úterý 17. července 2018

Spojenci nenařídili Čechům vyhnat Němce, vlády Velké Británie a USA to Benešovi dokonce zakázaly

Tomáš Krystlík

Před 73 lety (17. 7. – 2. 8. 1945) se konala postupimské konference s oficiálním názvem Konference v Berlíně. Čeští historici se snaží zamaskovat skutečnost, že ČSR začala vyhánět své Němce bez svolení spojenců a snaží se tak postupimské konferenci dodat v otázce transferu Němců většího významu lživým tvrzením, že jejím výsledkem byla postupimská dohoda, aby vina za vyhánění byla sňata z beder Čechů. Výstupem konference byl ale pouze protokol o jednání, postupimská smlouva nebo dohoda tudíž neexistuje. Kdyby se jednalo o platnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu, musela by být jako taková ratifikována parlamenty USA, Velké Británie, SSSR a zařazena do sbírky zákonů nebo mezinárodních smluv oněch států, což se nestalo. Nicméně se v ČR dodnes zcela nepravdivě tvrdí, že „se spojenci v Postupimi dohodli a nařídili nám Němce odsunout“. Faktem je, že nic takového spojenci v Postupimi nedohodli, natož aby nařídili, jen „uznali, že se má do Německa uskutečnit transfer německého obyvatelstva nebo jeho složek, které zůstávají v Polsku, Československu a Maďarsku.“ Když „uznali, že se má uskutečnit“, neznamená to, že spojenci Československu v Postupimi transfer „vnutili“, „nařídili“, „schválili“ nebo „potvrdili“, protože protokol postupimské konference neobsahuje nikde v souvislosti s transferem Němců termíny „rozhodli jsme“ nebo „usnesli jsme se“, „schvalujeme“, „potvrzujeme oprávněnost transferu“. Konference nevyplodila nic s patřičně závaznými mezistátními důsledky mezinárodní smlouvy, jako příklad uveďme Mnichovskou. Pozoruhodné je, že v protokolu je zmíněn transfer Němců z Maďarska, kde v té době na rozdíl od Polska a ČSR ještě nezačal, a není vůbec zmíněn transfer Němců z Jugoslávie. O tom níže.

Kdo začal s vyháněním československých Němců, objasnil 28. 10. 1945 v projevu k československému Prozatímnímu národnímu shromáždění sám Edvard Beneš:  „Rozhodli jsme se pro odsun našich Němců do Říše. Spojenci nám toto stanovisko mezinárodně potvrdili.“ Z jeho slov plyne, že Češi začali vyhánět Němce bez svolení spojenců, protože „rozhodli jsme se“ předchází větě „spojenci nám to potvrdili“. Z textu protokolu postupimské konference ale vůbec neplyne, že tehdy již probíhající československé vyhánění Němců spojenci Československu „potvrdili“, Beneš lhal.
Ani předtím Velká Británie a USA, byť tak s oblibou tvrdí čeští historikové, neodsouhlasily poválečné vyhnání československých Němců. Britský ministr zahraničí Anthony Eden sice napsal v memorandu z 2. 7. 1942 svým kolegům v britské vládě: „rovněž žádám své protějšky, aby obecně přistoupili na poválečný transfer německých menšin ze střední a jihovýchodní Evropy do Německa v případech, kdy se to bude jevit jako nezbytné a žádoucí“ a britský vládní kabinet svolil, ale to však v žádném případě nepředstavuje konkrétní souhlas s vyhnáním Němců z ČSR, či z Polska, Maďarska nebo Jugoslávie. Tvrzení, že s vyhnáním československých Němců souhlasil prezident USA F. D. Roosevelt již během Benešovy návštěvy USA v květnu a červnu 1943 nelze doložit, záznamy o hovorech a ujednáních mezi nimi se ztratily, Rooseveltův výrok není nikde podchycen, tvrdí to pouze Beneš ve svých pamětech.

V srpnu 1944 předložila československá exilová vláda Evropské poradní komisi poprvé požadavek na transfer německého obyvatelstva z ČSR. Požadovala vystěhování vinných československých Němců v počtu 1 250 0000 a 2 000 000 nevinných, zbytek měl být přenárodněn. S tímto záměrem však tvrdě narazila u britských vládních míst, která veřejnou proklamaci o takovém potrestání nevinných považovala za nepřijatelnou. Proto v konečném znění memoranda vládám všech tří mocností – USA, SSSR a Velké Británie – z 23. 11. 1944 byla tato formulace vypuštěna, byť základní princip si československá vláda zachovala.

