pátek 21. června 2019

Proč Německo napadlo Sovětský svaz?
Tomáš Krystlík

Nejjednodušší a nejpřiléhavější odpověď zní: Protože se Hitlerovi nepodařilo uzavřít s Velkou Británií mír. Že vám to čeští historici a učitelé dějepisu nesdělili? Inu, snaží se ze všech sil zmanipulovat minulost.

Poté co Velká Británie s Francií vypověděla dva dny po přepadení Polska, 3. 9. 1939, Německu válku, s čímž Hitler nepočítal a nebyl na ni připraven, protože se domníval, že ozbrojený německo–polský konflikt nepřeroste v konflikt evropský a zůstane jen lokálním. Dobře to dokumentuje následné několikaměsíční období tzv. podivné války, též nazývané válkou vsedě, kdy znepřátelené armády stály na francouzsko–německé hranici proti sobě a nic se nedělo. Mezitím se Německo snažilo uzavřít s Velkou Británií mír.

Až do 10. 5. 1940 trvala tzv. předstíraná válka, směšná válka, než Německo zaútočilo přes Belgii proti Francii. Pozoruhodné je, že téměř současně jako německé pronikly do Belgie útvary francouzské a britské armády dislokované ve Francii a to ještě dříve, než Belgie stačila oznámit porušení své neutrality Německem! Britský expediční sbor byl koncem května 1940 Wehrmachtem obklíčen u přístavu Dunkerque a 848 loďmi evakuován do Velké Británie – zachráněno bylo 338 226 britských vojáků, což představovalo 85 % britského expedičního sboru, a 123 tisíc vojáků francouzských, výzbroj byla zanechána na místě. Němci lodní evakuaci podle rozkazu k nečinnosti vydaným velitelem Gerdem von Runtstedt přes tři dny v podstatě nečinně přihlíželi. Ten určitě nejednal sám o sobě bez pokynů Hitlera. Proč se tak Hitler rozhodl, zůstává dodnes neobjasněno. Plausibilním vysvětlením je, že doufal uzavřít s Velkou Británií mír a nechtěl ji popudit. Ušetřil tak před zničením prakticky celou britskou armádu. Její zničení by bylo pro Velkou Británii velmi tíživé, kromě jiného by pak neměl kdo cvičit brance.

V nabídkách míru Velké Británii Němci nepřestali, takže nakonec jich bylo přes dvě desítky. Ze 14. 11. 1940 pocházejí poslední známé německé mírové podmínky britské straně, pozdější nejsou známy, pravděpodobně britskou stranou dodnes utajovány nebo zničeny. Čtěte je, prosím, pozorně, dějepisci se je snaží veřejnosti zatajit:

„Norsko, Dánsko, Holandsko, Belgie a Francie budou nezávislé svobodné státy, které si budou moci zvolit vlastní ústavu a vládu; musí však být vyloučena opozice vůči Německu a poskytnuty záruky, že neproběhnou odvetné akce. Německo stáhne své vojenské síly, nebude na tyto země uplatňovat vojenské nároky, a je připraveno jednat o formě reparací za škody způsobené během záboru.

Všechny útočné zbraně budou zničeny a pak budou ozbrojené síly redukovány tak, aby odpovídaly ekonomickým a strategickým potřebám každé země.

Německo požaduje navrácení svých bývalých kolonií, ale nevznese již žádné další územní nároky. Jihozápadní Afrika (dnešní Namibie) by nemusela být nárokována. Německo je ochotno uvažovat o vyplacení odškodného za vylepšení, jež byla v těchto koloniích provedena od roku 1918, a o odkoupení majetku od současných vlastníků, kteří by projevili přání odejít.

Politická nezávislost a národní identita polského státu bude obnovena, ale území obsazené Sovětským svazem bude z diskusí vyloučeno (nebylo v moci Německa ani Velké Británie k tomu SSSR přinutit). Československu nebude bráněno v rozvoji jeho národního charakteru, ale zůstane pod ochranou Říše.

Měla by být prosazena širší evropská ekonomická solidarita a řešení důležitých ekonomických otázek prostřednictvím jednání a porozumění mezi evropskými národy“.

Winston Churchill se neodvážil nikomu z politiků nabídku jen ukázat, protože se britská situace od léta velmi zhoršila, Británie válku prohrávala, následky německého bombardování byly strašlivé, britská vojska byla takřka nepřetržitě porážena zeměmi Osy, kdekoliv se s nimi střetla. Dalo se předpokládat, že za této situace by byl po zveřejnění vládní kabinet dotlačen k mírovým jednáním. K tomu nebyl Churchill ochoten, protože chtěl Německo coby největšího britského konkurenta ekonomicky zničit, a už vůbec nepřipustit, aby Německo ovládalo natrvalo hospodářsky prakticky celou kontinentální Evropu. K tomu potřeboval do války zatáhnout USA, protože Velká Británie sama nebyla s to Německo zdolat. Její zlaté a devizové rezervy, zvláště když na konci roku 1940 musela přenechat jako záruku své zlato Spojeným státům, se povážlivě ztenčily, takže v nejlepším případě by vydržela bez pomoci Washingtonu čelit Německu nejvýše dvanáct měsíců. Dále by musel vysvětlovat Britům, proč je nechal nesmyslně tolik trpět těžkými nálety Luftwaffe, když celkem přijatelné německé nabídky k uzavření míru přicházely ještě před leteckou Bitvou o Anglii i po ní.

