovětskou mocí. Cílem partyzánských velitelů vysazených sovětskými letadly bylo získávat české spolupracovníky hlavně z řad konfidentů Gestapa coby sovětskou pátou kolonu v poválečné ČSR, nechával je podepisovat vázací listiny. Tím se vyhnuli potrestání. Bojovat proti Němcům bylo pro partyzánské skupiny řízené parašutisty z SSSR jen věcí druhořadou, pouhou zástěrkou pro vytváření sítě agentů. Obdobně získával Sovětský svaz své agenty prostřednictvím osvětových důstojníků ve Svobodově armádě v SSSR. Sám Ludvík Svoboda se ve svých pamětech přiznal, že byl zverbován NKVD. Nakonec dalším zverbovaným sovětským agentem byl pravděpodobně i sám prezident Edvard Beneš.

Před rokem vyvolalo u příležitosti 8. května velkou pozornost vyjádření expremiéra Mirka Topolánka, který na sociálních sítích uvedl: „V květnu 1945 osvobodila většinu naší země Rudá armáda. Osvobození byl ale jen náš subjektivní pocit. Stalin neosvobozoval, Stalin dobýval a dobývaná území držel. Na svobodu jsme čekali dalších 44 let“. Lze dát bývalému premiérovi za pravdu?

Ano, naprosto.

Ve svém loňském textu Nepravdy o konci války píšete o zveličování významu Pražského povstání. V čem je zveličeno?

Přeceňuje se jeho význam vojenský i pro konec války. Nic neovlivnilo, jen zahynula řada civilních osob. Válka by v Praze a kolem Prahy skončila tak jako tak a navíc prakticky ve stejný okamžik jako s Pražským povstáním, avšak bez zbytečných civilních obětí.

Také ve zmiňovaném textu píšete, že pokud by Prahu osvobodili Američané, prezidentu Benešovi by hrozilo, že by musel abdikovat. Můžete vysvětlit proč?

18. 7. 1941, smluvně uznal Benešovu exilovou vládu za představitelku ne pouze československého lidu, nýbrž rovnou i Československé republiky Sovětský svaz. Plně tedy uznal prozatímní londýnskou exilovou vládu a pro Beneše učinil důležité vyhlášení, že z hlediska Sovětského svazu Mnichovská dohoda neexistuje. Tentýž den Beneš smlouvu podle příslušného dekretu prezidenta republiky sám ratifikoval. Beneš pak obratem varoval západní spojence, že nebudou-li neodkladně následovat sovětského příkladu, ponechají poválečnou ČSR na pospas protizápadnímu komunistickému režimu. Prvního výsledku se dočkal již za několik hodin - ve stejný den zrovnoprávnila britská vláda československou s ostatními exilovými vládami v Londýně dopisem ministra zahraničí Roberta Anthonyho Edena Janu Masarykovi, byť ji ještě neuznala za představitelku Československa coby státu, a vzala na vědomí sdělení v Benešově memorandu z 18. 4. 1941, že „prozatímnost československé vlády bude napříště pojímána jako vnitřní věc československé demokracie, to znamená, že se dnešní československá vláda hned po válce podrobí ustanovením demokratické československé ústavy.“ Tak to v Benešově memorandu doslova stálo a bylo to podmínkou britské vlády pro plné uznání Beneše a jeho exilové vlády. Tím se československá vláda jednoznačně zavázala, že bezprostředně po válce abdikuje a prezident s ní a podrobí se volbám, což po válce nedodržela. Eden dále pokračoval: „Vláda Jeho Veličenstva se také nezavazuje, že uznává a bude podporovat stanovení kterýchkoli hranic ve střední Evropě.“ Tedy neprohlásila Mnichovskou smlouvu na neplatnou. USA uznaly dopisem F. D. Roosevelta z 30. 7. 1941 československou vládu v Londýně, ale pouze jako provizorní a výslovně poukázaly na to, že to neznamená uznání příštích československých hranic, ani Benešova postavení coby prezidenta. V otázce předválečných hranic a neplatnosti Mnichovské dohody se od samého počátku připojily ke stanovisku britskému. V americkém aide-mémoire se pak uvádělo: „Vztah mezi dvěma vládami neznamená závazek ze strany americké vlády s ohledem na hranice území Československa nebo na právní plynulost československé vlády vedené dr. Benešem.“ Kdyby ČSR osvobodila anglo–americká vojska (zřejmě by stačilo obsadit jen hlavní město), v praxi Američané, musel by Beneš po příjezdu do vlasti s celou vládou, jak slíbil, abdikovat a vypsat volby. Dalším důsledkem obsazení Československa západními spojenci by bylo obtížné obnovení předválečných hranic, protože zejména britská vláda se v této věci nehodlala vázat, což důrazně několikrát předtím učinila. Mohlo by se tedy stát, že všechny národy, které před válkou žily v ČSR (Češi, Slováci, Němci, Poláci, Moravští Charváti, Maďaři, Rusíni, Rumuni) by si mohly svobodně zvolit, zda chtějí s Čechy být ve stejném státě, nebo nechtějí, a ve kterém státě pak chtějí žít. Tím by se Československo pravděpodobně rozpadlo.

Jaké další nepravdy se podle vás objevují o konci války v českých zemích?

Že dohoda o demarkační linii byla sjednána na konferenci v Jaltě, že tamtéž se rozhodlo, že ČSR připadne do sféry sovětského vlivu. Nic z toho se tam neprojednalo, jediná věc, kdy se v Jaltě o ČSR mluvilo, byla zmínka, že Rudá armáda by se mohla v druhé polovině dubna 1945 dostat přibližně na linii Vltava–Labe, nikdo tehdy nepočítal s tak rychlým pronikáním Američanů do středu Evropy. A potom je tu kardinální česká lež, že transfer československých Němců schválili spojenci. Skutečností je, že proti vůli USA a Velké Británie začali Češi s vyháněním již 9. 5. 1945 a postupimská konference jim nic takového, ani dodatečně, neschválila.

Ruská federace si letos nemůže připomenout vítězství ve Velké vlastenecké válce vojenskou přehlídkou na Rudém náměstí. Její nepřátelé tvrdí, že to je jediné, co mohou Rusové ze své historie slavit. Je z tohoto pohledu zrušení letošní přehlídky citelnou ranou pro udržování tradic a povědomosti o hrdinství a chrabrosti národa?

Že přehlídka nebude, bude Rusům určitě líto. Ale žádnou ranou pro jejich pocit nadřazenosti nad ostatními to nebude, najdou si hned jinou pohádku o své skvělosti. Jen jestli mezitím nedojde ke státnímu bankrotu Ruské federace vlivem nízkých cen ropy. Aby Rusko vyváželo ropu se ziskem, potřebuje cenu vyšší než 70 USD/barel.

Je načase viníkům odpustit a nahlížet už na tehdejší události s křesťanskou smířlivostí, nebo naopak připomínat zrůdnost tehdejší ideologie jako varování před novými ideologiemi?

Musí se neustále připomínat zrůdnost německého národního socialismu a internacionálního socialismu (komunismu). K tomu ale také patřili od svého začátku a dodnes patří nejen čeští komunisté, nýbrž i čeští národní socialisté, protože sdílejí stejnou ideologii s německými nacionálními socialisty.
Oldřich Szaban
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ceske-lzi-Prazske-povstani-bylo-zbytecne-Partyzani-verbovali-lidi-Gestapa-Benes-Asi-agent-SSSR-rika-Tomas-Krystlik-623716

139 komentářů:

 1. Češi, čtěte!

  Viktor Suvorov: Akvárium. Praha: Naše vojsko, 2001. ISBN 80-206-0594-0

  OdpovědětSmazat
 2. *Je pravda ze Pražské povstání bylo NAPROSTO zbytečné. Ostatni vysvetleni nedava smysl.  OdpovědětSmazat
 3. Pane Krystlíku, jaký byl vůbec vztah Beneše k Židům ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Aj. Netuším. Antisemita nebyl. To TGM měl ambivalentní vztah k židům: v určitých obdobích se mu dělalo z jejich blízkosti špatně, dva židé v cs-vládě byli až moc. Jejich bratři zednáři (Beneš určitě byl zednář, TGM podle indicií pravděpodobně byl také) byli relativně velmi často židé.

   Smazat
  2. Které dva židy v čs-vládě měl Masaryk na mysli ?

   Smazat
  3. Připadají v úvahu: Ludwig Czech, Robert Mayr-Harting, Franz Spina. Musel bych hrabat, kdy TGM to prohlásil a kteří dva z nich byli v tu dobu ve vládě.

   Smazat
  4. Spina jako 100% Němec, původně profesor češtiny na německé části Karlo-Ferdinandovy univerzity, měl bohulibý zvyk opravovat gramatické a stylizační chyby svým podřízeným úředníkům na ministerstvu. Dovedl lépe česky než oni.

   Smazat
 4. Klasické Krystlíkovy bláboly, zejména nechutné jsou jeho žblepty o spoluzodpovědosti Spojenců za holocaust.
  Beneš na rozdíl od Svobody agentem NKVD rozhodně nebyl. Zato Krystlík je mimo jakoukoliv pochybnost na Putinově výplatní pásce. Důkazem budiž, jak lživě nadsazuje ropný break-even ruského rozpočtu na 70 USD, zatímco ten se pohybuje kolem 40 - tp jsou standardní způsoby dezinformací z FSB.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Židy z Německa se veškeré státy (i spojenci) zdráhaly přijmout. Ačkoliv něm. koncentráky byly spojencům známy, příjezdové cesty k nim nebyly nijak ničeny.

   Skřet Beneš byl sov. sluhou, zřejmě i jejich agentem. Jako ministr zahraničí zatajoval před veřejností zprávy čs. misí v SSSR o otřesné situaci vystěhovavších se krajanů. Tyto zprávy byly zveřejněny až za protektorátu, ale Češi jim ke své škodě nevěřili. Považovali to za něm. propagandu.

   Eda z Kožlan, zvaný "budovatel", se velkou měrou zasloužil o nástup komunistů v poválečné ČSR a také o rozkvět Bavorska, neb tam vyhnal pracovité a zručné Sudetoněmce.

   S kecy o Putinově (či sudetoněmecké) výplatní pásce se jděte vycpat, mudrlante!

   Smazat
  2. Pro Anonyma 0:21

   Jste vubec schopen rozumet psanemu textu? Krystlik napsal, aby Rusko vyvazelo ropu se ZISKEM, potrebuje cenu vyssi nez 70 USD/barel.
   Hlavne, ze ho urazite jako ti primitivove v diskusi na PL.
   Pokud neznate histori jako ji zna Krystlik, tak se vubec nepoustete do diskuse, delate pak dojem jako ta luza na PL.
   Vite vubec neco o tom jak USA a Kanada odmitla prijmout Zidy z Nemcka? Nebo to jak Benes sel Rusakum na ruku a jak poslouchal pokyny Stalina napovida, ze tim agentem NKVD nejspise byl.
   Mimochodem cena za barel nafty se pohubuje kolem 30 USD a nikoliv kolem 40 jak mylne uvadite.