Americká vláda ve své odpovědi z 31. 1. 1945 na československé memorandum z 23. 11. 1944 kategoricky požadovala: „Rozhodnutí o metodě a časovém rozvrhu repatriace říšských Němců, kteří jsou v současné době v Československu, a o transferu německé menšiny v Československu musí být ponecháno Spojenecké kontrolní radě v Německu.“ Což v nediplomatické řeči se rovnalo zákazu.
Před odjezdem z Velké Británie do Moskvy vedl Beneš 13. a 20. 2. 1945 poslední rozhovory s s vyslancem britské vlády u československé P. Nicholsem. Podle slov samotného Beneše: „Žádal jsem… jasnou a definitivní formuli (zejména abychom mohli vydati zákon), v níž by byly tyto tři zásady: (a) zásadně se stanoví transfer, (b) zbavují se všichni Němci našeho občanství, (c) zřizuje se úřad na provádění transferu.“ Nichols požadoval – o pár dní později se přidali i Eden a Churchill – aby zákony o vyhánění vznikly až na základě dohody s vítěznými mocnostmi a naléhal, aby československá vláda v této věci pouze ohlásila svůj program, nikoli aby vydala zákon. Vůči Nicholsovi pronesl Beneš nezastřenou výhrůžku adresovanou britské vládě: „O tom budu jednat v Moskvě… eventuálně se dohodnu s Moskvou a provedeme to sami.“ Na poslední vzájemné pracovní schůzce 22. 2. 1945 v Londýně doporučil W. Churchill Benešovi nekompromisně, aby ČSR nerozhodla o transferu německého obyvatelstva bez předchozího výslovného souhlasu velmocí, tj. Velké Británie, USA a SSSR, než začne transfer realizovat.

Písemná britská odpověď na československé memorandum z 23. 11. 1944 následovala 8. 3. 1945. V ní se pravilo: „V nótě (ze 17. 1. 1945) vláda Jeho Veličenstva potvrdila přijetí memoranda s názory československé vlády na problém německé menšiny v Československu a prohlásila, že pečlivě a s pochopením prostudovala návrhy v memorandu. Vláda Jeho Veličenstva však dodala, že memorandum vznáší velmi závažné problémy v souvislosti s celkovým uspořádáním Německa a že se necítí být oprávněna poskytnout vyjádření, dokud tyto otázky neprodiskutuje se svými hlavními spojenci. Proto zatím vláda Jeho Veličenstva nehodlá vyjadřovat svůj názor na návrhy obsažené v memorandu československé vlády. Nyní mám tu čest dodat, že ačkoli vláda Jeho Veličenstva má plné pochopení pro přání prezidenta republiky přednést svému lidu prohlášení o této otázce a rozumí důvodům, proč to chce učinit rychle, přeje si, aby bylo jasné, že zatím nedosáhla se svými hlavními spojenci dohody o způsobu, jak by se měla vyřešit celá tato otázka, jež ve spojení s budoucností Německa a Evropy po válce vyvolává závažné problémy. Za těchto okolností vláda Jeho Veličenstva pociťuje potřebu požádat Jeho Excelenci prezidenta, aby při jakýchkoli prohlášeních o navrhovaných principech dal zcela jasně najevo, že jde o nástin programu, který zastává, a záměr, který sleduje, že tento program předložil k posouzení hlavním spojencům, že však zatím od nich neobdržel jejich souhlas.“ Přeloženo do běžné řeči se to opět rovnalo zákazu.

Svou výhrůžku pronesenou Nicholsovi v únoru 1945 Beneš splnil – počínaje 9. 5. 1945 začalo vyhánění Němců českých zemí do sovětských okupačních zón. Američané až do konce roku 1945 vyháněné československé Němce do své okupační zóny nepřijímali, vraceli je zpět, vpouštěli jen německé utečence bez domova z obsazených částí „staré Říše“ (v hranicích z roku 1937) bez početního omezení a Němce přistěhovavší se do českých zemí za druhé světové války s denním limitem 2000 osob.