Hitler měl být pomocí britské SO1 (Special Operations 1, Speciální operace 1) udržován v dojmu, že skupina stojící mimo vládu v čele s Edwardem Halifaxem a Samuelem Hoarem, která neexistovala a byla vytvořena jen k oklamání Hitlera, bere jeho nabídku vážně, v pravou chvíli vystřídá Churchillovu vládu a uzavře s Německem mír. Byla to značně riskantní hra. Kdyby Němci zveřejnili své návrhy Velké Británii, byl by Churchill politicky odrovnán a USA by mohly tlačit na Brity, aby uzavřeli s Němci mír, protože v německém návrhu předaném Hoarovi 13. 11. 1940 bylo jen minimum bodů, které se jevily jako méně přijatelné. Tím by se Velká Británie musela smířit s hospodářskou nadvládou Německa v Evropě a nakonec i ve světovém obchodu.

Rudolf Heß při svém letu do Skotska 10. 5. 1941 v uniformě poručíka Luftwaffe vezl s sebou z povahy mise zcela jistě detailní mírové návrhy, které se dostaly po jeho seskoku do rukou Britů a hned se údajně ztratily, takže se neví, co v nich bylo. Velká Británie dodnes pečlivě utajuje klíčové dokumenty a výslechy související s Heßovým letem do Skotska. SO1 byla po válce neprodleně rozpuštěna, archiv SOE byl nedlouho po válce z 80 % údajně zničen požárem.

Britský historik Laurence Rees uvádí, že v přepadení SSSR Německem hrál roli i stupeň připravenosti německých protivníků – Velké Británie, SSSR, případně i USA – k válce na evropském kontinentu. S postupujícím časem, bez uzavření míru s Velkou Británií, totiž rostlo pro Německo riziko, že se bude muset v roce 1943 nebo později vypořádat se všemi najednou. Za situace v roce 1941, kdy britská (ani německá) vojska nebyla s to z technických důvodů schopna invaze přes kanál La Manche (nemožnost vytlačení nepřátelského vojenského loďstva z oblasti invaze, nemožnost docílení absolutní převahy ve vzduchu v místech vyloďování, nedostatek plavidel vhodných pro vyloďování), kdy USA nebyly ještě do války zataženy, se Německu naskytla příležitost vyřídit jednoho z potenciálních protivníků, Sovětský svaz. Nechme stranou skutečnost, že se Hitlerovi podařilo předejít Stalinovu vpádu do západní Evropy o dva až tři týdny.

Na druhé straně to byla i sovětská nenasytnost, která přiměla Hitlera napadnout SSSR. Podle německo–sovětského paktu z 23. 8. 1939 připadlo z baltských zemí do sovětské sféry jen Lotyšsko, Estonsko a Finsko, zatímco celé litevské území mělo připadnout do německé sféry vlivu. Vývojem válečných událostí se po 17. 9. 1939 zmocnila většiny území Litvy Rudá armáda, a roku 1940 uspořádala „plebiscit“, ve kterém lid této země požádal o přijetí do rodiny národů SSSR. To se upravilo dodatečnou dílčí změnou tajné doložky 26. 9. 1939. Hitler po dalším porušení rozdělení zájmových sfér podle tajné doložky smlouvy obsazením Bukoviny Sovětským svazem 28. 6. 1940 žádal po Moskvě dodržení dohody.

Ministr zahraničí SSSR V. Molotov se pak vypravil na svou první zahraniční cestu v životě a do německého hlavního města přibyl 12. 11. 1940. Ministru zahraničí Joachimu von Ribbetrop předložil ultimativní sovětské požadavky s tím, že rozdělení zájmových oblastí východní Evropy podle tajné doložky německo–sovětského paktu z 23. 8. 1939 dosloužilo, a že je třeba sjednat nové. Stalin se zřejmě mylně domníval, že Německo je vyčerpáno neúspěšnou válkou s Velkou Británií a že si může diktovat. Dalším důvodem zřejmě bylo, že se Rusové obávali křížení německého vlivu na Balkáně s vlastními zájmy.

Molotov žádal po Německu potvrzení faktu, že Finsko podle tajné doložky smlouvy z 23. 8. 1939 patří do sovětské zájmové sféry, žádal volnou ruku pro SSSR v povodí Dunaje (pro zajímavost: první vyslanec u Slovenského štátu, který se v Bratislavě objevil, byl sovětský, Slovensko bylo pro SSSR strategicky významné pro průnik sovětského loďstva po Dunaji do nitra Německa, nakonec vodní dílo z konce 20. století Gabčíkovo–Nagymáros mělo umožňovat sovětským dělovým člunům se celoročně dostat z Černého moře přes místní mělčiny až do Německa a přes spojovací průplavy až do Rýna), dále do sovětské mocenské sféry mělo připadnout Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko, v Turecko, Írán, Řecko, Jugoslávie a Špicberky, vznesl požadavek na zřízení sovětských vojenských základen v oblasti Bosporu a Dardanel (kvůli volné plavbě sovětských válečných lodí z ruských přístavů u Černého moře do Středozemního) a v oblasti výstupních úžin z Baltského do Severního moře, Kattegatu a Skagerraku (kvůli plavbě sovětských válečných lodí z Baltského moře do Atlantiku). Německo by mělo smluvně zpřístupnit Sovětskému svazu veškeré úžiny mezi Jutskem a ostrovy v Baltském moři, průlivy Malý a Velký Belt. Dále Molotov požadoval, aby Němci vyklidili polské území až k linii ruských hranic z roku 1914, tj. včetně Varšavy.