   Smazat
  3. Ty ses ale rozjel, krysařícké hovádko. Ani číst neumíš, nepíšu, že cena ropy (ne nafty, ty debile, nafta je produktem rafinerie) je 40 USD za barel, ale že ruský rozpočtový break-even je cca 40 USD. Pleteš různé věci dohromady stejně jako ten tvůj guru. Rusko prodává ropu se ziskem i za těch dnešních 30 USD/barel (průměrné náklady (bez amortizace) na těžbu se liší, pohybují se od cca 5 USD v Čečensku po cca 18 USD v arktických šelfech), problém ale je, že při jeho ekonomice závislé na surovinách to nestačí na pokrytí výdajů státního rozpočtu. Bude teda buď muset šahat do rezervního fondu, nebo si půjčovat. Při těch Krystlíkových 70 USD by bylo v brutálním plusu, k tomu ale v nejbližší době naštěstí nedojde. Pád cen ropy jen blahodárný, Rusko se nedohodlo s OPEC kvůli tomu, že hodlá poslat do kytek americké těžaře z břidlic a bohužel se mu to zřejmě podaří, protože Ivani jsou mnohem víc zvyklí utáhnout si opasky pro Matku Vlast, než Saúdové, kteří až donedávna žili z ropy tak, že vlastnímu obyvatelstvu platili za nicnedělání (a jejich rozpočtový break-even je opravdu 70 USD). Navíc jsou teď Rusové poprvé za celou svou historii soběstační v základních potravinách a dokonce je už i vyvážejí. Kdyby Krysařik nebyl Putinův agent, tak píše o tomhle a o tom, jaké nebezpečí z toho pramení pro Česko a celou východní Evropu, místo toho, aby tady rozeštvával lidi jako pseudoprotipól ruského agenta na Hradě.
   O historii toho mám v malíčku tolik, co tobě se nikdy nevejde do tvé oligofrenické hlavy.

   Smazat
  4. O historii toho mam v malicku tolik -

   je typicke tvrzeni domejslivce. ktery toho moc nevi.
   Skromnost je vysadou chytrych s prehledem, zatim co domejslivost je charakterova vada, kterou se vetsinou projevuji blbci.

   Smazat
  5. Falešná skromnost není ctnost.
   Tvoje znalosti historie posuzují podle tvých "znalostí" trhu s ropou, moulo. Jsi typický krysařík - vìš o tom prd, ale sebevědomě chceš poučovat.

   Smazat
  6. @ 6:04 To Vas ale KAPISTA zase zjebal.:-)

   Smazat
  7. Pro Anonyma ktery ma historii v malicku.

   Pletete si historii s ekonomii. To co tu placate o rope a jeji vliv na Rusko je soucasti ekonomie a ne historie.
   Schazi vam prehled a vedomosti, ackoliv vy s tim vychloubanim jste tady znamy. Nejdrive jste mel z Logiky vzdy za jedna, pak jste se tu chlubil s doktoratem z Teoreticke fyziky no a ted jste expert na ekonomii a historii mate v malicku.
   Vy jste v prvni rade tluchuba jako ten zdejsi sasek co ho porad strasi nejakej Kapista, on toho Kapistu snad musi videt i pod posteli.
   Mimochodem, neco si prectete jaka je situace v Rusku s tim snizenim cen ropy. A nezapomente mi priste vycist preklep s tou naftou kdyz chytry clovek pozna, ze jsem mel na mysli ropu coz byla ma puvodni reakce na vasi nevedomost a oponovani toho o cem psal Krystlik o vlivu nizke ceny na Ruskou ekonomiku.
   Zde neco pro vas at jste v obraze o te rope a Rusku.

   https://www.marketwatch.com/story/russia-is-the-worlds-biggest-loser-from-oils-crash-and-thats-reason-to-be-worried-2020-04-24

   Smazat
  8. Anonyme 7:03

   Vy si hlavne davejte pozor aby vam ten Kapista zese nenakopal predel.

   Smazat
  9. Kapisto, zase jsi se ozval. Ty se vzdy prihlasis, ono ti zkratka neni pomoci!
   "Ty ses ale rozjel, krysařícké hovádko" jak napsal anonym @ 20:57 .

   Smazat
  10. To uz zase lezes Kapistovi do prdele?
   Kolikrat te ten Kapista musi nakopat do prdele abys tady prestal saskovat?
   Doufam ze ses podival pod postel nez jsi sel spat, jestli tam neni schovanej Kapista.

   Smazat
  11. Blbečkovi z 10:28

   Každým svým dalším příspěvkem budeš jen dokazovat nezměrnou hloubku své idiocie. Vybereš si jeden názor a s tím se ztotožníš jen proto, že je opačný k tomu mému. Opomeneš, že neuvádí vůbec žádná fakta nebo propočty, je celý de facto jen o tom, že Ivani si dokážou utáhnout opasky, ale že také mohou v mezních chvílích i povstat (1917, atd.) Celý ten článek je jen přáním otcem myšlenky. Sám si můžeš zjistit, proč tomu tak je, já ti ale přece jen alespoň trochu usnadním.
   1) zjisti si statistiky ruského ZO, zejména exportu - veřejně k dispozici
   2) projdi si ruský státní rozpočet - veřejně k dispozici
   3) zjisti si, jaké koncesní poplatky za těžbu se v Rusku státu platí, a kdo je platí (můžeš vyjít třeba z fnančních reportů LUKOILu a Rosněftě, to by ti mělo stačit)
   4) Odvodíš z toho, jaký podíl na HDP má v Rusku export ropy (bez domácí spotřeby), a kolik z něj je příjmem státního rozpočtu.
   Dále pokračuj už bez nápovědy.
   Třešnička na závěr: tady ti místo jednoho "opinion" uvádím tvrdá fakta z poslední doby:
   https://www.investicniweb.cz/news-saudska-arabie-kvuli-koronaviru-a-rope-ztrojnasobi-sazbu-dph/
   https://edition.cnn.com/2020/04/30/business/oil-bankruptcies-default/index.html

   Smazat
  12. Ty vole, ty cerpas svoje vedomosti z nejake pochybne ceske firmy "Investicni Web" nebo ze CNN?
   Tak to uz se ti nedivim ze ses tak zaostalej ve vedomostech a ze o sobe prohlasujes jak mas historii v mnalicku.
   Takovejch cechacku jako ty, mi je spis lito nez abych se s tebou poustel do diskuse.

   Smazat
  13. Do diskuse se mnou, hovado, se budeš moci pustit až tehdy, jakmile se naučíš alespoň psát čárky. Do té doby budeš pouze virtuálně nakopáván. Z tvé reakce je ostatně vidět, jaký jsi primitiv - nedokážeš ani rozlišovat fakta od názoru.

   Smazat
  14. Pro Krista pana, co je to za pitomce co se odvolava na CNN, vzdyt je to kazdemu s prehledem znamo jako Komunistcky News Network.
   Jestli ten pitomec je ma tak rad, tak at mi da adresu a ja mu z radosti poslu trcko se CNN znakem, dokonce mu dam vybrat:

   https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00LvrQlrgNtneVT0ibc3TEOfNIpeg:1589754280118&source=univ&tbm=isch&q=cnn+communist+news+network+t+shirts&sa=X&ved=2ahUKEwiw4ZWZ-LvpAhUdURUIHWGoBVIQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=625

   Smazat
  15. Hm, ty jsi asi takový blb, že CNN nevěříš, ani když napíše výsledek hokejového zápasu. No, tak tady máš to samé z jiných zdrojů.
   http://energyfuse.org/shale-bankruptcies-to-accelerate/
   https://www.foxbusiness.com/energy/russia-opec-bankrupt-us-industry   To svoje tričko si Z RADOSTÍ nechej, oblíkni si ho, až se naučíš psát čárky.

   Smazat
  16. Ty musis bejt jeste vetsi blbec nez tady davas najevo, kdyz nevis, ze CNN Business nepise vysledky hokejovych zapasu?

   No hlavne ze mas historii v malicku a kdyz uz te chytnu na svestkach tak se zacnes ohanet carkama.
   A to chces abych se s tak zakomplexovanym cechackem jako ty poustel do diskuse? To by bylo jako hazet perly svinim.

   BTW, co tu placas neco o tricku, ja jsem nic o tricku nepsal ty sasku.

   Smazat
  17. Hovádko, ty se do žádné diskuse nepouštíš, ty tady akorát masochisticky žebráš o kopance. Jedná se zřejmě o tvoji jedinou zábavu, určitě musíš být tak nechutná zrůda, že o tebe v reálném životě nikdo nezavadí. Tak se nestyď a ukaž nám nějakou svoji fotku, abychom tě mohli politovat.

   Smazat
  18. @ 17:25

   ...ukaz nam nejakou svoji fotku, abychom te mohli politovat.

   Kdo to je ty pomatence "nam"?

   Pokud to nevis, ty experte na carky, tak "nam" je osobni zajmeno v mnoznem cisle a ja tady mimo tebe jineho domejsliveho tluchubu a vecne hadaveho blbce nevidim.
   Jo a mimochodem, tady se zadny fotky neukazujou, ale jestli chces videt blbecka, tak se mrkni do zrcadla.

   Smazat
  19. Pro Anonyma 17:25

   To bude urcite ten Kapista co vam tady dal zase nakladacku. :-))

   Smazat
 5. Povstání v Praze silně zkomplikovalo záměr nacistického velení. V hlavním městě protektorátu, centru obranného prostoru, byla totiž také řada mostů, které umožňovaly přechod přes Vltavu, a jestliže by nacisté ztratili nad nimi kontrolu, pak přechod z východu na západ by pro ně byl značně komplikovaný. A na západ, pokud by se nenaplnily poslední plány Schörnerova velení na vojenské využití prostoru s možností protiútoku, bylo třeba se dostat, a tak i z dosahu sovětské armády a dalších vojenských jednotek, které postupovaly po jejím boku. Nacisté si totiž uvědomovali, co jejich armáda, co hitlerovská moc napáchaly na území Sovětského svazu, a báli se odvety. Američané, kteří kopírovali tok Dunaje, ony zkušenosti neměli a bylo lze očekávat, že se k zajatým nacistickým vojákům a Němcům vůbec budou chovat jinak.

  Dík obráncům Prahy, věčný dík
  http://www.halonoviny.cz/articles/view/50688332

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Otakar ZMÍTKO ve svých oslavných žvástech o povstalcích tak nějak pozapomněl na tehdejší účast vojáků ROA (РОА – Русская освободительная армия), tzv. "vlasovců". Bez nich by to s Pražany dopadlo velmi špatně.

   Smazat
  2. Krystlíka se čte pro pobavení,je to vzácná ukázka dementa,aspoň v tom není sám,když má svoje dementní příznivce.

   Smazat
  3. Pokud hledate dementni "priznivce" tak se podivejte na diskusi pod clanky Krystlika v PL a tam tech dementu je jako maku.

   Smazat
 6. Pražské povstání s odbojem v dalších městech a obcích uspíšily konec války. Na přelomu dubna a května se sovětská vojska včetně československých jednotek probíjela Moravou, Berlín již padl a v západních Čechách vítali americké vojáky. V Praze se ale schylovalo k tragédii.

  „V protektorátu byla stále dobře vyzbrojená početná německá armáda schopná a připravená se bránit,“ popisuje historik Eduard Stehlík z Vojenského historického ústavu v Praze. „Nešlo jen o frontové vojáky, kteří už byli válkou znechuceni a měli střílení dost, ale především o jednotky SS. Jejich členové neměli co ztratit a postupovali s velkou brutalitou. Vraždili a popravovali civilní obyvatelstvo nebo hnali lidi před tanky jako živé štíty. Přes Prahu měly vést trasy německých vojenských transportů. Němci si mysleli, že se budou moci v klidu stahovat a vést ústupové boje. Jenže povstání pražského lidu jim jejich plány rozvrátilo.“

  Podle Eduarda Stehlíka má pražské povstání veliký význam. „Přestože se blížil konec války, jen v Praze během několika dnů padlo nebo bylo zavražděno přes dva tisíce lidí. Nikdo nevěděl, že jde o poslední válečné dny. Lidé netušili, jestli válka skončí zítra, za týden nebo za měsíc. Chtěli ale její konec urychlit. Mnozí položili život za svobodou země. Bojovali za vlast a dokázali, že nejsme národ zbabělců, jak dodnes mnozí lživě tvrdí,“ doplňuje Eduard Stehlík.

  Pražské povstání uspíšilo konec války
  https://www.denik.cz/z_domova/prazske-povstani-uspisilo-konec-valky-20090506.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Povstani neuspisilo konec valky. Nemecko kapitulovalo 7 kvetna!! Ani necela polovina povstalcu melo strelne zbrane, prevazne pistole a skoro zadnou munici. Bylo to vyvolane silenstvi pro Sovetskou propagandu Osvobozeni Rudou Armadou. Zadne ozvobozeni Ceskych povstalcu!
   Americani to nechali v Sovetskych rukach, na CSR jim nezalezelo asi tak jako na Podkarpatske Rusi o ktere State Department prohlasil ze je to mala nic neznamenajici zemicka bez jakehokoliv vudce, at zustane Madarsku nebo SSSR, nestoji to za argument!