Šéfové vlád si nedohodli předem program jednání postupimské konference, určoval se průběžně. Při prvním plenárním zasedání předložil H. Truman písemné návrhy týkající se ustavení Rady ministrů zahraničních věcí, politiky vůči Německu, realizace jaltské Deklarace o osvobozené Evropě (opět: žádná „Jaltská dohoda“ neexistuje!) a přijetí Itálie do OSN. Stalin žádal, aby se do programu jednání zařadilo rozdělení německého obchodního a válečného loďstva, německé i italské reparace, otázka poručenských území, vztahy k satelitním státům, otázka Frankova Španělska, mezinárodní status přístavu v Tangeru, otázka Sýrie a Libanonu i polských západních hranic. Truman dokázal na druhém zasedání prosadit v diskusi se Stalinem, aby se Německo chápalo jako celek v hranicích z 31. 12. 1937. Nejkontroverznějšími body jednání konference byly západní hranice Polska, německé reparace a přijetí bývalých německých satelitů do OSN (Bulharska, Finska, Maďarska, Rumunska, Itálie).
Jednání o transferu v cizině usedlých Němců do Německa a Rakouska stálo v amerických a britských představách o pořadu jednání konference na jednom z posledních míst. To prokazuje také počet stran z celkové dokumentace konference mu věnovaných: cca 40 stran z celkových 4000, tedy 1 %. Jednat o otázce vyhnání Němců nechtěla ani americká, a podle prohlášení Stalina na konferenci – „všichni Němci již z těchto míst uprchli“ – ani sovětská strana, dostala se na pořad jednání oklikou přes nová polská území na západě, původně německá a svěřená do polské správy. Velká Británie a USA byly proti transferu, ale neměly prostředky, jak mu zabránit. Že z ČSR a Polska již probíhá, byť neoficiálně, věděly. Snažily se tedy vyhánění alespoň zastavit do doby, než budou pro ně vytvořeny důstojnější podmínky.

Formulace v protokolu z postupimské konference měly přerušit probíhající tranfer, v ČSR zvaný „divoký odsun“, do doby, než Spojenecká kontrolní rada v Německu schválí zásady spořádaného transferu a organizačně připraví cílové oblasti. Nicméně československou vládu nic takového nenapadlo navzdory tomu, že deklarovala v komuniké z 18. 6. a v nótě z 3. 7. 1945 svou snahu odsouvat obyvatelstvo organizovaně a plánovitě. V „divokém odsunu“ (nonsens, neb byl od počátku řízen československou vládou a jejími orgány) se dále pokračovalo a světové veřejnosti byl československými politiky lživě vydáván za projev hněvu za strádání českého lidu během okupace. Beneš se několikrát ve svých projevech zmiňoval: „Chceme vybíti a vyhnati ty Němce, kteří se provinili.“ Podle tehdy panujícího českého názoru se ale provinili všichni německé národnosti bez rozdílu, včetně kojenců a dětí.

Československá vláda obdržela zprávu a protokol z postupimské konference 2. 8. 1945. S výsledkem konference nebyla spokojena a zabývala se jím hned 3. 8. 1945. Zápis z jejího jednání mimo jiné říká: „Ministerský předseda sám (Z. Fierlinger) jest toho názoru, že se transfer nemá zastaviti, dokud sovětské autority to nežádají.“ Ve vyhánění tedy československá vláda do sovětských okupačních zón pokračovala, požadavek mocností na jeho zastavení do stanovení podmínek transferu Spojeneckou kontrolní radou v Německu zcela ignorovala. Američané hned od konce války odmítali přebírat „divoké odsuny“ do své okupační zóny, takže Československo vyhánělo pouze do sovětských zón. Spojenecká kontrolní rada pro Německo vydala svá doporučení pro transfer 20. 11. 1945 a počátek tzv. spořádaného transferu z ČSR byl stanoven na leden 1946 s tím, že do sovětské zóny přijde celkem 750 000 a do americké 1 750 000 československých Němců.

Prezident USA Harry S. Truman 5. 1. 1946 prohlásil: „V Postupimi jsme byli postaveni před hotovou věc a okolnostmi přinuceni souhlasit. Byl to svévolný akt násilí.“ Nechuť k vyhánění Němců na Západě postupně rostla, až Američané v roce 1947 odmítli převzít do svého pásma domluvený zbytek československých Němců určených k vysídlení do americké zóny. Ve zprávě Expelees and Refugees of German Ethnic Origin z 24. 3. 1950 (Vyhnanci a uprchlíci německého etnického původu), tzv. Walter-Report (Walterova zpráva) Podvýboru pro soudnictví Kongresu USA a pak ve zprávě náměstka ministra zahraničí USA Jacka McFalla z roku 1952 se pravilo, že americká delegace v Postupimi nepodporovala transfer Němců z daných států a nakonec souhlasila s tímto řešením jen kvůli tomu, aby „se Německo otevřelo těm, kterým hrozila deportace do vzdálených subpolárních oblastí Sovětského svazu, což by se rovnalo jejich záhubě“. To nepřímo potvrzuje také skutečnost, že v protokolu postupimské konference nebyl zmíněn transfer Němců z Jugoslávie, protože jim deportace k polárnímu kruhu v SSSR nehrozila, Jozip Broz Tito si nehodlal nechat od Rusů diktovat, ale naopak je tam zmíněn transfer z Maďarska, který v té době ještě ani nezačal, protože místní Němci se nacházeli ve sféře sovětského mocenského vlivu. Ve Walterově zprávě se také pravilo, že „Spojené státy v Postupimi docela určitě nenesly odpovědnost za podněcování nebo autorizaci vyhánění Němců z východní Evropy. Vyhánění začalo již dávno před Postupimí. Pokusili jsme se pouze učinit vše možné, aby tento proces probíhal co nejspořádaněji a nejhumánněji.“