O Molotovově vystoupení v Berlíně si zaznamenal Paul Schmidt, šéf tlumočníků v německém ministerstvu zahraničí: „Od jednání s Chamberlainem o sudetoněmecké krizi (v Bad Godesbergu) jsem se neúčastnil žádného tak ostrého střetnutí jako v Berlíně během rozhovoru mezi Hitlerem a Molotovem. Podle mého přesvědčení rozhodlo se v těchto dnech o tom, že Hitler dal podnět k přípravám útoku na SSSR.“ Hermann Göring se vyjádřil o vystupování Molotova v Berlíně lapidárněji: „Všichni jsme spadli s židlí.“

Přijetím sovětských podmínek by Německo přišlo o rumunskou ropu, což by nabylo na důležitosti po přerušení dodávek sovětské ropy z Baku, a hlavně by připustilo sovětský (komunistický) vliv až k hranicím Německa a Itálie.

Hitler vydal 18. 12. 1940 příkaz zpracovat operační směrnici Barbarossa (Fall nebo Unternehmen Barbarossa) pro vpád do SSSR. Hrubý scénář invaze do SSSR sice již existoval od července 1940, ale zatím jako jedna z mnoha teoretických možností dalšího vývoje. 22. 6. 1941 invaze do SSSR začala.


45 komentářů:

 1. Pane Krystlik, zase michate polopravdy a teoreticke uvahy o tom jak Hitler byl mirumilovny clovek.
  Nejak zapominate ze Hitler totalne vycerpal jakoukoliv duveru UK a Francie. Nikdo Hitlerovy neveril, po Sudetech “nemam zadne uzemni pozadavky”. “Phoney War” ve skutecnosti existovala, ale jen z duvodu ze Francie ani UK nebyli schopni valecneho konfliktu a nijak se jim do valky nechtelo. Hitler presto porusil neutralitu Belgie a zacal skutecnou valku s Francii a Anglii. A jakoby toho nebylo dost tak vyhlasil valku USA !
  Hitlerovy navrhy na mir byly naprosto neprijatelne a zasahovaly do svrchovanosti dalsich statu. Navice jste ominul fakt ze jak FR tak UK ho primo varovali ze nastane valka, napadne li Polsko. To nebylo zadne tajemstvi a Hitler to vedel. FR a UK odpovedeli Hitlerovy ze pokud obnovi Polskou samostatnost v puvodnich hranicich tak se muze jednat o miru a reparacich. To HITLER odmitnul.
  Pokud jsou jak pisete dalsi dokumenty ktere UK taji ci znicila, tak nevim jak Vy vite co v nich bylo, ani to jestli vubec existovali a co pomatenec Rudolf Heß, jak Hitler ho nazval, vubec chtel dokazat. To je Vase spekulace, ne fakta!
  Neustale omlouvate HITLERA a jeho metody ale fakt zustava ze to byl Egomanic ktereho meli rozumnejsi generalove zastrelit pri prvni prilezitosti. Uz jen proto, ze vsechno co zacal totalne zpackal a do dnes neseme nasledky jeho blbosti!
  To ze Nemecko mohlo byt svetovou mocnosti bez obou svetovych valek je dnes snad kazdemu jasne! Bismark, ktery stvoril Nemeckou Risi mecem a chlebem by se dnes v hrobe prevracel !!!

  OdpovědětVymazat
 2. Proč Německo napadlo Sovětský svaz?22. června 2019 9:54

  Protoze Hitler a idioti kolem nej byli BLBCI! Zapadu nic jineho nezbylo, na to se mohli zeptat BENESE, ten vedel ze to Hitler posere !

  OdpovědětVymazat
 3. Proč Německo napadlo Sovětský svaz?22. června 2019 19:23

  Hitler byl v WWI zraneny do hlavy a nasledky........byly jasne!

  OdpovědětVymazat
 4. Hitleruv mirovy navrh :

  „Norsko, Dánsko, Holandsko, Belgie a Francie budou nezávislé svobodné státy, které si budou moci zvolit vlastní ústavu a vládu".

  No Hitlerovy to muselo v te bedne uz pekne strasit!

  OdpovědětVymazat
 5. https://casetext.com/case/united-states-v-krystlik23. června 2019 8:31

  In December 1997, Mr. Krystlik was tried, convicted and sentenced in the Municipal Court of Prague for Forgery and Alteration of a Public Document and Fraud. He received a two year sentence of imprisonment that was conditionally postponed for five years, and he was ordered to immediately repay the damage. The Czech government appealed the sentence. On appeal, the High Court in Prague vacated the two-year sentence and imposed a five-year prison sentence in 1998. On December 11, 2002, the Municipal Court in Prague, Czech Republic issued a warrant for his arrest. Applicable Law.