   Smazat
  2. Samozřejmě, že pražské povstání konec války neuspíšilo. Bylo zcela zbytečné. Vlastenecké žvásty v článku z května 2009 na tom nic nemění.

   Smazat
  3. Anonym 1:58

   Ten odkaz co jste zde uvedl je z kvetna 2009, nez aby vystihl realistickou pravdu o Prazskem povstani. Od te doby bylo napsano mnoho pojednani a rozdilnosti jsou jako den a noc.
   Masaryk kdysi prohlasil: Rekni mi co ctes, a ja ti reknu kdo jsi.
   Ani snad nevite kolik jste toho na sebe prozradil, tim vasim odkazem na denik.cz/z domova/prazske povstani....

   Smazat
  4. Masaryk kdysi prohlasil: Rekni mi co ctes, a ja ti reknu kdo jsi. A vy čtete Krystlíka ?

   Smazat
  5. Nejenom ja, ale Krystlika cte hodne lidi, jen se podivejte na diskusi v PL a i tady, jak jinak by mohli na jeho clanky reagovat, kdyby ho necetli?

   Smazat
  6. Ale neslo o pocet ctenaru KRYSTLIKA ale o
   "Rekni mi co ctes, a ja ti reknu kdo jsi.

   Smazat
 7. Po valce je kazdy FRAJTR Generalem. Z Realistickeho hlediska, kazdy Nemecky vojak, vedel ze je konec, Hitler byl po smrti, valka byla prohrana, kapitulace vyhlasena. Jen slo o zachraneni vlastniho zivota, bez Sovetskych gulagu smrti.
  Nemci nemeli zadny zajem na vrazdeni obyvatelstva, zkratka ustupovali domu na zapad k Anglo-Americanum kde zasady o repatriaci z vojenskeho do civilniho zivota jeste existovali.

  Napadnout plne ozbrojenou a vycvicenou armadu na ustupu pouze vyvolalo sebeobranu a zbytecne ztraty na zivotech. To nebylo zadne hrdinstvi, ale politicka pomatenost !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To nebylo zadne hrdinstvi, ale politicka pomatenost !

   Ustupující něm. jednotky se měly tenkrát nechat na pokoji, aby odešly do amerického zajetí. Naivní povstalci se je ale snažili zadržet, asi aby je zajala Rudá armáda. Měli velké štěstí, že jim pomohli vlasovci. Něm. vojáci také netušili, jak s nimi bude naloženo až složí zbraně. Jinak by se totiž vůbec nevzdávali.

   Smazat
  2. Praha – květen a červen 1945, převzato z GO EAST! - Dokumenty a zprávy k vyhnání Němců.

   Smazat
 8. *. Vlada nemajice kontrolu sveho uzemi je “PROVIZORNI”,

  Legitimni uznani jeji cinnosti mimo sve uzemi je zalozeno na diplomatickem zastoupeni a smlouve s cizi vladou. Na priklad “Francouzka vlada” v Londyne byla take “provizorni”. Otazka je jak “Provizorni” francouzka vlada zrusila Mnichov s kterym nemela nic spolecneho a Marshall Petain, legitimni predstavitel Francie zadny Mnichov nezrusil. De Gaula jako Benese, taky nikdo nezvolil ze ano?
  Mimo jine “provizorni vlady v exilu” byly Belgie, Recko, Luxemburg, Holandsko, Norsko, Jugoslavie atd.


  KRYSTLIK : Vlada USA nikdy neprohlasila ze neuznala kontinuitu Ceskoslovenska.

  Prave naopak pane Krystlik:
  Proto v dubnu 1941 Benes pozadal o „Klarifikaci“ a 18. Dubna poslal Britům dopis, v němž požadoval, aby vsechny statni dohody "pokracovaly na zaklade existence před zářím 1938 ve jménu Československé republiky". Britský ministr zahraničí Anthony Eden dal tento souhlas dne 18. července 1941.

  Dopis F.D.R. Benesovy taky potvrzuje “Kontinuitu” vlady Ceskoslovenska tc.v Anglii. Primo stanovi ze diplomaticka mise vyslance CSR V.Hurbana zastupujici ČSR v USA a vsechny smlouvy uzavrene s CSR pokracuji.
  Washington, 30. července 1941.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nikoliv. 18. 7. 41 zrovnoprávnila britská vláda československou s ostatními exilovými vládami v Londýně dopisem ministra zahraničí Roberta Anthonyho Edena Janu Masarykovi, byť ji ještě neuznala za představitelku Československa coby státu, a vzala na vědomí sdělení v Benešově memorandu z 18. 4. 1941, že „prozatímnost československé vlády bude napříště pojímána jako vnitřní věc československé demokracie, to znamená, že se dnešní československá vláda hned po válce podrobí ustanovením demokratické československé ústavy.“ Toť vše, k otázce kontinuity nezaujala stanovisko, ani neprohlásila Mnichovskou smlouvu na neplatnou.

   Smazat
  2. Kde jste na tohle nesmysl prisel ?16. května 2020 21:06

   Krystlik: 18. 4. 1941, že „ prozatímnost československé vlády bude napříště pojímána jako vnitřní věc československé demokracie,"!!!
   Tim to konci pane Krystlik, , zadne podminky povalecnych voleb v memorandu nejsou, i kdyz BENES byl ihned po valce zvolen prezidentem !


   Ministr zahraničí Anthony Eden zaslal Janu Masarykovi tuto poznámku:

   V mém dopise ze dne 18. července 1941 jsem informoval vaši Excelenci, že se král rozhodl akreditovat mimořádného vyslance vyslance a zplnomocněného ministra Dr. Beneše jako prezidenta Československé republiky.

   Vysvětlil jsem, že z tohoto rozhodnutí vyplývá, že vláda Jeho Veličenstva ve Spojeném království považovala právní postavení prezidenta a vlády Česko-Slovenské republiky za totožné s právem ostatních spojeneckých hlav států a vlád usazených v této zemi.

   Postavení zástupce Jeho Veličenstva bylo nedávno povýšeno na postavení velvyslance.

   Smazat
 9. Prikladam diplomatickou korespondenci Ktera jasne potvrzuje kontinuitu vlady CSR.16. května 2020 19:44

  Myslim ze odstavec IV. mluvi sam za sebe. !

  [Franklin D. Roosevelt]
  Prezident Roosevelt prezidentu prozatímní vlády Československa v exilu (Beneš)
  Washington, 30. července 1941.

  I.Můj drahý dr. Beneš: Velmi pozorně jsem četl váš dopis ze dne 4. června a vzpomněl si na rozhovor s Hyde Parkem před dvěma lety. Poté jsme diskutovali, jak si vzpomenete, nešťastné události, které zasáhly Československo, a projekty, které vedly boj o svobodu vaší země.

  II.Příčina československého národa byla vždy blízko k srdci amerického lidu. Nezapomínáme na jejich boj za nezávislost a připomínáme s hrdostí celostranou účast vlády a lidu Spojených států před generací v úsilí tohoto velkého státního statku Thomase Masaryka a jeho spolupracovníků, včetně vás, založit demokratickou republiku v Central Aby zachovala svobody a poskytla československému lidu prostředky svobodného politického projevu.

  III. Od toho dne došlo k obzvláště důvěrnému vztahu mezi našimi dvěma demokraciemi. Máme neomezenou důvěru v vitalitu vašeho národa jako národa a těšíme se s dychtivostí na den, kdy demokratické instituce znovu vzkvétají ve vaší krásné zemi.

  IV. Aby nedošlo k přerušení spojení, které spojuje naše dva národy, jsme nadále uznávali diplomatické a konzulární představitele Československa ve Spojených státech při plném výkonu svých funkcí. Stejně jsme si vědomi odvahy a vynalézavosti ozbrojených sil a politických vůdců Československa, kteří se usadili v zahraničí za pokračování v boji za obnovu svobody vašeho státu. S velkou radostí, kterou jsem si jist, že sdílím s celým americkým lidem, můžu vás tedy informovat, že americká vláda se rozhodla akreditovat mimořádnou vyslankyni a zplnomocněnou ministryni v blízkosti prozatímní vlády Československa v Londýně. užší vztahy ve společném zájmu obou zemí až do obnovení institucí volné vlády v Československu. Pokyny se nyní předávají americkému velvyslanci v Londýně, aby informovali o prozatímní vládě.

  V. Využívám se této příležitosti, abych vás ujistil, že lidé ze Spojených států věří, že příčina československé svobody bude úspěšná.

  Velmi upřímně,
  [Franklin D. Roosevelt]
  Velvyslanec ve Velké Británii (Winant) u ministra zahraničí
  Londýn, 2. srpna 1941-10 hod.
  [Přijaté od 2. do 2. srpna]

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To dokazuje jak byl Roosevelt hloupy kdyz povazoval Benese za presidenta prozatimni vlady Ceskoslovenska kdyz uz v te dobe zadne Ceskoslovensko neexistovalo. V te dobe existovalo pouze Protektorat Boehmen und Maehren a od brezna 1939 samostatne Slovensko. Nehlede ke skutecnosi, ze kdyz nekdo abdikuje urad presidenta, tak neni zadny president, ale obycejny obcan. Nebo si myslite, ze Nixon kdyz resignoval urad presidenta USA a odesel by treba do Ciny, ze by se pak mohl prohlasit za prsidenta USA v exilu, jako to ucinil ten gauner Benes?

   Smazat
  2. Ano, v té době již žádné Československo neexistovalo a Beneš byl po své abdikaci obyčejná soukromá osoba.

   Smazat
  3. Mezinarodni Pravo podle LIGY NARODU neuznava MNICHOV, povazuje to za neligitimni, odstoupeni Benese vynucene pod hrozbou valky, i samotne odstoupeni Sudet nebylo ratifikovane CS Parlamentem a proto nelegalni.
   Benes byl dokonce kandidat Nobelovy ceny Miru.

   Takovy byl tenkrat svet. Ale aby si clovek nedelal nejake iluze, BENES byl politik a jako takovy diplomaticky lhal, podvadel, vydiral atd, no zkratka jako kazdy politicky hajzl. Nikdo z nich poctivy nikdy nebyl.
   Z diplomaticke korespondence: Dr. Beneš předal panu Cohenovi kopii memoranda nazvaného „Echange des Vues sur la Collaboration Polono-Tchécoslovaque après la Présente Guerre“, kterou připravil Dr. Beneš a předložil generálovi Sikorski. (Cesko-Polska Federace)
   BENES byl sympatický s polským zájmem spolecnych hranic, ale pokud jde o jeho vlastní zemi, nezastával postoj, že staré CSR hranice jsou posvátné.   Smazat
  4. Re. Benes byl dokonce kandidat Nobelovy ceny Miru.

   Tak to byl bridil, ponevadz takovej Arafat ji obdrzel.

   Je zajimave, ze dnes se treba takove Rusko nikoho nepta a zabere si cizi uzemi, totez Kosovo uz neni uzemim Srbska.
   Pokud by Nemecko vyhralo valku, tak verte tomu, ze Liga Narodu by se mohla po..rat a Sudety zustaly Nemecku.
   Jenze jak znamo, vitez si vzdy diktuje podminky o vlastnictvi uzemi, jak to potvrdil nedavno Israel a VB.

   Smazat
  5. No "Bridil byl" nezabil dost lidi. Ale casy se meni, Obama dostal Nobelovku a do dnes nevi proz a zac !