Kromě Polska, ČSR, Jugoslávie a Maďarska (dvě třetiny svých Němců ale Maďaři uhájili a ti mohli zůstat) další státy své místní Němce po druhé světové válce nevyháněly (v SSSR, pokud tam zůstali, byli přeháněni v rámci státu). Z Holandska musely odejít necelé čtyři tisíce Němců z přibližně 120-170 tisíc v zemi. Rumunsko taktéž své Němce nevyhánělo, ale bránilo v návratu těm, kteří předtím sami opustili zemi. V Polsku se hlavně jednalo o transfer milionů Němců připadlých po válce i s původně německým územím pod polskou správu, Němci z předválečného Polska většinou uposlechli příkazu a odešli již předtím s ustupujícím Wehrmachtem. Své Němce nevyhnali Dánové, Belgičané, Francouzi, Rumuni, Italové. Itálie dokonce odešlým za války do Říše vracela beze všeho občanství, a například v Alsasku a Lotrinsku bylo po válce léta běžné, že do radnic chodili němečtí vojáci v otrhaných uniformách vracející se ze zajetí a úřady jim beze všeho, pokud byli před válkou francouzskými občany, vystavovaly nové francouzské dokumenty.

Bylo by nanejvýš žádoucí, aby čeští historici po téměř třech čtvrtích století konečně začali podávat dějiny pravdivě. Hlavně by se měli pokusit vysvětlit, proč Češi takovým zuřivým způsobem vyhnali své Němce (nacistický teror v českých zemích nebyl v žádném případě větší než v jiných státech okupovaných Německem), když většina evropských zemí takto se svými německými menšinami nenaložila. I Slováci by si své karpatské Němce, na rozdíl od Čechů, raději ponechali.
  
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Krystlik-Spojenci-nenaridili-Cechum-vyhnat-Nemce-vlady-Velke-Britanie-a-USA-to-Benesovi-dokonce-zakazaly-544253?nocache=1

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cesi-lzou-uderil-Tomas-Krystlik-544265


  

21 komentářů:

 1. Dalsi krysaricke blabla. Skoda bajtu....

  OdpovědětVymazat
 2. Bla, bla, bla,

  Anglicka verze Original: The Three Governments, having considered the question in all its aspects, recognize that the transfer to Germany of German populations, or elements thereof, remaining in Poland, Czechoslovakia and Hungary, WILL HAVE TO BE UNDERTAKEN”.
  Cesky preklad: Tři vlády, po zvážení otázky ve všech jejích aspektech, uznávají, že převod do Německa německých populací nebo jeho částí, které zůstaly v Polsku, Československu a Maďarsku, bude muset být proveden.
  Krystlikovi jeste nedoslo Potsdamska konference byla smlouva trech mocnosti (SSSR, USA, GB) jak spolecne vladnout Nemecku. Proto tam vzniknul “Kontrolni okupacni Organ” ktery vykonaval vsechny funkce a narizeni svych vlad. Odsun Nemcu nebylo rozhodnuti Potsdamske Konference, ale pouze vykonani rozhodnuti ktere 3 mocnosti udelali pred tim, behem Valky!
  I- Září 1942:.. Britská vláda informuje československou exilovou vladu ze nemá v zásadě namitky deportace sudetských Němcu.
  II- Kveten.12.1943: Roosevelt Informuje Beneše o jeho souhlasu smlouvy na plánované vyhoštění
  Sudetskych Němcu.
  III- Cerven.06.1943: Sovětský velvyslanec informuje československou exilovou vládu
  a vyjadřuje svůj souhlas k deportaci Němců .
  IV-15. 12. 1944:.. Premiér Churchill schvaluje v Britske sněmovně
  expanzi Polska ,celkové vystehování Němců z území vychodni Evropy
  V-1945: Němci z Siebenbürgen (Transylvánie), Maďarska a Jugoslávie
  jsou deportováni do Sovětského svazu.
  VI- Únor / Duben 1945: Hromadná deportace Němců do Sovětského svazu z okupovaných území
  Rudé armády.
  VII-22.7.1945: Na zádost třech velmocí Prazská vláda dorucuje plány na
  .. „řádné odstranění "Němců a Maďarů z Československa.
  VIII -5.10.1945: Marshal Zukov ostanovi zacatek procesu vyhnani Nemcu z
  Polska, Československa a Maďarska do sovětské zóny.
  Zdroj: Selection and supplementation of the data
  -compiled in the Statistical Office of the Federal Republic has been made by
  the Federal Ministry for Expellees.
  Pokud se Vam to nelibi tak napiste Nemcum na Federalni Ministerstvo pro Vyhnance,!