  The federal law governing extradition does not provide for bail. 18 U.S.C. § 3184; Kamrin v. United States, 725 F.2d 1225, 1227-28 (9th Cir. 1984). An extradition proceeding is not a criminal proceeding, so neither the Bail Reform Act nor the Federal Rules of Criminal Procedure or Evidence apply. Id.

  Relative ???

  OdpovědětVymazat
 6. Jedna vetsi BLBOST nez druha!

  "Nechme stranou skutečnost, že se Hitlerovi podařilo předejít Stalinovu vpádu do západní Evropy o dva až tři týdny". pise Kristlik.

  Stalin zadne plany na prepadeni zapadni evropy nemel, ale Krystlik je urcite nasel v "tajnych dolozkach" ktere jeste nejsou odtajneny v Sovetskych archivech z te doby.

  Podle Krystlika Hitler valku nechtel, jen kdyby se vsichni vzdali a hned prijmuli jeho podminky (Navrhy)na zacatku jako CSR tak vubec nemuselo dojit k WWII.

  Kdyby Anglie dovolila pristehovani vsech Evropskych Zidu do Palestiny, kde jim Hitler nabizel historicky domov, tak by se jejich "Diaspora" vyresila.

  Kdyby Stalin dal Hitlerovy kus Ukrajiny tak by tam nikdo hlady neumrel, ze ano !

  Hitler by mel dostat NOBELOVU cenu za mir ! Jo, ale to Vam Cesky Historici nikdy nerekli!

  OdpovědětVymazat
 7. Mate tu chybu: " znepřátelené armády stály na francouzsko–německé hranici proti sobě a nic se nedělo".
  >Nemecko nemelo hranice s Francii.Kdyby Hitler nevtrhnul do Holandska a Belgie tak jeste byla moznost udelat nejakou mirovou smlouvu.
  Ale to uz Hitlerovy nikdo neveril, neb Belgie mela smlouvu s Nemeckem o neporuseni hranic. To Hitler ignoroval, tak proc by se s Hitlerem nekdo bavil, byl to lhar kteremu nikdo neveril. Holt ho meli jeho Generalove davno zastrelit a zachranit tim Nemecko !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemecko nemelo hranici s Francii.

   Clovece, co jste mel se zemepisu?

   Vymazat
  2. >"Nemecko nemelo respekt hranice s Francii". Alles klar Kapisto, a nebo capisci paisano !

   Vymazat
  3. Takze nejen zemepis, ale i cestina vam dela potize.
   Co to je "respekt hranice" ty paisano.

   Vymazat
  4. Kapišťáku, tím si nenamáhej svou hlavu, mohla by se ti zavařit. Radši se konečně nauč psaní čárek29. června 2019 3:19

   Diaktritika ti nic neříká?

   Vymazat
 8. p.Krystlík píše": "Hitler nepočítal, že mu Velká Britanie s Francii vypoví válku.

  Ale již 31.3.1939, (tj. 2 týdny po obsazení zbytku Československa) Chamberlain v přeplněné Dolní sněmovně povstal a řekl:..."pokud Poláci budou pociťovat, že je nezbytné postavit se na odpor, Britanie a Francie jim přijdou na pomoc." Sněmovna toto vyhlášení pozdravila s jásotem. Tento krok VB Hitlera rozzuřil a v den padesátých narozenin 20. dubna, za přítomnosti všech vojenských atašé, hodinu po hodině, před ním pochodovalo šest divizí-40 tis mužů a 600 tanků v centru Berlína, jako demonstrace síly, po celé léto Němci provozovali válku nervů prostřednictvím stálých zpráv o remilitarizaci Gdaňska, nároky na navrácení přístavu.
  zdroj.(Bullock str. 595)

  OdpovědětVymazat
 9. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 10. pan Krystlík se podivuje proč nechal Hitler vysmeknout britský expediční sbor u Dunkerque?

  odpověď: Hitler byl objetí svého vlastního úspěchu. Rychlost postupu přivedla německé generály v úžas. Stěží mohli uvěřit, že ta slavná francouzská armáda, by mohla být poražena tak snadno, a měli obavy z toho, že značné francouzské síly jim z jihu vpadnou do boku. "Stejně tak překvapen byl i Hitler, který jevil známky znepokojení a obvinil vrchní velení, že kazí celé tažení tím, že postupuje příliš rychle."
  (Bullock str. 654) primární zdroj. generál F.Halder, Kriegestagebuch 1939-1942, ed. H.A.Jacobson Mnichov 1962-1966 DÍL 1. 17-18. května 1940

  OdpovědětVymazat


 11. Hitlerovy nabídky byly nedůvěryhodné. Pan Krystlík píše.
  "Ze 14. 11. 1940 pocházejí poslední známé německé mírové podmínky britské straně, pozdější nejsou známy, pravděpodobně britskou stranou dodnes utajovány nebo zničeny."