   Smazat
  6. Hitler zblbnul, kdyby se nezacal valku s Polskem a do Ruska se nesral tak mohl Polsko vyuzivat ekonomicky a Rusko taky, stejne jako ostatni staty kolem.
   Komousi by zustali v Rusku na jihu mel spojence v Italii, Francouzi meli radsi Vino a Holky, do valky se nikomu nechtelo, Anglicani taky valcit nechteli, vedeli ze by to byl konec Imperia a o Nemecke kolonie zajem nikdo nemel, kolonialni svet se stejne tak jako tak zacal rozpadavat. Kdo by chtel dalsi Vietnam?

   Cesi by jako narod prestali existovat, Slovaci by se vyparili jak by smet, Polaci by byli "Pendleri" lacine pracovni sily v Nemecku a Rusaci by pokracovali ve sve 100 lete zaostalosti a prodavali suroviny Evrope tak jako delaji dnes!

   Smazat
  7. Hm, omyl. Polsko chtělo za každou cenu Východní Prusko a Německo až po Berlín včetně již v roce 1933, Rusko chtělo zotročit celou Evropu. Když se Hitler ocitl ve válce s F a GB kvůli PL, se kterou vůbec nepočítal, a poté, když dvě desítky nabídek míru GB mu nevyšly a bylo jen otázkou času, kdy Churchill zatáhne USA do války, takže nejpozději v roce 1943 bude muset D čelit jak GB, tak USA a SSSR, objevilo se časové okno 0,5 až 1,5 roku, kdy by se dal vyřídit vojensky SSSR. Pár věcí bylo pro ruské tažení fatálních: tříměsícční zdržení, kdy D muselo vojensky pomáhat I na Balkáně, fakt, že sovětské železniční trasy nebyly mezi válkami udržovány (pod těžkými d-lokomotivami se bortilo podloží pod kolejemi) a silnice byly ještě ve strašlivějším stavu než železnice, dále zlozvyk pruských oficírů dobýt kvůli slávě nějakého významného místa nebo města a Hitlerovy chyby ve velení (Paulus měl Stalingrad obejít a pokračovat na Kavkaz, ale dostal od Hitlera rozkaz město se Stalinovým jménem dobýt).

   Smazat
  8. Pane Krystlik, o tom by se dalo debatovat na vecne casy. Polsko melo s Nemeckem smlouvu kterou Hitler vypovedel. Polaci si o sobe mysleli "Hogo-Fogo" a povazovali se za partnera s Nemeckem, a dostali prvni sprchu kdyz nebyli pozvani na Mnichovskou konferenci! Presto nebyli uplni Idioti i kdyz jejich vlada nebyla civilni ale vojenska diktatura, aby napadli stat ktery byl moderne a lepe vyzbrojeny s 2x tolik obyvatelstvem a hospodarskym potencialem vcetne zamorskych kolonii. Navice Nemecko by dostalo podporu GB a mozna i Francie. Polsko nebylo zrovna oblibeny stat zapadnich demokracii.

   Churchill nezatahnul USA do valky, Hitler vyhlasil Valku USA !
   To ze sovetske komunikace jak zeleznicni tak silnicni byly nedostatecne pro Wermacht by melo byt Nemcum jasne a meli s tim pocitat ! To neni omluva ale spatna prace Abwehru....!
   Ze se Hitler ocitne ve valce s GB a FR, musel vedet. To mu jasne rekli pred napadenim POLSKA. Ale to jeste neznamenalo konec, to se jeste dalo vyresit a jak bylo videt z "PHONEY WAR" nikomu se do toho moc nechtelo.
   Co by asi udelal taticek STALIN se zbytkem POLSKA kdyby se Hitler stahnul do D a oznacil to jako "PRE-Emtive strike", citil se ohrozen Polskem atd.
   Proc nevyhlasili spojenci valku Stalinovy? Agrese je agrese, a nebo jen Nemecka agrese je agresi ???To je spise otazka ktera stale nema poctivou odpoved !!! Presto ze SSSR napadnul Baltke republiky, Finsko atd. Kdo byl vlastne AGRESSOR ?

   Pane Krystlik, svet je plny spiny, Hitler se snazil resit vojensky, co politicky a ekonomicky mohl dotahnul dal! kdyby se mu aspon podarilo vyresit Zidovskou otazku emigrace z Nemecka diplomaticky, bez ztraty majetku a 6 milion mrtvol!

   Nechci byt oznacen za rasistu ale faktem ze proti-zidovsky sentiment existoval po cele Evrope po staleti. Nikomu se to nepodarilo vyresit, "pogromy byly vsude" ale stat IZRAEL jako domov zidu vzniknul diky WWII. Bez HOLOKASTU by nevzniknul !

   Smazat
  9. (Paulus měl Stalingrad obejít a pokračovat na Kavkaz, ale dostal od Hitlera rozkaz město se Stalinovým jménem dobýt).19. května 2020 7:52

   Mate naprostou pravdu, Stalingrad nemel zadnou valecnou cenu. Jak pracovali Sovetske zeleznice lze posoudit z Sovetskeho tisku:
   Moskva, 19. dubna 1943—6:00
   [Přijato 20. dubna - 12: 10 hodin]

   323. Sovětský tisk 16. dubna zveřejnil vyhlášku Nejvyššího sovětu87 v podstatě takto:

   1.
   Všechny sovětské železnice jsou postaveny pod stanné právo.
   2.
   Všichni pracovníci železnice jsou mobilizováni a zmrazeni pro svou práci.
   3.
   Odpovědnost všech pracovníků železnice za trestné činy je na stejném základě jako personál červené armády.
   4.
   Trestné činy budou vyšetřovány železničními soudy podle stanného práva.
   5.
   Zaměstnanci, kteří se provinili delikvencemi, budou propuštěni a posláni na frontu v trestních brigádách, pokud jim nebudou uloženy přísnější tresty. Za přísné dodržování disciplinárních předpisů odpovídá lidový komisař pro železnice88 a vedoucí všech železnic.

   Telegram:
   Doposud se mi nepodařilo najít jednoho místního sovětského občana, který by měl nebo připustil znalost podmínek půjčování. Všechny osoby, s nimiž jsem hovořil o tomto tématu, se domnívají, že buď půjčky za zapůjčení do Sovětského svazu jsou placeny v hotovosti nebo v naturáliích, nebo že výraz půjčování a vypůjčení je jednoduše ten, který se používá k identifikaci půjček poskytnutých Spojenými státy americkým kryjte zásoby zaslané našim spojencům. V myslích všech místních sovětských občanů, s nimiž jsem hovořil o Lend-Lease, existuje přesvědčení, že Lend-Lease je velký obchodní monopol spravovaný pro zisk vládou Spojených států na úkor Sovětského svazu
   861.24 / 1578: Telegram
   Velvyslanec v Sovětském svazu (Standley) u ministra zahraničí
   Moskva, 14. července 1943—10:00
   [Přijato 10:45 hod.]

   Smazat
  10. A tady mate zpravy o tom co USA dodavalo SSSR.19. května 2020 7:58

   Washington, 21. ledna (Tass78)

   Stettinius, správce půjčování a pronájmu, učinil následující prohlášení:

   V roce [1942] dosáhly Spojené státy značného úspěchu, pokud jde o dodávku výzbroje a dalších materiálů do Sovětského svazu na základě zákona o půjčování a pronájmu. Zatím nejsme schopni poslat tolik, kolik bychom si přáli nebo tolik, kolik potřebuje sovětská armáda. Navíc část toho, co jsme poslali, byla na cestě ztracena. Dodávky na základě výše uvedeného zákona, ačkoli byly zpočátku prováděny pomalu, však nyní výrazně vzrostly. Pokračují v růstu i přes nedostatek obchodních lodí a navzdory nepřátelským útokům na obtížné trasy vedoucí do Ruska. V listopadu 1942 dosáhly dodávky do Sovětského svazu nového maxima. Vývoz do Ruska v listopadu 1942 překročil třináctinásobek vývozu z ledna 1942. Válečný materiál představoval dvě třetiny hodnoty materiálů dodaných v listopadu. Zbytek tvořily průmyslové materiály pro sovětské válečné závody a potraviny. Do 1. ledna 1943 poslaly Spojené státy do Sovětského svazu na základě zákona o půjčování a pronájmu více než 3 200 tanků, 2 600 letadel, 81 000 nákladních automobilů a dalších vojenských automobilů. Anglie poslala do Ruska více než 2 600 tanků a více než 2 000 letadel. Anglie dodává tuto výzbroj na základě principu Lend-Lease. Americké dodávky potravin do Sovětského svazu nabývají na významu. Až do současnosti

   Smazat
  11. Zajimava podobnost Britskeho tanku Sovetskemu. Na fotografii je Britsky tank se Ruskou posadkou19. května 2020 8:07

   Z odtajnene diplomaticke korespondence je zrejme ze RUSACI by se bez US a Anglocke pomoci nezmohli na NIC!

   Potraviny, obleceni, boty, Hydro-Elektrarny, Rafinerie, nakladni lodstvo, olejove tankery atd. Dokonce i 200 traktoru mesicne a hlavne nahradni dily pro traktory Ruske vyroby, kde Rusky komisar pise ze jsou dily jsou stejne!

   861. Pro Stettiniuse z Faymonville.

   1.
   První dodávka instalace ropné rafinerie přichází teprve nyní na Vladivostok. Toto je odpověď komisaře na otázku vznesenou ve vašem odstavci 3, kabel 527, 6. července, 10:00. 12. Tvrdí, že první dodávky ropných strojů doprovázejí stavební stroje, které mají být použity při odklízecích a kopání nadací. Slibuje další informace o stavu přípravy místa.
   2.
   Zprávy o schválení projektů hydroelektrických strojů byly vřele vítány a Commissar pověřil svého zástupce v USA, aby poskytl veškerou možnou pomoc při urychlení dodávek.
   3.
   Bez ohledu na množství léčivých přípravků dodávaných americkým Červeným křížem a Ruským válečným reliéfem13 a bez ohledu na rozdílné názory na jednotkové ceny Commissar uvedl, že požadovaná množství v oddíle 6 třetího protokolu jsou stále žádoucí. Přiznává, že sovětské lékařské úřady, které připravovaly seznam, možná neznají jednotkové ceny v USA.
   4.
   Referenční dodávka tanků podle třetího protokolu, komisař říká, že americká nabídka tanků M4A2 je s radostí přijata. Další americká nabídka dodávek po 1. červenci 1944 podle možného čtvrtého protokolu je v úvahu. Souběžně s přijetím americké nabídky tanků podle třetího protokolu Commissar prohlašuje, že také přijal prostřednictvím sovětského Torgpred14 v Londýně britskou nabídku 3000 tanků za předpokladu, že 1000 bude britských Valentinů* a že zbývající část britské nabídky bude zaplněna dodávkou dalších 2000 tanky M4A2 získané Brity z britských kontraktů s americkými továrnami. [Faymonville.]
   Standley
   *Valentin Tank MKIX je zde: https://www.alamy.com/soviet-valentine-mk-ix-during-the-dnieper-offensive-1943-image214834447.html

   Smazat
  12. O tom jak se Rusaci chovali k "Zajatym US airforce pilotum kteri nucene pristali po bombardovani Japonska na SIBIRI je kapitola sama o sobe. Nic jineho nez valecni zajatci.19. května 2020 8:13

   Z původní skupiny přibližně 33 sovětských vojáků trvale umístěných na Fairbanks hlásí válečné ministerstvo, že v současné době je 123 civilních zaměstnanců bez dětí, ale včetně nespecifikovaného počtu žen, a 30 až 50 vojenských pracovníků tam umístěných. Kromě toho musí být zajištěno ubytování pro 150 až 175 přechodných osob, které mohou být ve Fairbanks najednou.