  OdpovědětVymazat
 3. Jak Krystlik vedome lze....24. července 2018 2:57

  Jak Herr Krystlik vedome lze a falsifikuje co se da:
  Na priklad v odstavci #10Krystlik napsal: “Prezident USA Harry S. Truman 5. 1. 1946 prohlásil: „V Postupimi jsme byli postaveni před hotovou věc a okolnostmi přinuceni souhlasit. Byl to svévolný akt násilí.“…..
  Veta je prevzana z dopisu H.S.Trumana panu James Byrnes. Dopis neobsahuje zadnou zminku ci slovo o vystehovani Nemcu.
  Original zni takto: “V Postupimi jsme byli postaveni před hotovou věc a byli jsme za okolností téměř nuceni souhlasit s Ruskou okupací východního Polska a s okupací té části Německa východně od řeky Oder Polskem.
  Original zde, odstave #10. http://teachingamericanhistory.org/library/document/letter-to-james-byrnes/

  OdpovědětVymazat
 4. Nemci a odsun Polaku,24. července 2018 4:09

  Je zajimave ze Herr Krystlik se nezminil jak se Nemci chovali k Polakum. Skoro tak dobre jako Stalin.

  Odhaduje se, že 1,6 až 2 miliony lidí byli vyhoštěno ze svých domovů během německé okupace Polska. Nacistický Německo organizovane vyhoštěni - postihlo přímo 1,710,000 Poláků. Nové odhady polských historiků udávají počet vyhnaných 2,478 milionů lidí. Kromě toho bylo z Polska do Německa nahnáno 2,5 až 3 miliony Poláků jako otroci-dělníci na podporu nacistické války. Tato čísla nezahrnují osoby zadržené Němci a poslány do nacistických koncentračních táborů.

  Poláci dostali 15 minut az do 1 hodiny, aby si vybrali své osobní věci (obvykle ne více než 15 kilogramů na osobu) dříve, než byli odvezeni ze svých domovů a přepravováni na východ (viz deportace). Kromě toho asi 5 milionů Poláku bylo posláno do německých pracovních a koncentračních táborů. Během války bylo zabito přibližně 6 milionů polských občanů, z nichž přibližně polovina byla Židé nebo židovskeho původu.
  Zdroj: World refugee stats.UN.

  Pocet Nemeckych obeti vcetne vojenskych na vsech frontach neni vice jak 6 millionu !!!

  Herr Krystlik, a to Nemci ani nepotrebovali zadnou Dohodu se spojenci, jako SSSR, Italie atd.................

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Der Tod sprach polnisch - Dokumente polnischer Grausamkeiten an Deutschen 1919 - 1949

   Der Tod in Polen - Die Volksdeutsche Passion

   Vymazat
  2. Valka je KURVA, na vsech stranach. Nejlepsi by bylo ji nezacinat !25. července 2018 5:06

   AUTOR: SS-Obersturmführer Edwin Erich Dwinger. Skoda ze se nevenoval taky masakrum zpusobenym jeho vlastni Armadou.

   Jo Valka je KURVA, Na likvidaci Etnických Poláků v Polsku byla zaměřena "lapanka" politika, kterou německé síly používaly k bezohlednému obklíčení civilistů z ulice.

   Ve Varšavě, mezi lety 1942 a 1944, bylo přibližně 400 denních obětí lapanky. Odhaduje se, že desítky tisíc těchto obětí bylo zabito v masových popravách, včetně odhadovaných 37,000 lidí ve vězeňském komplexu Pawiak řízeném gestapem a tisíce dalších zabito v troskách varšavského ghetta.
   Z 6 milionu mrtvych Polaku, jsou přibližně 2,6 - 3 milióny CIVILISTU, Zen a deti !
   Clovek se vubec nedivi ze Polaci po valce delali podobne zverstva, proto Churchill nalehal na spojence, "Nemce muzeme zachranit pred pomstou pouze v Nemecku, kde mame armadu !!! Nakonec i BENES Vedel ze by Nemce nezachranil, vzdyt jak pisete, ani nebyl Prezident!