  Avšak už v červnu 1940 se začalo plánovat válečné tažení proti Rusku.
  Na schůzce se svými veliteli 31.7.1940 Hitler prohlásil
  "Když rozdrtíme Rusko, poslední naděje Britanie bude otřesena. Německo pak bude pánem Evropy a Balkánu."
  Bullock str 667
  zdroj. generál F.Halder, Kriegestagebuch 1939-1942, ed. H.A.Jacobson Mnichov 1962-1966 DÍL 2. 31.7. 1940

  OdpovědětVymazat
 12. @ IVAK,
  nato vam Henleinovec Krystlik neodpovi. Za par dni Vas komentar bude vymazany a Krystlik bude dale lhat po internetu a kdekoliv ho jako kuriositu nechaji.

  OdpovědětVymazat
 13. Kristlík píše: "Byla to zřejmá i sovětská nenasytnost, která přiměla Hitlera napadnout SSSR"
  Nicméně oba režimy spolu do poslední chvíle spolupracovaly.
  1) Říjen 1939 Rusové dovolili Němcům používat nezamrzající přístav Teriberga, východně o Murmanska.
  2) spolupráce NKVD a SS - předání 500 vybraných německých komunistů a exkomunistů, kteří si odpykávali trest v sovětských pracovních táborech. Byli předání do německých koncentráků.
  3) hospodářství- povedlo se tak Hitlerovi neutralizovat britskou blokádu. Sovětský svaz se zavázal dodat milion tun obilí, 900 tis tun nafty, půl milionů tun železné rudy, 100 tis tun chromové rudy atd. jak řekl Karl Schnurre (německý diplomat):"Dveře na Východ se nám doširoka otevřely."
  Schnurreho zpráva 26.2.1940 č.636

  OdpovědětVymazat
 14. Poznámka k Molotovo návštěvě Berlína...
  Uprostřed večeře na banketu, který pořádal Molotov na ruském velvyslanectví v Berlíně a kterého se zúčastnil i Hitler, zahnal britský nálet hostitele i hosty do podzemního krytu.
  Když Ribbentrop trval na tom, že Britanie je na dně, odpověděl mu Molotov proslavenou replikou:
  " Jestliže je tomu tak, proč jsme v krytu a čí že bomby to padají."
  (Bullock str 675)

  OdpovědětVymazat
 15. Tvrzení, že Německo předběhlo Sovětský svaz v útok o 3 týdny je mylné.
  1) Neexistuje žádný důkaz o tom, že by se v detailních plánech pro operaci Barbarosa počítalo s opatřeními proti ruskému útoku, jak to byl v případě Polska.

  2)Němci si hodně věřili, jelikož všechny zprávy hlásili, že Rusové jsou na svou obranu špatně připraveni, natož aby pomýšleli na ofenzívu. (špatně vedená finská válka, oslabení velení čistkami provedenými Stalinem 1938 pokračovali až téměř do zahájení operace Barbarosa.)

  3) OKW přivítala zprávu z 21.června 1941, že kolem Lvova se soustředí mohutné síly Rudé armády, s tím, že to usnadní obklíčení Rudé armády a porážku do 3 měsíců.
  4) Stalin na rozdíl od Hitlera odmítal přijmout důkazy, že Hitler chystá útok a až do 22. června zakázal sovětským velitelům podnikat jakékoli kroky, které by mohly dát Němcům příležitost je pokládat za provokaci.
  (Bullock str. 682)

  OdpovědětVymazat
 16. Ivaku, co furt mate s tim Bullockem. To si myslite. ze on je jedina historicka autorita na vztah Nemecka se SSSR. To by pak uz nikdo nemusel nic psat kdyz to ten Bullock tak znalecky vsechno popsal a vylicil.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan Krystlík obohatil historii o pohled na minulé události o německy hovořící země, na druhou stranu opomíjel anglosaskou literaturu. Popravdě, jaká byla minulost nikdo neví, a my se jen snažíme o přibližné poskládání mozaiky. Ale pokud někdo budu vytrhávat ze souvislosti, vybírat si zdroje úmyslně jednostranně, jak to dělali např. komunisti, že překrucovali a falšovali dějiny, vymazávali nepohodlné osoby z fotek, tak se z historie spíše utvoří nové evangelium. Pokud bude vyzdvihovat jako např. pan Krystlík jen určité zdroje, např. zdroje německé a opomíjet jiné tak se bude realita (minulost nadále (záměrně) zkreslovat bude spíše připomínat evangelium.

   Vymazat
  2. Uplně nejlepší zdroj jsou deníky Wermachatu, obyčejných vojáků, nebo letců, kde se kamarádi v boji svěřuji - jak to bylo super, když to napálili do školy a jak ty tělíčka dětí lítala na všechny strany. Vůbec jim nebylo líto civilistů. Co je zajímavé, docela se jim příčilo, nechat umírat hlady své protivníky, vojáky v zajateckých táborech. Vojáci neměli srdce, cit, jim byl cizí, vraždění jim připomínalo jen nějakou počítačovou hru -"střílečku". Je neuvěřitelné co dokáže ideologie udělat z lidí a jak snadno se z lidí stanou zvířata.
   Je to všechno o ideologii - "o vytvoření rasistického státu na východě Evropy - protože panská rasa - potřebuje zotročit "Untermenschen. "

   Vymazat
  3. Kapišťáku, tím si nenamáhej svou hlavu, mohla by se ti zavařit. Radši se konečně nauč psaní čárek.