   V Fairbanks je vážný nedostatek ubytovacích zařízení a jídla. Z důvodu klimatických podmínek musí být zajištěno speciální bydlení s izolací a teplem a kvůli dopravním a komunikačním potížím představuje dostatečný přísun potravin zvláštní problém. Manželkám a rodinným příslušníkům armády Spojených států a civilnímu personálu není dovoleno přistoupit na Aljašku a ministerstvo války poukázalo na to, že přítomnost sovětských manželek a dětí vytváří tvrdé pocity a může dokonce vést k vážným incidentům.
   Zahraniční vztahy Spojených států: Diplomatické papíry, 1943, Britské společenství, východní Evropa, Dálný východ, svazek III

   Soubory velvyslanectví v Moskvě: Lot F – 96
   Americký velvyslanec v Sovětském svazu (Standley) u lidového komisaře pro zahraniční věci Sovětského svazu (Molotov)
   Č. L – 28
   Moskva, 10. ledna 1943.

   Excelence: Mám tu čest vám oznámit, že jsem dostal pokyn, abych od prezidenta Roosevelta předal Stalinovi Stalinovi.42 následující zprávu
   [Strana 741]

   "Zařídil jsem, aby vám bylo v roce 1943 počínaje lednem přiděleno dvě stě dopravních letadel C-47."

   "Vaše mise je informována o termínech doručení po měsících."

   "Budu dělat vše, co je v mých silách, abych vám dal dalších sto, ale určitě se můžete spolehnout na výše uvedená dvě stě letadel."

   Přijmout [atd.]
   Za velvyslance:
   Llewellyn E. Thompson, Jr.

   Smazat
  13. Takhle se chovali Rusaci k Americanum kteri nouzove pristali v SSSR19. května 2020 8:21

   Doposud při Rickenbackerově návštěvě prohlédl vzdušné pole v okolí Moskvy, kde se testovaly P-39, a vydal se na frontu, kde navštívil tři letecké bojové jednotky. Uvedl, že v těchto jednotkách se používá americká výzbroj, hlavně P-39 a A-20, že i když byl ohromen duchem a bojovými vlastnostmi sovětských letců, byla zasažena jejich nízkou technickou dovedností a znalostmi amerického vybavení . Řekl, že jedním z prvních doporučení ohledně návratu do Washingtonu bude okamžité vyslání amerických instruktorů a techniků. Snažil jsem se vysvětlit ruskou neochotu dostávat takovou pomoc.
   Memorandum vedoucího odboru evropských záležitostí (Hickerson)
   [Washington,] 17. července 1943.

   Pan tajemník: Byl jsem na Fairbanks na Aljašce 11. července během návštěvy Stálé společné rady pro obranu, USA a
   [Strana 679]
   Kanada a 14 jsme viděli velké množství aktivit v souvislosti s trajektovou trasou pro dopravu letadel na Sibiř.

   Jak víte, letadla jsou vyráběna a vybavena ve Spojených státech (včetně ruských insignií) a letecky převezena americkými armádními důstojníky do Fairbanks. V Fairbanks sovětští piloti přebírají letadla a létají na Sibiř. Poté, co opustili Fairbanks, ruští piloti zavolali na Nome nebo na Galenu na Aljašce, aby podpořili palivo. Poté vzlétají do Welkalu na Sibiř, kde jsou doručeni dalším sovětským pilotům.

   [Přijato 24. září (25) - 9:30 30:00]

   1456. Vyshinsky mě požádal, abych dnes večer v 8 hodin zavolal na ministerstvo zahraničí, kdy mi přečetl prohlášení s následujícím účinkem:

   Sovětská vláda touží informovat americké velvyslanectví, že 12. září nad Kamčatkou přeletěly tři americká letadla a kvůli problémům s motorem byly nuceny přistát. Později téhož dne nad Kamčatkou přeletěli další čtyři americká letadla, sovětská stihaci letadla stoupla a způsobila přistání amerických letadel. Posádky letadel byly internovány v souladu s mezinárodním právem. Sovětská vláda si přeje, aby americká vláda podnikla kroky, aby zabránila opakování takových událostí, a žádá, aby velvyslanectví sdělovalo výše uvedené skutečnosti vládě Spojených států.

   Po přečtení prohlášení Vyshinsky uvedl, že si přál upozornit na skutečnosti, že došlo k dvěma předchozím příležitostem, kdy americké letadlo přistálo na sovětském Dálném východě, konkrétně v dubnu 1942 a srpnu 1942 [1943] .50
   811.2361 / 47: Telegram
   Velvyslanec v Sovětském svazu (Harriman) u ministra zahraničí

   Poznamka: US Airforce piloti museli zustat v SSSR do konce valky!!!   Smazat
 10. *Samozrejme ze Ceskoslovensko pokracovalo dale podle stanov Ligy Narodu. USA nikdy neuznali po Mnichovskou CSR nebo Protektorat za legitimni.
  Tak jako neuznali Pétainovu "Vichy France", ale uznali provizorni vladu Generala DeGaulla v Londyne.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proc tady pisete o necem o cem nemate ani paru?

   The United States granted Vichy full diplomatic recognition, sending Admiral William D. Leahy to France as ambassador. ... The essential American position was that France should take no action not explicitly required by the armistice terms that could adversely affect Allied efforts in the war.

   Smazat
  2. Mate zcela pravdu, trvalo to 2 roky a FDR to oduvodnil aby udrzel Francii neutralni.

   Vichy's claim to be the legitimate French government was denied by Free France and by all subsequent French governments[1] after the war. They maintain that Vichy was an illegal government run by traitors, having come to power through an unconstitutional coup d'état.

   Smazat
  3. @ 12:40 Pardon, excusez-moi !18. května 2020 18:34

   Zrejme je Vas Anglicky GOOGLE lepsi.............:-)

   Smazat
  4. @ 18:34

   Neni treba se omlouvat, kdyz clovek pouzije cesky zdroj nebo i Cz wiki. Anglictina zkratka vladne svetu a nakonec hojne pronika i do cestiny. :-)

   Smazat
 11. Az kdyz uz bylo po valce, tak najednou se z Cechu stali velci hrdinove, dokonce vetsi nez byli Polaci za valky.

  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jak-probihal-krvavy-lidovy-soud-v-lanskroune-v-roce-1945/r~fde70534944c11eaa25cac1f6b220ee8/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lanskroun znam a ty jmena taky! To je hruza a nikdo za to nebyl potrestan. Bylo po valce ! Jak Churchill predpovedel, musime Nemce dostat zpatky do Nemecka dokud tu mame armadu, jinak je ty "osvobozene narody" vyvrazdi !

   Smazat
  2. Winston Churchill ale Němce nenáviděl a na jejich mírové návrhy nereagoval. Ani Rudolf Heß (1894-1987) svojí misí v 5/1941 neuspěl. Zmíněná předpověď je tedy poněkud divná.

   Smazat
 12. Maly pohled na to jak diplomaticke kruhy hodnotili situlaci v Evrope, Polaky a pripravu SSSR na valecny konflikt a nebo pomoc Polsku.20. května 2020 7:43

  Velvyslanec v Belgii (Davies) u ministra zahraničí
  [Extrakty]
  Č. 261
  V Bruselu 30. března 1939.
  [Přijato 7. dubna]

  Předmět: Obecná pozorování evropské situace odrážející se z tohoto příspěvku.

  Pane: S ohledem na výše uvedené záležitosti mám tu čest předložit krátkou rekapitulaci některých faktorů v evropské situaci, jak se odráží od tohoto postu a od tohoto konkrétního data.

  Všeobecné.

  Pesimismus je tu nejtemnější, co jsem kdy viděl. Válka je považována za nevyhnutelnou. Pouze doufám, že nepřátelství může být odvráceno v příštích několika měsících. To znamená ve všech kruzích: soudní, vojenské, obchodní a diplomatické.

  . . . . . . . . . . . . . .

  Hitler, válka nebo mír?

  Chamberlainova Birminghamova řeč" radikálně zvrátila situaci, pokud jde o vyhlídky na mír pro tento rok.... Mír letos v létě není uz chráněn britskou politikou uspokojování Hitlera. Hitler je považován za nekompromysný s rozhodnutím o válce nebo míru, nyní když je ve výšce své moci, což by bylo méně později. Pokud se rozhodne o mír, může jej mít pouze za podmínky odzbrojení při diskusí a na stole. Ohledně kolonií atd. odzbrojení pro Německo, ekonomicky sociálně a pravděpodobně politicky, by to bylo katastrofální!!! Neexistuje adekvátní místní nebo zahraniční trh s německým vyrobeným zbožím, a tedy ani přiměřená poptávka po zboží ani po práci. V důsledku toho by nezaměstnanost vyžadovala obrovské finanční úvěry a zlaté rezervy ktere Německo nemá. Z tohoto hlediska by mír pro Hitlera byl těžkou cestou z konfliktu. Obávám se, že Hitler přemýšlí tak, že válka je snazší a bezpečnější cesta ven. To je na teorii, že má prvotřídní šanci vyhrát rychlým „putschem“ a že i když nevyhraje, nemůže být poražen, protože je imunní proti blokádě.
  [Strana 105]
  Linka Siegfried může odložit útok; a pokud horší přijde na nejhorší, bude pravděpodobně mít mír. Je mimořádné, že nikde v Evrope nenajdete skutečnou důvěru, že Hitler má vůli k míru! Malé země se bojí smrti.

  . . . . . . . . . . . . . .

  státní tajemník
  [Výpis]
  Londýn, 24. března 1939 - 8:00
  [Přijato 24. – 6. Března: 45 hodin]

  399. Právě jsem viděl Halifaxe. On právě viděl polského velvyslance. Polsko konečně říká, že chce jít spolu s Velkou Británií a Francií, ale nechce se spojit s Ruskem především proto, že se jim nelíbí jako spolubydlící partner a za druhé, protože spojení jakéhokoli druhu mezi Ruskem a Polskem způsobí otevřeny konflikt s Hitlerem a prospekt války bude pokračovat. Lord Halifax se však domnívá, že při příletu Becka příští týden se dohodnou tak, že (Halifax ještě neví), že Polsko ujistí Velkou Británii, že bude bojovat, pokud se Hitler pokusí vzít Danzig vojensky nebo odmitne dalsi jednání
  [Strana 99]

  Pokud jde o situaci v Rusku, uvedli, že jsou ochotni podepsat prohlášení, o ktere je Británie a Francie požádaly, aby podepsaly, ale Halifax má pocit, že Polsko má pro smlouvu mnohem větší hodnotu než Rusko, protože jejich nejnovější informace o Rusku ukazují ze Sovetska Air Force je velmi slabá stará a krátkeho doletu, jejich armáda je velmi chudá a jejich průmyslová kapacita na podporu pro armádu strašlivá a co by mohli na konec od Ruska očekávat, (pokud by Rusko chtělo být nápomocné), je že by mohli poslat nějakou munici do Polska pro případne použítí.
  Velvyslanec v Belgii (Davies) u ministra zahraničí

  S úctou Váš,
  Joseph E. Davies

  OdpovědětSmazat
 13. HITLER: „Proč bych měl, ve své úloze očistit německou rasu, zabývat se těmito třemi miliony napůl židovských a napůl slovanských Němců-Čechů?“20. května 2020 8:30

  760F.62 / 131: Telegram
  Chargé ve Francii (Wilson) ministru zahraničí
  Paříž, 14. března 1938—11:00.
  [Přijato 12:25 hod.]