   Vymazat
 5. Rusaci zadne Nemce do sve zony nebrali do 5.10.1945!!! Duvod byl jednoduchy, nemeli pro ne zadne jidlo !!! To same udelali Francouzi, kteri odmitli prijmout Nemce, z duvodu #1. nemame pro ne jidlo, #2. my jsme se Postupimske konference nezucastnili, to je Vas problem!

  Tak proc lzte Krystliku. Nebo si myslite ze Marsal Zukov byl nejaky dobrodinec a prevzal by Nemce z CSR v dobe kdy Stalin chtel kazdeho druheho Nemce zastrelit!

  Benes poslouchal jako maly pejsek a postavit se Marsalovy Zukovy do cesty? Ani Benes nebyl takovy silenec!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. E. Beneš, po válce nikým nezvolený samozvaný president ČSR, byl až neskutečný hajzl, který zpackal na co sáhl. Dle dnešních měřítek by jako válečný zločinec stál před mezinárodním soudem.

   Češi tohoto lotra ale dodnes uctívají, ačkoliv jim všem zařídil 41 let komunismu v područí SSSR.

   Vymazat
  2. Benes byl HAJZL. Vsichni kolem nej v te dobe byli vetsi Hajzlove. Benes se jen zaslouzil o to aby povalecna CSR existovala. Mohlo byt hure. Do Sovietske sfery dali CSR jeji Spojenci. Co nasledovalo, byl vysledek konference v Teheranu. Nakonec to potvrdili v Berline, Madarsku 1956, CSSR v 1968. Zda by Benes dnes stal pred mezinarodnim soudem je nesmysl, protoze by tam s nim museli stat vsichni vcetne Americanu.

   Vymazat
 6. A tak jak to vlastne bylo, pise zapadni autor:

  Dansko
  Kdyz Churchill prohlasil „Nemci musi zpet do Nemecka, tam mame armadu s jedinou moznosti jak je zachranit pred pomstou Evropskych narodu“ tak mel pravdu. Dnes ovsem prepisovani historie je v mode kdy kazdy frajtr je generalem, a nebo prepisovatelem historie jako Herr Krystlik.

  Tak jak to bylo na priklad v Dansku?
  Němečtí uprchlíci utikali přes Baltské moře. Většina z nich byla z východního Pruska, Pomořan a pobaltských provincií a prchali sovětskou armádou. Většina z nich byla ženy, děti nebo starší osoby. Třetina z uprchlíků byli mladší 15ti let.

  Kdo muze zapomenout na Cruise Liner „Wilhelm Gustloff, 9,000+ civilistu se utopilo v Baltickem Mori v Lednu 30, 1945, utikajici pred Rudou Armadou. Rusaci vedeli ze je to plne civilistu, presto lod potopili.. Jo, dnes se o tom nemluvi, ale to byla masova vrazda pred vice jak 70 ti lety kdy konec valky byl na obzoru !!!

  https://www.dw.com/en/70-years-on-little-known-about-the-wilhelm-gustloff-sinking/a-18226012
  Když přistáli, ocitli se v zemi domnělé svobody, a necekali začátek nového mučednictví. Uprchlíci byli internováni ve stovkách táborech z Kodaně do Jutska, za ostnatým drátem a pod okem těžce ozbrojených dozorců. Největší tábor byl umístěn v Oksboll, na západním pobřeží Jutského poloostrova, a měl 37,000 zadržených.

  Výživa byla strašná, lékařská péče byla nešťastná. Jen v roce 1945 více než 13.000 lidí zemřelo, mezi nimi i některé 7.000 dětí mladších pěti let. Podle Lylloff a jeho výzkumu, více německých uprchlíků zemřelo v dánských táborech, „než Dánu po celou dobu války.“ Lylloff, dlouholetý vedoucí lékař a vedoucí oddělení imunologie v Hilerod poblíž Kodaně, zkoumal 6.200 úmrtních listin a 6500 náhrobnich desk. Výsledek: „Jaký druh monstra maskující se jako lidské bytosti byly tyto dánští lékaři v 1945“?? je otázka pro OSN!

  Lylloff zjistil, že dánská asociace lékařů se rozhodla v březnu 1945, že němečtí uprchlíci nebudou dostávat žádnou lékařskou péči. Ten stejný měsíc Červený kříž odmítl přijmout veškerá opatření, podle novin „Politiken“, protože veřejné mínění bylo „proti Němcům.“ Výsledek: 80% malých dětí, které přistály u dánských břehů nepřežilo v následujících měsících.