   Vymazat
 17. Ivak tam dal další primární zdroje26. června 2019 1:04

  Ivak, díky za další zdroje, zřejme si ten z 22:25 nedal práci přečíst celý příspěvek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bullock str 595
   Bullock str.654
   Bullock str.667
   Bullock str.675
   Bullock str.682

   Pripada mi to, ze tech odkazu na Bullocka je tam tolik, ze jsem se pravem ptal co furt ma s tim Bullockem, alles klar priteli?

   Vymazat
  2. Zřejmě Vám uniklo že "Bullock" pouze cituje z dalších zdrojů, jako třeba
   Schnurreho zpráva 26.2.1940 která je na č.636 a nebo Kriegstagebuch, generál Halder. ...........vydané v Mnichově.
   Ale v podstatě máte pravdu, Proč psát nové dějiny války která skončila před narozením Krystlíka, a které zná jen vybrané částky z povídání jinych autorů .

   Krystlíkovy teorie jsou k smíchu, jako povídáni staré paní která chválila Němce že jí neukradli kozu tak jako sousedce která si nedala hákový kříž do okna.

   Vymazat
 18. Německo napadlo SSSR?26. června 2019 6:25

  To snad neni možné. Krystlík nedávno psal že Stalin napadnul Německo ekonomicky tak těžce že by se zhroutilo. Byla to prý nevyhlášená válka která by Německo zničilo.
  Tak že Německo vedlo pouze obrannou válku, v zájmu ochránit sve občany před hladem a pochopitelně i protektorátní co by budoucí občany Ríše v Čechách a na Moravě.
  Na Slováky se prý vykašlal, podle Maďarska žadni Slováci neexistovali, byli to prostě pár Maďarskych zatoulanců kdesi v horách mluvícich nářečím jejich produkce kozího syru by stejně nikoho nezachránila.
  Zdroj: HTTPS:/Krystlik/neues/archiv/jak to vlastně bylo/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč si myslíte že tolik židů zemřelo v ochranných táborech hlady? No protože jim Stalin neposlal dostatečné potraviny. Němci je dokonce chránili svými SS elitními jednotkami, ale Židi umirali tak rychle ( nebyl košer jídlo) že Němcům nic nezbylo než postavit krematoria na spálení mrtvol a desinfikační komory aby zabránili šíření nemocí!26. června 2019 6:36

   Jo, to Vám Čehůni neřekli , že ano?

   Vymazat
  2. Žádní Židé přece neumřeli, ale odstěhovali se na východ. To se ovšem v českých učebnicích dějin taky nedočtete, protože všichni čeští historici lžou. Kdyby nelhali, tak by přišli o tučné prebendy. Jo, a pokud byste si někde náhodou na anglické nebo německé Wiki přečetl o tom, že Němci hubili Židy plynem, tak to tam napsali čeští vlastenčíci. Ti sice žádnou cizí řeč neumějí, ale přesto to tam napsali. A kdybyste tomu nevěřil, tak si o tom něco přečtěte, kotlinkáři.

   Vymazat
  3. Mnozí z nich, stejně jako Reicin s manželkou, později legálně opustili protektorát. Reicinovi patřili k velké skupině nemajetných Židů, kterým poskytla azyl Čína. Po získání protektorátních pasů a sovětského průjezdního víza odjeli z Prahy 12. října 1940 transportem do Šanghaje přes SSSR. Vystoupili v Moskvě 15. října a v další cestě již nepokračovali.


   https://www.novinky.cz/historie/456676-prisluhovac-politickych-procesu-reicin-se-stal-jejich-obeti.html

   Vymazat
 19. Jüdische Autonome Oblast, založena v SSSR již Leninem a kdybyste tomu nevěřil, tak si o tom něco přečtěte, kotlinkáři, mimo Krystlika všichni čeští historici lžou28. června 2019 20:05

  Židé se odstěhovali na východ "Jewreiskaja awtonomnaja oblast".
  Zdroj : https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Autonome_Oblast

  OdpovědětVymazat
 20. Bože můj Krystlíku, to jste zase napsal snůšku nehorázných nesmyslů.

  " se Velká Británie musela smířit s hospodářskou nadvládou Německa v Evropě a nakonec i ve světovém obchodu."
  Až na to že Německo na tom bylo hospodářsky tak mizerně že Hitlerovy nic nezbývalo než se snažit udělat něco, co koliv a to vedlo k zbabělé invazi do SSSR.

  USA neměli jinou možnost než pomoci spojencům, šlo o převzeti světového Britského obchodu . Navíce UK pomáhala hospodářsky a vojensky SSSR dříve než FDR udělali zákon o půjčce a pronájmu s který nakonec kongres a senát odhlasovali.
  Nelze ovšem opominout blbost Hitlera vyhlásit válku USA a blbost generálů kolem něho že ač veděli že Německo nemůže vyhrát, tak ho neumeli zastřelit jako podlého psa !

  OdpovědětVymazat
 21. Velka Britanie se musela smirit s hospodarskou nadvladou Nemecka v Evrope.
  O tom vy pochybujete?
  Snad nepochybujete i o tom, ze to Nemecko ma i v soucasne dobe hospodarskou nadvladu v Evrope. Jestli vam to vadi tak se stim musite bohuzel smirit jako se Britanie musela smirit s Nemeckou nadvladou tenkrat jako i dnes.