  394. Mluvil jsem s ministrem Československa Osuskym. Řekl, že události v Rakousku výrazně zvýšily nebezpečí, kterým je jeho země vystavena. Budoucnost je v rukou Francie a Velké Británie. Řekl, že „docela nedávno“ francouzská vláda radila britské vládě takto:

  My (francouzská vláda) jsme v případě agrese Německa proti Československu absolutně rozhodnuti okamžitě jít
  [Strana 484]
  na pomoc Československa. Žádáme vás (britskou vládu), abyste se zavázali. K vaší úvaze však předkládáme následující: chcete se vyhnout tomu, aby vás vtáhla válka o střední Evropu; půjdeme okamžitě do války, pokud Německo udeří do Československa; v takovém případě budete nevyhnutelně zataženi do války, ne-li nejprve, pak v pozdější fázi, abyste chránili své vlastní zájmy. Jediným způsobem, jak si můžete být jisti, že Anglie nebude válka, bude, abyste věděli, že jste pevně rozhodnuti, jako my, okamžitě jít k pomoci Československu pro případ, že by byla napadena. Pokud je známo, Německo nikdy nezaútočí.
  Zeptal jsem se Osuského, jestli by bylo možné urovnat rozdíly mezi Československem a Německem pomocí parley a dohodou. Řekl, že to bylo naprosto nemožné. Menšinový problém je jen záminka. Ve skutečnosti neexistuje žádný menšinový problém. Existuje smlouva menšin, jejímž stranami je 14 států a které se zabývají problémem menšin, a je stanoven postup pro řešení jakékoli otázky týkající se menšin. Hitler nemá zájem o německou menšinu v Československu. Řekl to sám a to opakoval i v Rakousku: „Proč bych měl, ve své úloze očistit německou rasu, zabývat se těmito třemi miliony napůl židovských a napůl slovanských Němců-Čechů?“  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zde je videt, ze i historicke zaznamy nemuze clovek brat jako fakta.
   Na pr. tvrzeni Osuskeho, ze Hitler nema zajem o nemeckou mensinu v CSR je nehorazna blbost.
   Totez jeho tvrzeni, ze v CSR neexistuje mensinovy problem a ze mensinovy problem je jen zaminka.
   Neni divu, ze ho musel i Benes vyhodit uz v r. 1942 z prozatimni vlady v Londyne.

   Smazat
  2. Štefan Osuský (1889-1973) byl charakterní člověk, který Beneše prokoukl a kritizoval. "Eda z Kožlan" ho tedy odvolal ze všech funkcí v exilové vládě a tak se kritika zbavil.

   Smazat
  3. Osusky klidne mohl byt charakterni clovek, ale o mensinovem problemu v CSR nemohl tvrdit, ze neexistuje, kdyz byl od roku 1920 do 1939 velvyslancem CSR v Parizi.

   Smazat
 14. Zbyva jen dodat ze cteni odtajenych diplomatickych depesi v archivech State Departmentu se najde mnoho zajimavych pohledu tehdejsich diplomatu bez "Masage" pozdejsich historiku a jejich interpretaci.
  Nektere Britske a Americke noty nazyvajici Benese malym hajzlem ktery zase chce byt vedoucim neceho, at je to co koliv se zkratka nedaji zaplatit !

  OdpovědětSmazat
 15. Hitler nema zajem o nemeckou mensinu v CSR20. května 2020 12:12

  Co to byl za diplomata kdyz hlasa tekovy nesmysl.
  Copak ten Osusky nikdy neslysel o 25 podech Hitlerovy NSDAP o zacleneni vsech Nemcu do Nemecke Rise, coz hlavne platilo pro Rakousko a Sudety.

  When Adolf Hitler came to power, he wanted to unite all Germans into one nation.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavním, de facto jedným cílem Hitlera bylo zlikvidovat vojenskou hrozbu z ČSR až bude Německo vyzbrojeno, tj. někdy kolem roku 1943, německá menšina v ČSR mu byla lhostejná, ale použil ji jako záminku k destabilizaci ČSR a risknul to (= že nevznikne válka mezi Německem a Francií a Velkou Británií). Proto byl Hitler po podepsání Mnichovské dohody tak roztrpčen - prohrál.

   Smazat
  2. I am asking neither that Germany be allowed to oppress three and a half million Frenchmen, nor am I asking that three and a half million Englishmen be placed at our mercy. Rather I am simply demanding that the oppression of three and a half million Germans in Czechoslovakia cease and that the inalienable right to self-determination take its place.

   — Adolf Hitler's speech at the NSDAP Congress 1938

   Podle toho proslovu to nevypada, ze by Hitlerovi byla nemecka mensina v CSR lhostejna.

   Smazat
  3. Musite brat proslovy v kontextu dane doby. Hitleruv zajem o Sudetske Nemce byl jen PROPAGANDOU. Jak Krystlik spravne napsal: "německá menšina v ČSR mu byla lhostejná, ale použil ji jako záminku k destabilizaci ČSR".

   Hitler chtel valku s CSR coz mu MNICHOV zmaril. To nakonec rekl sam Mussoliny, ktery se zacal obavat Hitlera a zniceni Italie jako zniceni Rimske rise pred tim.

   Z praktickeho hlediska, kdyby Hitler napadnul CSR vojensky tak by bezohledne vystavil Sudetske Nemce prvnimu utoku na jejich sidelnim uzemi, tak jako Nemce v Praze, Brne Liberci atd. Valka si obeti nevybira. Nejmene pul milionu Sudetaku by zemrelo, zeme by byla zdevastovana, zbrojni prumysl zniceny, ztraty na obou stranach by byly pro nic za nic, hladomor by nastal. Francie a GB by stali stranou, SSSR nemel nic na pomoc, ani zpusob dopravy. Zrejme by anexovali zakarpatskou Rus, jako pozdeji vychodni Polsko ! Osusky byl hrozbou pro BENESE, Francouzi povazovali Osuskeho za predstavitele prozatimni vlady, Benese nikdo nechtel ! Tak musel pozdeji jit! Podle Britu, Benes spolupracoval s kazdym, kdo mu mohl pomoci do cela CS prozatimni vlady. (vcetne HACHY a Sudetskych Nemcu)

   Smazat
  4. Hitler chtel valku s CSR.21. května 2020 10:06

   Copak Hitler toho chtel vice, na pr. chtel vyhrat valku. Jenze diskuse je o faktech a ne pohadkach co si kdo preje.
   Tyhle diskuse, "on chtel" nebo "coby, kdyby" nepatri do seriozni diskuse o historii. Faktem zustava, ze Hitler usiloval o spojeni vsech Nemcu v jednu Risi jak prohlasoval kdyz se dostal k moci a to se mu s Rakouskem a Sudetami povedlo bez valky

   Smazat
  5. Tak proc si do Rise natahnul Cechy a Polaky?21. května 2020 19:00

   Zde neslo o to co si kdo pral za "pohadky", spise o to jake kdo mel plany a co se s nich povedlo uskutecnit.

   tkrystlik@yahoo.de20. května 2020 12:26

   Hlavním, de facto jedným cílem Hitlera bylo zlikvidovat vojenskou hrozbu z ČSR až bude Německo vyzbrojeno, tj. někdy kolem roku 1943, německá menšina v ČSR mu byla lhostejná, ale použil ji jako záminku k destabilizaci ČSR a risknul to (= že nevznikne válka mezi Německem a Francií a Velkou Británií). Proto byl Hitler po podepsání Mnichovské dohody tak roztrpčen - prohrál.

   Smazat
 16. Re. Jedinym cilem Hitlera bylo zlikvidovat vojenskou hrozbu CSR.

  Kde v tech zakladnich 25 bodech ktere Hitler propagoval se hovori o jeho jedinem cili zlikvidovat vojenskou hrozby CSR?

  https://www.historyplace.com/worldwar2/riseofhitler/25points.htm

  OdpovědětSmazat
 17. Re. Jedinym cilem Hitlera bylo zlikvidovat vojenskou hrozbu CSR.???21. května 2020 0:39

  O jakou "Hrozbu" slo ? CSR bylo cc 10 mensi nez Nemecko, a bylo obklopeno Nemeckem a ne zrovna pratelskym POLSKEM!

  Hitler chtel jak Krystlik spravne dedukoval Cechy a Moravu, a take to oduvodnil v dopise Rooseveltovy, ze tato stredni cast Evropy byla po staleti casti Nemecke Rise a Praha jejim srdcem. Ostatne Bismark nebo cisar Wilhelm to myslim rekl pred nim.
  Program Narodne Socialisticke Strany (25 bodu) je stejny jako program Komunisticke Strany SSSR !
  Cesky text nasleduje, porovnejte sami:
  25 bodů Hitlerovy nacistické strany

  1. Požadujeme spojení všech Němců ve Velkém Německu na základě principu sebeurčení všech národů.

  2. Žádáme, aby Němci měli práva stejná jako práva jiných národů; a že mírové smlouvy ve Versailles a St. Germain budou zrušeny.

  3. Požadujeme půdu a území (kolonie) pro udržení našich lidí a vypořádání nadbytečné populace.

  4. Pouze občané, kteří jsou našimi spoluobčany, se mohou stát občany. Naši krajané mohou být pouze ti, kteří mají německou krev, bez ohledu na vyznání. Žádný Žid proto nemůže být krajanem.

  5. Ti, kteří nejsou občany, musí žít v Německu jako cizinci a musí podléhat právu cizinců.

  6. Právo zvolit si vládu a určit zákony státu patří pouze občanům. Žádáme proto, aby nikdo, kdo není občanem, nezastával žádnou veřejnou funkci jakékoli povahy, ať už v ústřední vládě, provincii nebo obci.

  Vedeme válku proti zkorumpované parlamentní správě, kdy jsou muži jmenováni na post ve prospěch strany, bez ohledu na povahu a způsobilost.

  7. Žádáme, aby se stát zavázal především zajistit, aby každý občan měl možnost žít slušně a vydělávat si na živobytí. Pokud by nemělo být možné nakrmit celou populaci, musí být mimozemšťané (cizinci) exponováni z Říše.

  8. Je třeba zabránit jakémukoli dalšímu přistěhovalectví Němců. Žádáme, aby všichni Němci, kteří vstoupili do Německa od 2. srpna 1914, byli nuceni okamžitě opustit Říši.

  9. Všichni občané musí mít stejná práva a povinnosti.

  10. První povinností každého občana musí být duševní nebo fyzická práce. Žádný jednotlivec nesmí vykonávat žádnou práci, která by byla v rozporu se zájmem komunity ve prospěch všech.

  Proto požadujeme:

  OdpovědětSmazat
 18. Proto požadujeme:21. května 2020 0:43

  11. Aby byl zrušen veškerý nezasloužený příjem a veškerý příjem, který nevyplývá z práce.

  12. Protože každá válka ukládá lidem strašné oběti v krvi a pokladu, musí být veškerý osobní zisk vyplývající z války považován za zradu lidu. Proto požadujeme úplné zabavení všech válečných zisků.

  13. Požadujeme znárodnění všech trustů.

  14. Požadujeme sdílení zisku ve velkých průmyslových odvětvích.

  15. Požadujeme velkorysé zvýšení starobních důchodů.

  16. Požadujeme vytvoření a údržbu řádné střední třídy, okamžitou komunikaci velkých obchodů, které budou levně pronajímány drobným obchodníkům, a je třeba věnovat největší pozornost zajištění toho, aby drobní obchodníci dodávali zásoby potřebné pro stát , provincie a obce.

  17. Vyžadujeme agrární reformu v souladu s našimi vnitrostátními požadavky a přijetí zákona o vyvlastnění vlastníků bez náhrady jakékoli půdy potřebné pro společný účel. Zrušení pozemkových nájmů a zákaz veškeré spekulace v zemi.

  18. Žádáme, aby byla vedena bezohledná válka proti těm, kteří pracují na poškození společného blaha. Zrádci, lichváři, znalci atd. Musí být potrestáni smrtí, bez ohledu na vyznání nebo rasu.

  19. Žádáme, aby římské právo, které slouží materialistickému uspořádání světa, bylo nahrazeno německým obyčejovým právem.

  20. Aby mohl každý schopný a pracovitý Němec získat vysokoškolské vzdělání, a tím i příležitost proniknout na vedoucí pozice, musí stát převzít odpovědnost za důsledné uspořádání celého kulturního systému lidí. Osnovy všech vzdělávacích zařízení musí být přizpůsobeny praktickému životu. Koncepce státní ideje (vědy o občanství) musí být na školách vyučována od samého začátku. Požadujeme, aby se na náklady státu vzdělávaly zvláště nadané děti chudých rodičů bez ohledu na jejich postavení nebo zaměstnání.

  OdpovědětSmazat
 19. #2 Proto požadujeme:21. května 2020 0:55

  21. Stát je povinen pomáhat zvyšovat úroveň národního zdraví poskytováním mateřských sociálních středisek, zákazem práce mladistvých, zvyšováním fyzické zdatnosti zavedením povinných her a gymnastiky a co největším podporováním sdružení, která se zabývají tělesná výchova mladých.