  Holandsko
  Mnoho Němců žijících v Nizozemsku byli prohlášeni za „nepřátelské objekty“ Po skončení války poslani do internačního tábora v operaci s názvem“ Black Tulip“. Celkem 3,691 Němců bylo nakonec deportováno. Odsun Nemcu zacal 11. září 1946 v Amsterdamu, kde Němci a jejich rodiny byly vyhnáni ze svých domovů ve středu v noci a meli hodinu na sebrani 50 kilogramů zavazadel a 100 zlatých. Zbytek majetku přešel na stát. Byli vzati do internačních táborů v blízkosti německých hranic, z nichž největší byl Mariënbosch poblíž Nijmegenu.
  Zdroj: Spolkové ministerstvo pro vyhnance. Otazka: Tak jak to vlastne bylo ???
  Zrejme Nemce musel nekdo do “Okupacni Zony” prijmout, registrovat a ubytovat. Co takhle OSN ??? 26.6.1945: Charta Organizace Spojených Národů (OSN) legalizije vylouceni vysídlených osob z mezinarodni pomoci pro uprchlíky. Jidlo: Podle narizeni USA, Nemci mohli dostat pouze tolik jidla jako Americti zajatci v nemeckych taborech. Narizeno "Einsenhower-Patton".
  Ze by Nemci konecne priznali ze se chovali bestialne, vuci odsunutym krajanum?
  V poválečném Německu měli status nevítaných cizinců. Obcanstvi jim bylo odmitnuto ! Francouzi je odmitli prijmout do sve okupacni zony “ My jsme se Postupimi neucastnili” to je Vas problem !!!
  Přestože mají vyhnanci velký podíl na obnově Německa a jeho hospodářské prosperitě, se svými traumaty zůstávali sami, opusteny tak zvanou HUMANITOU, tehdejsi doby. Dokládá se to například častou depresí a sebevraždou vyhnanců.
  Je pozoruhodne ze v souvislosti s nuceným vystěhováním Němců z Československa se často hovoří o takzvaných Benešových dekretech, tedy právních normách vydaných v letech 1940 až 1945 prezidentem Edvardem Benešem.
  Zajimave je ze "Samotného odsunu Němců se však žádný Benesuv dekret přímo netýkal".


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Das andere LIDICE - Die Tragödie der Sudetendeutschen (Erich Kern)

   Vymazat
  2. Dekret des Präsidenten der Republik vom 21. Juni 1945 - über die Konfiskation und beschleunigte Aufteilung des landwirtschaftlichen Vermögens der Deutschen, Magyaren, wie auch der Verräter und Feinde des tschechischen und slowakischen Volkes.

   Vymazat
 7. 2. Personen deutscher oder magyarischer Nationalität, die sich aktiv am Kampfe für die Wahrung der Integrität und die Befreiung der tschechoslowakischen Republik beteiligt haben, wird das landwirtschaftliche Vermögen nach Absatz 1 nicht konfisziert.

  Ale ani jedno slovo o vyhnani z CSR, warum ?

  OdpovědětVymazat
 8. Krystlikova Lez !25. července 2018 21:14

  22.7.2018 00:01
  Je až k nevíře jaké drzosti a lži si dovolí někteří lidé vypustit z pusy. Politické lži vypouštějí mnohdy údajní historici, kteří překrucují dějiny.

  Patří k nim Tomáš Krystlík. Je označován za česko-německého spisovatele a žurnalistu, který se dlouhodobě zaměřuje na československé dějiny, českoněmecké vztahy, poválečné vysídlení Němců z pohraničí.

  Před několika dny napsal na web ParlamentníchListů.cz, *) že prý vysídlení Němců nepřišlo na podnět západních spojenců, a že ČSR začala vyhánět Němce bez svolení spojenců a snaží se tak postupimské konferenci dodat v otázce transferu Němců většího významu lživým tvrzením, že jejím výsledkem byla Postupimská dohoda a že spojenci v Postupimi žádný odsun Němců z našeho pohraničí nedohodli; prý z protokolu Postupimské konference vůbec neplyne, že by Němci měli být z našeho pohraničí vysídleni.

  Postupimská dohoda je název pro Závěrečný protokol postupimské konference – výsledek posledního jednání Velké trojky na postupimské konferenci, která se konala od 17. července do 2. srpna 1945 v braniborské Postupimi u Berlína. Budu citovat ze Zprávy o třístranné konferenci vydané 2. srpna 1945 v Postupimi.