  OdpovědětVymazat
 22. O tom se dá těžko pochybovat, hospodářská krize totálně zdevastovala Německo.29. června 2019 21:49

  Následek byl miliardové bankovky (ještě jednu takovou mám) DM nemela cenu tištěného papíru. To částečně dostalo Hitlera k moci . Hitler věřil že cesta k prosperitě vede zbrojením a později válkou a rabováním dobytých území.
  Evans, Business, politics Third Reich, NY , 2006
  Hitler zvýšil příjem o 19% ale také pracovní dobu na 60 hodin týdně! Privatizoval státní podniky, zakázal importované zboží. Zavedl příděly na lístky. Lidem se moc dobře nevedlo. GDP Německa bylo zhruba polovina Britskeho Imperia.
  Tak že Německo Evropou hospodářsky nevládlo. Škoda, Německý potenciál populace 80 milionů mohl ekonomii dobýt Všechno co Hitler válkou zničil včetně budoucí prosperity území které ztratili.

  Máte pravdu v tom že Německo mělo obrovský potenciál který bohužel Narodní socialismus zašantročil!

  Co se GB týče, její konkurent byly USA, ty nechaly GB nejdříve vykrvácet než s něčím pomohly. Cíl byl zničení Impéria a to se povedlo. Na druhé straně jediny člověk který to viděl byl Charles DeGaulle, proto Francie si zachovala všechny kolonie, i kdyz je po válce už nemohla hospodářsky udržet. Viz. Vietnam

  Po válce byl US dollar předražený, údajně podložený zlatem, (američani nesměli vlastnit zlato). DeGaulle pak žadal zlato výměnou za US dolary a vime jak to dopadlo. Až Nixon nakonec uznal že unce zlata neni 24 dolarů a USA nemůže pokrýt svoji měnu zlatem včetně Českého a Německého státního pokladu. Kolik Německého zlata ještě drží se neví ale poučení je jasnéPRO AMERIČANY Válka byl business no zkrátka jak by Čech řekl "Kšeft jako Brno" !

  OdpovědětVymazat
 23. Zajimave, ale je naprosto jasne ze USA na valce vedome vydelali.
  Navice dovolili SSSR ovladnout nejmene jednu petinu svetove produkce prumyslovych statu a tim je vyradit ze svetove konkurence. Tomu se rika smysl pro obchod za kazdou cenu. Nelze opomenout ze US zidovska spolecnost ovladala velkou cast "Businesu" a naprosto si neprala priliv EU majetkovych Zidu do US. To byla kompetice a tu nepotrebovali.
  USA obchodovali z Hitlerovym Nemeckem behem valky na ukor GB a to se da snadno zdokumentovat!
  USA prodali GB valecne lodstvo z prvni svetove valky ktere bylo urceno do srotu, ne do moderni valky! To se take da najit v zapisech Britskeho parlamentu !
  USA se pod svym zakonem "Nevmesovani" stranili vstupu do valky i kdyz Nemecke ponorky potapeli jejich obchodni lode a take civilni Viz Lucitania.
  Nakonec to byl posetily Hitler ktery vyhlasil Valku USA, jinak by americani do valky ani snad nesli. Pro ne to byl KSEFT stoleti. Fotografie kolony US nakladaku prejizdici dnesni IRAN na ceste do SSSR jsou jeste v pameti. Tak jako US vyrobene letadla s rudou hvezdou pripravene na letistich v Aljasce k dodavkam do SSSR. To same, jak predchozi clanek pise bylo v Kanade. Stihacky v Toronte s Rudou hvezdou pripravene k dodavce do SSSR.

  Nakonec i Stalinove prohlaseni ze bec Americke pomoci by SSSR valku nevyhral. Nejvetsi ironie je ze i proslaveny "Kalasnikov" byl kopie masinkveru nemecke vyroby. Podobne je to se slavnym T-34 tankem ktery jezdil na podvozku Britskeho patentu a vyroby !

  Jako deti nam vzdy rikali "Veliky Stalin" ale vlastne to byl jen prcek asi tak jako malo kdo vi ze Lenin byl zrzavy a nemocny syfilidou. Stalin pro nej nechal vydavat vzlastni cislo PRAVDY ve kterem se psalo jak komunizmus v cele s SSSR vitezi v Americe !

  Nkonec i Americani museli uznat ze kdyby Hitler zvitezil a Japonci vtrhli do SSSR (Byli ale cestni gentlemani a smlouvu o utoceni na SSSR neporusili) tak Nemecko by vyhralo a Hitler by si pro ty fesaky ve Washingtonu jeste dosel ! My vsichni vime jak daleko byli Nemci s raketovou technikou a nuklearni zbrani.

  Tak ze USA vlastne nemeli jinou moznost nez jit do Valky aby si zachranili vlastni krk !!!

  A ted se panove muzete hadat jak chcete. Preji dobry weekend !!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Celkem mate ve vsem pravdu az na to kde pisete "Kdyby Hitler vyhral valku" ponevadz s jeho strategickym rozhodovani podelal vsechno na co sahnul. Takze Nemci prohrali valku ani ne tak vstupem USA do valky jako tim, ze meli Hitlera jako vudce.