  22. Požadujeme zrušení pravidelné armády a vytvoření národní (lidové) armády.

  23. Žádáme, aby existovala legální kampaň proti těm, kteří propagují úmyslné politické lži a šíří je prostřednictvím tisku. Aby bylo možné vytvořit německý tisk, požadujeme:

  a) Všichni editoři a jejich asistenti v novinách vydávaných v německém jazyce jsou německými občany.

  b) Non-německé noviny se zveřejňují pouze s výslovným souhlasem státu. Nesmí být zveřejňovány v německém jazyce.

  (c) Všechny finanční zájmy německých novin nebo jakýmkoli jiným způsobem, které ovlivňují německé noviny, jsou zákonem zakázány Němcům a požadujeme, aby trestem za porušení tohoto zákona bylo okamžité potlačení novin a vyloučení Němců z Německa ze zákona. Říše.

  Noviny, které naráží na obecné blaho, budou potlačeny. Vyžadujeme právní kroky proti těm tendencím v umění a literatuře, které mají rušivý vliv na život našeho lidu, a že všechny organizace, které porušují výše uvedené požadavky, budou rozpuštěny.

  24. Žádáme svobodu všech náboženských vyznání ve státě, pokud to neohrozí její existenci nebo neuráží morální a etický smysl germánské rasy.

  Strana jako taková představuje pohled na pozitivní křesťanství, aniž by se vázala na jakékoli konkrétní přiznání. Bojuje proti židovskému materialistickému duchu uvnitř i vně a je přesvědčen, že trvalé zotavení našeho lidu se může projevit pouze zevnitř na špičce:

  OdpovědětSmazat
 20. #3 Proto požadujeme:21. května 2020 0:58

  SPOLEČNÉ DOBRO PŘED JEDNOTLIVÝM DOBREM

  25. Za účelem provádění tohoto programu požadujeme: vytvoření silného ústředního orgánu ve státě, bezpodmínečnou pravomoc politického ústředního parlamentu celého státu a všech jeho organizací.

  Vytváření profesních výborů a výborů zastupujících několik statků říše, aby se zajistilo, že zákony vyhlášené ústředním orgánem budou provádět federální státy.

  Vůdci strany se zavazují podporovat provádění výše uvedených bodů za každou cenu, v případě potřeby na oběť za vlastní životy.

  To je jako program Komunisticke strany Klementa Gottwalda !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vyjmenovani tech 25 bodu NSDAP v cestine jste si mohl usetrit a dat pouze odkaz.

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Program_NSDAP


   Smazat
  2. Pozde BYCHA honit, odkaz byl v Anglictine a v cestine mne to ani nenapadlo, Cert vi co tam Cesi pripsali a nebo nedali. :-)

   Smazat
  3. Zdejší veledůležitý "kopírák" jen kopíruje a odkazy zásadně nedává. Diskuze je pak zasraná jeho nekonečnými zkopírovanými texty. Starého psa halt nelze naučit novým kouskům.

   Smazat
  4. Cert vi co tam Cesi pripsali??

   A taky cert vi, zda jste to spravne z te Anglictine prelozil.
   Zkontroloval vam ten preklad nekdo, zda je spravny?

   Smazat
 21. # 8. se tyka Ne-Nemeckych osob !
  # 3. Požadujeme půdu a území (kolonie) pro udržení (vyzivu) našich lidí a usidleni nadbytečné (Nemecke) populace.

  OdpovědětSmazat
 22. Pane Krystlik, proc nepisete pravdu???22. května 2020 2:58

  Proč jste napsal :
  Quote: “USA uznaly 30. 7. 1941 vládu CSR v Londýně, provizorní a že to neznamená uznání příštích CSR hranic, ani Beneše coby prezidenta. V US aide-moire se pak uvádělo: „Vztah mezi dvěma vládami neznamená závazek ze strany americké vlády s ohledem na hranice území Československa nebo na právní plynulost československé vlády vedené dr. Benešem.“

  Každý má možnost si diplomatickou depeši “aide-moire” prečíst v originále, a tam není nic co by naznačovalo Vaše tvrzení.

  Můžete vysvětlit proč vědomě nemluvíte pravdu?


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co to tady pořád melete, "chytrolíne" důležitý? TK píše to, co se někde dočetl. Že jste četl něco jiného, čemu více věříte, je zcela normální.

   Smazat
  2. To je nas znamej chytrolin, kterej si vzdycky neco najde a pak z toho dela ty jeho pripitomele zavery. Zde je odkaz na celou vymenu dokumentu o vztahu CSR a USA za valky. Tohle by si mel ten chytrolin prostudovat aby mel trochu vice sajnu nez cim se tu ohani.

   https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1941v02/d27

   Smazat
  3. *.."TK píše to, co se někde dočetl". Tim chcete ric ze Krystlik si nic neoveri a pise jako "Jedna baba povidala"?

   ** Jste Prikladem PITOMOSTI, Rooseveltuv dopis je ze stejneho webu : https://history.state.gov/historicaldocuments

   Viz:Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1941, Europe, Volume II

   Smazat
  4. 14:43 - Krysařícký hlíst Kapišta opět vylezl z latríny.

   Smazat
  5. Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1941, Europe, Volume II22. května 2020 21:10

   Pro jistotu prikladam, [Franklin D. Roosevelt]
   Prezident Roosevelt prezidentu prozatímní vlády Československa v exilu (Beneš)
   Washington, 30. července 1941.

   I.Můj drahý dr. Beneš: Velmi pozorně jsem četl váš dopis ze dne 4. června a vzpomněl si na rozhovor s Hyde Parkem před dvěma lety. Poté jsme diskutovali, jak si vzpomenete, nešťastné události, které zasáhly Československo, a projekty, které vedly boj o svobodu vaší země.

   II.Příčina československého národa byla vždy blízko k srdci amerického lidu. Nezapomínáme na jejich boj za nezávislost a připomínáme s hrdostí celostranou účast vlády a lidu Spojených států před generací v úsilí tohoto velkého státního statku Thomase Masaryka a jeho spolupracovníků, včetně vás, založit demokratickou republiku v Central Aby zachovala svobody a poskytla československému lidu prostředky svobodného politického projevu.

   III. Od toho dne došlo k obzvláště důvěrnému vztahu mezi našimi dvěma demokraciemi. Máme neomezenou důvěru v vitalitu vašeho národa jako národa a těšíme se s dychtivostí na den, kdy demokratické instituce znovu vzkvétají ve vaší krásné zemi.

   IV. Aby nedošlo k přerušení spojení, které spojuje naše dva národy, jsme nadále uznávali diplomatické a konzulární představitele Československa ve Spojených státech při plném výkonu svých funkcí. Stejně jsme si vědomi odvahy a vynalézavosti ozbrojených sil a politických vůdců Československa, kteří se usadili v zahraničí za pokračování v boji za obnovu svobody vašeho státu. S velkou radostí, kterou jsem si jist, že sdílím s celým americkým lidem, můžu vás tedy informovat, že americká vláda se rozhodla akreditovat mimořádnou vyslankyni a zplnomocněnou ministryni v blízkosti prozatímní vlády Československa v Londýně. užší vztahy ve společném zájmu obou zemí až do obnovení institucí volné vlády v Československu. Pokyny se nyní předávají americkému velvyslanci v Londýně, aby informovali o prozatímní vládě.

   V. Využívám se této příležitosti, abych vás ujistil, že lidé ze Spojených států věří, že příčina československé svobody bude úspěšná.

   Velmi upřímně,
   [Franklin D. Roosevelt]
   Velvyslanec ve Velké Británii (Winant) u ministra zahraničí

   Londýn, 2. srpna 1941-10 hod.
   [Přijaté od 2. do 2. srpna]

   Nic zde o usporadani povalecnych hranic CSR neni. Navice KRYSTLIKOVY blaboly ze USA meli stejny nazor na Mnichov jako UK je naprosty nesmysl.

   Cordell Hull U.S. Secretary of State. 1941, 12. června,
   Vláda Spojených států nikdy neodvolala uznání
   československého státu a bude pokračovati v uznávání národní
   integrity a mezinárodního statutu Československa.

   Smazat
  6. Máte to b odstavci IV: "...americká vláda se rozhodla akreditovat mimořádnou vyslankyni a zplnomocněnou ministryni v blízkosti prozatímní vlády Československa v Londýně."

   Tedy PROZATIMNÍ VLÁDY!

   Smazat
  7. Pane KRYSTLIK, zase nepremyslite...23. května 2020 4:12

   Pane Krystlik kde je tam napsáno: “výslovně poukázaly na to, že to neznamená uznání příštích československých hranic, ani Benešova postavení coby prezidenta”.

   VYSLOVNE??? To jste si tam zámerne pridal, cili jste vedome LHAL !

   Smazat
  8. • Mimo jine “*. Vlada nemajice kontrolu sveho uzemi je “PROVIZORNI”! Tak jako Francouzka Gen. DeGaula a dalsi “provizorni vlady v exilu” byly Belgie, Recko, Luxemburg, Holandsko, Norsko, Jugoslavie atd.
   • Vitezne mocnosti se zdrzeli povalecnych zaruk hranic v Evrope az do Potsdamske conference kvuli problemu s Polskem, SSSR, Nemeckem atd. Pred-Mnichovske hranice CSR nebyly v pochybnosti a pokracovaly.
   • Mimo jine, preklad ma chybu, vyslanec USA nebyla zena ale muz! Omlouvam se.

   Smazat
  9. Ad 4:12: Je to dáno us-vyslancem u PROZATÍMNÍ VLÁDY...

   Smazat
  10. Ad 4:32. Nikoliv! Všechny vlády v Londýně byly od svého počátku uznány jako stálé, protože ve výchozích zemích žádné= vlády nebyly, jen cs-vláda ne, protože byla už třetí po pražské a bratislavské! K čemu tedy třetí vláda?

   Smazat
  11. Preklad ma chybu23. května 2020 11:13

   Se divim, ze jste nepoukazal na chyby v prekladu toho dopisu co napsal Roosevelt Benesovi.
   Je videt na prvni pohled, ze ten anonym nema cit pro anglictinu, jinak by na pr neprekladal "very sincerely yours" jako "velmi uprimne".I ten Google dokaze ten preklad lepe. :-))

   Smazat
  12. ad:9:48 Pane Krystlik zase hlasate nesmysly.24. května 2020 2:28

   *Bohuzel pane Krystlik jste zase "mimo misu". Vezmete na priklad Francii, De Gaulle vlada byla uznana jako "Prozatimni", (GPRF) (1944–46)to snad nebudete popirat!

   **Z pravniho hlediska Nemeckou invazi skoncila suverenita CSR kde Reichprotektor vladnul uzemi ktere Nemecko anexovalo.. Stejne jako v Norsku kde vladnul Reichskommissar, a po te pupet Vidkun Quisling, zatim co predchosi vlada a Kral odesli do Londona jako "Prozatimni vlada".

   Vy se porad tocite kolen ceskeho slova "Prozatimni" ale vyznam je stejny "Vlada nemajice kontrolu sveho uzemi".

   Smazat
  13. Pane KRYSTLIK, vy to vite lepe nez Anthony EDEN ?24. května 2020 2:53

   Opravdu si myslite ze Anthony EDEN tenkrate lhal ??? Treba by jste si mohl precist odstavec II ! Ktera cast je pro Vas tezce srozumitelna ?


   Ministr zahraničí Anthony Eden,Janu Masarykovi:

   1. V postoji vlády Jeho Veličenstva ve Spojeném království, pokud jde o Česko-Slovensko. V mém dopise ze dne 18. července 1941 jsem informoval vaši Excelenci, že se král rozhodl akreditovat mimořádného vyslance vyslance a zplnomocněného ministra Dr. Beneše jako prezidenta Československé republiky.