  V bodě A. Politické zásady II. je uvedeno, že jedním z cílů okupace Německa je: „Přesvědčit německý lid, že utrpěl úplnou vojenskou porážku a že se nemůže vyhnout odpovědnosti za to, co sám na sebe uvalil, poněvadž jeho vlastní bezohledný způsob válčení a fanatický nacistický odpor zničily německé hospodářství a musely způsobit zmatek a utrpení.“

  A v bodě XIII. nazvaném spořádaný odsun německého obyvatelstva je zapsáno:

  „Konference dospěla k této dohodě o odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska:

  Tři vlády prozkoumaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa. Jsou zajedno v tom, že jakýkoli odsun musí být prováděn spořádaně a lidsky.

  Poněvadž by příliv velkého počtu Němců do Německa zvětšil břemeno, které již doléhá na okupační úřady, soudí, že tento problém by měla zkoumat především Kontrolní rada a přihlížet při tom zvláště k tomu, aby tito Němci byli spravedlivě rozděleni mezi jednotlivá okupační pásma. Dávají proto svým zástupcům v Kontrolní radě příkaz, aby co nejdříve svým vládám oznámili, kolik takových osob už přišlo do Německa z Polska, Československa a Maďarska, a aby podali odhad, v jaké době a jak rychle by mohly být provedeny další odsuny vzhledem k nynější situaci v Německu. O tom se současně uvědomují československá vláda, polská prozatímní vláda a kontrolní komise v Maďarsku se žádostí, aby zatím zastavily další vyhošťování, dokud zúčastněné vlády neprozkoumají zprávy svých zástupců v Kontrolní radě.“ Podepsáni: J. V. Stalin, Harry S. Truman, C. R. Attlee; Berlín 2. srpna 1945.

  Tomáš Krystlík nám sdělil, že čeští historici nepravdivě tvrdí, že z protokolu Postupimské konference plyne, že by Němci měli být z našeho pohraničí vysídleni. Patrně čeští historici a vůbec naši občané jsou negramotní, a nedovedou si text Postupimské konference přečíst. A tak by, podle historika T. Krystlíka, bylo nanejvýš žádoucí, aby čeští historici po téměř třech čtvrtích století konečně začali podávat dějiny pravdivě.

  Bylo by naopak nanejvýš žádoucí, aby individua vypouštějící fejky přestala lhát. Je až k nevíře, jaké drzosti a lži si dovolí někteří lidé vypustit z pusy. Až jim z ní zapáchá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vždyť si sám odporujete, český osle. Z jakého důvodu by měl Krystlík lhát? Psaním historie se neživí, může tedy psát pravdu. Naopak profesionální čeští historici jsou prakticky státní zaměstnanci, tedy musí psát to, co se od nich žádá. V opačném případě by ztratili zdroj obživy a jelikož většinou nic kloudného neumí, zašli by hlady.

   Vymazat
  2. Kapisto, zase zvaniz !

   Vymazat
 9. http://vasevec.parlamentnilisty.cz/clanky/fejk-tomase-krystlika

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Autor článku, PhDr. Vladimír Pelc, je ekonomickým poradcem s daňovou specializací a o nějaké historii ví úplné HOVNO.

   Vymazat
  2. A co je KRYSTLIK, Einstein?26. července 2018 8:39

   Nepotrebuje nic o historii vedet, Ten pan Pelc opsal jen to co je v Postupimskem protokolu.

   O proti tomu Krystlik LHAL o Prezidentovy USA Harry S. Trumanovy!!!

   Vymazat
 10. ...... (nacistický teror v českých zemích nebyl v žádném případě větší než v jiných státech okupovaných Německem), když většina evropských zemí takto se svými německými menšinami nenaložila. I Slováci by si své karpatské Němce, na rozdíl od Čechů, raději ponechali.................

  A kolik tech statu melo 3 miliony Nemcu kteri se v ktiticke dobe postavili za Hitlera a chteli byt soucasti RISE?

  O Slovacich ani nemluve, jediny narod na svete ktery platil Nemecke Risi 500.00 marek za kazdeho Zida poslanyho do plynu.

  Majetek jim sebrali a sup s nimi do koncentraku, z priplatkem 500.00 RM. za hlavu. Jo to je ten Slovensky Charakter.

  OdpovědětVymazat
 11. Nevim jak si KRYSTLIK muze vysvetlit prohlaseni Konference v Postupimi jinak28. července 2018 2:16

  Komuniké: Berlín (Postupimská konference), 1945, svazek II Oddíl XIII
  Řádný převod německé populace
  Konference dosáhla následující dohody o odstranění Němců z Polska, Československa a Maďarska.
  Tři vlády, po zvážení otázky ve všech jejích aspektech, uznávají, že převod do Německa německých populací nebo jeho částí, které zůstaly v Polsku, Československu a Maďarsku, bude muset být proveden. Strana: 1384

  OdpovědětVymazat