   Vymazat
 24. Dnes je jasne ze bez Anglicke a hlavne Americke pomoci valecneho materialu vcetne potravin by Hitler vyhral nad SSSR. Navice by se SSSR zcela prirozene rozpadnul tak jako po letech za Gorbaceva.. Stalin uz nemel kam utikat. Nakonec 20 milionu mrtvych Rusaku versus 6 milionu Nemcu kteri valcili na obou frontach vcetne Afriky nam dava dostatecny obrazek pomeru sil.

  To by ale znamenalo velky problem pro UK ale jeste vetsi pro USA ktere by se muselo smirit jen se Severni amerikou a zadna svetova dominace s povalecnym blahobytem by neexistovala.

  Asie a Evropa by byla pod Nemeckou kontrolou. Populace 3x vetsi USA, Prumysl na stejne, ne li vyssi urovni a nesmirne prirodni bohatstvi vychodu.
  Japonci ovladali tichomori a indo-Cinu, tezko by je USA vytlacili obvzlaste kdyz by museli take celit Nemecku.

  Proto se priklanim k tomu nazoru, ze HITLER to posral, protoze se prepocital v industrialnim potencialu USA kdy na priklad dopravni lode "Liberty" byly vyrabeny jedna denne (celkem 2,710) s ucelem jen na jednu cestu do UK, s navratem se nepocitalo. (Po valce na nich Onasis vydelal biliony). Zkratka americani vyrabeli valecny material rychleji nez je Nemecko mohlo znicit. Podobne to bylo s "Sherman Tank" naprosto nevhodny stary tank, ale bylo jich nejmene 10 na jeden Tiger.

  Strucne, Hitler se prepocital, generalove to vedeli a i kdyz se ho pozdeji pokusili odstranit, tak byli takovi bridilove ze se to ani jednou nepovedlo. Ostatne i na to bylo jiz dost pozde.

  OdpovědětVymazat
 25. Proč Německo napadlo Sovětský svaz?5. července 2019 17:29

  Nejjednodušší a nejpřiléhavější odpověď zní: Protože mohlo !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A protože to Hitler chtěl. Jak o tom napsal v dopise Mussolinimu: "Jsem rád, že jsem tuto mentální agonii (tj. pakt se SSSR) ukončil a cítím se svěží jako hříbě na pastvině".

   Vymazat
 26. Od chvíle, co kancléřka Angela Merkelová dovolila vstoupit do země více než milionu migrantů, převážně mužů, z Afriky, Asie a Středního východu, řádí v Německu epidemie násilí páchaného s použitím nože.6. července 2019 9:34

  Počet útoků nožem od příchodu milionu migrantů láme v Německu rekordy. Uříznutí hlavy prý prokurátoři a policie zamlčují „z úcty k mrtvým“

  Parlamentni Listy. Co pak Herr Krystlik, jeste to blaznivou zenskou omlouvate ?

  OdpovědětVymazat
 27. Počet útoků nožem od příchodu milionu migrantů láme v Německu rekordy. Uříznutí hlavy prý prokurátoři a policie zamlčují „z úcty k mrtvým“12. července 2019 8:03

  Jiz vime proc se kancléřka Merkelova třese !!!

  OdpovědětVymazat
 28. Německý soudce Jürgen Bonk odsoudil dvaadvacetiletého občana Iráku Aliho Bashara, neúspěšného žadatele o azyl, k trestu doživotního odnětí svobody. Za co? Podle informací deníku Bild za to, že znásilnil a poté zabil čtrnáctiletou Susannu.12. července 2019 8:06

  Kdo nese odpovednost za tu bestialitu ? kancléřka Angela Merkelová jim dovolila vstoupit do země !!!

  OdpovědětVymazat
 29. Mutter: „Das bringt mir meine Tochter nicht zurück“ Beim Urteil blickte Diana Feldmann zum Himmel ++ Bashar starrte nur auf den Tisch, zeigte keinerlei Emotionen12. července 2019 8:09

  Potetovany prase......https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/wiesbaden-mordfall-susanna-heute-bekommt-ali-bashar-sein-urteil-63183678.bild.html

  OdpovědětVymazat
 30. Nemecko nenapadlo SSSR, kazdy prece vi ze Stalin napadnul Polske vychodni hranice pod ochranou Nemecka. Kdyby Polaci tenkrat pomohli Hitlerovy tak by se dnes v Moskve mluvilo Polsky, a netrpeli by 40 let pod komunismem !

  OdpovědětVymazat
 31. Má vůbec cenu si připomínat vyhnání Čechů z československého pohraničí, Slovenska či Podkarpatské Rusi v roce 1938? Nač se vůbec zabývat terorem zfanatizovaného Freikorpsu i po 80 letech a kazit si rozdmýcháváním nejtemnějších lidských pudů dnes už skvělé česko-německé vztahy?15. července 2019 23:21

  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/foto-fanaticke-nemky-masakry-a-uprchlicke-tabory-tak-vyhanel/r~26e8ec36bbf511e8b634ac1f6b220ee8/

  OdpovědětVymazat