   II. Vysvětlil jsem, že z tohoto rozhodnutí vyplývá, že vláda Jeho Veličenstva ve Spojeném království považovala právní postavení prezidenta a vlády Česko-Slovenské republiky za totožné s právem ostatních spojeneckých hlav států a vlád usazených v této zemi.

   III. Postavení zástupce Jeho Veličenstva bylo nedávno povýšeno na postavení velvyslance.

   Smazat
  14. RE: preklad ma chybu24. května 2020 3:14

   Jen bych upozornil ze preklad je strojovy "GOOGLE" z Dec. 2018, kdy byl zde zverejnen.Dnes muze byt zcela jiny, i GOOGLE se uci !

   Smazat
  15. Spis byste se mel vy ucit, abyste prekladal lepe nez Google. Radsi se do prekladu nepoustete, nebo byste taky mohl prelozit nazev filmu "Dirty Harry" na "Spinavy Harry" a Cesi by si to vysvetlovali, ze se ten Harry malo myl.

   Smazat
  16. Strojový překlad z Google si strčte za klobouk, "mudrlante"! Stačil by přece odkaz na angl. text, který si přečtou ti, co angličtinu ovládají.

   Smazat
  17. Kapisto jsi BLBEC a stale to potvrzujes.25. května 2020 2:37

   @11:46 Co tady kecas o "Dirty Harry", a @19:14 odkazujes ctenare na Ang. Web. Zrejme ti blbecku uslo ze Krystlikuv Blog je v CESTINE a clanek byl urcen pro ceske ctenare a ne pro tvoji radoby anglictinou cechacka na praci v UK !

   Smazat
  18. Krystlíkův blog je v češtině, nicméně odkazy na orig. cizojazyčné stránky (články) jsou výhodné. Neznalý cizí řeči si to sám nechá strojově přeložit. Je tak těžké toto pochopit?

   Smazat
  19. Jak muze nekdo, kdo vsude vidi same Kapisty cokoliv pochopit. Je to sasek, ktery nedokaze ani pochopit, ze s tim Kapistou uz je tady unavny.

   Smazat
 23. Pořád je to tu zamořeno sajrajtem, šplouchajícím z krysaříckých kloak.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Debilní výkřiky volejte do záchodové mísy, čecháčku přiblblý.

   Smazat
  2. "Porad je to tu zamoreno sajrajtem".

   To je proto, ze Krystlik neomezuje pristup primitivum, kteri se na nic jineho nezmuzou nez nadavat tem, kteri si radi prectou nazory Krystlika.

   Smazat
  3. Krysařícký fekální plankton zde vypouští hektolitry mentální kejdy.

   Smazat
 24. Rudá armáda se o přítomnosti amerických vojáků v PRAZE dozvěděla až z fotografií z Hradce Králové.“ Celá akce je dobře zdokumentovaná: „Misi tvořili příslušníci 23. průzkumné squadrony 16. obrněné divize. Celkem šlo o pět obrněných vozů M8 Greyhound, tři džípy, dvě štábní limuzíny, rozhlasový a sanitní vůz. Koloně velel mjr. Carl O. Dowd, misi doprovázeli i dva vojenští novináři a dopisovatel agentury Reuters.“

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podrobny popis boju Prazskeho povstani vcetne tech Americanu v Praze najdete zde:

   https://www.rozhlas.cz/den-kdy-bylo-praze-nejhur-8044797

   Smazat
  2. Generál Kutlvašr nařídil připravit příjem zbraní v oblasti Smíchova a Karlova náměstí.

   Naivní povstalci čekali shoz zbraní přímo do Prahy. Neuvěřitelné!

   Smazat
  3. 11:56 - Z krysaříckého hovnometu se v ovzduší vlastmích výparů stal vojenský analytik.

   Smazat
  4. @ 18:44
   To je zase KAPISTA, expert na vsechno vcetne anglictiny, on se zkratka nezapre, i kdyz se snazi nekdy psat s diakritikou aby to vypadalo jako ze je to nekdo jiny. Zrejme je v Anglii na praci !

   Smazat
  5. Blbecku, kolik tech KAPISTU tady mas?
   A co ten pod posteli, ten te jak vidim strasi i v noci. (3:23)

   Smazat
  6. Nevim ktereho Kapistu mate na mysli (je jich tu nejspis vice nez jeden), ale ty ktere oznacujete za Kapisty, urcite nejsou experti na vsechno, zato maji vetsi prehled a znalosti Anglictiny nez mate vy.

   Smazat
  7. Kapišta je tady jen jeden. Markanty: 1) patří mezi zavilé krysaříky (tj. členy Krystlíkova fan-clubu) a 2) mezi jeho "radami" se většinou vyskytuje "něco si o tom přečtěte".

   Smazat
  8. Neco si o tom prectete.25. května 2020 11:19

   To je ovsem velmi dobra rada, zvlaste pro takove blbce co tady pisou, ze snizena cena ropy neni pro Rusko zadny problem nebo jine pitomosti ktere sectely clovek by nikdy nenapsal.

   Smazat
  9. Kapišto, nepsal jsem, že nízká cena ropy není pro Rusko problém, ale že větší problém je to pro Saúdy a americké společnosti těžící ropu z břidlic. Ale nedělej si nic z toho, že jsi to nepochopil, určitě si o tom něco přečteš na CBS MarketWatch a pak se tady zase vybliješ.
   Nebo si můžeš předplatit Financial Times a počíst si tady. Doufám, že pro tvůj pidimozek nejsou FT tak komunistické jako CNN.
   https://www.ft.com/content/e2ec8421-6ee4-4d59-8052-4580a3337bc2?ftcamp=traffic/partner/feed_headline/us_yahoo/auddev&yptr=yahoo

   Smazat
  10. Pro posuka co ho porad strasi Kapista26. května 2020 11:36

   Hele ty posuku, kolikrat ti mam zduraznovat aby ses nesral do veci kterym nerozumis. Od kdy ty posuku tezi Saudska Arabie bridlicovou ropu.
   A nesnAZ se tady lhat, ze jsi nepsal o tom, ze Rusko je na tom vuci USA mnohem lepe.
   Takze se drz te rady, aby sis neco o tom precetl, nez zacnes placat ty svoje otrepany rozumy.

   Smazat
  11. The ill-fated decision to face off against Saudi Arabia in early March was “a strategic mistake and now we’re paying the price, a much higher price than we could have paid,” said Andrey Kortunov, director of the Kremlin-founded Russian International Affairs Council. “This looks like a victory for the U.S., and Russia ends up a bigger loser than Saudi Arabia.

   Kuliferdo, nech si od nekoho prelozit, co znamena:
   "Russia ends up a bigger loser than Saudi Arabia".


   Smazat
  12. Ty si dej přeložit slova "early March", moulo. Teď máme konec května.

   Smazat
  13. 11:36 - kde píšu, že Saúdové těží ropu z břidlic, imbecile Kapišto? Mimochodem, gratuluji k tomu, že máš skoro správně všechny čárky. Přece jen se dokážeš alespoň v něčem poučit od rad chytřejších lidí.

   Smazat
  14. Pro Kapištu zprávy z poslední doby:
   https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/052620-russia-overtakes-saudi-arabia-to-become-chinas-top-crude-supplier-in-april
   https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/middle-east/2020/saudi-arabia-braces-for-impact

   Smazat
  15. Kde pisu, ze Saudove tezi ropu z bridlic.27. května 2020 10:50

   a co je tohle?

   "...vetsi problem je to pro Saudi a americke spolecnosti tezici ropu z bridlice".

   Navic si musis sedet na kabelu. Dnes je sice kveten, jenze muj odkaz je na Brezen, kdy jsi tady psal ty svoje moudra o dopadu cen ropy na Rusko. A pak kdo je tady imbecil, ty sasku pojebanej.
   Hlavne, ze se tady ztrapnujes svym vecnym hadanim a poucovanim o carkach.

   Mimochodem, kdy si zajdes k doktorovi s tim Kapistovym komplexem?

   Smazat
  16. 1) Tohle je
   a) pro Saúdy (tvrdé Y, všimni si, tj. pro Saúdské Araby)
   b) pro americké společnosti těžící ropu z břidlice

   Pochopil jsi to?

   2) V březnu jsem tady nic o dopadu cen ropy na Rusko nepsal. Můj první příspěvek na danmé téma je z 15. května 2020 - Klasické Krystlíkovy bláboly, zejména nechutné jsou jeho žblepty o spoluzodpovědosti Spojenců za holocaust.
   Beneš na rozdíl od Svobody agentem NKVD rozhodně nebyl. Zato Krystlík je mimo jakoukoliv pochybnost na Putinově výplatní pásce. Důkazem budiž, jak lživě nadsazuje ropný break-even ruského rozpočtu na 70 USD, zatímco ten se pohybuje kolem 40 - tp jsou standardní způsoby dezinformací z FSB
   .

   3) Proč se čertíš kvůli tomu, že jsem tě pochválil za pokrok v psaní čárek? Měl bys na to být pyšný, že alespoń v jedné dovednosti nejsi totální dement a dokážeš se poučit.

   Smazat
  17. Kdo to jsou Saudy? Je to neco jako "soudy"??

   Kazdej aspon trochu sectelej clovek vi ze zadna Saudy neexistuji, zato existuje Saudi (Arabia).
   I ten nedouk kdyz si da do Googlu "Saudy" tak je odkaz pouze na Saudi a zadne Saudy.

   Smazat
  18. Ty jsi čím dál větší debil - je to 4. pád, "koho, co" , tj. "pro Saúdy". První pád si snad budeš schopen odvodit.

   Smazat
 25. On je tu jen jeden KAPISTA, 11.54, a 9:37 dva komentare, stejna kvalita, jak se chudak chlubi tou "Citovou" Anglictinou !!!
  No Cehun na praci v Anglii se nezapre!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co ten pod posteli co te v noci strasi toho nepocitas?

   Smazat
 26. @ 11:30 Rooseveltuv dopis byl v roce 1948 prelozen diplomatickou sluzbou takto:25. května 2020 4:02

  Používám této příležitosti, abych Vás ujistil o pevné naději lidu Spojených států, že věc československé svobody bude úspěšná.

  Vám velmi upřímně oddaný

  Franklin D. Roosevelt v. r.
  Orbis, 1948, s. 263–266; Londýn: Týdeník Čechoslovák, 1942,
  s. 153–154;

  OdpovědětSmazat
 27. GOOGLE se uci.24. května 2020 11:4625. května 2020 4:39

  "Dirty Harry" je JMENO, (specifically Noun) proto literalni preklad do Cestiny "Špinavý Harry" je spravny !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty vole, uz jsem ti psal aby ses nepokousel prekladat z anglictiny. To cemu se rika "mit cit" pro nejaky vyraz v anglictine je prave to, co blbec jako ty nepochopi, ze "Dirty" nemusi vzdy znamenat "spinavy". To snad i ten Kapista vi lepe nez ty co to "Dirty" znamena ve filmu "Dirty Harry"

   Zde vysvetleni pro blbecka tveho razeni co znamena "Dirty Harry". Je to ovsem v anglictine, tak si to nech od nekoho kdo zna anglicky prelozit.

   dirty-harry
   Noun
   (plural Dirty Harrys)

   (figuratively) A police officer who is reckless, disregards practices and policies, or who practices vigilantism, or has a questionable use of force and officer involved shooting incidents.

   Smazat
  2. Ja teda co si z toho filmu pamatuji, tak Harry byl vzdy elegantne oblecen a cistej, ale aby byl spinavej to si nevzpominam. Jo a taky jsem zjistil, ze v Cesku se ten film jmenuje "Drsny Harry" coz odpovida tomu, ze byl drsnak a ne ze byl spinavej.

   Smazat
 28. Ha,ha,ha, "Kapista on the Rampage" do not miss the new episode!

  OdpovědětSmazat
 29. Upozorneni pro mistniho saska.26. května 2020 11:10

  Priznej se ty sasku, ze jsi opet vynechal posledni navstevu u sveho psychiatra.

  OdpovědětSmazat